Song of Songs 8

HOT(i) 1 מי יתנך כאח לי יונק שׁדי אמי אמצאך בחוץ אשׁקך גם לא יבוזו׃ 2 אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשׁקך מיין הרקח מעסיס רמני׃ 3 שׂמאלו תחת ראשׁי וימינו תחבקני׃ 4 השׁבעתי אתכם בנות ירושׁלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שׁתחפץ׃ 5 מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שׁמה חבלתך אמך שׁמה חבלה ילדתך׃ 6 שׂימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשׁה כשׁאול קנאה רשׁפיה רשׁפי אשׁ שׁלהבתיה׃ 7 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישׁטפוה אם יתן אישׁ את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו׃ 8 אחות לנו קטנה ושׁדים אין לה מה נעשׂה לאחתנו ביום שׁידבר׃ 9 אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז׃ 10 אני חומה ושׁדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שׁלום׃ 11 כרם היה לשׁלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים אישׁ יבא בפריו אלף כסף׃ 12 כרמי שׁלי לפני האלף לך שׁלמה ומאתים לנטרים את פריו׃ 13 היושׁבת בגנים חברים מקשׁיבים לקולך השׁמיעיני׃ 14 ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשׂמים׃