Isaiah 10

HOT(i) 1 הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו׃ 2 להטות מדין דלים ולגזל משׁפט עניי עמי להיות אלמנות שׁללם ואת יתומים יבזו׃ 3 ומה תעשׂו ליום פקדה ולשׁואה ממרחק תבוא על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם׃ 4 בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל זאת לא שׁב אפו ועוד ידו נטויה׃ 5 הוי אשׁור שׁבט אפי ומטה הוא בידם זעמי׃ 6 בגוי חנף אשׁלחנו ועל עם עברתי אצונו לשׁלל שׁלל ולבז בז ולשׂימו מרמס כחמר חוצות׃ 7 והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשׁב כי להשׁמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט׃ 8 כי יאמר הלא שׂרי יחדו מלכים׃ 9 הלא ככרכמישׁ כלנו אם לא כארפד חמת אם לא כדמשׂק שׁמרון׃ 10 כאשׁר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושׁלם ומשׁמרון׃ 11 הלא כאשׁר עשׂיתי לשׁמרון ולאליליה כן אעשׂה לירושׁלם ולעצביה׃ 12 והיה כי יבצע אדני את כל מעשׂהו בהר ציון ובירושׁלם אפקד על פרי גדל לבב מלך אשׁור ועל תפארת רום עיניו׃ 13 כי אמר בכח ידי עשׂיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שׁושׂתי ואוריד כאביר יושׁבים׃ 14 ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף׃ 15 היתפאר הגרזן על החצב בו אם יתגדל המשׂור על מניפו כהניף שׁבט ואת מרימיו כהרים מטה לא עץ׃ 16 לכן ישׁלח האדון יהוה צבאות במשׁמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אשׁ׃ 17 והיה אור ישׂראל לאשׁ וקדושׁו ללהבה ובערה ואכלה שׁיתו ושׁמירו ביום אחד׃ 18 וכבוד יערו וכרמלו מנפשׁ ועד בשׂר יכלה והיה כמסס נסס׃ 19 ושׁאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם׃ 20 והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שׁאר ישׂראל ופליטת בית יעקב להשׁען על מכהו ונשׁען על יהוה קדושׁ ישׂראל באמת׃ 21 שׁאר ישׁוב שׁאר יעקב אל אל גבור׃ 22 כי אם יהיה עמך ישׂראל כחול הים שׁאר ישׁוב בו כליון חרוץ שׁוטף צדקה׃ 23 כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשׂה בקרב כל הארץ׃ 24 לכן כה אמר אדני יהוה צבאות אל תירא עמי ישׁב ציון מאשׁור בשׁבט יככה ומטהו ישׂא עליך בדרך מצרים׃ 25 כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃ 26 ועורר עליו יהוה צבאות שׁוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשׂאו בדרך מצרים׃ 27 והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שׁכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שׁמן׃ 28 בא על עית עבר במגרון למכמשׂ יפקיד כליו׃ 29 עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שׁאול נסה׃ 30 צהלי קולך בת גלים הקשׁיבי לישׁה עניה ענתות׃ 31 נדדה מדמנה ישׁבי הגבים העיזו׃ 32 עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושׁלם׃ 33 הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישׁפלו׃ 34 ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול׃