Luke

DSV_Strongs(i)
  1 G1895 Nademaal G4183 velen G2021 [G5656] ter hand genomen hebben G392 [G5664] , om in orde te stellen G1335 een verhaal G4012 van G4229 de dingen G1722 , die onder G2254 ons G4135 [G5772] volkomen zekerheid hebben;
  2 G2531 Gelijk G2254 ons G3860 [G5627] overgeleverd hebben G3588 , die G575 van G746 den beginne G845 zelven aanschouwers G2532 en G5257 dienaars G3056 des Woords G1096 [G5637] geweest zijn;
  3 G2504 Zo heeft het ook mij G1380 [G5656] goed gedacht G3956 , hebbende alles G509 van voren aan G199 naarstiglijk G3877 [G5761] onderzocht G2517 , vervolgens G4671 aan u G1125 [G5658] te schrijven G2903 , voortreffelijke G2321 Theofilus!
  4 G2443 Opdat G1921 [G5632] gij moogt kennen G803 de zekerheid G4012 der G3056 dingen G3739 , waarvan G2727 [G5681] gij onderwezen zijt.
  5 G1722 In G2250 de dagen G2264 van Herodes G935 , den koning G2449 van Judea G1096 [G5633] , was G5100 een zeker G2409 priester G3686 , met name G2197 Zacharias G1537 , van G2183 de dagorde G7 van Abia G2532 ; en G846 zijn G1135 vrouw G1537 was uit G2364 de dochteren G2 van Aaron G2532 , en G846 haar G3686 naam G1665 Elizabet.
  6 G1161 En G2258 [G5713] zij waren G297 beiden G1342 rechtvaardig G1799 voor G2316 God G4198 [G5740] , wandelende G1722 in G3956 al G1785 de geboden G2532 en G1345 rechten G2962 des Heeren G273 , onberispelijk.
  7 G2532 En G846 zij G2258 [G5713] hadden G3756 geen G5043 kind G2530 , omdat G1665 Elizabet G4723 onvruchtbaar G2258 [G5713] was G2532 , en G846 zij G297 beiden G4260 H verre G1722 op G846 hun G2250 dagen G4260 [G5761] gekomen G2258 [G5713] waren.
  8 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , dat, als G846 hij G2407 [G5721] het priesterambt bediende G1725 voor G2316 God G1722 , in G5010 de beurt G846 zijner G2183 dagorde.
  9 G2596 Naar G1485 de gewoonte G2405 der priesterlijke bediening G2975 [G5627] , hem te lote was gevallen G1525 [G5631] , dat hij zoude ingaan G1519 in G3485 den tempel G2962 des Heeren G2370 [G5658] om te reukofferen.
  10 G2532 En G3956 al G4128 de menigte G2992 des volks G2258 [G5713] was G1854 buiten G4336 [G5740] , biddende G5610 , ten ure G2368 des reukoffers.
  11 G1161 En G846 van hem G3700 [G5681] werd gezien G32 een engel G2962 des Heeren G2476 [G5761] , staande G1537 ter G1188 rechter G2379 [zijde] van het altaar G2368 des reukoffers.
  12 G2532 En G2197 Zacharias G1492 [G5631] , [hem] ziende G5015 [G5681] , werd ontroerd G2532 , en G5401 vreze G1909 is op G846 hem G1968 [G5627] gevallen.
  13 G1161 Maar G32 de engel G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G5399 [G5732] : Vrees G3361 niet G2197 , Zacharias G1360 ! want G4675 uw G1162 gebed G1522 [G5681] is verhoord G2532 , en G4675 uw G1135 vrouw G1665 Elizabet G4671 zal u G5207 een zoon G1080 [G5692] baren G2532 , en G846 gij zult zijn G3686 naam G2564 [G5692] heten G2491 Johannes.
  14 G2532 En G4671 u G5479 zal blijdschap G2532 en G20 verheuging G2071 [G5704] zijn G2532 , en G4183 velen G1909 zullen zich over G846 zijn G1083 geboorte G5463 [G5690] verblijden.
