Isaiah 11

HOT(i) 1 ויצא חטר מגזע ישׁי ונצר משׁרשׁיו יפרה׃ 2 ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃ 3 והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישׁפוט ולא למשׁמע אזניו יוכיח׃ 4 ושׁפט בצדק דלים והוכיח במישׁור לענוי ארץ והכה ארץ בשׁבט פיו וברוח שׂפתיו ימית רשׁע׃ 5 והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו׃ 6 וגר זאב עם כבשׂ ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג׃ 7 ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן׃ 8 ושׁעשׁע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה׃ 9 לא ירעו ולא ישׁחיתו בכל הר קדשׁי כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים׃ 10 והיה ביום ההוא שׁרשׁ ישׁי אשׁר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשׁו והיתה מנחתו כבוד׃ 11 והיה ביום ההוא יוסיף אדני שׁנית ידו לקנות את שׁאר עמו אשׁר ישׁאר מאשׁור וממצרים ומפתרוס ומכושׁ ומעילם ומשׁנער ומחמת ומאיי הים׃ 12 ונשׂא נס לגוים ואסף נדחי ישׂראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ׃ 13 וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצר את אפרים׃ 14 ועפו בכתף פלשׁתים ימה יחדו יבזו את בני קדם אדום ומואב משׁלוח ידם ובני עמון משׁמעתם׃ 15 והחרים יהוה את לשׁון ים מצרים והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשׁבעה נחלים והדריך בנעלים׃ 16 והיתה מסלה לשׁאר עמו אשׁר ישׁאר מאשׁור כאשׁר היתה לישׂראל ביום עלתו מארץ מצרים׃