Isaiah 25

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 HEERE H430 ! Gij zijt mijn God H7311 [H8787] , U zal ik verhogen H8034 , Uw Naam H3034 [H8686] zal ik loven H6382 , want Gij hebt wonder H6213 [H8804] gedaan H6098 ; [Uw] raadslagen H7350 van verre H530 zijn waarheid H544 [en] vastigheid.
  2 H5892 Want Gij hebt van de stad H1530 een steenhoop H7760 [H8804] gemaakt H1219 [H8803] ; de vaste H7151 stad H4654 tot een vervallen hoop H759 ; het paleis H2114 [H8801] der vreemdelingen H5892 , dat het geen stad H5769 meer zij, in eeuwigheid H1129 [H8735] zal zij niet herbouwd worden.
  3 H5794 Daarom zal U een machtig H5971 volk H3513 [H8762] eren H7151 , de stad H6184 der tirannische H1471 volken H3372 [H8799] zal U vrezen.
  4 H1800 Want Gij zijt den arme H4581 een Sterkte H4581 geweest, een Sterkte H34 den nooddruftige H6862 , als hem bange H4268 was; een Toevlucht H2230 tegen den vloed H6738 , een Schaduw H2721 tegen de hitte H7307 ; want het blazen H6184 der tirannen H2230 is als een vloed H7023 [tegen] een wand.
  5 H2721 Gelijk de hitte H6724 in een dorre plaats H7588 , zult Gij de onstuimigheid H2114 [H8801] der vreemdelingen H3665 [H8686] nederdrukken H2721 ; [gelijk] de hitte H6738 door de schaduw H5645 ener dikke wolk H2159 , zal het gezang H6184 der tirannen H6030 [H8799] vernederd worden.
  6 H3068 En de HEERE H6635 der heirscharen H2022 zal op dezen berg H5971 allen volken H8081 een vetten H4960 maaltijd H6213 [H8804] maken H4960 , een maaltijd H8105 van reinen wijn H8081 , van vet H4229 [H8794] vol mergs H8105 , van reine wijnen H2212 [H8794] , die gezuiverd zijn.
  7 H2022 En Hij zal op dezen berg H1104 [H8765] verslinden H3875 het bewindsel H6440 des aangezichts H5971 , waarmede alle volken H3874 [H8802] bewonden zijn H4541 , en het deksel H1471 , waarmede alle natien H5259 [H8803] bedekt zijn.
  8 H4194 Hij zal den dood H1104 [H8765] verslinden H5331 tot overwinning H136 , en de Heere H3069 HEERE H1832 zal de tranen H6440 van alle aangezichten H4229 [H8804] afwissen H2781 ; en Hij zal de smaadheid H5971 Zijns volks H776 van de ganse aarde H5493 [H8686] wegnemen H3068 ; want de HEERE H1696 [H8765] heeft het gesproken.
  9 H3117 En men zal te dien dage H559 [H8804] zeggen H430 : Ziet, Deze is onze God H6960 [H8765] ; wij hebben Hem verwacht H3467 [H8686] , en Hij zal ons zalig maken H3068 . Deze is de HEERE H6960 [H8765] , wij hebben Hem verwacht H1523 [H8799] , wij zullen ons verheugen H8055 [H8799] en verblijden H3444 in Zijn zaligheid.
  10 H3027 Want de hand H3068 des HEEREN H2022 zal op dezen berg H5117 [H8799] rusten H4124 ; maar Moab H1758 [H8736] zal onder Hem verdorst worden H4963 , gelijk het stro H1758 [H8738] verdorst wordt H1119 tot H4325 H4087 [H8675] mest.
  11 H3027 En Hij zal Zijn handen H6566 [H8765] uitbreiden H7130 in het midden H7811 [H8802] van hen, gelijk als een zwemmer H6566 [H8762] [die] uitbreidt H7811 [H8800] om te zwemmen H1346 , en Hij zal hun hoogmoed H8213 [H8689] vernederen H698 met de lagen H3027 hunner handen.
  12 H4869 En Hij zal de hoge H4013 vesten H2346 uwer muren H7817 [H8689] buigen H8213 [H8689] , vernederen H776 , [ja], Hij zal ze ter aarde H6083 tot het stof H5060 [H8689] toe doen reiken.