  15 G1063 Want G3173 hij zal groot G2071 [G5704] zijn G1799 voor G2962 den Heere G2532 G3364 ; noch G3631 wijn G2532 , noch G4608 sterken drank G4095 [G5632] zal hij drinken G2532 , en G40 hij zal met den Heiligen G4151 Geest G4130 [G5701] vervuld worden G2089 , ook G1537 van G846 zijner G3384 moeders G2836 lijf aan.
  16 G2532 En G4183 hij zal velen G5207 der kinderen G2474 Israels G1994 [G5692] bekeren G1909 tot G2962 den Heere G846 , hun G2316 God.
  17 G2532 En G846 hij G1799 zal voor G846 Hem G4281 [G5695] heengaan G1722 , in G4151 den geest G2532 en G1411 de kracht G2243 van Elias G1994 [G5658] , om te bekeren G2588 de harten G3962 der vaderen G1909 tot G5043 de kinderen G2532 , en G545 de ongehoorzamen G1722 tot G5428 de voorzichtigheid G1342 der rechtvaardigen G2962 , om den Heere G2090 [G5658] te bereiden G2680 [G5772] een toegerust G2992 volk.
  18 G2532 En G2197 Zacharias G2036 [G5627] zeide G4314 tot G32 den engel G2596 G5101 : Waarbij G5124 zal ik dat G1097 [G5695] weten G1063 ? Want G1473 ik G1510 [G5748] ben G4246 oud G2532 , en G3450 mijn G1135 vrouw G4260 H is verre G1722 op G846 haar G2250 dagen G4260 [G5761] gekomen.
  19 G2532 En G32 de engel G611 [G5679] antwoordde G2036 [G5627] en zeide G846 tot hem G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G1043 Gabriel G1799 , die voor G2316 God G3936 [G5761] sta G2532 , en G649 [G5648] ben uitgezonden G4314 , om tot G4571 u G2980 [G5658] te spreken G2532 , en G4671 u G5023 deze dingen G2097 [G5670] te verkondigen.
  20 G2532 En G2400 [G5628] zie G2071 [G5704] , gij G4623 [G5723] zult zwijgen G2532 , en G3361 niet G1410 [G5740] kunnen G2980 [G5658] spreken G891 , tot G2250 op den dag G3739 , dat G5023 deze dingen G1096 [G5638] geschied zullen zijn G473 ; om G3739 dies G3450 wil, dat gij mijn G3056 woorden G3756 niet G4100 [G5656] geloofd hebt G3748 , welke G4137 [G5701] vervuld zullen worden G1519 op G846 hun G2540 tijd.
  21 G2532 En G2992 het volk G2258 [G5713] was G4328 [G5723] wachtende G2197 op Zacharias G2532 , en G2296 [G5707] zij waren verwonderd G1722 , dat G846 hij G5549 [G5721] zo lang vertoefde G1722 in G3485 den tempel.
  22 G1161 En G1831 [G5631] als hij uitkwam G1410 [G5711] , kon hij G846 tot hen G3756 niet G2980 [G5658] spreken G2532 ; en G1921 [G5627] zij bekenden G3754 , dat G3701 hij een gezicht G1722 in G3485 den tempel G3708 [G5758] gezien had G2532 . En G1269 G2258 [G5723] hij wenkte G846 hun G2532 toe, en G1265 [G5707] bleef G2974 stom.
  23 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G5613 , als G2250 de dagen G846 zijner G3009 bediening G4130 [G5681] vervuld waren G1519 , dat hij naar G846 zijn G3624 huis G565 [G5627] ging.
