Job 19 Cross References - IHOT

  1 H6030 ויען answered H347 איוב Then Job H559 ויאמר׃ and said,
  2 H5704 עד   H575 אנה   H3013 תוגיון will ye vex H5315 נפשׁי my soul, H1792 ותדכאונני and break me in pieces H4405 במלים׃ with words?
  3 H2088 זה These H6235 עשׂר ten H6471 פעמים times H3637 תכלימוני have ye reproached H3808 לא me: ye are not H954 תבשׁו ashamed H1970 תהכרו׃ ye make yourselves strange
  4 H637 ואף And H551 אמנם be it indeed H7686 שׁגיתי I have erred, H854 אתי with H3885 תלין remaineth H4879 משׁוגתי׃ mine error
  5 H518 אם If H551 אמנם indeed H5921 עלי against H1431 תגדילו ye will magnify H3198 ותוכיחו me, and plead H5921 עלי against H2781 חרפתי׃ me my reproach:
  6 H3045 דעו Know H645 אפו now H3588 כי that H433 אלוה God H5791 עותני hath overthrown H4686 ומצודו   H5921 עלי me, and hath compassed H5362 הקיף׃ me, and hath compassed
  7 H2005 הן Behold, H6817 אצעק I cry out H2555 חמס of wrong, H3808 ולא but I am not H6030 אענה heard: H7768 אשׁוע I cry aloud, H369 ואין but no H4941 משׁפט׃ judgment.
  8 H734 ארחי my way H1443 גדר He hath fenced up H3808 ולא that I cannot H5674 אעבור pass, H5921 ועל in H5410 נתיבותי my paths. H2822 חשׁך darkness H7760 ישׂים׃ and he hath set
  9 H3519 כבודי my glory, H5921 מעלי   H6584 הפשׁיט   H5493 ויסר and taken H5850 עטרת the crown H7218 ראשׁי׃ my head.
  10 H5422 יתצני He hath destroyed H5439 סביב me on every side, H1980 ואלך and I am gone: H5265 ויסע hath he removed H6086 כעץ like a tree. H8615 תקותי׃ and mine hope
  11 H2734 ויחר He hath also kindled H5921 עלי against H639 אפו his wrath H2803 ויחשׁבני me, and he counteth H6862 לו כצריו׃ me unto him as his enemies.
  12 H3162 יחד together, H935 יבאו come H1416 גדודיו His troops H5549 ויסלו and raise up H5921 עלי against H1870 דרכם their way H2583 ויחנו me, and encamp H5439 סביב round about H168 לאהלי׃ my tabernacle.
  13 H251 אחי   H5921 מעלי from H7368 הרחיק   H3045 וידעי me, and mine acquaintance H389 אך are verily H2114 זרו estranged H4480 ממני׃ from
  14 H2308 חדלו have failed, H7138 קרובי My kinsfolk H3045 ומידעי and my familiar friends H7911 שׁכחוני׃ have forgotten
  15 H1481 גרי They that dwell H1004 ביתי in mine house, H519 ואמהתי and my maids, H2114 לזר me for a stranger: H2803 תחשׁבני count H5237 נכרי an alien H1961 הייתי I am H5869 בעיניהם׃ in their sight.
  16 H5650 לעבדי my servant, H7121 קראתי I called H3808 ולא and he gave no H6030 יענה answer; H1119 במו him with H6310 פי my mouth. H2603 אתחנן׃ I entreated
  17 H7307 רוחי My breath H2114 זרה is strange H802 לאשׁתי to my wife, H2603 וחנתי though I entreated H1121 לבני for the children's H990 בטני׃ of mine own body.
  18 H1571 גם Yea, H5759 עוילים young children H3988 מאסו despised H6965 בי אקומה me; I arose, H1696 וידברו׃ and they spoke
  19 H8581 תעבוני abhorred H3605 כל All H4962 מתי friends H5475 סודי my inward H2088 וזה me: and they whom H157 אהבתי I loved H2015 נהפכו׃ are turned
  20 H5785 בעורי to my skin H1320 ובבשׂרי and to my flesh, H1692 דבקה cleaveth H6106 עצמי My bone H4422 ואתמלטה and I am escaped H5785 בעור with the skin H8127 שׁני׃ of my teeth.
  21 H2603 חנני Have pity upon H2603 חנני me, have pity upon H859 אתם me, O ye H7453 רעי my friends; H3588 כי for H3027 יד the hand H433 אלוה of God H5060 נגעה׃ hath touched
  22 H4100 למה Why H7291 תרדפני do ye persecute H3644 כמו me as H410 אל God, H1320 ומבשׂרי with my flesh? H3808 לא and are not H7646 תשׂבעו׃ satisfied
  23 H4310 מי Oh that H5414 יתן were H645 אפו now H3789 ויכתבון written! H4405 מלי my words H4310 מי oh that H5414 יתן they were H5612 בספר in a book! H2710 ויחקו׃ printed
  24 H5842 בעט pen H1270 ברזל with an iron H5777 ועפרת and lead H5703 לעד forever! H6697 בצור in the rock H2672 יחצבון׃ That they were graven
  25 H589 ואני For I H3045 ידעתי know H1350 גאלי my redeemer H2416 חי liveth, H314 ואחרון at the latter H5921 על upon H6083 עפר the earth: H6965 יקום׃ and he shall stand
  26 H310 ואחר And after H5785 עורי my skin H5362 נקפו destroy H2063 זאת this H1320 ומבשׂרי , yet in my flesh H2372 אחזה shall I see H433 אלוה׃ God:
  27 H834 אשׁר Whom H589 אני I H2372 אחזה shall see H5869 לי ועיני for myself, and mine eyes H7200 ראו shall behold, H3808 ולא and not H2114 זר another; H3615 כלו be consumed H3629 כליתי my reins H2436 בחקי׃ within
  28 H3588 כי But H559 תאמרו ye should say, H4100 מה Why H7291 נרדף persecute H8328 לו ושׁרשׁ we him, seeing the root H1697 דבר of the matter H4672 נמצא׃ is found
  29 H1481 גורו Be ye afraid H6440 לכם מפני of H2719 חרב the sword: H3588 כי for H2534 חמה wrath H5771 עונות the punishments H2719 חרב of the sword, H4616 למען that H3045 תדעון ye may know H1779 שׁדין׃ a judgment.

Judges 16:16

  16 H1961 ויהי And it came to pass, H3588 כי when H6693 הציקה she pressed H1697 לו בדבריה with her words, H3605 כל him daily H3117 הימים him daily H509 ותאלצהו and urged H7114 ותקצר was vexed H5315 נפשׁו him, that his soul H4191 למות׃ unto death;

Job 8:2

  2 H5704 עד   H575 אן   H4448 תמלל wilt thou speak H428 אלה these H7307 ורוח wind? H3524 כביר a strong H561 אמרי and the words H6310 פיך׃ of thy mouth

Job 18:2

  2 H5704 עד   H575 אנה   H7760 תשׂימון ye make H7078 קנצי an end H4405 למלין of words? H995 תבינו mark, H310 ואחר and afterwards H1696 נדבר׃ we will speak.

Job 27:2

  2 H2416 חי liveth, H410 אל God H5493 הסיר hath taken away H4941 משׁפטי my judgment; H7706 ושׁדי and the Almighty, H4843 המר hath vexed H5315 נפשׁי׃ my soul;

Psalms 6:2-3

  2 H2603 חנני Have mercy H3069 יהוה   H3588 כי for H536 אמלל weak: H589 אני I H7495 רפאני heal H3069 יהוה   H3588 כי me; for H926 נבהלו are vexed. H6106 עצמי׃ my bones
  3 H5315 ונפשׁי My soul H926 נבהלה vexed: H3966 מאד is also sore H859 ואת but thou, H3068 יהוה O LORD, H5704 עד how long? H4970 מתי׃ how long?

Psalms 13:1

  1 H5329 למנצח To the chief Musician, H4210 מזמור A Psalm H1732 לדוד׃ of David. H5704 עד how long H575 אנה how long H3068 יהוה me, O LORD? H7911 תשׁכחני wilt thou forget H5331 נצח forever? H5704 עד   H575 אנה   H5641 תסתיר wilt thou hide H853 את   H6440 פניך thy face H4480 ממני׃ from

Psalms 42:10

  10 H7524 ברצח with a sword H6106 בעצמותי in my bones, H2778 חרפוני reproach H6887 צוררי mine enemies H559 באמרם me; while they say H413 אלי unto H3605 כל daily H3117 היום daily H346 איה me, Where H430 אלהיך׃ thy God?

Psalms 55:21

  21 H2505 חלקו were smoother H4260 מחמאת than butter, H6310 פיו of his mouth H7128 וקרב but war H3820 לבו in his heart: H7401 רכו were softer H1697 דבריו his words H8081 משׁמן than oil, H1992 והמה yet they H6609 פתחות׃ drawn swords.

Psalms 59:7

  7 H2009 הנה Behold, H5042 יביעון they belch out H6310 בפיהם with their mouth: H2719 חרבות swords H8193 בשׂפתותיהם in their lips: H3588 כי for H4310 מי who, H8085 שׁמע׃ doth hear?

Psalms 64:3

  3 H834 אשׁר Who H8150 שׁננו whet H2719 כחרב like a sword, H3956 לשׁונם their tongue H1869 דרכו bend H2671 חצם their arrows, H1697 דבר words: H4751 מר׃ bitter

Proverbs 12:18

  18 H3426 ישׁ There is H981 בוטה that speaketh H4094 כמדקרות like the piercings H2719 חרב of a sword: H3956 ולשׁון but the tongue H2450 חכמים of the wise H4832 מרפא׃ health.

Proverbs 18:21

  21 H4194 מות Death H2416 וחיים and life H3027 ביד in the power H3956 לשׁון of the tongue: H157 ואהביה and they that love H398 יאכל it shall eat H6529 פריה׃ the fruit

Genesis 31:7

  7 H1 ואביכן And your father H2048 התל hath deceived H2498 בי והחלף me, and changed H853 את   H4909 משׂכרתי my wages H6235 עשׂרת ten H4489 מנים times; H3808 ולא him not H5414 נתנו suffered H430 אלהים but God H7489 להרע to hurt H5978 עמדי׃ to hurt

Genesis 42:7

  7 H7200 וירא saw H3130 יוסף And Joseph H853 את   H251 אחיו his brethren, H5234 ויכרם and he knew H5234 ויתנכר them, but made himself strange H413 אליהם unto H1696 וידבר them, and spoke H854 אתם unto H7186 קשׁות roughly H559 ויאמר them; and he said H413 אלהם unto H370 מאין   H935 באתם come H559 ויאמרו ye? And they said, H776 מארץ   H3667 כנען of Canaan H7666 לשׁבר to buy H400 אכל׃ food.

Leviticus 26:26

  26 H7665 בשׁברי when I have broken H4294 לכם מטה the staff H3899 לחם of your bread, H644 ואפו shall bake H6235 עשׂר ten H802 נשׁים women H3899 לחמכם your bread H8574 בתנור oven, H259 אחד in one H7725 והשׁיבו and they shall deliver your bread again H3899 לחמכם and they shall deliver your bread again H4948 במשׁקל by weight: H398 ואכלתם and ye shall eat, H3808 ולא and not H7646 תשׂבעו׃ be satisfied.

Numbers 14:22

  22 H3588 כי Because H3605 כל all H582 האנשׁים   H7200 הראים which have seen H853 את   H3519 כבדי my glory, H853 ואת   H226 אתתי and my miracles, H834 אשׁר which H6213 עשׂיתי I did H4714 במצרים in Egypt H4057 ובמדבר and in the wilderness, H5254 וינסו and have tempted H853 אתי   H2088 זה me now these H6235 עשׂר ten H6471 פעמים times, H3808 ולא and have not H8085 שׁמעו hearkened H6963 בקולי׃ to my voice;

Nehemiah 4:12

  12 H1961 ויהי And it came to pass, H834 כאשׁר that when H935 באו them came, H3064 היהודים the Jews H3427 הישׁבים which dwelt H681 אצלם by H559 ויאמרו they said H6235 לנו עשׂר unto us ten H6471 פעמים times, H3605 מכל   H4725 המקמות places H834 אשׁר whence H7725 תשׁובו ye shall return H5921 עלינו׃ unto

Job 4:6-11

  6 H3808 הלא not H3373 יראתך   H3690 כסלתך thy confidence, H8615 תקותך thy hope, H8537 ותם and the uprightness H1870 דרכיך׃ of thy ways?
  7 H2142 זכר Remember, H4994 נא I pray thee, H4310 מי who H1931 הוא   H5355 נקי being innocent? H6 אבד perished, H375 ואיפה or where H3477 ישׁרים were the righteous H3582 נכחדו׃ cut off?
  8 H834 כאשׁר Even as H7200 ראיתי I have seen, H2790 חרשׁי they that plow H205 און iniquity, H2232 וזרעי and sow H5999 עמל wickedness, H7114 יקצרהו׃ reap
  9 H5397 מנשׁמת   H433 אלוה of God H6 יאבדו they perish, H7307 ומרוח and by the breath H639 אפו of his nostrils H3615 יכלו׃ are they consumed.
  10 H7581 שׁאגת The roaring H738 אריה of the lion, H6963 וקול and the voice H7826 שׁחל of the fierce lion, H8127 ושׁני and the teeth H3715 כפירים of the young lions, H5421 נתעו׃ are broken.
  11 H3918 לישׁ The old lion H6 אבד perisheth H1097 מבלי for lack H2964 טרף of prey, H1121 ובני whelps H3833 לביא and the stout lion's H6504 יתפרדו׃ are scattered abroad.

