Isaiah 23

HOT(i) 1 משׂא צר הילילו אניות תרשׁישׁ כי שׁדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה׃ 2 דמו ישׁבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך׃ 3 ובמים רבים זרע שׁחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים׃ 4 בושׁי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות׃ 5 כאשׁר שׁמע למצרים יחילו כשׁמע צר׃ 6 עברו תרשׁישׁה הילילו ישׁבי אי׃ 7 הזאת לכם עליזה מימי קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור׃ 8 מי יעץ זאת על צר המעטירה אשׁר סחריה שׂרים כנעניה נכבדי ארץ׃ 9 יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ׃ 10 עברי ארצך כיאר בת תרשׁישׁ אין מזח עוד׃ 11 ידו נטה על הים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל כנען לשׁמד מעזניה׃ 12 ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז המעשׁקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי גם שׁם לא ינוח׃ 13 הן ארץ כשׂדים זה העם לא היה אשׁור יסדה לציים הקימו בחיניו עררו ארמנותיה שׂמה למפלה׃ 14 הילילו אניות תרשׁישׁ כי שׁדד מעזכן׃ 15 והיה ביום ההוא ונשׁכחת צר שׁבעים שׁנה כימי מלך אחד מקץ שׁבעים שׁנה יהיה לצר כשׁירת הזונה׃ 16 קחי כנור סבי עיר זונה נשׁכחה היטיבי נגן הרבי שׁיר למען תזכרי׃ 17 והיה מקץ שׁבעים שׁנה יפקד יהוה את צר ושׁבה לאתננה וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה׃ 18 והיה סחרה ואתננה קדשׁ ליהוה לא יאצר ולא יחסן כי לישׁבים לפני יהוה יהיה סחרה לאכל לשׂבעה ולמכסה עתיק׃