  24 G1161 En G3326 na G5025 die G2250 dagen G1665 werd Elizabet G846 , zijn G1135 vrouw G4815 [G5627] , bevrucht G2532 ; en G4032 [G5707] zij verborg G1438 zich G4002 vijf G3376 maanden G3004 [G5723] , zeggende:
  25 G3754   G3779 Alzo G3427 heeft mij G2962 de Heere G4160 [G5758] gedaan G1722 , in G2250 de dagen G3739 , in welke G1896 [G5627] Hij [mij] aangezien heeft G3450 , om mijn G3681 versmaadheid G1722 onder G444 de mensen G851 [G5629] weg te nemen.
  26 G1161 En G1722 in G1623 de zesde G3376 maand G32 werd de engel G1043 Gabriel G5259 van G2316 God G649 [G5648] gezonden G1519 naar G4172 een stad G1056 in Galilea G3739 G3686 , genaamd G3478 Nazareth;
  27 G4314 Tot G3933 een maagd G3423 [G5772] , die ondertrouwd was G435 met een man G3739 , wiens G3686 naam G2501 was Jozef G1537 , uit G3624 den huize G1138 Davids G2532 ; en G3686 de naam G3933 der maagd G3137 was Maria.
  28 G2532 En G32 de engel G4314 tot G846 haar G1525 [G5631] ingekomen zijnde G2036 [G5627] , zeide G5463 [G5720] : Wees gegroet G5487 [G5772] , gij begenadigde G2962 ; de Heere G3326 [is] met G4675 u G4771 ; gij G2127 [G5772] [zijt] gezegend G1722 onder G1135 de vrouwen.
  29 G1161 En G1492 [G5631] als zij [hem] zag G1298 [G5681] , werd zij zeer ontroerd G1909 over G846 dit G3056 zijn woord G2532 , en G1260 [G5711] overleide G4217 , hoedanig G3778 deze G783 groetenis G1498 [G5751] mocht zijn.
  30 G2532 En G32 de engel G2036 [G5627] zeide G846 tot haar G5399 [G5732] : Vrees G3361 niet G3137 , Maria G1063 , want G2147 H gij hebt G5485 genade G3844 bij G2316 God G2147 [G5627] gevonden.
  31 G2532 En G2400 [G5628] zie G4815 G1722 G1064 [G5695] , gij zult bevrucht worden G2532 , en G5207 een Zoon G5088 [G5695] baren G2532 , en G846 zult Zijn G3686 naam G2564 [G5692] heten G2424 JEZUS.
  32 G3778 Deze G3173 zal groot G2071 [G5704] zijn G2532 , en G5207 de Zoon G5310 des Allerhoogsten G2564 [G5701] genaamd worden G2532 ; en G2316 God G2962 , de Heere G846 , zal Hem G2362 den troon G846 van Zijn G3962 vader G1138 David G1325 [G5692] geven.
  33 G2532 En G1909 Hij zal over G3624 het huis G2384 Jakobs G936 [G5692] Koning zijn G1519 in G165 der eeuwigheid G2532 , en G846 Zijns G932 Koninkrijks G3756 zal geen G5056 einde G2071 [G5704] zijn.
  34 G1161 En G3137 Maria G2036 [G5627] zeide G4314 tot G32 den engel G4459 : Hoe G5124 zal dat G2071 [G5704] wezen G1893 , dewijl G3756 ik geen G435 man G1097 [G5719] bekenne?
  35 G2532 En G32 de engel G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot haar G40 : De Heilige G4151 Geest G1909 zal over G4571 u G1904 [G5695] komen G2532 , en G1411 de kracht G5310 des Allerhoogsten G4671 zal u G1982 [G5692] overschaduwen G1352 ; daarom G2532 ook G40 , dat Heilige G1537 , Dat uit G4675 u G1080 [G5746] geboren zal worden G2316 , zal Gods G5207 Zoon G2564 [G5701] genaamd worden.
  36 G2532 En G2400 [G5628] zie G1665 , Elizabet G4675 , uw G4773 nicht G2532 , is ook G4815 [G5761] zelve bevrucht G5207 , met een zoon G1722 , in G846 haar G1094 ouderdom G2532 ; en G3778 deze G3376 maand G2076 [G5748] is G846 haar G3588 , die G4723 onvruchtbaar G2564 [G5746] genaamd was G1623 , de zesde.