Job 5:3-4

  3 H589 אני I H7200 ראיתי have seen H191 אויל the foolish H8327 משׁרישׁ taking root: H5344 ואקוב I cursed H5116 נוהו his habitation. H6597 פתאם׃ but suddenly
  4 H7368 ירחקו are far H1121 בניו His children H3468 מישׁע from safety, H1792 וידכאו and they are crushed H8179 בשׁער in the gate, H369 ואין neither H5337 מציל׃ any to deliver

Job 8:4-6

  4 H518 אם If H1121 בניך thy children H2398 חטאו have sinned H7971 לו וישׁלחם against him, and he have cast them away H3027 ביד for H6588 פשׁעם׃ their transgression;
  5 H518 אם If H859 אתה thou H7836 תשׁחר   H413 אל to H410 אל   H413 ואל   H7706 שׁדי the Almighty; H2603 תתחנן׃ and make thy supplication
  6 H518 אם If H2134 זך pure H3477 וישׁר and upright; H859 אתה thou H3588 כי surely H6258 עתה now H5782 יעיר he would awake H5921 עליך for H7999 ושׁלם prosperous. H5116 נות thee, and make the habitation H6664 צדקך׃ of thy righteousness

Job 11:3

  3 H907 בדיך Should thy lies H4962 מתים make men H2790 יחרישׁו hold their peace? H3932 ותלעג and when thou mockest, H369 ואין shall no H3637 מכלם׃ man make thee ashamed?

Job 11:14

  14 H518 אם If H205 און iniquity H3027 בידך in thine hand, H7368 הרחיקהו put it far away, H408 ואל and let not H7931 תשׁכן dwell H168 באהליך in thy tabernacles. H5766 עולה׃ wickedness

Job 15:4-6

  4 H637 אף Yea, H859 אתה thou H6565 תפר castest off H3374 יראה fear, H1639 ותגרע and restrainest H7881 שׂיחה prayer H6440 לפני before H410 אל׃ God.
  5 H3588 כי For H502 יאלף uttereth H5771 עונך thine iniquity, H6310 פיך thy mouth H977 ותבחר and thou choosest H3956 לשׁון the tongue H6175 ערומים׃ of the crafty.
  6 H7561 ירשׁיעך condemneth H6310 פיך Thine own mouth H3808 ולא thee, and not H589 אני I: H8193 ושׂפתיך yea, thine own lips H6030 יענו׃ testify

Job 15:11-12

  11 H4592 המעט small H4480 ממך with H8575 תנחמות the consolations H410 אל of God H1697 ודבר thing H328 לאט thee? is there any secret H5973 עמך׃ with
  12 H4100 מה Why H3947 יקחך carry thee away? H3820 לבך doth thine heart H4100 ומה and what H7335 ירזמון wink at, H5869 עיניך׃ do thy eyes

Job 18:4-21

  4 H2963 טרף He teareth H5315 נפשׁו himself H639 באפו in his anger: H4616 הלמענך for H5800 תעזב be forsaken H776 ארץ shall the earth H6275 ויעתק be removed H6697 צור thee? and shall the rock H4725 ממקמו׃ out of his place?
  5 H1571 גם Yea, H216 אור the light H7563 רשׁעים of the wicked H1846 ידעך shall be put out, H3808 ולא shall not H5050 יגה shine. H7632 שׁביב and the spark H784 אשׁו׃ of his fire
  6 H216 אור The light H2821 חשׁך shall be dark H168 באהלו in his tabernacle, H5216 ונרו and his candle H5921 עליו with H1846 ידעך׃ shall be put out
  7 H3334 יצרו shall be straitened, H6806 צעדי The steps H202 אונו of his strength H7993 ותשׁליכהו shall cast him down. H6098 עצתו׃ and his own counsel
  8 H3588 כי For H7971 שׁלח he is cast H7568 ברשׁת into a net H7272 ברגליו by his own feet, H5921 ועל upon H7639 שׂבכה a snare. H1980 יתהלך׃ and he walketh
  9 H270 יאחז shall take H6119 בעקב by the heel, H6341 פח The gin H2388 יחזק shall prevail H5921 עליו against H6782 צמים׃ the robber
  10 H2934 טמון laid H776 בארץ for him in the ground, H2256 חבלו The snare H4434 ומלכדתו and a trap H5921 עלי for him in H5410 נתיב׃ the way.
  11 H5439 סביב on every side, H1204 בעתהו shall make him afraid H1091 בלהות Terrors H6327 והפיצהו and shall drive H7272 לרגליו׃ him to his feet.
  12 H1961 יהי shall be H7457 רעב hunger-bitten, H202 אנו His strength H343 ואיד and destruction H3559 נכון ready H6763 לצלעו׃ at his side.
  13 H398 יאכל It shall devour H905 בדי the strength H5785 עורו of his skin: H398 יאכל shall devour H905 בדיו his strength. H1060 בכור the firstborn H4194 מות׃ of death
  14 H5423 ינתק shall be rooted out H168 מאהלו of his tabernacle, H4009 מבטחו His confidence H6805 ותצעדהו and it shall bring H4428 למלך him to the king H1091 בלהות׃ of terrors.
  15 H7931 תשׁכון It shall dwell H168 באהלו in his tabernacle, H1097 מבלי because none H2219 לו יזרה shall be scattered H5921 על upon H5116 נוהו his habitation. H1614 גפרית׃ of his: brimstone
  16 H8478 מתחת beneath, H8328 שׁרשׁיו His roots H3001 יבשׁו shall be dried up H4605 וממעל and above H5243 ימל be cut off. H7105 קצירו׃ shall his branch
  17 H2143 זכרו His remembrance H6 אבד shall perish H4480 מני from H776 ארץ the earth, H3808 ולא and he shall have no H8034 שׁם name H5921 לו על in H6440 פני the street. H2351 חוץ׃ the street.
  18 H1920 יהדפהו He shall be driven H216 מאור from light H413 אל into H2822 חשׁך darkness, H8398 ומתבל out of the world. H5074 ינדהו׃ and chased
  19 H3808 לא He shall neither H5209 נין have son H3808 לו ולא nor H5220 נכד nephew H5971 בעמו among his people, H369 ואין nor H8300 שׂריד any remaining H4033 במגוריו׃ in his dwellings.
  20 H5921 על at H3117 יומו his day, H8074 נשׁמו shall be astonished H314 אחרנים They that come after H6931 וקדמנים as they that went before H270 אחזו   H8178 שׂער׃ were frightened.
  21 H389 אך Surely H428 אלה such H4908 משׁכנות the dwellings H5767 עול of the wicked, H2088 וזה and this H4725 מקום the place H3808 לא not H3045 ידע knoweth H410 אל׃ God.

Job 19:17

  17 H7307 רוחי My breath H2114 זרה is strange H802 לאשׁתי to my wife, H2603 וחנתי though I entreated H1121 לבני for the children's H990 בטני׃ of mine own body.

Psalms 69:8

  8 H2114 מוזר a stranger H1961 הייתי I am become H251 לאחי unto my brethren, H5237 ונכרי and an alien H1121 לבני children. H517 אמי׃ unto my mother's

Daniel 1:20

  20 H3605 וכל And in all H1697 דבר matters H2451 חכמת of wisdom H998 בינה understanding, H834 אשׁר that H1245 בקשׁ inquired H1992 מהם   H4428 המלך the king H4672 וימצאם them, he found H6235 עשׂר them ten H3027 ידות times H5921 על better than H3605 כל all H2748 החרטמים the magicians H825 האשׁפים astrologers H834 אשׁר that H3605 בכל in all H4438 מלכותו׃ his realm.

2 Samuel 24:17

  17 H559 ויאמר spoke H1732 דוד And David H413 אל unto H3068 יהוה the LORD H7200 בראתו when he saw H853 את   H4397 המלאך the angel H5221 המכה that smote H5971 בעם the people, H559 ויאמר and said, H2009 הנה Lo, H595 אנכי I H2398 חטאתי have sinned, H595 ואנכי and I H5753 העויתי have done wickedly: H428 ואלה but these H6629 הצאן sheep, H4100 מה what H6213 עשׂו have they done? H1961 תהי be H4994 נא I pray thee, H3027 ידך let thine hand, H1004 בי ובבית house. H1 אבי׃ against me, and against my father's

Job 11:3-6

  3 H907 בדיך Should thy lies H4962 מתים make men H2790 יחרישׁו hold their peace? H3932 ותלעג and when thou mockest, H369 ואין shall no H3637 מכלם׃ man make thee ashamed?
  4 H559 ותאמר For thou hast said, H2134 זך pure, H3948 לקחי My doctrine H1249 ובר clean H1961 הייתי and I am H5869 בעיניך׃ in thine eyes.
  5 H199 ואולם But H4310 מי oh that H5414 יתן would H433 אלוה God H1696 דבר speak, H6605 ויפתח and open H8193 שׂפתיו his lips H5973 עמך׃ against
  6 H5046 ויגד And that he would show H8587 לך תעלמות thee the secrets H2451 חכמה of wisdom, H3588 כי that H3718 כפלים double H8454 לתושׁיה to that which is! H3045 ודע Know H3588 כי therefore that H5382 ישׁה exacteth H433 לך אלוה God H5771 מעונך׃ of thee than thine iniquity

Proverbs 9:12

  12 H518 אם If H2449 חכמת thou be wise, H2449 חכמת thou shalt be wise H3887 לך ולצת for thyself: but thou scornest, H905 לבדך thou alone H5375 תשׂא׃ shalt bear

Ezekiel 18:4

  4 H2005 הן Behold, H3605 כל all H5315 הנפשׁות souls H2007 לי הנה   H5315 כנפשׁ are mine; as the soul H1 האב of the father, H5315 וכנפשׁ so also the soul H1121 הבן of the son H2007 לי הנה   H5315 הנפשׁ is mine: the soul H2398 החטאת that sinneth, H1931 היא it H4191 תמות׃ shall die.

1 Samuel 1:6

  6 H3707 וכעסתה provoked H6869 צרתה And her adversary H1571 גם also H3708 כעס her sore, H5668 בעבור for to H7481 הרעמה make her fret, H3588 כי because H5462 סגר had shut up H3068 יהוה the LORD H1157 בעד had shut up H7358 רחמה׃ her womb.

Nehemiah 1:3

  3 H559 ויאמרו And they said H7604 לי הנשׁארים unto me, The remnant H834 אשׁר that H7604 נשׁארו are left H4480 מן of H7628 השׁבי the captivity H8033 שׁם there H4082 במדינה in the province H7451 ברעה affliction H1419 גדלה in great H2781 ובחרפה and reproach: H2346 וחומת the wall H3389 ירושׁלם of Jerusalem H6555 מפרצת also broken down, H8179 ושׁעריה and the gates H3341 נצתו thereof are burned H784 באשׁ׃ with fire.

