Isaiah

DSV_Strongs(i)
  1 H2377 Het gezicht H3470 van Jesaja H1121 , den zoon H531 van Amoz H2372 [H8804] , hetwelk hij zag H3063 over Juda H3389 en Jeruzalem H3117 , in de dagen H5818 van Uzzia H3147 , Jotham H271 , Achaz H3169 [en] Hizkia H4428 , de koningen H3063 van Juda.
  2 H8085 [H8798] Hoort H8064 , gij hemelen H238 [H8685] ! en neem ter ore H776 , gij aarde H3068 ! want de HEERE H1696 [H8765] spreekt H1121 : Ik heb kinderen H1431 [H8765] groot gemaakt H7311 [H8790] en verhoogd H6586 [H8804] ; maar zij hebben tegen Mij overtreden.
  3 H7794 Een os H3045 [H8804] kent H7069 [H8802] zijn bezitter H2543 , en een ezel H18 de krib H1167 zijns heren H3478 ; [maar] Israel H3045 [H8804] heeft geen kennis H5971 , Mijn volk H995 [H8712] verstaat niet.
  4 H1945 Wee H2398 [H8802] het zondige H1471 volk H5971 , het volk H3515 van zware H5771 ongerechtigheid H2233 , het zaad H7489 [H8688] der boosdoeners H7843 [H8688] , de verdervende H1121 kinderen H853 ! Zij hebben den H3068 HEERE H5800 [H8804] verlaten H853 , zij hebben den H6918 Heilige H3478 Israels H5006 [H8765] gelasterd H2114 [H8738] , zij hebben zich vervreemd H268 , [wijkende] achterwaarts.
  5 H5221 [H8714] Waartoe zoudt gij meer geslagen worden H5627 ? Gij zoudt des afvals H3254 [H8686] des te meer maken H7218 ; het ganse hoofd H2483 is krank H3824 , en het ganse hart H1742 is mat.
  6 H3709 H7272 Van de voetzool H7218 af tot het hoofd H4974 toe is er niets geheels H6482 aan hetzelve; [maar] wonden H2250 , en striemen H2961 H4347 , en etterbuilen H2115 [H8804] , [die] niet uitgedrukt H2280 [H8795] noch verbonden zijn H8081 , en geen derzelve is met olie H7401 [H8795] verzacht.
  7 H776 Uw aardrijk H8077 is een verwoesting H5892 , uw steden H784 zijn met het vuur H8313 [H8803] verbrand H127 ; uw land H398 [H8802] verteren H2114 [H8801] de vreemden H8077 in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting H4114 is er, als een omkering H2114 [H8801] door de vreemden.
  8 H1323 En de dochter H6726 van Sion H3498 [H8738] is overgebleven H5521 als een hutje H3754 in den wijngaard H4412 , als een nachthutje H4750 in den komkommerhof H5341 [H8803] , als een belegerde H5892 stad.
  9 H3884 Zo niet H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H4592 ons nog een weinig H8300 overblijfsel H3498 [H8689] had gelaten H5467 , als Sodom H1961 [H8804] zouden wij geworden zijn H6017 ; wij zouden Gomorra H1819 [H8804] gelijk zijn geworden.
  10 H8085 [H8798] Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H7101 , gij oversten H5467 van Sodom H238 [H8685] ! neemt ter ore H8451 de wet H430 onzes Gods H5971 , gij volk H6017 van Gomorra!
  11 H4100 Waartoe H7230 zal Mij zijn de veelheid H2077 uwer slachtoffers H559 [H8799] ? zegt H3068 de HEERE H7646 [H8804] ; Ik ben zat H5930 van de brandoffers H352 der rammen H2459 , en het smeer H4806 der vette H2654 [H8804] [beesten], en heb geen lust H1818 aan het bloed H6499 der varren H3532 , noch der lammeren H6260 , noch der bokken.
  12 H6440 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht H935 [H8799] komt H7200 [H8736] te verschijnen H3027 , wie heeft zulks van uw hand H1245 [H8765] geeist H2691 , dat gij Mijn voorhoven H7429 [H8800] betreden zoudt?
  13 H935 [H8687] Brengt H3254 [H8686] niet meer H7723 vergeefs H4503 offer H7004 , het reukwerk H8441 is Mij een gruwel H2320 ; de nieuwe maanden H7676 , en sabbatten H7121 [H8800] , [en] het bijeenroepen H4744 der vergaderingen H3201 [H8799] vermag Ik niet H205 , het is ongerechtigheid H6116 , zelfs de verbodsdagen.
  14 H2320 Uw nieuwe maanden H4150 en uw gezette hoogtijden H8130 [H8804] haat H5315 Mijn ziel H2960 , zij zijn Mij tot een last H3811 [H8738] ; Ik ben moede geworden H5375 [H8800] , [die] te dragen.