  37 G3754 Want G3756 G3956 geen G4487 ding G3844 zal bij G2316 God G101 [G5692] onmogelijk zijn.
  38 G1161 En G3137 Maria G2036 [G5627] zeide G2400 [G5628] : Zie G1399 , de dienstmaagd G2962 des Heeren G3427 ; mij G1096 [G5636] geschiede G2596 naar G4675 uw G4487 woord G2532 . En G32 de engel G565 [G5627] ging weg G575 van G846 haar.
  39 G1161 En G3137 Maria G450 [G5631] , opgestaan zijnde G1722 in G5025 diezelfde G2250 dagen G4198 [G5675] , reisde G3326 met G4710 haast G1519 naar G3714 het gebergte G1519 , in G4172 een stad G2448 G2455 [G5625] van Juda;
  40 G2532 En G1525 [G5627] kwam G1519 in G3624 het huis G2197 van Zacharias G2532 , en G782 [G5662] groette G1665 Elizabet.
  41 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G5613 , als G1665 Elizabet G783 de groetenis G3137 van Maria G191 [G5656] hoorde G4640 H , zo sprong G1025 het kindeken G4640 [G5656] op G1722 in G846 haar G2836 buik G2532 ; en G1665 Elizabet G4130 [G5681] werd vervuld G40 met den Heiligen G4151 Geest;
  42 G2532 En G400 [G5656] riep uit G3173 met een grote G5456 stem G2532 , en G2036 [G5627] zeide G2127 [G5772] : Gezegend G4771 [zijt] gij G1722 onder G1135 de vrouwen G2532 , en G2127 [G5772] gezegend G2590 [is] de vrucht G4675 uws G2836 buiks!
  43 G2532 En G4159 van waar G3427 [komt] mij G5124 dit G2443 , dat G3384 de moeder G3450 mijns G2962 Heeren G4314 tot G3165 mij G2064 [G5632] komt?
  44 G1063 Want G2400 [G5628] zie G5613 , als G5456 de stem G4675 uwer G783 groetenis G1519 in G3450 mijn G3775 oren G1096 [G5633] geschiedde G4640 H , zo sprong G1025 het kindeken G1722 van G20 vreugde G4640 [G5656] op G1722 in G3450 mijn G2836 buik.
  45 G2532 En G3107 zalig G4100 [G5660] is [zij], die geloofd heeft G3754 ; want G846 de dingen, die haar G3844 van G2962 den Heere G2980 [G5772] gezegd zijn G5050 , zullen volbracht G2071 [G5704] worden.
  46 G2532 En G3137 Maria G2036 [G5627] zeide G3450 : Mijn G5590 ziel G3170 [G5719] maakt groot G2962 den Heere;
  47 G2532 En G3450 mijn G4151 geest G21 [G5656] verheugt zich G1909 in G2316 God G3450 , mijn G4990 Zaligmaker;
  48 G3754 Omdat G5014 Hij de nederheid G846 Zijner G1399 dienstmaagd G1914 G1909 [G5656] heeft aangezien G1063 ; want G2400 [G5628] zie G575 , van G3568 nu aan G3165 zullen mij G3106 [G5692] zalig spreken G3956 al G1074 de geslachten.
  49 G3754 Want G3167 grote dingen G3427 heeft aan mij G4160 [G5656] gedaan G1415 Hij, Die machtig G2532 [is], en G40 heilig G846 [is] Zijn G3686 Naam.
  50 G2532 En G846 Zijn G1656 barmhartigheid G1519 is van G1074 geslacht G1074 tot geslacht G846 over degenen, die Hem G5399 [G5740] vrezen.
