Isaiah 7

DSV_Strongs(i)
  1 H3117 Het geschiedde nu in de dagen H271 van Achaz H1121 , den zoon H3147 van Jotham H1121 , den zoon H5818 van Uzzia H4428 , den koning H3063 van Juda H7526 , dat Rezin H4428 , de koning H758 van Syrie H6492 , en Pekah H1121 , de zoon H7425 van Remalia H4428 , de koning H3478 van Israel H5927 [H8804] , optoog H3389 naar Jeruzalem H4421 , ten oorlog H3201 [H8804] tegen haar; maar hij vermocht H3898 [H8736] met strijden niet tegen haar.
  2 H1004 Als men den huize H1732 Davids H5046 [H8714] boodschapte H559 [H8800] , zeggende H758 : De Syriers H5117 [H8804] rusten H669 op Efraim H5128 [H8799] , zo bewoog zich H3824 zijn hart H3824 en het hart H5971 zijns volks H6086 , gelijk de bomen H3293 des wouds H5128 [H8800] bewogen worden H6440 van H7307 den wind.
  3 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H3470 tot Jesaja H3318 [H8798] : Ga nu uit H271 , Achaz H7125 [H8800] tegemoet H1121 , gij en uw zoon H7610 , Schear-jaschub H7097 , aan het einde H8585 van den watergang H5945 des oppersten H1295 vijvers H4546 , aan den hogen weg H7704 van het veld H3526 [H8801] des vollers;
  4 H559 [H8804] En zeg H8104 [H8734] tot hem: Wacht u H8252 [H8685] , en zijt gerust H3372 [H8799] , vrees H3824 niet, en uw hart H7401 [H8735] worde niet week H8147 , vanwege die twee H2180 staarten H6226 dezer rokende H181 vuurbranden H2750 ; vanwege de ontsteking H639 des toorns H7526 van Rezin H758 en der Syriers H1121 , en van den zoon H7425 van Remalia;
  5 H758 Omdat de Syrier H7451 kwaad H3289 H880 tegen u beraadslaagd heeft H669 , [met] Efraim H1121 en den zoon H7425 van Remalia H559 [H8800] , zeggende:
  6 H5927 [H8799] Laat ons optrekken H3063 tegen Juda H6973 [H8686] , en het verdriet aandoen H1234 [H8686] , en het onder ons delen H1121 , en den zoon H2870 van Tabeal H4428 koning H4427 [H8686] maken H8432 in het midden van hen.
  7 H3541 Alzo H559 [H8804] zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6965 [H8799] : Het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden.
  8 H1834 Maar Damaskus H7218 zal het hoofd H758 van Syrie H7526 zijn, en Rezin H7218 het hoofd H1834 van Damaskus H2568 ; en in nog vijf H8346 en zestig H8141 jaren H669 zal Efraim H2865 [H8735] verbroken worden H5971 , dat het geen volk zij.
  9 H8111 Ondertussen zal Samaria H669 Efraims H7218 hoofd H1121 zijn, en de zoon H7425 van Remalia H7218 het hoofd H8111 van Samaria H539 [H8686] . Indien gijlieden niet gelooft H539 [H8735] , zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden.
  10 H3068 En de HEERE H3254 [H8686] voer voort H1696 [H8763] te spreken H271 tot Achaz H559 [H8800] , zeggende:
  11 H7592 [H8798] Eis H226 u een teken H3068 van den HEERE H430 , uw God H7592 [H8800] ; eis H6009 [H8685] beneden in de diepte H4605 , of eis boven H1361 [H8687] uit de hoogte.
  12 H271 Doch Achaz H559 [H8799] zeide H7592 [H8799] : Ik zal het niet eisen H853 , en ik zal den H3068 HEERE H5254 [H8762] niet verzoeken.
