Isaiah 18

DSV_Strongs(i)
  1 H1945 Wee H776 het land H6767 , dat schaduwachtig H3671 is aan de frontieren H5676 , dat aan de zijde H5104 der rivieren H3568 van Morenland is;
  2 H6735 Dat gezanten H7971 [H8802] zendt H3220 over de zee H3627 , en in schepen H1573 van biezen H6440 op H4325 de wateren H3212 [H8798] ! Gaat henen H7031 , gij snelle H4397 boden H1471 ! tot een volk H4900 [H8794] , dat getrokken is H4178 [H8794] en geplukt H5971 , tot een volk H3372 [H8737] , dat vreselijk is H1973 van dat het was en voortaan H1471 ; een volk H6978 van regel H6978 en regel H4001 , en van vertreding H776 , welks land H5104 de rivieren H958 [H8804] beroven.
  3 H3427 [H8802] Allen gij ingezetenen H8398 der wereld H7931 [H8802] , en gij inwoners H776 der aarde H5251 ! als men de banier H5375 [H8800] zal oprichten H2022 [op] de bergen H7200 [H8799] , zult gijlieden [het] zien H7782 , en als de bazuin H8628 [H8800] zal blazen H8085 [H8799] , zult gijlieden [het] horen.
  4 H3541 Want alzo H3068 heeft de HEERE H559 [H8804] tot mij gezegd H8252 [H8799] : Ik zal stil zijn H5027 [H8686] , en zien H4349 in Mijn woning H6703 , als de glinsterende H2527 hitte H216 op den regen H5645 , als een wolk H2919 des dauws H2527 in de hitte H7105 des oogstes;
  5 H6440 Want voor H7105 den oogst H6525 , als de botte H8552 [H8800] volkomen is H1155 , en de onrijpe druif H1580 [H8802] rijp wordt H5328 [na] den bloesem H2150 , zo zal Hij de ranken H4211 met snoeimessen H3772 [H8804] afsnijden H5189 , en de takken H5493 [H8689] wegdoen H8456 [H8689] [en] afkappen.
  6 H3162 Zij zullen te zamen H5800 [H8735] gelaten worden H5861 den roofvogelen H2022 der bergen H929 , en den dieren H776 der aarde H5861 ; en de roofvogelen H6972 [H8804] zullen op hen overzomeren H929 , en alle dieren H776 der aarde H2778 [H8799] zullen daarop overwinteren.
  7 H6256 Te dien tijd H3068 zal den HEERE H6635 der heirscharen H7862 een geschenk H2986 [H8714] gebracht worden H5971 [van] het volk H4900 [H8794] , dat getrokken is H4178 [H8794] en geplukt H5971 , en van het volk H3372 [H8737] , dat vreselijk is H1973 van dat het was en voortaan H1471 ; een volk H6978 van regel H6978 [en] regel H4001 , en van vertreding H776 , welks land H5104 de rivieren H958 [H8804] beroven H4725 ; tot de plaats H8034 van den Naam H3068 des HEEREN H6635 der heirscharen H2022 , tot den berg H6726 Sion.