Isaiah

IHOT(i) (In English order)
  1 H2377 חזון The vision H3470 ישׁעיהו of Isaiah H1121 בן the son H531 אמוץ of Amoz, H834 אשׁר which H2372 חזה he saw H5921 על concerning H3063 יהודה Judah H3389 וירושׁלם and Jerusalem H3117 בימי in the days H5818 עזיהו of Uzziah, H3147 יותם Jotham, H271 אחז Ahaz, H2396 יחזקיהו   H4428 מלכי kings H3063 יהודה׃ of Judah.
  2 H8085 שׁמעו Hear, H8064 שׁמים O heavens, H238 והאזיני and give ear, H776 ארץ O earth: H3588 כי for H3068 יהוה the LORD H1696 דבר hath spoken, H1121 בנים children, H1431 גדלתי I have nourished H7311 ורוממתי and brought up H1992 והם and they H6586 פשׁעו׃ have rebelled
  3 H3045 ידע knoweth H7794 שׁור The ox H7069 קנהו his owner, H2543 וחמור and the ass H18 אבוס crib: H1167 בעליו his master's H3478 ישׂראל Israel H3808 לא doth not H3045 ידע know, H5971 עמי my people H3808 לא doth not H995 התבונן׃ consider.
  4 H1945 הוי Ah H1471 גוי nation, H2398 חטא sinful H5971 עם a people H3515 כבד laden H5771 עון with iniquity, H2233 זרע a seed H7489 מרעים of evildoers, H1121 בנים children H7843 משׁחיתים that are corrupters: H5800 עזבו they have forsaken H853 את   H3068 יהוה the LORD, H5006 נאצו they have provoked H853 את   H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel H2114 נזרו unto anger, they are gone away H268 אחור׃ backward.
  5 H5921 על   H4100 מה   H5221 תכו should ye be stricken H5750 עוד any more? H3254 תוסיפו more and more: H5627 סרה ye will revolt H3605 כל the whole H7218 ראשׁ head H2483 לחלי is sick, H3605 וכל and the whole H3824 לבב heart H1742 דוי׃ faint.
  6 H3709 מכף   H7272 רגל of the foot H5704 ועד even unto H7218 ראשׁ the head H369 אין no H4974 בו מתם soundness H6482 פצע in it; wounds, H2250 וחבורה and bruises, H4347 ומכה sores: H2961 טריה and putrefying H3808 לא they have not H2115 זרו been closed, H3808 ולא neither H2280 חבשׁו bound up, H3808 ולא neither H7401 רככה mollified H8081 בשׁמן׃ with ointment.
  7 H776 ארצכם Your country H8077 שׁממה desolate, H5892 עריכם your cities H8313 שׂרפות burned H784 אשׁ with fire: H127 אדמתכם your land, H5048 לנגדכם it in your presence, H2114 זרים strangers H398 אכלים devour H853 אתה   H8077 ושׁממה and desolate, H4114 כמהפכת as overthrown H2114 זרים׃ by strangers.
  8 H3498 ונותרה is left H1323 בת And the daughter H6726 ציון of Zion H5521 כסכה as a cottage H3754 בכרם in a vineyard, H4412 כמלונה as a lodge H4750 במקשׁה in a garden of cucumbers, H5892 כעיר city. H5341 נצורה׃ as a besieged
  9 H3884 לולי Except H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H3498 הותיר had left H8300 לנו שׂריד remnant, H4592 כמעט unto us a very small H5467 כסדם as Sodom, H1961 היינו we should have been H6017 לעמרה unto Gomorrah. H1819 דמינו׃ we should have been like
  10 H8085 שׁמעו Hear H1697 דבר the word H3069 יהוה   H7101 קציני ye rulers H5467 סדם of Sodom; H238 האזינו give ear H8451 תורת unto the law H430 אלהינו of our God, H5971 עם ye people H6017 עמרה׃ of Gomorrah.
  11 H4100 למה To what H7230 לי רב purpose the multitude H2077 זבחיכם of your sacrifices H559 יאמר unto me? saith H3068 יהוה the LORD: H7646 שׂבעתי I am full H5930 עלות of the burnt offerings H352 אילים of rams, H2459 וחלב and the fat H4806 מריאים of fed beasts; H1818 ודם in the blood H6499 פרים of bullocks, H3532 וכבשׂים or of lambs, H6260 ועתודים or of he goats. H3808 לא not H2654 חפצתי׃ and I delight
  12 H3588 כי When H935 תבאו ye come H7200 לראות to appear H6440 פני before H4310 מי me, who H1245 בקשׁ hath required H2063 זאת this H3027 מידכם at your hand, H7429 רמס to tread H2691 חצרי׃ my courts?
  13 H3808 לא no H3254 תוסיפו more H935 הביא Bring H4503 מנחת oblations; H7723 שׁוא vain H7004 קטרת incense H8441 תועבה is an abomination H1931 היא   H2320 לי חדשׁ unto me; the new moons H7676 ושׁבת and sabbaths, H7121 קרא the calling H4744 מקרא of assemblies, H3808 לא   H3201 אוכל   H205 און away with; iniquity, H6116 ועצרה׃ even the solemn meeting.
