Isaiah 5

IHOT(i) (In English order)
  1 H7891 אשׁירה will I sing H4994 נא Now H3039 לידידי to my well-beloved H7892 שׁירת a song H1730 דודי of my beloved H3754 לכרמו touching his vineyard. H3754 כרם a vineyard H1961 היה hath H3039 לידידי My well-beloved H7161 בקרן   H1121 בן in a very fruitful hill: H8081 שׁמן׃  
  2 H5823 ויעזקהו And he fenced H5619 ויסקלהו it, and gathered out the stones H5193 ויטעהו thereof, and planted H8321 שׂרק it with the choicest vine, H1129 ויבן and built H4026 מגדל a tower H8432 בתוכו in the midst H1571 וגם of it, and also H3342 יקב a winepress H2672 חצב made H6960 בו ויקו therein: and he looked H6213 לעשׂות that it should bring forth H6025 ענבים grapes, H6213 ויעשׂ and it brought forth H891 באשׁים׃ wild grapes.
  3 H6258 ועתה And now, H3427 יושׁב O inhabitants H3389 ירושׁלם of Jerusalem, H376 ואישׁ and men H3063 יהודה of Judah, H8199 שׁפטו judge, H4994 נא I pray you, H996 ביני between H996 ובין   H3754 כרמי׃ me and my vineyard.
  4 H4100 מה What H6213 לעשׂות could have been done H5750 עוד more H3754 לכרמי to my vineyard, H3808 ולא that I have not H6213 עשׂיתי done H4069 בו מדוע in it? wherefore, H6960 קויתי when I looked H6213 לעשׂות that it should bring forth H6025 ענבים grapes, H6213 ויעשׂ brought it forth H891 באשׁים׃ wild grapes?
  5 H6258 ועתה And now H3045 אודיעה   H4994 נא   H853 אתכם   H853 את   H834 אשׁר you what H589 אני I H6213 עשׂה will do H3754 לכרמי to my vineyard: H5493 הסר I will take away H4881 משׂוכתו the hedge H1961 והיה thereof, and it shall be H1197 לבער eaten up; H6555 פרץ break down H1447 גדרו the wall H1961 והיה thereof, and it shall be H4823 למרמס׃ trodden down:
  6 H7896 ואשׁיתהו And I will lay H1326 בתה it waste: H3808 לא it shall not H2168 יזמר   H3808 ולא nor H5737 יעדר digged; H5927 ועלה but there shall come up H8068 שׁמיר briers H7898 ושׁית and thorns: H5921 ועל upon H5645 העבים the clouds H6680 אצוה   H4305 מהמטיר   H5921 עליו   H4306 מטר׃  
  7 H3588 כי For H3754 כרם the vineyard H3068 יהוה of the LORD H6635 צבאות of hosts H1004 בית the house H3478 ישׂראל of Israel, H376 ואישׁ and the men H3063 יהודה of Judah H5194 נטע plant: H8191 שׁעשׁועיו his pleasant H6960 ויקו and he looked H4941 למשׁפט for judgment, H2009 והנה but behold H4939 משׂפח oppression; H6666 לצדקה for righteousness, H2009 והנה but behold H6818 צעקה׃ a cry.
  8 H1945 הוי Woe H5060 מגיעי unto them that join H1004 בית house H1004 בבית to house, H7704 שׂדה field H7704 בשׂדה to field, H7126 יקריבו lay H5704 עד till H657 אפס no H4725 מקום place, H3427 והושׁבתם that they may be placed H905 לבדכם alone H7130 בקרב in the midst H776 הארץ׃ of the earth!
  9 H241 באזני In mine ears H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H518 אם   H3808 לא   H1004 בתים houses H7227 רבים many H8047 לשׁמה desolate, H1961 יהיו shall be H1419 גדלים great H2896 וטובים and fair, H369 מאין without H3427 יושׁב׃ inhabitant.
