Job 31:35

IHOT(i) (In English order)
  35 H4310 מי Oh that H5414 יתן one would H8085 לי שׁמע hear H2005 לי הן me! behold, H8420 תוי my desire H7706 שׁדי the Almighty H6030 יענני would answer H5612 וספר a book. H3789 כתב had written H376 אישׁ me, and mine adversary H7379 ריבי׃ me, and mine adversary