Isaiah 17

DSV_Strongs(i)
  1 H4853 De last H1834 van Damaskus H1834 . Ziet, Damaskus H5493 [H8716] zal weggenomen worden H5892 , dat zij geen stad H4654 meer zij, maar zij zal een vervallen H4596 steenhoop zijn.
  2 H5892 De steden H6177 van Aroer H5800 [H8803] zullen verlaten worden H5739 ; voor de kudden H7257 [H8804] zullen zij wezen, die zullen [daar] nederliggen H2729 [H8688] , en niemand zal ze verschrikken.
  3 H4013 En de vesting H7673 [H8738] zal ophouden H669 van Efraim H4467 , en het koninkrijk H1834 van Damaskus H7605 , en het overblijfsel H758 der Syriers H3519 ; zij zullen zijn gelijk de heerlijkheid H1121 der kinderen H3478 Israels H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  4 H3117 En het zal geschieden te dien dage H3519 , dat de heerlijkheid H3290 van Jakob H1809 [H8735] verdund zal worden H4924 , en dat de vettigheid H1320 van zijn vlees H7329 [H8735] mager worden zal.
  5 H7105 Want hij zal zijn, gelijk [wanneer] een maaier H7054 het staande koren H622 [H8800] verzamelt H2220 , en zijn arm H7641 aren H7114 [H8799] afmaait H7641 ; ja, hij zal zijn, gelijk [wanneer] iemand aren H3950 [H8764] leest H6010 in het dal H7497 Refraim.
  6 H5955 Doch een nalezing H7604 [H8738] zal daarin overig blijven H5363 , gelijk [in] de afschudding H2132 eens olijfbooms H8147 , twee H7969 [of] drie H1620 bezien H7218 in den top H534 der opperste twijg H702 , en vier H2568 [of] vijf H6509 [H8802] aan zijn vruchtbare H5585 takken H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H430 , de God H3478 Israels.
  7 H3117 Te dien dage H120 zal de mens H8159 [H8799] zien H6213 [H8802] naar Dien, Die hem gemaakt heeft H5869 , en zijn ogen H6918 zullen op den Heilige H3478 Israels H7200 [H8799] zien.
  8 H8159 [H8799] En hij zal niet aanschouwen H4196 de altaren H4639 , het werk H3027 zijner handen H676 , ook hetgeen zijn vingeren H6213 [H8804] gemaakt hebben H7200 [H8799] , zal hij niet aanzien H842 , noch de bossen H2553 , noch de zonnebeelden.
  9 H3117 Te dien dage H4581 zullen zijn sterke H5892 steden H5800 [H8803] zijn, als een verlaten H2793 struik H534 , en opperste tak H5800 [H8804] , welke zij verlaten hebben H6440 , om H1121 der kinderen H3478 Israels H8077 wil, hoewel daar verwoesting zal wezen.
  10 H430 Want gij hebt den God H3468 uws heils H7911 [H8804] vergeten H2142 [H8804] , en niet gedacht H6697 aan den Rotssteen H4581 uwer sterkte H5282 ; daarom zult gij wel liefelijke H5194 planten H5193 [H8799] planten H2114 [H8801] , en gij zult hem met uitlandse H2156 ranken H2232 [H8799] bezetten;
  11 H3117 Ten dage H5194 , als gij ze zult geplant hebben H7735 [H8770] , zult gij [die] doen wassen H1242 , en in den morgenstond H2233 zult gij uw zaad H6524 [H8686] doen bloeien H5067 ; [doch] het zal maar een hoop H7105 van het gemaaide H3117 zijn, in den dag H2470 [H8737] der krankheid H605 [H8803] en der pijnlijke H3511 smart.
  12 H1945 Wee H1995 der veelheid H7227 der grote H5971 volken H1993 [H8799] , die daar bruisen H3220 , gelijk de zeeen H1993 [H8800] bruisen H1995 ; en [wee] het geruis H3816 der natien H7588 , die daar ruisen H3524 , gelijk de geweldige H4325 wateren H7582 [H8735] ruisen!
  13 H3816 De natien H7582 [H8735] zullen [wel] ruisen H7227 , gelijk grote H4325 wateren H7588 ruisen H1605 [H8804] ; doch Hij zal hem schelden H4801 , zo zal hij verre H5127 [H8804] wegvlieden H7291 [H8795] , ja, hij zal gejaagd worden H4671 , als het kaf H2022 der bergen H6440 van H7307 den wind H1534 , en gelijk een kloot H6440 van H5492 den wervelwind.
  14 H6256 Ten tijde H6153 des avonds H1091 , ziet, zo is er verschrikking H1242 , eer het morgen H2506 is, is hij er niet meer. Dit is het deel H8154 [H8802] dergenen, die ons beroven H1486 , en het lot H962 [H8802] dergenen, die ons plunderen.