Isaiah 6

HOT(i) 1 בשׁנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישׁב על כסא רם ונשׂא ושׁוליו מלאים את ההיכל׃ 2 שׂרפים עמדים ממעל לו שׁשׁ כנפים שׁשׁ כנפים לאחד בשׁתים יכסה פניו ובשׁתים יכסה רגליו ובשׁתים יעופף׃ 3 וקרא זה אל זה ואמר קדושׁ קדושׁ קדושׁ יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו׃ 4 וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשׁן׃ 5 ואמר אוי לי כי נדמיתי כי אישׁ טמא שׂפתים אנכי ובתוך עם טמא שׂפתים אנכי יושׁב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃ 6 ויעף אלי אחד מן השׂרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח׃ 7 ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שׂפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר׃ 8 ואשׁמע את קול אדני אמר את מי אשׁלח ומי ילך לנו ואמר הנני שׁלחני׃ 9 ויאמר לך ואמרת לעם הזה שׁמעו שׁמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃ 10 השׁמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השׁע פן יראה בעיניו ובאזניו ישׁמע ולבבו יבין ושׁב ורפא׃ 11 ואמר עד מתי אדני ויאמר עד אשׁר אם שׁאו ערים מאין יושׁב ובתים מאין אדם והאדמה תשׁאה שׁממה׃ 12 ורחק יהוה את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ׃ 13 ועוד בה עשׂריה ושׁבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשׁר בשׁלכת מצבת בם זרע קדשׁ מצבתה׃