  13 H559 [H8799] Toen zeide hij H8085 [H8798] : Hoort gijlieden H1004 nu, gij, huis H1732 van David H4592 ! is het ulieden te weinig H582 , dat gij de mensen H3811 [H8687] moede maakt H430 , dat gij ook mijn God H3811 [H8686] moede maakt?
  14 H136 Daarom zal de Heere H226 Zelf ulieden een teken H5414 [H8799] geven H5959 ; ziet, een maagd H2030 zal zwanger worden H1121 , en zij zal een Zoon H3205 [H8802] baren H8034 , en Zijn naam H410 H6005 IMMANUEL H7121 [H8804] heten.
  15 H2529 Boter H1706 en honig H398 [H8799] zal Hij eten H3045 [H8800] , totdat Hij wete H3988 [H8800] te verwerpen H7451 het kwade H977 [H8800] , en te verkiezen H2896 het goede.
  16 H5288 Zekerlijk, eer dit Knechtje H3045 [H8799] weet H3988 [H8800] te verwerpen H7451 het kwade H977 [H8800] , en te verkiezen H2896 het goede H127 , zal dat land H6973 [H8801] , waarover gij verdrietig zijt H5800 [H8735] , verlaten zijn H6440 van H8147 zijn twee H4428 koningen.
  17 H3068 [Doch] de HEERE H5971 zal over u, en over uw volk H1 , en over uws vaders H1004 huis H3117 , dagen H935 [H8686] doen komen H935 [H8804] , hoedanige niet gekomen zijn H3117 van dien dag H669 af, dat Efraim H3063 van Juda H5493 [H8800] is afgeweken H4428 , [door] den koning H804 van Assyrie.
  18 H3117 Want het zal te dien dage H3068 geschieden, dat de HEERE H8319 [H8799] zal toesissen H2070 de vliegen H7097 , die aan het einde H2975 der rivieren H4714 van Egypte H1682 zijn, en de bijen H776 die in het land H804 van Assur zijn.
  19 H935 [H8804] En zij zullen komen H5117 [H8804] , en zij allen zullen rusten H1327 in de woeste H5158 dalen H5357 , en in de kloven H5553 der steenrotsen H5285 , en in al de doornhagen H5097 , en in alle geprezene plaatsen.
  20 H3117 Te dien dage H136 zal de Heere H7917 door een gehuurd H8593 scheermes H5676 , [hetwelk] aan gene zijde H5104 der rivier H4428 is, door den koning H804 van Assyrie H1548 [H8762] , afscheren H7218 het hoofd H8181 , en het haar H7272 der voeten H2206 ; ja, het zal ook den baard H5595 [H8799] gans wegnemen.
  21 H3117 En het zal geschieden te dien dage H376 , dat iemand H1241 H5697 een koetje H2421 [H8762] in het leven zal behouden hebben H8147 , en twee H6629 schapen;
  22 H7230 En het zal geschieden, dat hij vanwege de veelheid H2461 der melk H6213 [H8800] , die zij geven zullen H2529 , boter H398 [H8799] zal eten H3498 [H8737] ; ja, een ieder, die overgebleven zal zijn H7130 in het midden H776 des lands H2529 , die zal boter H1706 en honig H398 [H8799] eten.
  23 H3117 Ook zal het te dienzelfden dage H4725 geschieden, dat iedere plaats H505 , alwaar duizend H1612 wijnstokken H505 geweest zijn, van duizend H3701 zilverlingen H8068 , tot doornen H7898 en distelen zal zijn;
  24 H2671 Dat men met pijlen H7198 en met den boog H935 [H8799] aldaar zal moeten gaan H776 ; want het ganse land H8068 zal doornen H7898 en distelen zijn.
  25 H2022 Ook al de bergen H4576 , die men met houwelen H5737 [H8735] pleegt om te hakken H935 [H8799] , daar zal men niet komen H3374 [uit] vrees H8068 der doornen H7898 en der distelen H4916 ; maar die zullen wezen tot inzending H7794 van den os H4823 , en tot vertreding H7716 van het kleinvee.