Isaiah 4

DSV_Strongs(i)
  1 H3117 En te dien dage H7651 zullen zeven H802 vrouwen H259 een H376 man H2388 [H8689] aangrijpen H559 [H8800] , zeggende H3899 : Ons brood H398 [H8799] zullen wij eten H8071 , en met onze klederen H3847 [H8799] zullen wij bekleed zijn H8034 , laat ons alleenlijk naar uw naam H7121 [H8735] genoemd worden H622 H0 , neem H2781 onze smaadheid H622 [H8798] weg.
  2 H3117 Te dien dage H3068 zal des HEEREN H6780 SPRUIT H6643 zijn tot sieraad H3519 en heerlijkheid H6529 , en de vrucht H776 der aarde H1347 tot voortreffelijkheid H8597 en tot versiering H6413 dengenen, die het ontkomen zullen H3478 in Israel.
  3 H7604 [H8737] En het zal geschieden, dat de overgeblevene H6726 in Sion H3498 [H8737] , en de overgelatene H3389 in Jeruzalem H6918 zal heilig H559 [H8735] geheten worden H3789 [H8803] , een iegelijk, die geschreven is H2416 ten leven H3389 te Jeruzalem;
  4 H136 Als de Heere H7364 [H8804] zal afgewassen hebben H6675 den drek H1323 der dochteren H6726 van Sion H1818 , en de bloedschulden H3389 van Jeruzalem H1740 [H8686] zal verdreven hebben H7130 uit derzelver midden H7307 , door den Geest H4941 des oordeels H7307 , en door den Geest H1197 [H8763] der uitbranding.
  5 H3068 En de HEERE H4349 zal over alle woning H2022 van den berg H6726 Sions H4744 , en over haar vergaderingen H1254 [H8804] , scheppen H6051 een wolk H3119 des daags H6227 , en een rook H5051 , en den glans H3852 eens vlammenden H784 vuurs H3915 des nachts H3519 ; want over alles wat heerlijk H2646 is, zal een beschutting wezen.
  6 H5521 En daar zal een hut H6738 zijn tot een schaduw H3119 des daags H2721 tegen de hitte H4268 , en tot een toevlucht H4563 , en tot een verberging H2230 tegen den vloed H4306 en tegen den regen.