Psalms 35:26

  26 H954 יבשׁו Let them be ashamed H2659 ויחפרו and brought to confusion H3162 יחדו together H8056 שׂמחי that rejoice H7451 רעתי at mine hurt: H3847 ילבשׁו let them be clothed H1322 בשׁת with shame H3639 וכלמה and dishonor H1431 המגדילים that magnify H5921 עלי׃ against

Psalms 38:16

  16 H3588 כי For H559 אמרתי I said, H6435 פן lest H8055 ישׂמחו they should rejoice H4131 לי במוט slippeth, H7272 רגלי over me: when my foot H5921 עלי against H1431 הגדילו׃ they magnify

Psalms 41:11

  11 H2063 בזאת By this H3045 ידעתי I know H3588 כי that H2654 חפצת thou favorest H3588 בי כי me, because H3808 לא doth not H7321 יריע triumph H341 איבי mine enemy H5921 עלי׃ over

Psalms 55:12

  12 H3588 כי For H3808 לא not H341 אויב an enemy H2778 יחרפני reproached H5375 ואשׂא me; then I could have borne H3808 לא neither H8130 משׂנאי he that hated H5921 עלי against H1431 הגדיל me did magnify H5641 ואסתר me; then I would have hid myself H4480 ממנו׃ from

Isaiah 4:1

  1 H2388 והחזיקו shall take hold H7651 שׁבע seven H802 נשׁים women H376 באישׁ man, H259 אחד of one H3117 ביום day H1931 ההוא And in that H559 לאמר saying, H3899 לחמנו our own bread, H398 נאכל We will eat H8071 ושׂמלתנו our own apparel: H3847 נלבשׁ and wear H7535 רק only H7121 יקרא let us be called H8034 שׁמך by thy name, H5921 עלינו   H622 אסף to take H2781 חרפתנו׃ away our reproach.

Micah 7:8

  8 H408 אל not H8056 תשׂמחי   H341 איבתי against me, O mine enemy: H3588 לי כי when H5307 נפלתי I fall, H6965 קמתי I shall arise; H3588 כי when H3427 אשׁב I sit H2822 בחשׁך in darkness, H3068 יהוה the LORD H216 אור׃ a light

Zephaniah 2:10

  10 H2063 זאת This H1992 להם   H8478 תחת shall they have for H1347 גאונם their pride, H3588 כי because H2778 חרפו they have reproached H1431 ויגדלו and magnified H5921 על against H5971 עם the people H3069 יהוה   H6635 צבאות׃ of hosts.

Zechariah 12:7

  7 H3467 והושׁיע also shall save H3068 יהוה The LORD H853 את   H168 אהלי the tents H3063 יהודה of Judah H7223 בראשׁנה first, H4616 למען that H3808 לא do not H1431 תגדל magnify H8597 תפארת the glory H1004 בית of the house H1732 דויד of David H8597 ותפארת and the glory H3427 ישׁב of the inhabitants H3389 ירושׁלם of Jerusalem H5921 על against H3063 יהודה׃ Judah.

Job 7:20

  20 H2398 חטאתי I have sinned; H4100 מה what H6466 אפעל shall I do H5341 לך נצר unto thee, O thou preserver H120 האדם of men? H4100 למה why H7760 שׂמתני hast thou set H4645 למפגע me as a mark H1961 לך ואהיה   H5921 עלי to H4853 למשׂא׃ a burden

Job 16:11-14

  11 H5462 יסגירני hath delivered H410 אל God H413 אל me to H5760 עויל the ungodly, H5921 ועל into H3027 ידי the hands H7563 רשׁעים of the wicked. H3399 ירטני׃ and turned me over
  12 H7961 שׁלו at ease, H1961 הייתי I was H6565 ויפרפרני but he hath broken me asunder: H270 ואחז he hath also taken H6203 בערפי by my neck, H6327 ויפצפצני and shaken me to pieces, H6965 ויקימני and set me up H4307 לו למטרה׃ for his mark.
  13 H5437 יסבו compass me round about, H5921 עלי compass me round about, H7228 רביו His archers H6398 יפלח he cleaveth H3629 כליותי my reins H3808 ולא asunder, and doth not H2550 יחמול spare; H8210 ישׁפך he poureth out H776 לארץ upon the ground. H4845 מררתי׃ my gall
  14 H6555 יפרצני He breaketh H6556 פרץ me with breach H5921 על upon H6440 פני upon H6556 פרץ breach, H7323 ירץ he runneth H5921 עלי upon H1368 כגבור׃ me like a giant.

Job 18:8-10

  8 H3588 כי For H7971 שׁלח he is cast H7568 ברשׁת into a net H7272 ברגליו by his own feet, H5921 ועל upon H7639 שׂבכה a snare. H1980 יתהלך׃ and he walketh
  9 H270 יאחז shall take H6119 בעקב by the heel, H6341 פח The gin H2388 יחזק shall prevail H5921 עליו against H6782 צמים׃ the robber
  10 H2934 טמון laid H776 בארץ for him in the ground, H2256 חבלו The snare H4434 ומלכדתו and a trap H5921 עלי for him in H5410 נתיב׃ the way.

Psalms 44:9-14

  9 H637 אף But H2186 זנחת thou hast cast off, H3637 ותכלימנו and put us to shame; H3808 ולא and goest not forth H3318 תצא and goest not forth H6635 בצבאותינו׃ with our armies.
  10 H7725 תשׁיבנו Thou makest us to turn H268 אחור back H4480 מני from H6862 צר the enemy: H8130 ומשׂנאינו and they which hate H8154 שׁסו׃ us spoil
  11 H5414 תתננו Thou hast given H6629 כצאן us like sheep H3978 מאכל for meat; H1471 ובגוים us among the heathen. H2219 זריתנו׃ and hast scattered
  12 H4376 תמכר Thou sellest H5971 עמך thy people H3808 בלא for naught, H1952 הון for naught, H3808 ולא and dost not H7235 רבית increase H4242 במחיריהם׃ by their price.
  13 H7760 תשׂימנו Thou makest H2781 חרפה us a reproach H7934 לשׁכנינו to our neighbors, H3933 לעג a scorn H7047 וקלס and a derision H5439 לסביבותינו׃ to them that are round about
  14 H7760 תשׂימנו Thou makest H4912 משׁל us a byword H1471 בגוים among the heathen, H4493 מנוד a shaking H7218 ראשׁ of the head H3816 בל among the people. H3816 אמים׃  

Psalms 66:10-12

  10 H3588 כי For H974 בחנתנו hast proved H430 אלהים thou, O God, H6884 צרפתנו us: thou hast tried H6884 כצרף is tried. H3701 כסף׃ us, as silver
  11 H935 הבאתנו Thou broughtest H4686 במצודה us into the net; H7760 שׂמת thou laidst H4157 מועקה affliction H4975 במתנינו׃ upon our loins.
  12 H7392 הרכבת to ride H582 אנושׁ Thou hast caused men H7218 לראשׁנו over our heads; H935 באנו we went H784 באשׁ through fire H4325 ובמים and through water: H3318 ותוציאנו but thou broughtest us out H7310 לרויה׃ into a wealthy

Lamentations 1:12-13

  12 H3808 לוא nothing H413 אליכם to H3605 כל you, all H5674 עברי ye that pass by? H1870 דרך ye that pass by? H5027 הביטו behold, H7200 וראו and see H518 אם if H3426 ישׁ there be H4341 מכאוב any sorrow H4341 כמכאבי like unto my sorrow, H834 אשׁר which H5953 עולל is done H834 לי אשׁר unto me, wherewith H3013 הוגה hath afflicted H3068 יהוה the LORD H3117 ביום in the day H2740 חרון of his fierce H639 אפו׃ anger.
  13 H4791 ממרום   H7971 שׁלח hath he sent H784 אשׁ fire H6106 בעצמתי into my bones, H7287 וירדנה and it prevaileth against H6566 פרשׂ them: he hath spread H7568 רשׁת a net H7272 לרגלי for my feet, H7725 השׁיבני he hath turned H268 אחור me back: H5414 נתנני he hath made H8076 שׁממה   H3605 כל all H3117 היום the day. H1739 דוה׃ faint

Ezekiel 12:13

  13 H6566 ופרשׂתי also will I spread H853 את   H7568 רשׁתי My net H5921 עליו upon H8610 ונתפשׂ him, and he shall be taken H4686 במצודתי in my snare: H935 והבאתי and I will bring H853 אתו   H894 בבלה him to Babylon H776 ארץ the land H3778 כשׂדים of the Chaldeans; H853 ואותה   H3808 לא yet shall he not H7200 יראה see H8033 ושׁם there. H4191 ימות׃ it, though he shall die

Ezekiel 32:3

  3 H3541 כה Thus H559 אמר saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD; H6566 ופרשׂתי I will therefore spread out H5921 עליך over H853 את   H7568 רשׁתי my net H6951 בקהל thee with a company H5971 עמים people; H7227 רבים of many H5927 והעלוך and they shall bring thee up H2764 בחרמי׃ in my net.

Hosea 7:12

  12 H834 כאשׁר When H1980 ילכו they shall go, H6566 אפרושׂ I will spread H5921 עליהם upon H7568 רשׁתי my net H5775 כעוף as the fowls H8064 השׁמים of the heaven; H3381 אורידם them; I will bring them down H3256 איסרם I will chastise H8088 כשׁמע hath heard. H5712 לעדתם׃ them, as their congregation

Job 9:24

  24 H776 ארץ The earth H5414 נתנה is given H3027 ביד into the hand H7563 רשׁע of the wicked: H6440 פני the faces H8199 שׁפטיה of the judges H3680 יכסה he covereth H518 אם thereof; if H3808 לא not, H645 אפוא where, H4310 מי who H1931 הוא׃ he?

Job 9:32

  32 H3588 כי For H3808 לא not H376 אישׁ a man, H3644 כמני as I H6030 אעננו I should answer H935 נבוא him, we should come H3162 יחדו together H4941 במשׁפט׃ in judgment.

Job 10:3

  3 H2896 הטוב good H3588 לך כי unto thee that H6231 תעשׁק thou shouldest oppress, H3588 כי that H3988 תמאס thou shouldest despise H3018 יגיע the work H3709 כפיך of thine hands, H5921 ועל upon H6098 עצת the counsel H7563 רשׁעים of the wicked? H3313 הופעת׃ and shine

Job 10:15-17

  15 H518 אם If H7561 רשׁעתי I be wicked, H480 אללי woe H6663 לי וצדקתי unto me; and I be righteous, H3808 לא will I not H5375 אשׂא lift up H7218 ראשׁי my head. H7646 שׂבע   H7036 קלון of confusion; H7200 וראה therefore see H6040 עניי׃ thou mine affliction;
  16 H1342 ויגאה For it increaseth. H7826 כשׁחל me as a fierce lion: H6679 תצודני Thou huntest H7725 ותשׁב and again H6381 תתפלא׃ thou showest thyself marvelous
  17 H2318 תחדשׁ Thou renewest H5707 עדיך thy witnesses H5048 נגדי against H7235 ותרב me, and increasest H3708 כעשׂך thine indignation H5978 עמדי   H2487 חליפות me; changes H6635 וצבא and war H5973 עמי׃ upon

Job 13:15-23

  15 H2005 הן Though H6991 יקטלני he slay H3808 לא   H3176 איחל me, yet will I trust H389 אך in him: but H1870 דרכי mine own ways H413 אל before H6440 פניו before H3198 אוכיח׃ I will maintain
  16 H1571 גם also H1931 הוא He H3444 לי לישׁועה my salvation: H3588 כי for H3808 לא shall not H6440 לפניו before H2611 חנף a hypocrite H935 יבוא׃ come
  17 H8085 שׁמעו   H8085 שׁמוע   H4405 מלתי my speech, H262 ואחותי and my declaration H241 באזניכם׃ with your ears.
  18 H2009 הנה Behold H4994 נא now, H6186 ערכתי I have ordered H4941 משׁפט cause; H3045 ידעתי I know H3588 כי that H589 אני I H6663 אצדק׃ shall be justified.
  19 H4310 מי Who H1931 הוא he H7378 יריב will plead H5978 עמדי with H3588 כי me? for H6258 עתה now, H2790 אחרישׁ if I hold my tongue, H1478 ואגוע׃ I shall give up the ghost.
  20 H389 אך Only H8147 שׁתים two H410 אל   H6213 תעשׂ do H5978 עמדי unto H227 אז me: then H6440 מפניך from H3808 לא will I not H5641 אסתר׃ hide myself
  21 H3709 כפך thine hand H5921 מעלי far from H7368 הרחק Withdraw H367 ואמתך thy dread H408 אל me: and let not H1204 תבעתני׃ make me afraid.
  22 H7121 וקרא Then call H595 ואנכי thou, and I H6030 אענה will answer: H176 או or H1696 אדבר let me speak, H7725 והשׁיבני׃ and answer
  23 H4100 כמה How H5771 לי עונות many mine iniquities H2403 וחטאות and sins? H6588 פשׁעי my transgression H2403 וחטאתי and my sin. H3045 הדיעני׃ make me to know

Job 16:17-19

  17 H5921 על for H3808 לא Not H2555 חמס injustice H3709 בכפי in mine hands: H8605 ותפלתי also my prayer H2134 זכה׃ pure.
  18 H776 ארץ O earth, H408 אל not H3680 תכסי cover H1818 דמי thou my blood, H408 ואל no H1961 יהי have H4725 מקום place. H2201 לזעקתי׃ and let my cry
  19 H1571 גם Also H6258 עתה now, H2009 הנה behold, H8064 בשׁמים in heaven, H5707 עדי my witness H7717 ושׂהדי and my record H4791 במרומים׃ on high.