  51 G2904 Hij heeft een krachtig werk G4160 [G5656] gedaan G1722 door G846 Zijn G1023 arm G1287 [G5656] ; Hij heeft verstrooid G5244 de hoogmoedigen G1271 in de gedachten G846 hunner G2588 harten.
  52 G1413 Hij heeft machtigen G575 van G2362 de tronen G2507 [G5627] afgetrokken G2532 , en G5011 nederigen G5312 [G5656] heeft Hij verhoogd.
  53 G3983 [G5723] Hongerigen G18 heeft Hij met goederen G1705 [G5656] vervuld G2532 ; en G4147 [G5723] rijken G2756 heeft Hij ledig G1821 [G5656] weggezonden.
  54 G2474 Hij heeft Israel G846 , Zijn G3816 knecht G482 [G5633] , opgenomen G3415 [G5683] , opdat Hij gedachtig ware G1656 der barmhartigheid.
  55 G2531 [Gelijk G2980 [G5656] Hij gesproken heeft G4314 tot G2257 onze G3962 vaderen G11 , [namelijk] tot Abraham G2532 , en G846 zijn G4690 zaad G1519 ] in G165 eeuwigheid.
  56 G1161 En G3137 Maria G3306 [G5656] bleef G4862 bij G846 haar G5616 omtrent G5140 drie G3376 maanden G2532 , en G5290 [G5656] keerde weder G1519 tot G846 haar G3624 huis.
  57 G1161 En G5550 de tijd G1665 van Elizabet G4130 [G5681] werd vervuld G846 , dat zij G5088 [G5629] baren zoude G2532 , en G1080 [G5656] zij baarde G5207 een zoon.
  58 G2532 En G4040 die daar rondom woonden G2532 , en G846 haar G4773 magen G191 [G5656] hoorden G3754 , dat G2962 de Heere G846 Zijn G1656 barmhartigheid G3326 grotelijks G846 aan haar G3170 [G5707] bewezen had G2532 , en G846 waren met haar G4796 [G5707] verblijd.
  59 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , dat zij op G3590 den achtsten G2250 dag G2064 [G5627] kwamen G3813 , om het kindeken G4059 [G5629] te besnijden G2532 , en G2564 [G5707] noemden G846 het G2197 Zacharias G1909 , naar G3686 den naam G846 zijns G3962 vaders.
  60 G2532 En G846 zijn G3384 moeder G611 [G5679] antwoordde G2036 [G5627] en zeide G3780 : Niet G235 [alzo], maar G2491 hij zal Johannes G2564 [G5701] heten.
  61 G2532 En G2036 [G5627] zij zeiden G4314 tot G846 haar G3754 : G2076 [G5748] Er is G3762 niemand G1722 in G4675 uw G4772 maagschap G3739 , die G5129 met dien G3686 naam G2564 [G5743] genaamd wordt.
  62 G1161 En G1770 [G5707] zij wenkten G846 zijn G3962 vader G5101 G302 , hoe G2309 [G5722] hij wilde G846 , dat hij G2564 [G5745] genaamd zou worden.
  63 G2532 En G4093 als hij een schrijftafeltje G154 [G5660] geeist had G1125 [G5656] , schreef hij G3004 [G5723] , zeggende G2491 : Johannes G2076 [G5748] is G846 zijn G3686 naam G2532 . En G2296 [G5656] zij verwonderden zich G3956 allen.
  64 G1161 En G3916 terstond G846 werd zijn G4750 mond G455 [G5681] geopend G2532 , en G846 zijn G1100 tong G2532 [losgemaakt]; en G2980 [G5707] hij sprak G2316 , God G2127 [G5723] lovende.
  65 G2532 En G1096 [G5633] er kwam G5401 vrees G1909 over G3956 allen G846 , die rondom hen G4039 [G5723] woonden G2532 ; en G1722 in G3650 het gehele G3714 gebergte G2449 van Judea G1255 [G5712] werd veel gesproken G3956 van al G5023 deze G4487 dingen.
