Isaiah 14

IHOT(i) (In English order)
  1 H3588 כי For H7355 ירחם will have mercy H3068 יהוה the LORD H853 את   H3290 יעקב on Jacob, H977 ובחר choose H5750 עוד and will yet H3478 בישׂראל Israel, H3240 והניחם   H5921 על them in H127 אדמתם their own land: H3867 ונלוה shall be joined H1616 הגר and the strangers H5921 עליהם with H5596 ונספחו them, and they shall cleave H5921 על to H1004 בית the house H3290 יעקב׃ of Jacob.
  2 H3947 ולקחום shall take H5971 עמים And the people H935 והביאום them, and bring H413 אל them to H4725 מקומם their place: H5157 והתנחלום shall possess H1004 בית and the house H3478 ישׂראל of Israel H5921 על them in H127 אדמת the land H3068 יהוה of the LORD H5650 לעבדים for servants H8198 ולשׁפחות and handmaids: H1961 והיו and they shall take H7617 שׁבים them captives, H7617 לשׁביהם whose captives H7287 ורדו they were; and they shall rule over H5065 בנגשׂיהם׃ their oppressors.
  3 H1961 והיה And it shall come to pass H3117 ביום in the day H5117 הניח shall give thee rest H3068 יהוה that the LORD H6090 לך מעצבך from thy sorrow, H7267 ומרגזך and from thy fear, H4480 ומן from thy sorrow, H5656 העבדה bondage H7186 הקשׁה the hard H834 אשׁר wherein H5647 עבד׃ thou wast made to serve,
  4 H5375 ונשׂאת That thou shalt take up H4912 המשׁל proverb H2088 הזה this H5921 על against H4428 מלך the king H894 בבל of Babylon, H559 ואמרת and say, H349 איך How H7673 שׁבת ceased! H5065 נגשׂ hath the oppressor H7673 שׁבתה ceased! H4062 מדהבה׃ the golden city
  5 H7665 שׁבר hath broken H3068 יהוה The LORD H4294 מטה the staff H7563 רשׁעים of the wicked, H7626 שׁבט the scepter H4910 משׁלים׃ of the rulers.
  6 H5221 מכה He who smote H5971 עמים the people H5678 בעברה in wrath H4347 מכת   H1115 בלתי with a continual stroke, H5627 סרה   H7287 רדה he that ruled H639 באף in anger, H1471 גוים the nations H4783 מרדף is persecuted, H1097 בלי none H2820 חשׂך׃ hindereth.
  7 H5117 נחה is at rest, H8252 שׁקטה is quiet: H3605 כל The whole H776 הארץ earth H6476 פצחו they break forth H7440 רנה׃ into singing.
  8 H1571 גם Yea, H1265 ברושׁים the fir trees H8055 שׂמחו rejoice H730 לך ארזי at thee, the cedars H3844 לבנון of Lebanon, H227 מאז   H7901 שׁכבת thou art laid down, H3808 לא no H5927 יעלה is come up H3772 הכרת feller H5921 עלינו׃ against
  9 H7585 שׁאול Hell H8478 מתחת from beneath H7264 רגזה is moved H7125 לך לקראת   H935 בואך at thy coming: H5782 עורר it stirreth up H7496 לך רפאים the dead H3605 כל for thee, all H6260 עתודי the chief ones H776 ארץ of the earth; H6965 הקים it hath raised up H3678 מכסאותם from their thrones H3605 כל all H4428 מלכי the kings H1471 גוים׃ of the nations.
  10 H3605 כלם All H6030 יענו they shall speak H559 ויאמרו and say H413 אליך unto H1571 גם also H859 אתה unto thee, Art thou H2470 חלית become weak H3644 כמונו   H413 אלינו   H4911 נמשׁלת׃ as we? art thou become like
  11 H3381 הורד is brought down H7585 שׁאול to the grave, H1347 גאונך Thy pomp H1998 המית the noise H5035 נבליך of thy viols: H8478 תחתיך under H3331 יצע is spread H7415 רמה the worm H4374 ומכסיך cover H8438 תולעה׃ thee, and the worms
  12 H349 איך How H5307 נפלת art thou fallen H8064 משׁמים from heaven, H1966 הילל O Lucifer, H1121 בן son H7837 שׁחר of the morning! H1438 נגדעת art thou cut down H776 לארץ to the ground, H2522 חולשׁ which didst weaken H5921 על which didst weaken H1471 גוים׃ the nations!
  13 H859 ואתה For thou H559 אמרת hast said H3824 בלבבך in thine heart, H8064 השׁמים into heaven, H5927 אעלה I will ascend H4605 ממעל above H3556 לכוכבי the stars H410 אל of God: H7311 ארים I will exalt H3678 כסאי my throne H3427 ואשׁב I will sit H2022 בהר also upon the mount H4150 מועד of the congregation, H3411 בירכתי in the sides H6828 צפון׃ of the north:
  14 H5927 אעלה I will ascend H5921 על above H1116 במתי the heights H5645 עב of the clouds; H1819 אדמה I will be like H5945 לעליון׃ the most High.
  15 H389 אך Yet H413 אל to H7585 שׁאול hell, H3381 תורד thou shalt be brought down H413 אל to H3411 ירכתי the sides H953 בור׃ of the pit.