Job 16:21

  21 H3198 ויוכח O that one might plead H1397 לגבר for a man H5973 עם with H433 אלוה God, H1121 ובן as a man H120 אדם as a man H7453 לרעהו׃ for his neighbor!

Job 21:27

  27 H2005 הן Behold, H3045 ידעתי I know H4284 מחשׁבותיכם your thoughts, H4209 ומזמות and the devices H5921 עלי against H2554 תחמסו׃ ye wrongfully imagine

Job 23:3-7

  3 H4310 מי   H5414 יתן   H3045 ידעתי I knew H4672 ואמצאהו where I might find H935 אבוא him! I might come H5704 עד to H8499 תכונתו׃ his seat!
  4 H6186 אערכה I would order H6440 לפניו before H4941 משׁפט cause H6310 ופי my mouth H4390 אמלא him, and fill H8433 תוכחות׃ with arguments.
  5 H3045 אדעה I would know H4405 מלים the words H6030 יענני he would answer H995 ואבינה me, and understand H4100 מה what H559 יאמר׃ he would say
  6 H7227 הברב   H3581 כח power? H7378 יריב Will he plead H5978 עמדי against H3808 לא No; H389 אך but H1931 הוא he H7760 ישׂם׃ would put
  7 H8033 שׁם There H3477 ישׁר the righteous H3198 נוכח might dispute H5973 עמו with H6403 ואפלטה him; so should I be delivered H5331 לנצח forever H8199 משׁפטי׃ from my judge.

Job 30:20

  20 H7768 אשׁוע I cry H413 אליך unto H3808 ולא thee, and thou dost not H6030 תענני hear H5975 עמדתי me: I stand up, H995 ותתבנן׃ and thou regardest

Job 31:35-36

  35 H4310 מי Oh that H5414 יתן one would H8085 לי שׁמע hear H2005 לי הן me! behold, H8420 תוי my desire H7706 שׁדי the Almighty H6030 יענני would answer H5612 וספר a book. H3789 כתב had written H376 אישׁ me, and mine adversary H7379 ריבי׃ me, and mine adversary
  36 H518 אם Surely H3808 לא   H5921 על it upon H7926 שׁכמי my shoulder, H5375 אשׂאנו I would take H6029 אענדנו bind H5850 עטרות׃ it a crown

Job 34:5

  5 H3588 כי For H559 אמר hath said, H347 איוב Job H6663 צדקתי I am righteous: H410 ואל and God H5493 הסיר hath taken away H4941 משׁפטי׃ my judgment.

Job 40:8

  8 H637 האף Wilt thou also H6565 תפר disannul H4941 משׁפטי my judgment? H7561 תרשׁיעני wilt thou condemn H4616 למען me, that H6663 תצדק׃ thou mayest be righteous?

Psalms 22:2

  2 H430 אלהי O my God, H7121 אקרא I cry H3119 יומם in the daytime, H3808 ולא not; H6030 תענה but thou hearest H3915 ולילה and in the night season, H3808 ולא and am not H1747 דומיה׃ silent.

Jeremiah 20:8

  8 H3588 כי For H1767 מדי since H1696 אדבר I spoke, H2199 אזעק I cried out, H2555 חמס violence H7701 ושׁד and spoil; H7121 אקרא I cried H3588 כי because H1961 היה was made H1697 דבר the word H3068 יהוה of the LORD H2781 לי לחרפה a reproach H7047 ולקלס unto me, and a derision, H3605 כל daily. H3117 היום׃ daily.

Lamentations 3:8

  8 H1571 גם Also H3588 כי when H2199 אזעק I cry H7768 ואשׁוע and shout, H5640 שׂתם he shutteth out H8605 תפלתי׃ my prayer.

Habakkuk 1:2-3

  2 H5704 עד how long H575 אנה how long H3068 יהוה O LORD, H7768 שׁועתי shall I cry, H3808 ולא and thou wilt not H8085 תשׁמע hear! H2199 אזעק cry out H413 אליך unto H2555 חמס thee violence, H3808 ולא and thou wilt not H3467 תושׁיע׃ save!
  3 H4100 למה Why H7200 תראני dost thou show H205 און me iniquity, H5999 ועמל grievance? H5027 תביט and cause to behold H7701 ושׁד for spoiling H2555 וחמס and violence H5048 לנגדי before H1961 ויהי me: and there are H7379 ריב strife H4066 ומדון and contention. H5375 ישׂא׃ raise up

Joshua 24:7

  7 H6817 ויצעקו And when they cried H413 אל unto H3068 יהוה the LORD, H7760 וישׂם he put H3990 מאפל darkness H996 ביניכם between H996 ובין   H4713 המצרים you and the Egyptians, H935 ויבא and brought H5921 עליו upon H853 את   H3220 הים the sea H3680 ויכסהו them, and covered H7200 ותראינה have seen H5869 עיניכם them; and your eyes H853 את   H834 אשׁר what H6213 עשׂיתי I have done H4714 במצרים in Egypt: H3427 ותשׁבו and ye dwelt H4057 במדבר in the wilderness H3117 ימים season. H7227 רבים׃ a long

Job 3:23

  23 H1397 לגבר to a man H834 אשׁר whose H1870 דרכו way H5641 נסתרה is hid, H5526 ויסך hath hedged in? H433 אלוה God H1157 בעדו׃ and whom

Job 30:26

  26 H3588 כי When H2896 טוב good, H6960 קויתי I looked for H935 ויבא came H7451 רע then evil H3176 ואיחלה and when I waited H216 לאור for light, H935 ויבא there came H652 אפל׃ darkness.

Psalms 88:8

  8 H7368 הרחקת Thou hast put away H3045 מידעי mine acquaintance H4480 ממני far from H7896 שׁתני me; thou hast made H8441 תועבות me an abomination H3607 למו כלא unto them: shut up, H3808 ולא and I cannot H3318 אצא׃ come forth.

Proverbs 4:19

  19 H1870 דרך The way H7563 רשׁעים of the wicked H653 כאפלה as darkness: H3808 לא not H3045 ידעו they know H4100 במה at what H3782 יכשׁלו׃ they stumble.

Isaiah 50:10

  10 H4310 מי Who H3373 בכם ירא among you that feareth H3068 יהוה the LORD, H8085 שׁמע that obeyeth H6963 בקול the voice H5650 עבדו of his servant, H834 אשׁר that H1980 הלך walketh H2825 חשׁכים darkness, H369 ואין and hath no H5051 נגה light? H982 לו יבטח let him trust H8034 בשׁם in the name H3068 יהוה of the LORD, H8172 וישׁען and stay H430 באלהיו׃ upon his God.

Jeremiah 13:16

  16 H5414 תנו Give H3068 ליהוה to the LORD H430 אלהיכם your God, H3519 כבוד glory H2962 בטרם before H2821 יחשׁך he cause darkness, H2962 ובטרם and before H5062 יתנגפו stumble H7272 רגליכם your feet H5921 על upon H2022 הרי mountains, H5399 נשׁף the dark H6960 וקויתם and, while ye look H216 לאור for light, H7760 ושׂמה he turn H6757 לצלמות it into the shadow of death, H7896 ישׁית make H6205 לערפל׃ gross darkness.

Jeremiah 23:12

  12 H3651 לכן Wherefore H1961 יהיה shall be H1870 דרכם their way H1992 להם   H2519 כחלקלקות unto them as slippery H653 באפלה in the darkness: H1760 ידחו they shall be driven on, H5307 ונפלו and fall H3588 בה כי therein: for H935 אביא I will bring H5921 עליהם upon H7451 רעה evil H8141 שׁנת them, the year H6486 פקדתם of their visitation, H5002 נאם saith H3069 יהוה׃  

Lamentations 3:7

  7 H1443 גדר He hath hedged H1157 בעדי me about, H3808 ולא that I cannot H3318 אצא get out: H3513 הכביד he hath made my chain heavy. H5178 נחשׁתי׃ he hath made my chain heavy.

Lamentations 3:9

  9 H1443 גדר He hath enclosed H1870 דרכי my ways H1496 בגזית with hewn stone, H5410 נתיבתי he hath made my paths crooked. H5753 עוה׃ he hath made my paths crooked.

Hosea 2:6

  6 H3651 לכן Therefore, H2005 הנני   H7753 שׂך I will hedge up H853 את   H1870 דרכך thy way H5518 בסירים with thorns, H1443 וגדרתי and make H853 את   H1448 גדרה   H5410 ונתיבותיה her paths. H3808 לא that she shall not H4672 תמצא׃ find

Job 12:17

  17 H1980 מוליך He leadeth H3289 יועצים counselors H7758 שׁולל away spoiled, H8199 ושׁפטים and maketh the judges H1984 יהולל׃ fools.

Job 29:7-14

  7 H3318 בצאתי When I went out H8179 שׁער to the gate H5921 עלי through H7176 קרת the city, H7339 ברחוב in the street! H3559 אכין I prepared H4186 מושׁבי׃ my seat
  8 H7200 ראוני saw H5288 נערים The young men H2244 ונחבאו me, and hid themselves: H3453 וישׁישׁים and the aged H6965 קמו arose, H5975 עמדו׃ stood up.
  9 H8269 שׂרים The princes H6113 עצרו refrained H4405 במלים talking, H3709 וכף hand H7760 ישׂימו and laid H6310 לפיהם׃ on their mouth.
  10 H6963 קול their peace, H5057 נגידים The nobles H2244 נחבאו held H3956 ולשׁונם and their tongue H2441 לחכם to the roof of their mouth. H1692 דבקה׃ cleaved
  11 H3588 כי When H241 אזן the ear H8085 שׁמעה heard H833 ותאשׁרני then it blessed H5869 ועין me; and when the eye H7200 ראתה saw H5749 ותעידני׃ it gave witness
  12 H3588 כי Because H4422 אמלט I delivered H6041 עני the poor H7768 משׁוע that cried, H3490 ויתום and the fatherless, H3808 ולא and none H5826 עזר׃ to help
  13 H1293 ברכת The blessing H6 אבד of him that was ready to perish H5921 עלי upon H935 תבא came H3820 ולב heart H490 אלמנה me: and I caused the widow's H7442 ארנן׃ to sing for joy.
  14 H6664 צדק righteousness, H3847 לבשׁתי I put on H3847 וילבשׁני and it clothed H4598 כמעיל as a robe H6797 וצניף and a diadem. H4941 משׁפטי׃ me: my judgment

Job 29:20-21

  20 H3519 כבודי My glory H2319 חדשׁ fresh H5978 עמדי in H7198 וקשׁתי me, and my bow H3027 בידי in my hand. H2498 תחליף׃ was renewed
  21 H8085 לי שׁמעו Unto me gave ear, H3176 ויחלו and waited, H1826 וידמו and kept silence H3926 למו at H6098 עצתי׃ my counsel.

Job 30:1

  1 H6258 ועתה But now H7832 שׂחקו   H5921 עלי   H6810 צעירים younger H4480 ממני than H3117 לימים younger H834 אשׁר whose H3988 מאסתי I would have disdained H1 אבותם fathers H7896 לשׁית to have set H5973 עם with H3611 כלבי the dogs H6629 צאני׃ of my flock.

Psalms 49:16-17

  16 H408 אל Be not H3372 תירא thou afraid H3588 כי when H6238 יעשׁר is made rich, H376 אישׁ one H3588 כי when H7235 ירבה is increased; H3519 כבוד the glory H1004 ביתו׃ of his house
  17 H3588 כי For when H3808 לא nothing H4194 במותו he dieth H3947 יקח he shall carry H3605 הכל nothing H3808 לא shall not H3381 ירד descend H310 אחריו after H3519 כבודו׃ away: his glory

Psalms 89:39

  39 H5010 נארתה Thou hast made void H1285 ברית the covenant H5650 עבדך of thy servant: H2490 חללת thou hast profaned H776 לארץ to the ground. H5145 נזרו׃ his crown

Psalms 89:44

  44 H7673 השׁבת to cease, H2892 מטהרו   H3678 וכסאו his throne H776 לארץ down to the ground. H4048 מגרתה׃ and cast

Isaiah 61:6

  6 H859 ואתם But ye H3548 כהני the Priests H3068 יהוה of the LORD: H7121 תקראו shall be named H8334 משׁרתי you the Ministers H430 אלהינו of our God: H559 יאמר shall call H2428 לכם חיל the riches H1471 גוים of the Gentiles, H398 תאכלו ye shall eat H3519 ובכבודם and in their glory H3235 תתימרו׃ shall ye boast yourselves.

