Isaiah 34

DSV_Strongs(i)
  1 H7126 [H8798] Nadert H1471 , gij heidenen H8085 [H8800] , om te horen H3816 , en gij volken H7181 [H8685] ! luistert toe H776 ; de aarde H8085 [H8799] hore H4393 , en haar volheid H8398 , de wereld H6631 en al wat daaruit voortkomt.
  2 H7110 Want de verbolgenheid H3068 des HEEREN H1471 is over al de heidenen H2534 , en grimmigheid H6635 over al hun heir H2763 [H8689] ; Hij heeft hen verbannen H2874 , Hij heeft ze ter slachting H5414 [H8804] overgegeven.
  3 H2491 En hun verslagenen H7993 [H8714] zullen weggeworpen worden H6297 , en van hun dode lichamen H889 zal hun stank H5927 [H8799] opgaan H2022 ; en de bergen H4549 [H8738] zullen smelten H1818 van hun bloed.
  4 H6635 En al het heir H8064 der hemelen H4743 [H8738] zal uitteren H8064 , en de hemelen H1556 [H8738] zullen toegerold worden H5612 , gelijk een boek H6635 , en al hun heir H5034 [H8799] zal afvallen H5929 , gelijk een blad H1612 van den wijnstok H5034 [H8800] afvalt H5034 [H8802] , en gelijk [een] [vijg] afvalt H8384 van den vijgeboom.
  5 H2719 Want Mijn zwaard H7301 [H8765] is dronken geworden H8064 in den hemel H4941 ; ziet, het zal ten oordeel H3381 [H8799] nederdalen H123 op Edom H5971 , en op het volk H2764 , hetwelk Ik verbannen heb.
  6 H2719 Het zwaard H3068 des HEEREN H4390 [H8804] is vol H1818 van bloed H1878 [H8719] , het is vet geworden H2459 van smeer H1818 , van het bloed H3733 der lammeren H6260 en der bokken H2459 , van het smeer H3629 der nieren H352 van de rammen H3068 ; want de HEERE H2077 heeft een slachtoffer H1224 te Bozra H1419 , en een grote H2874 slachting H776 in het land H123 der Edomieten.
  7 H7214 En de eenhoornen H3381 [H8804] zullen met hen afgaan H6499 , en de varren H47 met de stieren H776 ; en hun land H7301 [H8765] zal doordronken zijn H1818 van het bloed H6083 , en hun stof H2459 zal van het smeer H1878 [H8792] vet gemaakt worden.
  8 H3117 Want het zal zijn de dag H5359 der wraak H3068 des HEEREN H8141 , een jaar H7966 der vergeldingen H6726 , om Sions H7379 twistzaak.
  9 H5158 En hun beken H2203 zullen in pek H2015 [H8738] verkeerd worden H6083 , en hun stof H1614 in zwavel H776 ; ja, hun aarde H1197 [H8802] zal tot brandend H2203 pek worden.
  10 H3915 Het zal des nachts H3119 of des daags H3518 [H8799] niet uitgeblust worden H5769 , tot in der eeuwigheid H6227 zal zijn rook H5927 [H8799] opgaan H1755 ; van geslacht H1755 tot geslacht H2717 [H8799] zal het woest zijn H5331 , tot in eeuwigheid H5331 der eeuwigheden H5674 [H8802] zal niemand daar doorgaan.
  11 H6893 Maar de roerdomp H7090 en de nachtuil H3423 [H8804] zullen het erfelijk bezitten H3244 , en de schuifuit H6158 , en de raaf H7931 [H8799] zal daarin wonen H6957 ; want Hij zal een richtsnoer H8414 der woestigheid H5186 [H8804] over hen trekken H68 , en een richtlood H922 der ledigheid.
  12 H2715 Hun edelen H4410 [doch zij zijn er niet] zullen zij [tot] het koninkrijk H7121 [H8799] roepen H8269 , maar al hun vorsten H657 zullen niets zijn.
  13 H759 En in hun paleizen H5518 zullen doornen H5927 [H8804] opgaan H7057 , netelen H2336 en distelen H4013 in hun vestingen H5116 ; en het zal een woning H8577 der draken H2681 zijn, een zaal H1323 voor de jongen H3284 der struisen.
  14 H6728 En de wilde dieren der woestijnen H338 zullen de wilde dieren der eilanden H6298 [H8804] [daar] ontmoeten H8163 , en de duivel H7453 zal zijn metgezel H7121 [H8799] toeroepen H3917 ; ook zal het nachtgedierte H7280 [H8689] zich aldaar nederzetten H4494 , en het zal een rustplaats H4672 [H8804] voor zich vinden.
  15 H7091 Daar zal de wilde meerle H7077 [H8765] nestelen H4422 [H8762] en leggen H1234 [H8804] , en haar jongen uitbikken H6738 , en onder haar schaduw H1716 [H8804] vergaderen H1772 ; ook zullen aldaar de gieren H802 H7468 met elkaar H6908 [H8738] verzameld worden.
  16 H1875 [H8798] Zoekt H5612 in het boek H3068 des HEEREN H7121 [H8798] , en leest H259 ; niet een H2007 van dezen H5737 [H8738] zal er feilen H802 , het een H7468 noch het ander H6485 [H8804] zal men missen H6310 ; want mijn mond H6680 [H8765] zelf heeft het geboden H7307 , en Zijn Geest H6908 [H8765] Zelf zal ze samenbrengen.
  17 H1486 Want Hij Zelf heeft voor hen het lot H5307 [H8689] geworpen H3027 , en Zijn hand H2505 [H8765] heeft het hun uitgedeeld H6957 met het richtsnoer H5704 ; tot H5769 in der eeuwigheid H3423 [H8799] zullen zij dat erfelijk bezitten H1755 , van geslacht H1755 tot geslacht H7931 [H8799] zullen zij daarin wonen.