Isaiah 20

DSV_Strongs(i)
  1 H8141 In het jaar H8661 , toen Tartan H795 naar Asdod H935 [H8800] kwam H5623 , als hem Sargon H4428 , de koning H804 van Assyrie H7971 [H8800] gezonden had H3898 [H8735] , toen hij krijg voerde H795 tegen Asdod H3920 [H8799] , en het innam;
  2 H6256 Ter zelfder tijd H1696 [H8765] sprak H3068 de HEERE H3027 , door den dienst H3470 van Jesaja H1121 , den zoon H531 van Amoz H559 [H8800] , zeggende H3212 [H8798] : Ga heen H6605 [H8765] , en ontbind H8242 den zak H4975 van uw lendenen H2502 [H8799] , en doe H5275 uw schoenen H7272 van uw voeten H6213 [H8799] . En hij deed H1980 [H8800] alzo, gaande H6174 naakt H3182 en barrevoets.
  3 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H5650 : Gelijk als Mijn knecht H3470 Jesaja H6174 naakt H3182 en barrevoets H1980 [H8804] wandelt H7969 , drie H8141 jaren H226 , [tot] een teken H4159 en wonder H4714 over Egypte H3568 en over Morenland;
  4 H4428 Alzo zal de koning H804 van Assyrie H5090 [H8799] voortdrijven H7628 de gevangenen H4714 der Egyptenaren H3568 , en de Moren H1546 , die weggevoerd zullen worden H5288 , jongen H2205 en ouden H6174 , naakt H3182 en barrevoets H2834 [H8803] , en met blote H8357 billen H4714 , den Egyptenaren H6172 [tot] schaamte.
  5 H2865 [H8804] En zij zullen verschrikken H954 [H8804] en beschaamd zijn H3568 van de Moren H4007 , op dewelke zij zagen H4714 , en van de Egyptenaars H8597 , hun roem.
  6 H3427 [H8802] En de inwoners H339 van dit eiland H3117 zullen te dien dage H559 [H8804] zeggen H3541 : Ziet, alzo H4007 is het [gegaan] dien, op welken wij zagen H5127 [H8804] , werwaarts wij henenvloden H5833 om hulp H5337 [H8736] , om gered te worden H6440 van het aangezicht H4428 des konings H804 van Assyrie H4422 [H8735] ; hoe zullen wij dan ontkomen?