Lamentations 5:16

  16 H5307 נפלה is fallen H5850 עטרת The crown H7218 ראשׁנו our head: H188 אוי woe H4994 נא   H3588 לנו כי unto us, that H2398 חטאנו׃ we have sinned!

Hosea 9:11

  11 H669 אפרים Ephraim, H5775 כעוף like a bird, H5774 יתעופף shall fly away H3519 כבודם their glory H3205 מלדה from the birth, H990 ומבטן and from the womb, H2032 ומהריון׃ and from the conception.

Job 1:13-19

  13 H1961 ויהי And there was H3117 היום a day H1121 ובניו when his sons H1323 ובנתיו and his daughters H398 אכלים eating H8354 ושׁתים and drinking H3196 יין wine H1004 בבית house: H251 אחיהם brother's H1060 הבכור׃ in their eldest
  14 H4397 ומלאך a messenger H935 בא And there came H413 אל unto H347 איוב Job, H559 ויאמר and said, H1241 הבקר The oxen H1961 היו were H2790 חרשׁות plowing, H860 והאתנות and the asses H7462 רעות feeding H5921 על beside H3027 ידיהם׃ beside
  15 H5307 ותפל fell H7614 שׁבא And the Sabeans H3947 ותקחם and took them away; H853 ואת   H5288 הנערים the servants H5221 הכו yea, they have slain H6310 לפי with the edge H2719 חרב of the sword; H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell
  16 H5750 עוד yet H2088 זה While he H1696 מדבר speaking, H2088 וזה also another, H935 בא there came H559 ויאמר and said, H784 אשׁ The fire H430 אלהים of God H5307 נפלה is fallen H4480 מן from H8064 השׁמים heaven, H1197 ותבער and hath burned up H6629 בצאן the sheep, H5288 ובנערים and the servants, H398 ותאכלם and consumed H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני them; and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell
  17 H5750 עוד yet H2088 זה While he H1696 מדבר speaking, H2088 וזה also another, H935 בא there came H559 ויאמר and said, H3778 כשׂדים The Chaldeans H7760 שׂמו made H7969 שׁלשׁה out three H7218 ראשׁים bands, H6584 ויפשׁטו and fell H5921 על upon H1581 הגמלים the camels, H3947 ויקחום and have carried them away, H853 ואת   H5288 הנערים the servants H5221 הכו yea, and slain H6310 לפי with the edge H2719 חרב of the sword; H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell
  18 H5704 עד   H2088 זה While he H1696 מדבר speaking, H2088 וזה also another, H935 בא there came H559 ויאמר and said, H1121 בניך Thy sons H1323 ובנותיך and thy daughters H398 אכלים eating H8354 ושׁתים and drinking H3196 יין wine H1004 בבית house: H251 אחיהם brother's H1060 הבכור׃ in their eldest
  19 H2009 והנה And, behold, H7307 רוח wind H1419 גדולה a great H935 באה there came H5676 מעבר from H4057 המדבר the wilderness, H5060 ויגע and smote H702 בארבע the four H6438 פנות corners H1004 הבית of the house, H5307 ויפל and it fell H5921 על upon H5288 הנערים the young men, H4191 וימותו and they are dead; H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell

Job 2:7

  7 H3318 ויצא   H7854 השׂטן   H853 מאת   H6440 פני the presence H3068 יהוה of the LORD, H5221 ויך and smote H853 את   H347 איוב Job H7822 בשׁחין boils H7451 רע with sore H3709 מכף from the sole H7272 רגלו of his foot H5704 עד unto H6936 קדקדו׃ his crown.

Job 6:11

  11 H4100 מה What H3581 כחי my strength, H3588 כי that H3176 איחל I should hope? H4100 ומה and what H7093 קצי mine end, H3588 כי that H748 אאריך I should prolong H5315 נפשׁי׃ my life?

Job 7:6

  6 H3117 ימי My days H7043 קלו are swifter H4480 מני than H708 ארג a weaver's shuttle, H3615 ויכלו and are spent H657 באפס without H8615 תקוה׃ hope.

Job 8:13-18

  13 H3651 כן So H734 ארחות the paths H3605 כל of all H7911 שׁכחי that forget H410 אל God; H8615 ותקות hope H2611 חנף and the hypocrite's H6 תאבד׃ shall perish:
  14 H834 אשׁר Whose H6990 יקוט shall be cut off, H3689 כסלו hope H1004 ובית web. H5908 עכבישׁ a spider's H4009 מבטחו׃ and whose trust
  15 H8172 ישׁען He shall lean H5921 על upon H1004 ביתו his house, H3808 ולא but it shall not H5975 יעמד stand: H2388 יחזיק he shall hold it fast, H3808 בו ולא but it shall not H6965 יקום׃ endure.
  16 H7373 רטב green H1931 הוא He H6440 לפני before H8121 שׁמשׁ the sun, H5921 ועל in H1593 גנתו his garden. H3127 ינקתו and his branch H3318 תצא׃ shooteth forth
  17 H5921 על about H1530 גל the heap, H8328 שׁרשׁיו His roots H5440 יסבכו are wrapped H1004 בית the place H68 אבנים of stones. H2372 יחזה׃ seeth
  18 H518 אם If H1104 יבלענו he destroy H4725 ממקומו him from his place, H3584 וכחשׁ then shall deny H3808 בו לא him, I have not H7200 ראיתיך׃ seen

Job 12:14

  14 H2005 הן Behold, H2040 יהרוס he breaketh down, H3808 ולא and it cannot H1129 יבנה be built again: H5462 יסגר he shutteth up H5921 על he shutteth up H376 אישׁ a man, H3808 ולא and there can be no opening. H6605 יפתח׃ and there can be no opening.

Job 17:11

  11 H3117 ימי My days H5674 עברו are past, H2154 זמתי my purposes H5423 נתקו are broken off, H4180 מורשׁי the thoughts H3824 לבבי׃ of my heart.

Job 17:15

  15 H346 ואיה And where H645 אפו now H8615 תקותי my hope? H8615 ותקותי as for my hope, H4310 מי who H7789 ישׁורנה׃ shall see

Job 24:20

  20 H7911 ישׁכחהו shall forget H7358 רחם The womb H4988 מתקו shall feed sweetly H7415 רמה him; the worm H5750 עוד more H3808 לא on him; he shall be no H2142 יזכר remembered; H7665 ותשׁבר shall be broken H6086 כעץ as a tree. H5766 עולה׃ and wickedness

Psalms 37:35-36

  35 H7200 ראיתי I have seen H7563 רשׁע the wicked H6184 עריץ in great power, H6168 ומתערה and spreading himself H249 כאזרח bay tree. H7488 רענן׃ like a green
  36 H5674 ויעבר Yet he passed away, H2009 והנה and, lo, H369 איננו he not: H1245 ואבקשׁהו yea, I sought H3808 ולא him, but he could not H4672 נמצא׃ be found.

Psalms 88:13-18

  13 H589 ואני thee have I H413 אליך But unto H3068 יהוה O LORD; H7768 שׁועתי cried, H1242 ובבקר and in the morning H8605 תפלתי shall my prayer H6923 תקדמך׃ prevent
  14 H4100 למה why H3068 יהוה LORD, H2186 תזנח castest thou off H5315 נפשׁי my soul? H5641 תסתיר hidest H6440 פניך thou thy face H4480 ממני׃ from
  15 H6041 עני afflicted H589 אני I H1478 וגוע and ready to die H5290 מנער from youth up: H5375 נשׂאתי I suffer H367 אמיך thy terrors H6323 אפונה׃ I am distracted.
  16 H5921 עלי over H5674 עברו goeth H2740 חרוניך Thy fierce wrath H1161 בעותיך me; thy terrors H6789 צמתותני׃ have cut me off.
  17 H5437 סבוני They came round about H4325 כמים like water; H3605 כל me daily H3117 היום me daily H5362 הקיפו they compassed me about H5921 עלי they compassed me about H3162 יחד׃ together.
  18 H7368 הרחקת hast thou put far H4480 ממני from H157 אהב Lover H7453 ורע and friend H3045 מידעי me, mine acquaintance H4285 מחשׁך׃ into darkness.

Psalms 102:11

  11 H3117 ימי My days H6738 כצל like a shadow H5186 נטוי that declineth; H589 ואני and I H6212 כעשׂב like grass. H3001 איבשׁ׃ am withered

Lamentations 2:5-6

  5 H1961 היה was H136 אדני The Lord H341 כאויב as an enemy: H1104 בלע he hath swallowed up H3478 ישׂראל Israel, H1104 בלע he hath swallowed up H3605 כל all H759 ארמנותיה her palaces: H7843 שׁחת he hath destroyed H4013 מבצריו his strongholds, H7235 וירב and hath increased H1323 בבת in the daughter H3063 יהודה of Judah H8386 תאניה mourning H592 ואניה׃ and lamentation.
  6 H2554 ויחמס And he hath violently taken away H1588 כגן as a garden: H7900 שׂכו his tabernacle, H7843 שׁחת he hath destroyed H4150 מועדו his places of the assembly: H7911 שׁכח to be forgotten H3068 יהוה the LORD H6726 בציון in Zion, H4150 מועד hath caused the solemn feasts H7676 ושׁבת and sabbaths H5006 וינאץ and hath despised H2195 בזעם in the indignation H639 אפו of his anger H4428 מלך the king H3548 וכהן׃ and the priest.

Deuteronomy 32:22

  22 H3588 כי For H784 אשׁ a fire H6919 קדחה is kindled H639 באפי in mine anger, H3344 ותיקד and shall burn H5704 עד unto H7585 שׁאול hell, H8482 תחתית the lowest H398 ותאכל and shall consume H776 ארץ the earth H2981 ויבלה with her increase, H3857 ותלהט and set on fire H4146 מוסדי the foundations H2022 הרים׃ of the mountains.

Job 13:24

  24 H4100 למה Wherefore H6440 פניך thou thy face, H5641 תסתיר hidest H2803 ותחשׁבני and holdest H341 לאויב׃ me for thine enemy?

Job 16:9

  9 H639 אפו in his wrath, H2963 טרף He teareth H7852 וישׂטמני who hateth H2786 חרק me: he gnasheth H5921 עלי upon H8127 בשׁניו me with his teeth; H6862 צרי mine enemy H3913 ילטושׁ sharpeneth H5869 עיניו׃ his eyes

Job 33:10

  10 H2005 הן Behold, H8569 תנואות occasions H5921 עלי against H4672 ימצא he findeth H2803 יחשׁבני me, he counteth H341 לאויב׃ me for his enemy,

Psalms 89:46

  46 H5704 עד   H4100 מה   H3068 יהוה LORD? H5641 תסתר wilt thou hide thyself H5331 לנצח forever? H1197 תבער burn H3644 כמו like H784 אשׁ fire? H2534 חמתך׃ shall thy wrath

Psalms 90:7

  7 H3588 כי For H3615 כלינו we are consumed H639 באפך by thine anger, H2534 ובחמתך and by thy wrath H926 נבהלנו׃ are we troubled.

Lamentations 2:5

  5 H1961 היה was H136 אדני The Lord H341 כאויב as an enemy: H1104 בלע he hath swallowed up H3478 ישׂראל Israel, H1104 בלע he hath swallowed up H3605 כל all H759 ארמנותיה her palaces: H7843 שׁחת he hath destroyed H4013 מבצריו his strongholds, H7235 וירב and hath increased H1323 בבת in the daughter H3063 יהודה of Judah H8386 תאניה mourning H592 ואניה׃ and lamentation.

Job 16:11

  11 H5462 יסגירני hath delivered H410 אל God H413 אל me to H5760 עויל the ungodly, H5921 ועל into H3027 ידי the hands H7563 רשׁעים of the wicked. H3399 ירטני׃ and turned me over

Job 16:13

  13 H5437 יסבו compass me round about, H5921 עלי compass me round about, H7228 רביו His archers H6398 יפלח he cleaveth H3629 כליותי my reins H3808 ולא asunder, and doth not H2550 יחמול spare; H8210 ישׁפך he poureth out H776 לארץ upon the ground. H4845 מררתי׃ my gall

Job 30:12

  12 H5921 על Upon H3225 ימין right H6526 פרחח the youth; H6965 יקומו rise H7272 רגלי my feet, H7971 שׁלחו they push away H5549 ויסלו and they raise up H5921 עלי against H734 ארחות me the ways H343 אידם׃ of their destruction.