  14 H2320 חדשׁיכם Your new moons H4150 ומועדיכם and your appointed feasts H8130 שׂנאה hateth: H5315 נפשׁי my soul H1961 היו they are H5921 עלי unto me; H2960 לטרח a trouble H3811 נלאיתי I am weary H5375 נשׂא׃ to bear
  15 H6566 ובפרשׂכם And when ye spread forth H3709 כפיכם your hands, H5956 אעלים I will hide H5869 עיני mine eyes H4480 מכם from H1571 גם you: yea, H3588 כי when H7235 תרבו ye make many H8605 תפלה prayers, H369 אינני I will not H8085 שׁמע hear: H3027 ידיכם your hands H1818 דמים of blood. H4390 מלאו׃ are full
  16 H7364 רחצו Wash H2135 הזכו you, make you clean; H5493 הסירו put away H7455 רע the evil H4611 מעלליכם of your doings H5048 מנגד from before H5869 עיני mine eyes; H2308 חדלו cease H7489 הרע׃ to do evil;
  17 H3925 למדו Learn H3190 היטב to do well; H1875 דרשׁו seek H4941 משׁפט judgment, H833 אשׁרו relieve H2541 חמוץ the oppressed, H8199 שׁפטו judge H3490 יתום the fatherless, H7378 ריבו plead H490 אלמנה׃ for the widow.
  18 H1980 לכו Come H4994 נא now, H3198 ונוכחה and let us reason together, H559 יאמר saith H3068 יהוה the LORD: H518 אם though H1961 יהיו be H2399 חטאיכם your sins H8144 כשׁנים as scarlet, H7950 כשׁלג as snow; H3835 ילבינו they shall be as white H518 אם though H119 יאדימו they be red H8438 כתולע like crimson, H6785 כצמר as wool. H1961 יהיו׃ they shall be
  19 H518 אם If H14 תאבו ye be willing H8085 ושׁמעתם and obedient, H2898 טוב the good H776 הארץ of the land: H398 תאכלו׃ ye shall eat
  20 H518 ואם But if H3985 תמאנו ye refuse H4784 ומריתם and rebel, H2719 חרב with the sword: H398 תאכלו ye shall be devoured H3588 כי for H6310 פי the mouth H3068 יהוה of the LORD H1696 דבר׃ hath spoken
  21 H349 איכה How H1961 היתה become H2181 לזונה a harlot! H7151 קריה city H539 נאמנה is the faithful H4395 מלאתי   H4941 משׁפט of judgment; H6664 צדק righteousness H3885 ילין lodged H6258 בה ועתה in it; but now H7523 מרצחים׃ murderers.
  22 H3701 כספך Thy silver H1961 היה is become H5509 לסיגים dross, H5435 סבאך thy wine H4107 מהול mixed H4325 במים׃ with water:
  23 H8269 שׂריך Thy princes H5637 סוררים rebellious, H2270 וחברי and companions H1590 גנבים of thieves: H3605 כלו every one H157 אהב loveth H7810 שׁחד gifts, H7291 ורדף and followeth after H8021 שׁלמנים rewards: H3490 יתום the fatherless, H3808 לא not H8199 ישׁפטו they judge H7379 וריב doth the cause H490 אלמנה of the widow H3808 לא neither H935 יבוא come H413 אליהם׃ unto
  24 H3651 לכן Therefore H5002 נאם saith H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H46 אביר the mighty One H3478 ישׂראל of Israel, H1945 הוי Ah, H5162 אנחם I will ease H6862 מצרי me of mine adversaries, H5358 ואנקמה and avenge H341 מאויבי׃ me of mine enemies:
  25 H7725 ואשׁיבה And I will turn H3027 ידי my hand H5921 עליך upon H6884 ואצרף purge away H1252 כבר thee, and purely H5509 סיגיך thy dross, H5493 ואסירה and take away H3605 כל all H913 בדיליך׃ thy tin:
  26 H7725 ואשׁיבה And I will restore H8199 שׁפטיך thy judges H7223 כבראשׁנה as at the first, H3289 ויעציך and thy counselors H8462 כבתחלה as at the beginning: H310 אחרי afterward H3651 כן afterward H7121 יקרא thou shalt be called, H5892 לך עיר The city H6664 הצדק of righteousness, H7151 קריה city. H539 נאמנה׃ the faithful
  27 H6726 ציון Zion H4941 במשׁפט with judgment, H6299 תפדה shall be redeemed H7725 ושׁביה and her converts H6666 בצדקה׃ with righteousness.
  28 H7667 ושׁבר And the destruction H6586 פשׁעים of the transgressors H2400 וחטאים and of the sinners H3162 יחדו together, H5800 ועזבי and they that forsake H3068 יהוה the LORD H3615 יכלו׃ shall be consumed.
  29 H3588 כי For H954 יבשׁו they shall be ashamed H352 מאילים of the oaks H834 אשׁר which H2530 חמדתם ye have desired, H2659 ותחפרו and ye shall be confounded H1593 מהגנות for the gardens H834 אשׁר that H977 בחרתם׃ ye have chosen.
  30 H3588 כי For H1961 תהיו ye shall be H424 כאלה as an oak H5034 נבלת fadeth, H5929 עלה whose leaf H1593 וכגנה and as a garden H834 אשׁר that H4325 מים water. H369 אין׃ hath no
  31 H1961 והיה shall be H2634 החסן And the strong H5296 לנערת as tow, H6467 ופעלו and the maker H5213 לניצוץ of it as a spark, H1197 ובערו burn H8147 שׁניהם and they shall both H3162 יחדו together, H369 ואין and none H3518 מכבה׃ shall quench