  10 H3588 כי Yea, H6235 עשׂרת ten H6776 צמדי acres H3754 כרם of vineyard H6213 יעשׂו shall yield H1324 בת bath, H259 אחת one H2233 וזרע and the seed H2563 חמר of a homer H6213 יעשׂה shall yield H374 איפה׃ an ephah.
  11 H1945 הוי Woe H7925 משׁכימי unto them that rise up early H1242 בבקר in the morning, H7941 שׁכר strong drink; H7291 ירדפו they may follow H309 מאחרי that continue H5399 בנשׁף until night, H3196 יין wine H1814 ידליקם׃ inflame
  12 H1961 והיה are H3658 כנור And the harp, H5035 ונבל and the viol, H8596 תף the tabret, H2485 וחליל and pipe, H3196 ויין and wine, H4960 משׁתיהם in their feasts: H853 ואת   H6467 פעל the work H3068 יהוה of the LORD, H3808 לא not H5027 יביטו but they regard H4639 ומעשׂה the operation H3027 ידיו of his hands. H3808 לא neither H7200 ראו׃ consider
  13 H3651 לכן Therefore H1540 גלה are gone into captivity, H5971 עמי my people H1097 מבלי because no H1847 דעת knowledge: H3519 וכבודו and their honorable H4962 מתי men H7458 רעב famished, H1995 והמונו and their multitude H6704 צחה dried up H6772 צמא׃ with thirst.
  14 H3651 לכן Therefore H7337 הרחיבה hath enlarged H7585 שׁאול hell H5315 נפשׁה herself, H6473 ופערה and opened H6310 פיה her mouth H1097 לבלי without H2706 חק measure: H3381 וירד shall descend H1926 הדרה and their glory, H1995 והמונה and their multitude, H7588 ושׁאונה and their pomp, H5938 ועלז׃ and he that rejoiceth,
  15 H7817 וישׁח shall be brought down, H120 אדם And the mean man H8213 וישׁפל shall be humbled, H376 אישׁ and the mighty man H5869 ועיני and the eyes H1364 גבהים of the lofty H8213 תשׁפלנה׃ shall be humbled:
  16 H1361 ויגבה shall be exalted H3068 יהוה But the LORD H6635 צבאות of hosts H4941 במשׁפט in judgment, H410 והאל and God H6918 הקדושׁ that is holy H6942 נקדשׁ shall be sanctified H6666 בצדקה׃ in righteousness.
  17 H7462 ורעו feed H3532 כבשׂים Then shall the lambs H1699 כדברם after their manner, H2723 וחרבות and the waste places H4220 מחים of the fat ones H1481 גרים shall strangers H398 יאכלו׃ eat.
  18 H1945 הוי Woe H4900 משׁכי unto them that draw H5771 העון iniquity H2256 בחבלי with cords H7723 השׁוא of vanity, H5688 וכעבות rope: H5699 העגלה as it were with a cart H2403 חטאה׃  
  19 H559 האמרים That say, H4116 ימהר Let him make speed, H2363 יחישׁה hasten H4639 מעשׂהו his work, H4616 למען that H7200 נראה we may see H7126 ותקרב draw nigh H935 ותבואה and come, H6098 עצת and let the counsel H6918 קדושׁ of the Holy One H3478 ישׂראל of Israel H3045 ונדעה׃ that we may know
  20 H1945 הוי Woe H559 האמרים unto them that call H7451 לרע evil H2896 טוב good, H2896 ולטוב and good H7451 רע evil; H7760 שׂמים that put H2822 חשׁך darkness H216 לאור for light, H216 ואור and light H2822 לחשׁך for darkness; H7760 שׂמים that put H4751 מר bitter H4966 למתוק for sweet, H4966 ומתוק and sweet H4751 למר׃ for bitter!