Isaiah 10:5-6

  5 H1945 הוי   H804 אשׁור O Assyrian, H7626 שׁבט the rod H639 אפי of mine anger, H4294 ומטה and the staff H1931 הוא   H3027 בידם in their hand H2195 זעמי׃ is mine indignation.
  6 H1471 בגוי nation, H2611 חנף him against a hypocritical H7971 אשׁלחנו I will send H5921 ועל and against H5971 עם the people H5678 עברתי of my wrath H6680 אצונו will I give him a charge, H7997 לשׁלל to take H7998 שׁלל the spoil, H962 ולבז and to take H957 בז the prey, H7760 ולשׂימו   H4823 מרמס and to tread them down H2563 כחמר like the mire H2351 חוצות׃ of the streets.

Isaiah 51:23

  23 H7760 ושׂמתיה But I will put H3027 ביד it into the hand H3013 מוגיך of them that afflict H834 אשׁר thee; which H559 אמרו have said H5315 לנפשׁך to thy soul, H7812 שׁחי Bow down, H5674 ונעברה that we may go over: H7760 ותשׂימי and thou hast laid H776 כארץ as the ground, H1460 גוך thy body H2351 וכחוץ and as the street, H5674 לעברים׃ to them that went over.

Job 6:21-23

  21 H3588 כי For H6258 עתה now H1961 הייתם ye are H3808 לא nothing; H7200 תראו ye see H2866 חתת casting down, H3372 ותיראו׃ and are afraid.
  22 H3588 הכי Did H559 אמרתי I say, H3051 הבו Bring H3581 לי ומכחכם me of your substance? H7809 שׁחדו unto me? or, Give a reward H1157 בעדי׃ for
  23 H4422 ומלטוני Or, Deliver H3027 מיד me from the hand H6862 צר   H3027 ומיד   H6184 עריצים of the mighty? H6299 תפדוני׃ or, Redeem

Job 16:7

  7 H389 אך But H6258 עתה now H3811 הלאני he hath made me weary: H8074 השׁמות thou hast made desolate H3605 כל all H5712 עדתי׃ my company.

Psalms 31:11

  11 H3605 מכל among all H6887 צררי mine enemies, H1961 הייתי I was H2781 חרפה a reproach H7934 ולשׁכני among my neighbors, H3966 מאד but especially H6343 ופחד and a fear H3045 למידעי to mine acquaintance: H7200 ראי they that did see H2351 בחוץ me without H5074 נדדו fled H4480 ממני׃ among all

Psalms 38:11

  11 H157 אהבי My lovers H7453 ורעי and my friends H5048 מנגד   H5061 נגעי   H5975 יעמדו stand aloof H7138 וקרובי and my kinsmen H7350 מרחק afar off. H5975 עמדו׃ stand

Psalms 69:20

  20 H2781 חרפה Reproach H7665 שׁברה hath broken H3820 לבי my heart; H5136 ואנושׁה and I am full of heaviness: H6960 ואקוה and I looked H5110 לנוד to take pity, H369 ואין but none; H5162 ולמנחמים and for comforters, H3808 ולא none. H4672 מצאתי׃ but I found

Psalms 88:18

  18 H7368 הרחקת hast thou put far H4480 ממני from H157 אהב Lover H7453 ורע and friend H3045 מידעי me, mine acquaintance H4285 מחשׁך׃ into darkness.

2 Samuel 16:23

  23 H6098 ועצת And the counsel H302 אחיתפל of Ahithophel, H834 אשׁר which H3289 יעץ he counseled H3117 בימים days, H1992 ההם in those H834 כאשׁר as H7592 ישׁאל had inquired H1697 בדבר at the oracle H430 האלהים of God: H3651 כן so H3605 כל all H6098 עצת the counsel H302 אחיתפל of Ahithophel H1571 גם both H1732 לדוד with David H1571 גם and H53 לאבשׁלם׃ with Absalom.

Psalms 55:12-14

  12 H3588 כי For H3808 לא not H341 אויב an enemy H2778 יחרפני reproached H5375 ואשׂא me; then I could have borne H3808 לא neither H8130 משׂנאי he that hated H5921 עלי against H1431 הגדיל me did magnify H5641 ואסתר me; then I would have hid myself H4480 ממנו׃ from
  13 H859 ואתה But thou, H582 אנושׁ a man H6187 כערכי mine equal, H441 אלופי my guide, H3045 ומידעי׃ and mine acquaintance.
  14 H834 אשׁר   H3162 יחדו together, H4985 נמתיק We took sweet H5475 סוד counsel H1004 בבית unto the house H430 אלהים of God H1980 נהלך walked H7285 ברגשׁ׃ in company.

Proverbs 18:24

  24 H376 אישׁ A man H7453 רעים friends H7489 להתרעע must show himself friendly: H3426 וישׁ and there is H157 אהב a friend H1695 דבק sticketh closer H251 מאח׃ than a brother.

Jeremiah 20:10

  10 H3588 כי For H8085 שׁמעתי I heard H1681 דבת the defaming H7227 רבים of many, H4032 מגור fear H5439 מסביב on every side. H5046 הגידו Report, H5046 ונגידנו and we will report H3605 כל it. All H582 אנושׁ my familiars H7965 שׁלומי my familiars H8104 שׁמרי watched H6761 צלעי for my halting, H194 אולי Peradventure H6601 יפתה he will be enticed, H3201 ונוכלה and we shall prevail H3947 לו ונקחה against him, and we shall take H5360 נקמתנו our revenge H4480 ממנו׃ on every side.

Micah 7:5-6

  5 H408 אל ye not H539 תאמינו Trust H7453 ברע in a friend, H408 אל put ye not confidence H982 תבטחו put ye not confidence H441 באלוף in a guide: H7901 משׁכבת from her that lieth H2436 חיקך in thy bosom. H8104 שׁמר keep H6607 פתחי the doors H6310 פיך׃ of thy mouth
  6 H3588 כי For H1121 בן the son H5034 מנבל dishonoreth H1 אב the father, H1323 בת the daughter H6965 קמה riseth up H517 באמה against her mother, H3618 כלה the daughter-in-law H2545 בחמתה against her mother-in-law; H341 איבי enemies H376 אישׁ a man's H582 אנשׁי   H1004 ביתו׃ of his own house.

Job 31:31-32

  31 H518 אם If H3808 לא not, H559 אמרו said H4962 מתי the men H168 אהלי of my tabernacle H4310 מי Oh that H5414 יתן we had H1320 מבשׂרו   H3808 לא we cannot H7646 נשׂבע׃ be satisfied.
  32 H2351 בחוץ in the street: H3808 לא did not H3885 ילין lodge H1616 גר The stranger H1817 דלתי my doors H734 לארח to the traveler. H6605 אפתח׃ I opened

Psalms 123:3

  3 H2603 חננו Have mercy upon H3068 יהוה us, O LORD, H2603 חננו have mercy upon H3588 כי us: for H7227 רב we are exceedingly H7646 שׂבענו filled H937 בוז׃ with contempt.

Job 1:15-17

  15 H5307 ותפל fell H7614 שׁבא And the Sabeans H3947 ותקחם and took them away; H853 ואת   H5288 הנערים the servants H5221 הכו yea, they have slain H6310 לפי with the edge H2719 חרב of the sword; H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell
  16 H5750 עוד yet H2088 זה While he H1696 מדבר speaking, H2088 וזה also another, H935 בא there came H559 ויאמר and said, H784 אשׁ The fire H430 אלהים of God H5307 נפלה is fallen H4480 מן from H8064 השׁמים heaven, H1197 ותבער and hath burned up H6629 בצאן the sheep, H5288 ובנערים and the servants, H398 ותאכלם and consumed H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני them; and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell
  17 H5750 עוד yet H2088 זה While he H1696 מדבר speaking, H2088 וזה also another, H935 בא there came H559 ויאמר and said, H3778 כשׂדים The Chaldeans H7760 שׂמו made H7969 שׁלשׁה out three H7218 ראשׁים bands, H6584 ויפשׁטו and fell H5921 על upon H1581 הגמלים the camels, H3947 ויקחום and have carried them away, H853 ואת   H5288 הנערים the servants H5221 הכו yea, and slain H6310 לפי with the edge H2719 חרב of the sword; H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell

Job 1:19

  19 H2009 והנה And, behold, H7307 רוח wind H1419 גדולה a great H935 באה there came H5676 מעבר from H4057 המדבר the wilderness, H5060 ויגע and smote H702 בארבע the four H6438 פנות corners H1004 הבית of the house, H5307 ויפל and it fell H5921 על upon H5288 הנערים the young men, H4191 וימותו and they are dead; H4422 ואמלטה am escaped H7535 רק only H589 אני and I H905 לבדי alone H5046 להגיד׃ to tell

Job 2:9-10

  9 H559 ותאמר Then said H802 לו אשׁתו his wife H5750 עדך unto him, Dost thou still H2388 מחזיק retain H8538 בתמתך thine integrity? H1288 ברך curse H430 אלהים God, H4191 ומת׃ and die.
  10 H559 ויאמר But he said H413 אליה unto H1696 כדבר her, Thou speakest H259 אחת as one H5036 הנבלות of the foolish women H1696 תדברי speaketh. H1571 גם What? H853 את   H2896 הטוב good H6901 נקבל shall we receive H853 מאת   H430 האלהים of God, H853 ואת   H7451 הרע evil? H3808 לא and shall we not H6901 נקבל receive H3605 בכל In all H2063 זאת this H3808 לא did not H2398 חטא sin H347 איוב Job H8193 בשׂפתיו׃ with his lips.

Job 17:1

  1 H7307 רוחי My breath H2254 חבלה is corrupt, H3117 ימי my days H2193 נזעכו are extinct, H6913 קברים׃ the graves

2 Kings 2:23

  23 H5927 ויעל And he went up H8033 משׁם from thence H1008 בית אל unto Bethel: H1931 והוא and as he H5927 עלה was going up H1870 בדרך by the way, H5288 ונערים children H6996 קטנים little H3318 יצאו there came forth H4480 מן from thence H5892 העיר the city, H7046 ויתקלסו and mocked H559 בו ויאמרו him, and said H5927 לו עלה unto him, Go up, H7142 קרח thou bald head; H5927 עלה go up, H7142 קרח׃ thou bald head.

Isaiah 3:5

  5 H5065 ונגשׂ shall be oppressed, H5971 העם And the people H376 אישׁ every one H376 באישׁ by another, H376 ואישׁ and every one H7453 ברעהו by his neighbor: H7292 ירהבו shall behave himself proudly H5288 הנער the child H2205 בזקן against the ancient, H7034 והנקלה and the base H3513 בנכבד׃ against the honorable.

Job 6:14-15

  14 H4523 למס To him that is afflicted H7453 מרעהו from his friend; H2617 חסד pity H3374 ויראת the fear H7706 שׁדי of the Almighty. H5800 יעזוב׃ but he forsaketh
  15 H251 אחי My brethren H898 בגדו have dealt deceitfully H3644 כמו as H5158 נחל a brook, H650 כאפיק as the stream H5158 נחלים of brooks H5674 יעברו׃ they pass away;

Psalms 41:9

  9 H1571 גם Yea, H376 אישׁ mine own familiar friend, H7965 שׁלומי mine own familiar friend, H834 אשׁר in whom H982 בטחתי I trusted, H398 בו אוכל which did eat H3899 לחמי of my bread, H1431 הגדיל hath lifted up H5921 עלי against H6119 עקב׃ heel

Psalms 55:20

  20 H7971 שׁלח He hath put forth H3027 ידיו his hands H7965 בשׁלמיו against such as be at peace H2490 חלל with him: he hath broken H1285 בריתו׃ his covenant.

Psalms 109:4-5

  4 H8478 תחת For H160 אהבתי my love H7853 ישׂטנוני they are my adversaries: H589 ואני but I H8605 תפלה׃ prayer.
  5 H7760 וישׂימו   H5921 עלי   H7451 רעה me evil H8478 תחת for H2896 טובה good, H8135 ושׂנאה and hatred H8478 תחת for H160 אהבתי׃ my love.

