Isaiah 10

IHOT(i) (In English order)
  1 H1945 הוי Woe H2710 החקקים unto them that decree H2711 חקקי decrees, H205 און unrighteous H3789 ומכתבים and that write H5999 עמל grievousness H3789 כתבו׃ they have prescribed;
  2 H5186 להטות To turn aside H1779 מדין from judgment, H1800 דלים the needy H1497 ולגזל and to take away H4941 משׁפט the right H6041 עניי from the poor H5971 עמי of my people, H1961 להיות may be H490 אלמנות that widows H7998 שׁללם their prey, H853 ואת   H3490 יתומים the fatherless! H962 יבזו׃ and they may rob
  3 H4100 ומה And what H6213 תעשׂו will ye do H3117 ליום in the day H6486 פקדה of visitation, H7722 ולשׁואה and in the desolation H4801 ממרחק from far? H935 תבוא shall come H5921 על to H4310 מי whom H5127 תנוסו will ye flee H5833 לעזרה for help? H575 ואנה and where H5800 תעזבו will ye leave H3519 כבודכם׃ your glory?
  4 H1115 בלתי Without H3766 כרע me they shall bow down H8478 תחת under H616 אסיר the prisoners, H8478 ותחת under H2026 הרוגים the slain. H5307 יפלו and they shall fall H3605 בכל For all H2063 זאת this H3808 לא is not H7725 שׁב turned away, H639 אפו his anger H5750 ועוד still. H3027 ידו but his hand H5186 נטויה׃ stretched out
  5 H1945 הוי   H804 אשׁור O Assyrian, H7626 שׁבט the rod H639 אפי of mine anger, H4294 ומטה and the staff H1931 הוא   H3027 בידם in their hand H2195 זעמי׃ is mine indignation.
  6 H1471 בגוי nation, H2611 חנף him against a hypocritical H7971 אשׁלחנו I will send H5921 ועל and against H5971 עם the people H5678 עברתי of my wrath H6680 אצונו will I give him a charge, H7997 לשׁלל to take H7998 שׁלל the spoil, H962 ולבז and to take H957 בז the prey, H7760 ולשׂימו   H4823 מרמס and to tread them down H2563 כחמר like the mire H2351 חוצות׃ of the streets.
  7 H1931 והוא Howbeit he H3808 לא not H3651 כן so, H1819 ידמה meaneth H3824 ולבבו doth his heart H3808 לא neither H3651 כן so; H2803 יחשׁב think H3588 כי but H8045 להשׁמיד to destroy H3824 בלבבו in his heart H3772 ולהכרית and cut off H1471 גוים nations H3808 לא not H4592 מעט׃ a few.
  8 H3588 כי For H559 יאמר he saith, H3808 הלא not H8269 שׂרי my princes H3162 יחדו altogether H4428 מלכים׃ kings?
  9 H3808 הלא not H3751 ככרכמישׁ as Carchemish? H3641 כלנו Calno H518 אם   H3808 לא not H774 כארפד as Arpad? H2574 חמת Hamath H518 אם   H3808 לא not H1834 כדמשׂק as Damascus? H8111 שׁמרון׃ Samaria
  10 H834 כאשׁר As H4672 מצאה hath found H3027 ידי my hand H4467 לממלכת the kingdoms H457 האליל of the idols, H6456 ופסיליהם and whose graven images H3389 מירושׁלם   H8111 ומשׁמרון׃  
  11 H3808 הלא Shall I not, H834 כאשׁר as H6213 עשׂיתי I have done H8111 לשׁמרון unto Samaria H457 ולאליליה and her idols, H3651 כן so H6213 אעשׂה do H3389 לירושׁלם to Jerusalem H6091 ולעצביה׃ and her idols?
  12 H1961 והיה Wherefore it shall come to pass, H3588 כי when H1214 יבצע hath performed H136 אדני the Lord H853 את   H3605 כל his whole H4639 מעשׂהו work H2022 בהר upon mount H6726 ציון Zion H3389 ובירושׁלם and on Jerusalem, H6485 אפקד   H5921 על and H6529 פרי the fruit H1433 גדל of the stout H3824 לבב heart H4428 מלך of the king H804 אשׁור of Assyria, H5921 ועל   H8597 תפארת the glory H7312 רום of his high H5869 עיניו׃ looks.
