Isaiah 8

DSV_Strongs(i)
  1 H559 [H8799] Verder zeide H3068 de HEERE H3947 [H8798] tot mij: Neem H1419 u een grote H1549 rol H3789 [H8798] , en schrijf H582 daarop met eens mensen H2747 griffel H4122 : Haastende tot den roof, is hij spoedig tot den buit!
  2 H5749 [H8686] Toen nam ik H539 [H8737] mij getrouwe H5707 getuigen H223 , Uria H3548 , den priester H2148 , en Zacharia H1121 , den zoon H3000 van Jeberechja.
  3 H5031 En ik was tot de profetesse H7126 [H8799] genaderd H2029 [H8799] , die werd zwanger H3205 [H8799] , en baarde H1121 een zoon H3068 ; en de HEERE H559 [H8799] zeide H7121 [H8798] tot mij: Noem H8034 zijn naam H4122 MAHER-SCHALAL, CHAZBAZ.
  4 H5288 Want eer dat knechtje H3045 [H8799] zal kunnen H7121 [H8800] roepen H1 : Mijn vader H517 ! of, mijn moeder H2428 ! zal men den rijkdom H1834 van Damaskus H7998 , en den buit H8111 van Samaria H5375 [H8799] dragen H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H804 van Assur.
  5 H3068 En de HEERE H1696 [H8763] sprak H3254 [H8686] nog verder H559 [H8800] tot mij, zeggende:
  6 H3282 Dewijl H5971 dit volk H3988 [H8804] veracht H4325 de wateren H7975 van Siloa H328 , die zachtjes H1980 [H8802] gaan H4885 , en er vreugde is H7526 bij Rezin H1121 en den zoon H7425 van Remalia;
  7 H136 Daarom ziet, zo zal de Heere H5927 [H8688] over hen doen opkomen H6099 die sterke H7227 en geweldige H4325 wateren H5104 der rivier H4428 , den koning H804 van Assyrie H3519 en al zijn heerlijkheid H5927 [H8804] ; en hij zal opkomen H650 over al zijn stromen H1980 [H8804] , en gaan over H1415 al zijn oevers;
  8 H2498 [H8804] En hij zal doortrekken H3063 in Juda H7857 [H8804] , hij zal het overstromen H5674 [H8804] , en er doorgaan H6677 , hij zal tot aan den hals H5060 [H8686] reiken H4298 ; en de uitstrekkingen H3671 zijner vleugelen H4393 zullen vervullen H7341 de breedte H776 uws lands H6005 H410 , o Immanuel!
  9 H7489 [H8798] Vergezelt u te zamen H5971 , gij volken H2865 [H8798] ! doch wordt verbroken H238 [H8685] ; en neemt ter ore H3605 , allen H4801 gij, die in verre H776 landen H247 [H8690] zijt, omgordt u H2865 [H8798] , doch wordt verbroken H247 [H8690] ; omgordt u H2865 [H8798] , doch wordt verbroken!
  10 H5779 [H8798] Beraadslaagt H6098 een raad H6565 [H8714] , doch hij zal vernietigd worden H1696 [H8761] ; spreekt H1697 een woord H6965 [H8799] , doch het zal niet bestaan H410 ; want God is met ons!
  11 H3068 Want alzo heeft de HEERE H559 [H8804] tot mij gezegd H2393 , met een sterke H3027 hand H3256 [H8765] , en Hij onderwees H3212 [H8800] mij van niet te wandelen H1870 op den weg H5971 dezes volks H559 [H8800] , zeggende:
  12 H559 [H8799] Gijlieden zult niet zeggen H7195 : Een verbintenis H5971 , van alles, waar dit volk H559 [H8799] van zegt H7195 : Het is een verbintenis H3372 [H8799] ; en vreest gijlieden H4172 hun vreze H6206 [H8686] niet, en verschrikt niet.
  13 H3068 Den HEERE H6635 der heirscharen H6942 [H8686] , Dien zult gijlieden heiligen H4172 , en Hij zij uw vreze H6206 [H8688] , en Hij zij uw verschrikking.
  14 H4720 Dan zal Hij [ulieden] tot een Heiligdom H68 zijn; maar tot een steen H5063 des aanstoots H6697 en tot een rotssteen H4383 der struikeling H8147 den twee H1004 huizen H3478 van Israel H6341 , tot een strik H4170 en tot een net H3427 [H8802] den inwoners H3389 te Jeruzalem.
  15 H7227 En velen H3782 [H8804] onder hen zullen struikelen H5307 [H8804] , en vallen H7665 [H8738] , en verbroken worden H3369 [H8738] , en zullen verstrikt H3920 [H8738] en gevangen worden.
  16 H6887 H0 Bind H8584 de getuigenis H6887 [H8798] toe H2856 [H8798] ; verzegel H8451 de wet H3928 onder mijn leerlingen.
  17 H3068 Daarom zal ik den Heere H2442 [H8765] verbeiden H6440 , Die Zijn aangezicht H5641 [H8688] verbergt H1004 voor het huis H3290 van Jakob H6960 [H8765] , en ik zal Hem verwachten.
  18 H3206 Ziet, ik en de kinderen H3068 , die mij de HEERE H5414 [H8804] gegeven heeft H226 , zijn tot tekenen H4159 en tot wonderen H3478 in Israel H3068 , van den HEERE H6635 der heirscharen H2022 , Die op den berg H6726 Sion H7931 [H8802] woont.
  19 H559 [H8799] Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen H1875 [H8798] : Vraagt H178 waarzeggers H3049 en duivelskunstenaars H6850 [H8772] , die daar piepen H1897 [H8688] , en binnensmonds mompelen H5971 ; [zo] [zegt]: Zal niet een volk H430 zijn God H1875 [H8799] vragen H2416 ? zal men voor de levenden H4191 [H8801] de doden [vragen]?
  20 H8451 Tot de wet H8584 en tot de getuigenis H559 [H8799] ! zo zij niet spreken H1697 naar dit woord H7837 , het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.
  21 H5674 [H8804] En een ieder van hen zal daar doorgaan H7185 [H8737] , hard gedrukt H7457 en hongerig H7456 [H8799] ; en het zal geschieden, wanneer hem hongert H7107 [H8694] , en hij zeer toornig zal zijn H7043 [H8765] , dan zal hij vloeken H4428 op zijn koning H430 en op zijn God H4605 , als hij opwaarts H6437 [H8804] zal zien;
  22 H776 Als hij de aarde H5027 [H8686] aanschouwen zal H6869 , ziet, er zal benauwdheid H2825 en duisternis H4588 zijn; hij zal verduisterd H6695 zijn door angst H5080 [H8794] , en voortgedreven H653 door donkerheid.