Job 2:4-6

  4 H6030 ויען answered H7854 השׂטן And Satan H853 את   H3068 יהוה the LORD, H559 ויאמר and said, H5785 עור   H1157 בעד for H5785 עור   H3605 וכל yea, all H834 אשׁר that H376 לאישׁ a man H5414 יתן hath will he give H1157 בעד   H5315 נפשׁו׃ his life.
  5 H199 אולם But H7971 שׁלח put forth H4994 נא now, H3027 ידך thine hand H5060 וגע and touch H413 אל and touch H6106 עצמו his bone H413 ואל thee to H1320 בשׂרו and his flesh, H518 אם and H3808 לא   H413 אל   H6440 פניך thy face. H1288 יברכך׃ he will curse
  6 H559 ויאמר said H3069 יהוה   H413 אל unto H7854 השׂטן Satan, H2005 הנו   H3027 בידך he in thine hand; H389 אך but H853 את   H5315 נפשׁו his life. H8104 שׁמר׃ save

Job 7:5

  5 H3847 לבשׁ is clothed H1320 בשׂרי My flesh H7415 רמה with worms H1487 וגישׁ and clods H6083 עפר of dust; H5785 עורי my skin H7280 רגע is broken, H3988 וימאס׃ and become loathsome.

Job 30:30

  30 H5785 עורי My skin H7835 שׁחר is black H5921 מעלי upon H6106 ועצמי me, and my bones H2787 חרה are burned H4480 מני upon H2721 חרב׃ heat.

Job 33:19-22

  19 H3198 והוכח He is chastened H4341 במכאוב also with pain H5921 על upon H4904 משׁכבו his bed, H7379 וריב   H6106 עצמיו of his bones H386 אתן׃ with strong
  20 H2092 וזהמתו abhorreth H2416 חיתו So that his life H3899 לחם bread, H5315 ונפשׁו and his soul H3978 מאכל meat. H8378 תאוה׃ dainty
  21 H3615 יכל is consumed away, H1320 בשׂרו His flesh H7210 מראי that it cannot be seen; H8205 ושׁפי   H6106 עצמותיו and his bones H3808 לא were not H7200 ראו׃ seen
  22 H7126 ותקרב draweth near H7845 לשׁחת unto the grave, H5315 נפשׁו Yea, his soul H2416 וחיתו and his life H4191 לממתים׃ to the destroyers.

Psalms 22:14-17

  14 H4325 כמים like water, H8210 נשׁפכתי I am poured out H6504 והתפרדו are out of joint: H3605 כל and all H6106 עצמותי my bones H1961 היה is H3820 לבי my heart H1749 כדונג like wax; H4549 נמס it is melted H8432 בתוך in the midst H4578 מעי׃ of my bowels.
  15 H3001 יבשׁ is dried up H2789 כחרשׂ like a potsherd; H3581 כחי My strength H3956 ולשׁוני and my tongue H1692 מדבק cleaveth H4455 מלקוחי to my jaws; H6083 ולעפר me into the dust H4194 מות of death. H8239 תשׁפתני׃ and thou hast brought
  16 H3588 כי For H5437 סבבוני have compassed H3611 כלבים dogs H5712 עדת me: the assembly H7489 מרעים of the wicked H5362 הקיפוני have enclosed H738 כארי as a lion H3027 ידי my hands H7272 ורגלי׃ and my feet.
  17 H5608 אספר I may tell H3605 כל all H6106 עצמותי my bones: H1992 המה they H5027 יביטו look H7200 יראו׃ stare

Psalms 32:3-4

  3 H3588 כי When H2790 החרשׁתי I kept silence, H1086 בלו waxed old H6106 עצמי my bones H7581 בשׁאגתי through my roaring H3605 כל all H3117 היום׃ the day
  4 H3588 כי For H3119 יומם day H3915 ולילה and night H3513 תכבד was heavy H5921 עלי upon H3027 ידך thy hand H2015 נהפך is turned H3955 לשׁדי me: my moisture H2725 בחרבני into the drought H7019 קיץ of summer. H5542 סלה׃ Selah.

Psalms 38:3

  3 H369 אין no H4974 מתם soundness H1320 בבשׂרי in my flesh H6440 מפני because H2195 זעמך of thine anger; H369 אין neither H7965 שׁלום rest H6106 בעצמי in my bones H6440 מפני because H2403 חטאתי׃ of my sin.

Psalms 102:3

  3 H3588 כי For H3615 כלו are consumed H6227 בעשׁן like smoke, H3117 ימי my days H6106 ועצמותי and my bones H4168 כמו a hearth. H4168 קד   H2787 נחרו׃ are burned

Psalms 102:5

  5 H6963 מקול   H585 אנחתי of my groaning H1692 דבקה cleave H6106 עצמי my bones H1320 לבשׂרי׃ to my skin.

Lamentations 3:4

  4 H1086 בלה hath he made old; H1320 בשׂרי My flesh H5785 ועורי and my skin H7665 שׁבר he hath broken H6106 עצמותי׃ my bones.

Lamentations 4:8

  8 H2821 חשׁך is blacker H7815 משׁחור than a coal; H8389 תארם Their visage H3808 לא they are not H5234 נכרו known H2351 בחוצות in the streets: H6821 צפד cleaveth H5785 עורם their skin H5921 על to H6106 עצמם their bones; H3001 יבשׁ it is withered, H1961 היה it is become H6086 כעץ׃ like a stick.

Lamentations 5:10

  10 H5785 עורנו Our skin H8574 כתנור like an oven H3648 נכמרו was black H6440 מפני because of H2152 זלעפות the terrible H7458 רעב׃ famine.

Job 1:11

  11 H199 ואולם But H7971 שׁלח put forth H4994 נא now, H3027 ידך thine hand H5060 וגע and touch H3605 בכל all H834 אשׁר that H518 לו אם he hath, and H3808 לא   H5921 על thee to H6440 פניך thy face. H1288 יברכך׃ he will curse

Job 2:5

  5 H199 אולם But H7971 שׁלח put forth H4994 נא now, H3027 ידך thine hand H5060 וגע and touch H413 אל and touch H6106 עצמו his bone H413 ואל thee to H1320 בשׂרו and his flesh, H518 אם and H3808 לא   H413 אל   H6440 פניך thy face. H1288 יברכך׃ he will curse

Job 2:10

  10 H559 ויאמר But he said H413 אליה unto H1696 כדבר her, Thou speakest H259 אחת as one H5036 הנבלות of the foolish women H1696 תדברי speaketh. H1571 גם What? H853 את   H2896 הטוב good H6901 נקבל shall we receive H853 מאת   H430 האלהים of God, H853 ואת   H7451 הרע evil? H3808 לא and shall we not H6901 נקבל receive H3605 בכל In all H2063 זאת this H3808 לא did not H2398 חטא sin H347 איוב Job H8193 בשׂפתיו׃ with his lips.

Job 6:4

  4 H3588 כי For H2671 חצי the arrows H7706 שׁדי of the Almighty H5978 עמדי within H834 אשׁר whereof H2534 חמתם me, the poison H8354 שׁתה drinketh up H7307 רוחי my spirit: H1161 בעותי the terrors H433 אלוה of God H6186 יערכוני׃ do set themselves in array against

Job 6:14

  14 H4523 למס To him that is afflicted H7453 מרעהו from his friend; H2617 חסד pity H3374 ויראת the fear H7706 שׁדי of the Almighty. H5800 יעזוב׃ but he forsaketh

Psalms 38:2

  2 H3588 כי For H2671 חציך thine arrows H5181 נחתו stick fast H5181 בי ותנחת presseth me sore. H5921 עלי presseth me sore. H3027 ידך׃ in me, and thy hand

Job 10:16

  16 H1342 ויגאה For it increaseth. H7826 כשׁחל me as a fierce lion: H6679 תצודני Thou huntest H7725 ותשׁב and again H6381 תתפלא׃ thou showest thyself marvelous

Job 13:25

  25 H5929 העלה a leaf H5086 נדף driven to and fro? H6206 תערוץ Wilt thou break H853 ואת   H7179 קשׁ stubble? H3002 יבשׁ the dry H7291 תרדף׃ and wilt thou pursue

Job 31:31

  31 H518 אם If H3808 לא not, H559 אמרו said H4962 מתי the men H168 אהלי of my tabernacle H4310 מי Oh that H5414 יתן we had H1320 מבשׂרו   H3808 לא we cannot H7646 נשׂבע׃ be satisfied.

Psalms 69:26

  26 H3588 כי For H859 אתה thou H834 אשׁר whom H5221 הכית hast smitten; H7291 רדפו they persecute H413 ואל to H4341 מכאוב the grief H2491 חלליך of those whom thou hast wounded. H5608 יספרו׃ and they talk

Micah 3:3

  3 H834 ואשׁר Who H398 אכלו also eat H7607 שׁאר the flesh H5971 עמי of my people, H5785 ועורם their skin H5921 מעליהם from off H6584 הפשׁיטו and flay H853 ואת   H6106 עצמתיהם their bones, H6476 פצחו them; and they break H6566 ופרשׂו and chop them in pieces, H834 כאשׁר as H5518 בסיר for the pot, H1320 וכבשׂר and as flesh H8432 בתוך within H7037 קלחת׃ the caldron.

Job 31:35

  35 H4310 מי Oh that H5414 יתן one would H8085 לי שׁמע hear H2005 לי הן me! behold, H8420 תוי my desire H7706 שׁדי the Almighty H6030 יענני would answer H5612 וספר a book. H3789 כתב had written H376 אישׁ me, and mine adversary H7379 ריבי׃ me, and mine adversary

Isaiah 8:1

  1 H559 ויאמר said H3068 יהוה Moreover the LORD H413 אלי unto H3947 קח me, Take H1549 לך גליון roll, H1419 גדול thee a great H3789 וכתב and write H5921 עליו in H2747 בחרט pen H582 אנושׁ it with a man's H4122 למהר שׁלל חשׁ בז׃ concerning Maher-shalal-hash-baz.

Isaiah 30:8

  8 H6258 עתה Now H935 בוא go, H3789 כתבה write H5921 על them in H3871 לוח a table, H854 אתם it before H5921 ועל it in H5612 ספר a book, H2710 חקה and note H1961 ותהי that it may be H3117 ליום for the time H314 אחרון to come H5707 לעד   H5704 עד and ever: H5769 עולם׃ and ever:

Exodus 28:11-12

  11 H4639 מעשׂה With the work H2796 חרשׁ of an engraver H68 אבן in stone, H6603 פתוחי the engravings H2368 חתם of a signet, H6605 תפתח shalt thou engrave H853 את   H8147 שׁתי the two H68 האבנים stones H5921 על with H8034 שׁמת the names H1121 בני of the children H3478 ישׂראל of Israel: H4142 מסבת them to be set H4865 משׁבצות in ouches H2091 זהב of gold. H6213 תעשׂה thou shalt make H853 אתם׃  
  12 H7760 ושׂמת And thou shalt put H853 את   H8147 שׁתי the two H68 האבנים stones H5921 על upon H3802 כתפת the shoulders H646 האפד of the ephod H68 אבני stones H2146 זכרן of memorial H1121 לבני unto the children H3478 ישׂראל of Israel: H5375 ונשׂא shall bear H175 אהרן and Aaron H853 את   H8034 שׁמותם their names H6440 לפני before H3068 יהוה the LORD H5921 על upon H8147 שׁתי his two H3802 כתפיו shoulders H2146 לזכרן׃ for a memorial.

Exodus 28:21

  21 H68 והאבנים And the stones H1961 תהיין shall be H5921 על with H8034 שׁמת the names H1121 בני of the children H3478 ישׂראל of Israel, H8147 שׁתים twelve, H6240 עשׂרה twelve, H5921 על according to H8034 שׁמתם their names, H6603 פתוחי the engravings H2368 חותם of a signet; H376 אישׁ every one H5921 על with H8034 שׁמו his name H1961 תהיין shall they be H8147 לשׁני according to the twelve H6240 עשׂר according to the twelve H7626 שׁבט׃ tribes.

Exodus 32:16

  16 H3871 והלחת And the tables H4639 מעשׂה the work H430 אלהים of God, H1992 המה   H4385 והמכתב and the writing H4385 מכתב the writing H430 אלהים of God, H1931 הוא   H2801 חרות graven H5921 על upon H3871 הלחת׃ the tables.

