Isaiah 50

HOT(i) 1 כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשׁר שׁלחתיה או מי מנושׁי אשׁר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשׁעיכם שׁלחה אמכם׃ 2 מדוע באתי ואין אישׁ קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשׂים נהרות מדבר תבאשׁ דגתם מאין מים ותמת בצמא׃ 3 אלבישׁ שׁמים קדרות ושׂק אשׂים כסותם׃ 4 אדני יהוה נתן לי לשׁון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשׁמע כלמודים׃ 5 אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי׃ 6 גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃ 7 ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שׂמתי פני כחלמישׁ ואדע כי לא אבושׁ׃ 8 קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משׁפטי יגשׁ אלי׃ 9 הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשׁיעני הן כלם כבגד יבלו עשׁ יאכלם׃ 10 מי בכם ירא יהוה שׁמע בקול עבדו אשׁר הלך חשׁכים ואין נגה לו יבטח בשׁם יהוה וישׁען באלהיו׃ 11 הן כלכם קדחי אשׁ מאזרי זיקות לכו באור אשׁכם ובזיקות בערתם מידי היתה זאת לכם למעצבה תשׁכבון׃