Isaiah

HOT(i) 1 חזון ישׁעיהו בן אמוץ אשׁר חזה על יהודה וירושׁלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה׃ 2 שׁמעו שׁמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשׁעו׃ 3 ידע שׁור קנהו וחמור אבוס בעליו ישׂראל לא ידע עמי לא התבונן׃ 4 הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משׁחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדושׁ ישׂראל נזרו אחור׃ 5 על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראשׁ לחלי וכל לבב דוי׃ 6 מכף רגל ועד ראשׁ אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשׁו ולא רככה בשׁמן׃ 7 ארצכם שׁממה עריכם שׂרפות אשׁ אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושׁממה כמהפכת זרים׃ 8 ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשׁה כעיר נצורה׃ 9 לולי יהוה צבאות הותיר לנו שׂריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו׃ 10 שׁמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃ 11 למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שׂבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשׂים ועתודים לא חפצתי׃ 12 כי תבאו לראות פני מי בקשׁ זאת מידכם רמס חצרי׃ 13 לא תוסיפו הביא מנחת שׁוא קטרת תועבה היא לי חדשׁ ושׁבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה׃ 14 חדשׁיכם ומועדיכם שׂנאה נפשׁי היו עלי לטרח נלאיתי נשׂא׃ 15 ובפרשׂכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שׁמע ידיכם דמים מלאו׃ 16 רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃ 17 למדו היטב דרשׁו משׁפט אשׁרו חמוץ שׁפטו יתום ריבו אלמנה׃ 18 לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשׁנים כשׁלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו׃ 19 אם תאבו ושׁמעתם טוב הארץ תאכלו׃ 20 ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר׃ 21 איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משׁפט צדק ילין בה ועתה מרצחים׃ 22 כספך היה לסיגים סבאך מהול במים׃ 23 שׂריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שׁחד ורדף שׁלמנים יתום לא ישׁפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃ 24 לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישׂראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃ 25 ואשׁיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך׃ 26 ואשׁיבה שׁפטיך כבראשׁנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃ 27 ציון במשׁפט תפדה ושׁביה בצדקה׃ 28 ושׁבר פשׁעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו׃ 29 כי יבשׁו מאילים אשׁר חמדתם ותחפרו מהגנות אשׁר בחרתם׃ 30 כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשׁר מים אין׃ 31 והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שׁניהם יחדו ואין מכבה׃