  15 H3709 En als gijlieden uw handen H6566 [H8763] uitbreidt H5956 [H8686] , verberg Ik H5869 Mijn ogen H8605 voor u; ook wanneer gij het gebed H7235 [H8686] vermenigvuldigt H8085 [H8802] , hoor Ik H3027 niet; [want] uw handen H4390 [H8804] zijn vol H1818 bloed.
  16 H7364 [H8798] Wast u H2135 [H8690] , reinigt u H5493 H0 , doet H7455 de boosheid H4611 uwer handelingen H5048 van voor H5869 Mijn ogen H5493 [H8685] weg H2308 [H8798] , laat af H7489 [H8687] van kwaad te doen.
  17 H3925 [H8798] Leert H3190 [H8687] goed te doen H1875 [H8798] , zoekt H4941 het recht H833 [H8761] , helpt H2541 den verdrukte H8199 H0 , doet H3490 den wees H8199 [H8798] recht H7378 [H8798] , handelt de twistzaak H490 der weduwe.
  18 H3212 [H8798] Komt H3198 [H8735] dan, en laat ons samen rechten H559 [H8799] , zegt H3068 de HEERE H2399 ; al waren uw zonden H8144 als scharlaken H3835 [H8686] , zij zullen wit worden H7950 als sneeuw H119 [H8686] , al waren zij rood H8438 als karmozijn H6785 , zij zullen worden als [witte] wol.
  19 H14 [H8799] Indien gijlieden willig zijt H8085 [H8804] en hoort H2898 , zo zult gij het goede H776 dezes lands H398 [H8799] eten;
  20 H3985 [H8762] Maar indien gij weigert H4784 [H8804] , en wederspannig zijt H2719 , zo zult gij van het zwaard H398 [H8792] gegeten worden H6310 ; want de mond H3068 des HEEREN H1696 [H8765] heeft [het] gesproken.
  21 H539 [H8737] Hoe is de getrouwe H7151 stad H2181 [H8802] tot een hoer geworden H4392 ! Zij was vol H4941 recht H6664 , gerechtigheid H3885 [H8799] herbergde H7523 [H8764] daarin, maar nu doodslagers.
  22 H3701 Uw zilver H5509 is geworden tot schuim H5435 ; uw wijn H4107 [H8803] is vermengd H4325 met water.
  23 H8269 Uw vorsten H5637 [H8802] zijn afvalligen H2270 , en metgezellen H1590 der dieven H157 H0 , een ieder van hen heeft H7810 geschenken H157 [H8802] lief H7291 H0 , en zij jagen H8021 de vergeldingen H7291 [H8802] na H3490 ; den wezen H8199 [H8799] doen zij geen recht H7379 , en de twistzaak H490 der weduwen H935 [H8799] komt voor hen niet.
  24 H5002 [H8803] Daarom spreekt H113 de Heere H3068 , HEERE H6635 der heirscharen H46 , de Machtige H3478 Israels H1945 : O wee H5162 [H8735] ! Ik zal Mij troosten H6862 van Mijn wederpartijders H5358 [H8735] . Ik zal Mij wreken H341 [H8802] van Mijn vijanden.
  25 H3027 En Ik zal Mijn hand H7725 [H8686] tegen u keren H5509 , en Ik zal uw schuim H1253 op het allerreinste H6884 [H8799] afzuiveren H913 , en Ik zal al uw tin H5493 [H8686] wegnemen.
  26 H8199 [H8802] En Ik zal [u] uw rechters H7725 [H8686] wedergeven H7223 , als in het eerste H3289 [H8802] , en uw raadslieden H8462 als in den beginne H310 ; daarna H7151 zult gij een stad H6664 der gerechtigheid H539 [H8737] , een getrouwe H5892 stad H7121 [H8735] , genoemd worden.
  27 H6726 Sion H4941 zal door recht H6299 [H8735] verlost worden H7725 [H8802] , en haar wederkerenden H6666 door gerechtigheid.
  28 H7667 Maar er zal verbreking H6586 [H8802] zijn der overtreders H2400 , en der zondaars H3162 te zamen H3068 ; en die den HEERE H5800 [H8802] verlaten H3615 [H8799] , zullen omkomen.
  29 H954 [H8799] Want zij zullen beschaamd worden H352 om der eiken H2530 [H8804] wil, die gijlieden begeerd hebt H2659 [H8799] , en gij zult schaamrood worden H1593 , om der hoven H977 [H8804] wil, die gij verkoren hebt.
  30 H424 Want gij zult zijn als een eik H5929 , welks bladeren H5034 [H8802] afvallen H1593 , en als een hof H4325 , die geen water heeft.
  31 H2634 En de sterke H5296 zal wezen tot grof vlas H6467 , en zijn werkmeester H5213 tot een vonk H8147 , en zij zullen beiden H3162 te zamen H1197 [H8804] branden H3518 [H8764] , en er zal geen uitblusser wezen.