  21 H1945 הוי Woe H2450 חכמים unto wise H5869 בעיניהם in their own eyes, H5048 ונגד in H6440 פניהם their own sight! H995 נבנים׃ and prudent
  22 H1945 הוי Woe H1368 גבורים unto mighty H8354 לשׁתות to drink H3196 יין wine, H582 ואנשׁי   H2428 חיל of strength H4537 למסך to mingle H7941 שׁכר׃ strong drink:
  23 H6663 מצדיקי Which justify H7563 רשׁע the wicked H6118 עקב for H7810 שׁחד reward, H6666 וצדקת the righteousness H6662 צדיקים of the righteous H5493 יסירו and take away H4480 ממנו׃ from
  24 H3651 לכן Therefore H398 כאכל devoureth H7179 קשׁ the stubble, H3956 לשׁון   H784 אשׁ as the fire H2842 וחשׁשׁ the chaff, H3852 להבה and the flame H7503 ירפה consumeth H8328 שׁרשׁם their root H4716 כמק as rottenness, H1961 יהיה shall be H6525 ופרחם and their blossom H80 כאבק as dust: H5927 יעלה shall go up H3588 כי because H3988 מאסו they have cast away H853 את   H8451 תורת the law H3068 יהוה of the LORD H6635 צבאות of hosts, H853 ואת   H565 אמרת the word H6918 קדושׁ of the Holy One H3478 ישׂראל of Israel. H5006 נאצו׃ and despised
  25 H5921 על against H3651 כן   H2734 חרה kindled H639 אף is the anger H3068 יהוה of the LORD H5971 בעמו against his people, H5186 ויט and he hath stretched forth H3027 ידו his hand H5921 עליו   H5221 ויכהו them, and hath smitten H7264 וירגזו did tremble, H2022 ההרים them: and the hills H1961 ותהי torn H5038 נבלתם and their carcasses H5478 כסוחה torn H7130 בקרב in the midst H2351 חוצות of the streets. H3605 בכל For all H2063 זאת this H3808 לא is not H7725 שׁב turned away, H639 אפו his anger H5750 ועוד still. H3027 ידו but his hand H5186 נטויה׃ stretched out
  26 H5375 ונשׂא And he will lift up H5251 נס an ensign H1471 לגוים to the nations H7350 מרחוק from far, H8319 ושׁרק and will hiss H7097 לו מקצה unto them from the end H776 הארץ of the earth: H2009 והנה and, behold, H4120 מהרה with speed H7031 קל swiftly: H935 יבוא׃ they shall come
  27 H369 אין None H5889 עיף shall be weary H369 ואין nor H3782 כושׁל stumble H3808 בו לא among them; none H5123 ינום shall slumber H3808 ולא nor H3462 יישׁן sleep; H3808 ולא neither H6605 נפתח be loosed, H232 אזור shall the girdle H2504 חלציו of their loins H3808 ולא nor H5423 נתק be broken: H8288 שׂרוך the latchet H5275 נעליו׃ of their shoes
  28 H834 אשׁר Whose H2671 חציו arrows H8150 שׁנונים sharp, H3605 וכל and all H7198 קשׁתתיו their bows H1869 דרכות bent, H6541 פרסות hooves H5483 סוסיו their horses' H6862 כצר   H2803 נחשׁבו shall be counted H1534 וגלגליו and their wheels H5492 כסופה׃ like a whirlwind:
  29 H7581 שׁאגה Their roaring H3833 לו כלביא like a lion, H7580 ושׁאג they shall roar H3715 ככפירים like young lions: H5098 וינהם yea, they shall roar, H270 ויאחז and lay hold H2964 טרף of the prey, H6403 ויפליט and shall carry away safe, H369 ואין and none H5337 מציל׃ shall deliver
  30 H5098 וינהם they shall roar H5921 עליו against H3117 ביום day H1931 ההוא And in that H5100 כנהמת them like the roaring H3220 ים of the sea: H5027 ונבט and if look H776 לארץ unto the land, H2009 והנה behold H2822 חשׁך darkness H6862 צר sorrow, H216 ואור and the light H2821 חשׁך is darkened H6183 בעריפיה׃ in the heavens