  13 H3588 כי For H559 אמר he saith, H3581 בכח By the strength H3027 ידי of my hand H6213 עשׂיתי I have done H2451 ובחכמתי and by my wisdom; H3588 כי for H995 נבנותי I am prudent: H5493 ואסיר and I have removed H1367 גבולת the bounds H5971 עמים of the people, H6264 ועתידתיהם   H8154 שׁושׂתי and have robbed H3381 ואוריד and I have put down H47 כאביר like a valiant H3427 יושׁבים׃ the inhabitants
  14 H4672 ותמצא hath found H7064 כקן as a nest H3027 ידי And my hand H2428 לחיל the riches H5971 העמים of the people: H622 וכאסף and as one gathereth H1000 ביצים eggs H5800 עזבות left, H3605 כל all H776 הארץ the earth; H589 אני have I H622 אספתי gathered H3808 ולא none H1961 היה and there was H5074 נדד that moved H3671 כנף the wing, H6475 ופצה or opened H6310 פה the mouth, H6850 ומצפצף׃ or peeped.
  15 H6286 היתפאר boast itself H1631 הגרזן Shall the axe H5921 על against H2672 החצב him that heweth H518 בו אם   H1431 יתגדל magnify itself H4883 המשׂור therewith? shall the saw H5921 על against H5130 מניפו him that shaketh H5130 כהניף should shake against H7626 שׁבט it? as if the rod H853 ואת   H7311 מרימיו them that lift it up, H7311 כהרים should lift up H4294 מטה as if the staff H3808 לא no H6086 עץ׃ wood.
  16 H3651 לכן Therefore H7971 ישׁלח send H113 האדון shall the Lord, H3068 יהוה the Lord H6635 צבאות of hosts, H4924 במשׁמניו among his fat ones H7332 רזון leanness; H8478 ותחת and under H3519 כבדו his glory H3344 יקד he shall kindle H3350 יקד a burning H3350 כיקוד like the burning H784 אשׁ׃ of a fire.
  17 H1961 והיה shall be H216 אור And the light H3478 ישׂראל of Israel H784 לאשׁ for a fire, H6918 וקדושׁו and his Holy One H3852 ללהבה for a flame: H1197 ובערה and it shall burn H398 ואכלה and devour H7898 שׁיתו his thorns H8068 ושׁמירו and his briers H3117 ביום day; H259 אחד׃ in one
  18 H3519 וכבוד the glory H3293 יערו of his forest, H3759 וכרמלו and of his fruitful field, H5315 מנפשׁ both soul H5704 ועד   H1320 בשׂר and body: H3615 יכלה And shall consume H1961 והיה and they shall be H4549 כמסס fainteth. H5264 נסס׃  
  19 H7605 ושׁאר And the rest H6086 עץ of the trees H3293 יערו of his forest H4557 מספר few, H1961 יהיו shall be H5288 ונער that a child H3789 יכתבם׃ may write
  20 H1961 והיה And it shall come to pass H3117 ביום day, H1931 ההוא in that H3808 לא shall no H3254 יוסיף again H5750 עוד more H7605 שׁאר the remnant H3478 ישׂראל of Israel, H6413 ופליטת and such as are escaped H1004 בית of the house H3290 יעקב of Jacob, H8172 להשׁען stay H5921 על upon H5221 מכהו him that smote H8172 ונשׁען them; but shall stay H5921 על upon H3068 יהוה the LORD, H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel, H571 באמת׃ in truth.
  21 H7605 שׁאר The remnant H7725 ישׁוב shall return, H7605 שׁאר the remnant H3290 יעקב of Jacob, H413 אל unto H410 אל God. H1368 גבור׃ the mighty
  22 H3588 כי For H518 אם though H1961 יהיה be H5971 עמך thy people H3478 ישׂראל Israel H2344 כחול as the sand H3220 הים of the sea, H7605 שׁאר a remnant H7725 ישׁוב of them shall return: H3631 בו כליון the consumption H2782 חרוץ decreed H7857 שׁוטף shall overflow H6666 צדקה׃ with righteousness.