  16 H7200 ראיך They that see H413 אליך upon H7688 ישׁגיחו thee shall narrowly look H413 אליך   H995 יתבוננו thee, consider H2088 הזה thee, this H376 האישׁ the man H7264 מרגיז to tremble, H776 הארץ that made the earth H7493 מרעישׁ that did shake H4467 ממלכות׃ kingdoms;
  17 H7760 שׂם made H8398 תבל the world H4057 כמדבר as a wilderness, H5892 ועריו the cities H2040 הרס and destroyed H615 אסיריו of his prisoners? H3808 לא not H6605 פתח thereof; opened H1004 ביתה׃ the house
  18 H3605 כל All H4428 מלכי the kings H1471 גוים of the nations, H3605 כלם all H7901 שׁכבו of them, lie H3519 בכבוד in glory, H376 אישׁ every one H1004 בביתו׃ in his own house.
  19 H859 ואתה But thou H7993 השׁלכת art cast H6913 מקברך out of thy grave H5342 כנצר branch, H8581 נתעב like an abominable H3830 לבושׁ the raiment H2026 הרגים of those that are slain, H2944 מטעני thrust through H2719 חרב with a sword, H3381 יורדי that go down H413 אל to H68 אבני the stones H953 בור of the pit; H6297 כפגר as a carcass H947 מובס׃ trodden under feet.
  20 H3808 לא Thou shalt not H3161 תחד be joined H854 אתם with H6900 בקבורה them in burial, H3588 כי because H776 ארצך thy land, H7843 שׁחת thou hast destroyed H5971 עמך thy people: H2026 הרגת slain H3808 לא shall never H7121 יקרא be renowned. H5769 לעולם shall never H2233 זרע the seed H7489 מרעים׃ of evildoers
  21 H3559 הכינו Prepare H1121 לבניו for his children H4293 מטבח slaughter H5771 בעון for the iniquity H1 אבותם of their fathers; H1077 בל that they do not H6965 יקמו rise, H3423 וירשׁו nor possess H776 ארץ the land, H4390 ומלאו nor fill H6440 פני the face H8398 תבל of the world H5892 ערים׃ with cities.
  22 H6965 וקמתי For I will rise up H5921 עליהם against H5002 נאם them, saith H3069 יהוה   H6635 צבאות of hosts, H3772 והכרתי and cut off H894 לבבל from Babylon H8034 שׁם the name, H7605 ושׁאר and remnant, H5209 ונין and son, H5220 ונכד and nephew, H5002 נאם saith H3069 יהוה׃  
  23 H7760 ושׂמתיה I will also make H4180 למורשׁ it a possession H7090 קפד for the bittern, H98 ואגמי and pools H4325 מים of water: H2894 וטאטאתיה and I will sweep H4292 במטאטא it with the broom H8045 השׁמד of destruction, H5002 נאם saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות׃ of hosts.
  24 H7650 נשׁבע hath sworn, H3068 יהוה The LORD H6635 צבאות of hosts H559 לאמר saying, H518 אם   H3808 לא   H834 כאשׁר as H1819 דמיתי I have thought, H3651 כן so H1961 היתה shall it come to pass; H834 וכאשׁר and as H3289 יעצתי I have purposed, H1931 היא shall it H6965 תקום׃ stand:
  25 H7665 לשׁבר That I will break H804 אשׁור the Assyrian H776 בארצי in my land, H5921 ועל and upon H2022 הרי my mountains H947 אבוסנו tread him under foot: H5493 וסר depart H5921 מעליהם from off H5923 עלו then shall his yoke H5448 וסבלו them, and his burden H5921 מעל from off H7926 שׁכמו their shoulders. H5493 יסור׃ depart
  26 H2063 זאת This H6098 העצה the purpose H6095 היעוצה   H5921 על upon H3605 כל the whole H776 הארץ earth: H2063 וזאת and this H3027 היד the hand H5186 הנטויה that is stretched out H5921 על upon H3605 כל all H1471 הגוים׃ the nations.
  27 H3588 כי For H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H3289 יעץ hath purposed, H4310 ומי and who H6565 יפר shall disannul H3027 וידו and his hand H5186 הנטויה stretched out, H4310 ומי and who H7725 ישׁיבנה׃ shall turn it back?
  28 H8141 בשׁנת In the year H4194 מות died H4428 המלך that king H271 אחז Ahaz H1961 היה was H4853 המשׂא burden. H2088 הזה׃ this
  29 H408 אל not H8055 תשׂמחי Rejoice H6429 פלשׁת Philistia, H3605 כלך thou, whole H3588 כי because H7665 נשׁבר thee is broken: H7626 שׁבט the rod H5221 מכך smote H3588 כי of him that H8328 משׁרשׁ   H5175 נחשׁ   H3318 יצא shall come forth H6848 צפע a cockatrice, H6529 ופריו and his fruit H8314 שׂרף a fiery flying serpent. H5774 מעופף׃ a fiery flying serpent.
  30 H7462 ורעו shall feed, H1060 בכורי And the firstborn H1800 דלים of the poor H34 ואביונים and the needy H983 לבטח in safety: H7257 ירבצו shall lie down H4191 והמתי and I will kill H7458 ברעב with famine, H8328 שׁרשׁך thy root H7611 ושׁאריתך thy remnant. H2026 יהרג׃ and he shall slay
  31 H3213 הילילי Howl, H8179 שׁער O gate; H2199 זעקי cry, H5892 עיר O city; H4127 נמוג dissolved: H6429 פלשׁת Philistia, H3605 כלך thou, whole H3588 כי for H6828 מצפון from the north H6227 עשׁן a smoke, H935 בא there shall come H369 ואין and none H909 בודד alone H4151 במועדיו׃ in his appointed times.
  32 H4100 ומה What H6030 יענה shall then answer H4397 מלאכי the messengers H1471 גוי of the nation? H3588 כי That H3068 יהוה the LORD H3245 יסד hath founded H6726 ציון Zion, H2620 ובה יחסו shall trust H6041 עניי and the poor H5971 עמו׃ of his people