  66 G2532 En G3956 allen G191 [G5660] , die het hoorden G5087 [G5639] , namen G1722 het ter G2588 G846 harte G3004 [G5723] , zeggende G5101 : Wat G686 zal toch G5124 dit G3813 kindeken G2071 [G5704] wezen G2532 ? En G5495 de hand G2962 des Heeren G2258 [G5713] was G3326 met G846 hem.
  67 G2532 En G2197 Zacharias G846 , zijn G3962 vader G4130 [G5681] , werd vervuld G40 met den Heiligen G4151 Geest G2532 , en G4395 [G5656] profeteerde G3004 [G5723] , zeggende:
  68 G2128 Geloofd G2962 [zij] de Heere G2316 , de God G2474 Israels G3754 , want G1980 [G5662] Hij heeft bezocht G2532 , en G3085 verlossing te weeg gebracht G846 Zijn G2992 G4160 [G5656] volke;
  69 G2532 En G2768 heeft een hoorn G4991 der zaligheid G2254 ons G1453 [G5656] opgericht G1722 , in G3624 het huis G1138 van David G846 , Zijn G3816 knecht;
  70 G2531 Gelijk G2980 [G5656] Hij gesproken heeft G1223 door G4750 den mond G846 Zijner G40 heilige G4396 profeten G3588 , die G575 van G165 het begin der wereld [geweest] [zijn];
  71 G4991 [Namelijk] een verlossing G1537 van G2257 onze G2190 vijanden G2532 , en G1537 van G5495 de hand G3956 al G2248 dergenen, die ons G3404 [G5723] haten;
  72 G1656 Opdat Hij barmhartigheid G4160 [G5658] deed G3326 aan G2257 onze G3962 vaderen G2532 , en G3415 [G5683] gedachtig ware G846 aan Zijn G40 heilig G1242 verbond;
  73 G3727 [En] aan den eed G3739 , dien G4314 G11 Hij Abraham G2257 , onzen G3962 vader G3660 [G5656] , gezworen heeft G2254 , om ons G1325 [G5629] te geven.
  74 G4506 [G5685] Dat wij, verlost zijnde G1537 uit G5495 de hand G2257 onzer G2190 vijanden G846 , Hem G3000 [G5721] dienen zouden G870 zonder vreze.
  75 G1722 In G3742 heiligheid G2532 en G1343 gerechtigheid G1799 voor G846 Hem G3956 , al G2250 de dagen G2257 onzes G2222 levens.
  76 G2532 En G4771 gij G3813 , kindeken G4396 , zult een profeet G5310 des Allerhoogsten G2564 [G5701] genaamd worden G1063 ; want G4253 gij zult voor G4383 het aangezicht G2962 des Heeren G4313 [G5695] heengaan G846 , om Zijn G3598 wegen G2090 [G5658] te bereiden;
  77 G846 Om Zijn G2992 volk G1108 kennis G4991 der zaligheid G1325 [G5629] te geven G1722 , in G859 vergeving G846 hunner G266 zonden,
  78 G1223 door G4698 de innerlijke bewegingen G1656 der barmhartigheid G2257 onzes G2316 Gods G1722 , met G3739 welke G2248 ons G1980 [G5662] bezocht heeft G395 de Opgang G1537 uit G5311 de hoogte;
  79 G2014 [G5658] Om te verschijnen G2521 [G5740] dengenen, die gezeten zijn G1722 in G4655 duisternis G2532 en G4639 schaduw G2288 des doods G2257 ; om onze G4228 voeten G2720 [G5658] te richten G1519 op G3598 den weg G1515 des vredes.
  80 G1161 En G3813 het kindeken G837 [G5707] wies op G2532 , en G2901 [G5712] werd gesterkt G4151 in den geest G2532 , en G2258 [G5713] was G1722 in G2048 de woestijnen G2193 , tot G2250 den dag G846 zijner G323 vertoning G4314 aan G2474 Israel.
Reformed Dating