Isaiah 50:10

IHOT(i) (In English order)
  10 H4310 מי Who H3373 בכם ירא among you that feareth H3068 יהוה the LORD, H8085 שׁמע that obeyeth H6963 בקול the voice H5650 עבדו of his servant, H834 אשׁר that H1980 הלך walketh H2825 חשׁכים darkness, H369 ואין and hath no H5051 נגה light? H982 לו יבטח let him trust H8034 בשׁם in the name H3068 יהוה of the LORD, H8172 וישׁען and stay H430 באלהיו׃ upon his God.