Deuteronomy 27:2-3

  2 H1961 והיה And it shall be H3117 ביום on the day H834 אשׁר when H5674 תעברו ye shall pass over H853 את   H3383 הירדן Jordan H413 אל unto H776 הארץ the land H834 אשׁר which H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H5414 נתן giveth H6965 לך והקמת thee, that thou shalt set thee up H68 לך אבנים stones, H1419 גדלות great H7874 ושׂדת and plaster H853 אתם   H7874 בשׂיד׃  
  3 H3789 וכתבת And thou shalt write H5921 עליהן upon H853 את   H3605 כל them all H1697 דברי the words H8451 התורה law, H2063 הזאת of this H5674 בעברך when thou art passed over, H4616 למען that H834 אשׁר that H935 תבא thou mayest go in H413 אל unto H776 הארץ the land H834 אשׁר which H3068 יהוה the LORD H430 אלהיך thy God H5414 נתן giveth H776 לך ארץ thee, a land H2100 זבת that floweth H2461 חלב with milk H1706 ודבשׁ and honey; H834 כאשׁר as H1696 דבר hath promised H3068 יהוה the LORD H430 אלהי God H1 אבתיך׃ of thy fathers

Deuteronomy 27:8

  8 H3789 וכתבת And thou shalt write H5921 על upon H68 האבנים the stones H853 את   H3605 כל all H1697 דברי the words H8451 התורה law H2063 הזאת of this H874 באר very plainly. H3190 היטב׃ very plainly.

Jeremiah 17:1

  1 H2403 חטאת The sin H3063 יהודה of Judah H3789 כתובה written H5842 בעט with a pen H1270 ברזל of iron, H6856 בצפרן with the point H8068 שׁמיר of a diamond: H2790 חרושׁה graven H5921 על upon H3871 לוח the table H3820 לבם of their heart, H7161 ולקרנות and upon the horns H4196 מזבחותיכם׃ of your altars;

Genesis 3:15

  15 H342 ואיבה enmity H7896 אשׁית And I will put H996 בינך between H996 ובין and between H802 האשׁה thee and the woman, H996 ובין   H2233 זרעך thy seed H996 ובין   H2233 זרעה and her seed; H1931 הוא it H7779 ישׁופך shall bruise H7218 ראשׁ thy head, H859 ואתה and thou H7779 תשׁופנו shalt bruise H6119 עקב׃ his heel.

Genesis 22:18

  18 H1288 והתברכו be blessed; H2233 בזרעך And in thy seed H3605 כל shall all H1471 גויי the nations H776 הארץ of the earth H6118 עקב because H834 אשׁר because H8085 שׁמעת thou hast obeyed H6963 בקלי׃ my voice.

Job 16:19

  19 H1571 גם Also H6258 עתה now, H2009 הנה behold, H8064 בשׁמים in heaven, H5707 עדי my witness H7717 ושׂהדי and my record H4791 במרומים׃ on high.

Job 33:23-24

  23 H518 אם If H3426 ישׁ there be H5921 עליו with H4397 מלאך a messenger H3887 מליץ him, an interpreter, H259 אחד one H4480 מני among H505 אלף a thousand, H5046 להגיד to show H120 לאדם unto man H3476 ישׁרו׃ his uprightness:
  24 H2603 ויחננו Then he is gracious H559 ויאמר unto him, and saith, H6308 פדעהו Deliver H3381 מרדת him from going down H7845 שׁחת to the pit: H4672 מצאתי I have found H3724 כפר׃ a ransom.

Psalms 19:14

  14 H1961 יהיו be H7522 לרצון acceptable H561 אמרי Let the words H6310 פי of my mouth, H1902 והגיון and the meditation H3820 לבי of my heart, H6440 לפניך in thy sight, H3068 יהוה O LORD, H6697 צורי my strength, H1350 וגאלי׃ and my redeemer.

Psalms 78:35

  35 H2142 ויזכרו And they remembered H3588 כי that H430 אלהים God H6697 צורם their rock, H410 ואל God H5945 עליון and the high H1350 גאלם׃ their redeemer.

Proverbs 23:11

  11 H3588 כי For H1350 גאלם their redeemer H2389 חזק mighty; H1931 הוא he H7378 יריב shall plead H853 את   H7379 ריבם their cause H854 אתך׃ with

Isaiah 43:14

  14 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H1350 גאלכם your redeemer, H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel; H4616 למענכם For your sake H7971 שׁלחתי I have sent H894 בבלה to Babylon, H3381 והורדתי and have brought down H1281 בריחים their nobles, H3605 כלם all H3778 וכשׂדים and the Chaldeans, H591 באניות in the ships. H7440 רנתם׃ whose cry

Isaiah 54:5

  5 H3588 כי For H1166 בעליך thine husband; H6213 עשׂיך thy Maker H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H8034 שׁמו his name; H1350 וגאלך and thy Redeemer H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel; H430 אלהי The God H3605 כל of the whole H776 הארץ earth H7121 יקרא׃ shall he be called.

Isaiah 59:20-21

  20 H935 ובא shall come H6726 לציון to Zion, H1350 גואל And the Redeemer H7725 ולשׁבי and unto them that turn from H6588 פשׁע transgression H3290 ביעקב in Jacob, H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  21 H589 ואני As for me, H2063 זאת this H1285 בריתי my covenant H854 אותם with H559 אמר them, saith H3068 יהוה the LORD; H7307 רוחי My spirit H834 אשׁר that H5921 עליך upon H1697 ודברי thee, and my words H834 אשׁר which H7760 שׂמתי I have put H6310 בפיך in thy mouth, H3808 לא shall not H4185 ימושׁו depart H6310 מפיך out of thy mouth, H6310 ומפי nor out of the mouth H2233 זרעך of thy seed, H6310 ומפי nor out of the mouth H2233 זרע of thy seed's H2233 זרעך seed, H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD, H6258 מעתה from henceforth H5704 ועד and forever. H5769 עולם׃ and forever.

Jeremiah 50:34

  34 H1350 גאלם Their Redeemer H2389 חזק strong; H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H8034 שׁמו his name: H7378 ריב he shall throughly plead H7378 יריב he shall throughly plead H853 את   H7379 ריבם their cause, H4616 למען that H7280 הרגיע he may give rest H853 את   H776 הארץ to the land, H7264 והרגיז and disquiet H3427 לישׁבי the inhabitants H894 בבל׃ of Babylon.

Psalms 16:9

  9 H3651 לכן Therefore H8055 שׂמח is glad, H3820 לבי my heart H1523 ויגל rejoiceth: H3519 כבודי and my glory H637 אף also H1320 בשׂרי my flesh H7931 ישׁכן shall rest H983 לבטח׃ in hope.

Psalms 16:11

  11 H3045 תודיעני Thou wilt show H734 ארח me the path H2416 חיים of life: H7648 שׂבע fullness H8057 שׂמחות of joy; H853 את   H6440 פניך thy presence H5273 נעמות pleasures H3225 בימינך at thy right hand H5331 נצח׃ forevermore.

Psalms 17:15

  15 H589 אני As for me, H6664 בצדק in righteousness: H2372 אחזה I will behold H6440 פניך thy face H7646 אשׂבעה I shall be satisfied, H6974 בהקיץ when I awake, H8544 תמונתך׃ with thy likeness.

Numbers 24:17

  17 H7200 אראנו I shall see H3808 ולא him, but not H6258 עתה now: H7789 אשׁורנו I shall behold H3808 ולא him, but not H7138 קרוב nigh: H1869 דרך there shall come H3556 כוכב a Star H3290 מיעקב   H6965 וקם shall rise H7626 שׁבט and a Scepter H3478 מישׂראל   H4272 ומחץ and shall smite H6285 פאתי the corners H4124 מואב of Moab, H6979 וקרקר   H3605 כל all H1121 בני the children H8351 שׁת׃  

Psalms 73:26

  26 H3615 כלה faileth: H7607 שׁארי My flesh H3824 ולבבי and my heart H6697 צור the strength H3824 לבבי of my heart, H2506 וחלקי and my portion H430 אלהים God H5769 לעולם׃ forever.

Isaiah 26:19

  19 H2421 יחיו shall live, H4191 מתיך Thy dead H5038 נבלתי my dead body H6965 יקומון shall they arise. H6974 הקיצו Awake H7442 ורננו and sing, H7931 שׁכני ye that dwell H6083 עפר in dust: H3588 כי for H2919 טל thy dew H219 אורת of herbs, H2919 טלך the dew H776 וארץ and the earth H7496 רפאים the dead. H5307 תפיל׃ shall cast out

1 Kings 14:13

  13 H5594 וספדו shall mourn H3605 לו כל And all H3478 ישׂראל Israel H6912 וקברו for him, and bury H853 אתו   H3588 כי him: for H2088 זה him: for H905 לבדו he only H935 יבא shall come H3379 לירבעם of Jeroboam H413 אל to H6913 קבר the grave, H3282 יען because H4672 נמצא in him there is found H1697 בו דבר thing H2896 טוב good H413 אל toward H3068 יהוה the LORD H430 אלהי God H3478 ישׂראל of Israel H1004 בבית in the house H3379 ירבעם׃ of Jeroboam.

Job 19:22

  22 H4100 למה Why H7291 תרדפני do ye persecute H3644 כמו me as H410 אל God, H1320 ומבשׂרי with my flesh? H3808 לא and are not H7646 תשׂבעו׃ satisfied

Job 13:7-11

  7 H410 הלאל for God? H1696 תדברו Will ye speak H5766 עולה wickedly H1696 ולו תדברו and talk H7423 רמיה׃ deceitfully
  8 H6440 הפניו his person? H5375 תשׂאון Will ye accept H518 אם   H410 לאל for God? H7378 תריבון׃ will ye contend
  9 H2896 הטוב Is it good H3588 כי that H2713 יחקר   H853 אתכם   H518 אם or H2048 כהתל mocketh H376 באנושׁ   H2048 תהתלו׃ another, do ye mock
  10 H3198 הוכח   H3198 יוכיח   H853 אתכם   H518 אם you, if H5643 בסתר ye do secretly H6440 פנים persons. H5375 תשׂאון׃ accept
  11 H3808 הלא Shall not H7613 שׂאתו his excellency H1204 תבעת make you afraid? H853 אתכם   H6343 ופחדו and his dread H5307 יפל fall H5921 עליכם׃ upon

Job 15:22

  22 H3808 לא not H539 יאמין He believeth H7725 שׁוב that he shall return H4480 מני out of H2822 חשׁך darkness, H6822 וצפו is waited for H1931 הוא and he H413 אלי of H2719 חרב׃ the sword.

Job 22:4

  4 H3374 המיראתך thee for fear H3198 יכיחך Will he reprove H935 יבוא of thee? will he enter H5973 עמך with H4941 במשׁפט׃ thee into judgment?

Psalms 1:5

  5 H5921 על   H3651 כן   H3808 לא shall not H6965 יקמו stand H7563 רשׁעים the ungodly H4941 במשׁפט in the judgment, H2400 וחטאים nor sinners H5712 בעדת in the congregation H6662 צדיקים׃ of the righteous.

Psalms 9:7

  7 H3068 ויהוה But the LORD H5769 לעולם forever: H3427 ישׁב shall endure H3559 כונן he hath prepared H4941 למשׁפט for judgment. H3678 כסאו׃ his throne

Psalms 58:10-11

  10 H8055 ישׂמח shall rejoice H6662 צדיק The righteous H3588 כי when H2372 חזה he seeth H5359 נקם the vengeance: H6471 פעמיו his feet H7364 ירחץ he shall wash H1818 בדם in the blood H7563 הרשׁע׃ of the wicked.
  11 H559 ויאמר shall say, H120 אדם So that a man H389 אך Verily H6529 פרי a reward H6662 לצדיק for the righteous: H389 אך verily H3426 ישׁ he is H430 אלהים a God H8199 שׁפטים that judgeth H776 בארץ׃ in the earth.

Ecclesiastes 11:9

  9 H8055 שׂמח Rejoice, H970 בחור O young man, H3208 בילדותיך in thy youth; H3190 ויטיבך cheer H3820 לבך and let thy heart H3117 בימי thee in the days H979 בחורותך of thy youth, H1980 והלך and walk H1870 בדרכי in the ways H3820 לבך of thine heart, H4758 ובמראי and in the sight H5869 עיניך of thine eyes: H3045 ודע but know H3588 כי thou, that H5921 על for H3605 כל all H428 אלה these H935 יביאך will bring H430 האלהים God H4941 במשׁפט׃ thee into judgment.

Ecclesiastes 12:14

  14 H3588 כי For H853 את   H3605 כל every H4639 מעשׂה work H430 האלהים God H935 יבא shall bring H4941 במשׁפט into judgment, H5921 על with H3605 כל every H5956 נעלם secret thing, H518 אם whether H2896 טוב good, H518 ואם or whether H7451 רע׃ evil.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.