  23 H3588 כי For H3617 כלה a consumption, H2782 ונחרצה even determined, H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD H6635 צבאות of hosts H6213 עשׂה shall make H7130 בקרב in the midst H3605 כל of all H776 הארץ׃ the land.
  24 H3651 לכן Therefore H3541 כה thus H559 אמר saith H136 אדני the Lord H3068 יהוה   H6635 צבאות of hosts, H408 אל be not H3372 תירא afraid H5971 עמי O my people H3427 ישׁב that dwellest H6726 ציון in Zion, H804 מאשׁור   H7626 בשׁבט thee with a rod, H5221 יככה he shall smite H4294 ומטהו his staff H5375 ישׂא and shall lift up H5921 עליך against H1870 בדרך thee, after the manner H4714 מצרים׃ of Egypt.
  25 H3588 כי For H5750 עוד yet H4592 מעט little H4213 מזער a very H3615 וכלה shall cease, H2195 זעם while, and the indignation H639 ואפי and mine anger H5921 על in H8399 תבליתם׃ their destruction.
  26 H5782 ועורר shall stir up H5921 עליו for H3068 יהוה And the LORD H6635 צבאות of hosts H7752 שׁוט a scourge H4347 כמכת him according to the slaughter H4080 מדין of Midian H6697 בצור at the rock H6159 עורב of Oreb: H4294 ומטהו and his rod H5921 על upon H3220 הים the sea, H5375 ונשׂאו so shall he lift it up H1870 בדרך after the manner H4714 מצרים׃ of Egypt.
  27 H1961 והיה And it shall come to pass H3117 ביום day, H1931 ההוא in that H5493 יסור shall be taken away H5448 סבלו his burden H5921 מעל from off H7926 שׁכמך thy shoulder, H5923 ועלו and his yoke H5921 מעל from off H6677 צוארך thy neck, H2254 וחבל shall be destroyed H5923 על and the yoke H6440 מפני because H8081 שׁמן׃ of the anointing.
  28 H935 בא He is come H5921 על to H5857 עית Aiath, H5674 עבר he is passed H4051 במגרון to Migron; H4363 למכמשׂ at Michmash H6485 יפקיד he hath laid up H3627 כליו׃ his carriages:
  29 H5674 עברו They are gone over H4569 מעברה the passage: H1387 גבע at Geba; H4411 מלון they have taken up their lodging H2729 לנו חרדה is afraid; H7414 הרמה Ramah H1390 גבעת Gibeah H7586 שׁאול of Saul H5127 נסה׃ is fled.
  30 H6670 צהלי Lift up H6963 קולך thy voice, H1323 בת O daughter H1554 גלים of Gallim: H7181 הקשׁיבי cause it to be heard H3919 לישׁה unto Laish, H6041 עניה O poor H6068 ענתות׃ Anathoth.
  31 H5074 נדדה is removed; H4088 מדמנה Madmenah H3427 ישׁבי the inhabitants H1374 הגבים of Gebim H5756 העיזו׃ gather themselves to flee.
  32 H5750 עוד As yet H3117 היום that day: H5011 בנב at Nob H5975 לעמד shall he remain H5130 ינפף he shall shake H3027 ידו his hand H2022 הר the mount H1004 בית of the daughter H1323 ציון   H1389 גבעת the hill H3389 ירושׁלם׃ of Jerusalem.
  33 H2009 הנה Behold, H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H5586 מסעף shall lop H6288 פארה the bough H4637 במערצה with terror: H7311 ורמי   H6967 הקומה of stature H1438 גדועים hewn down, H1364 והגבהים and the haughty H8213 ישׁפלו׃ shall be humbled.
  34 H5362 ונקף And he shall cut down H5442 סבכי the thickets H3293 היער of the forest H1270 בברזל with iron, H3844 והלבנון and Lebanon H117 באדיר by a mighty one. H5307 יפול׃ shall fall
Reformed Dating