Luke 2

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 in G1565 diezelfde G2250 dagen G1378 , dat er een gebod G1831 [G5627] uitging G3844 van G2541 den Keizer G828 Augustus G3956 , dat de gehele G3625 wereld G583 [G5729] beschreven zou worden.
  2 G3778 Deze G4413 eerste G582 beschrijving G1096 [G5633] geschiedde G2958 , als Cyrenius G4947 over Syrie G2230 [G5723] stadhouder was.
  3 G2532 En G4198 [G5711] zij gingen G3956 allen G583 [G5745] om beschreven te worden G1538 , een iegelijk G1519 naar G2398 zijn eigen G4172 stad.
  4 G1161 En G2501 Jozef G305 H ging G2532 ook G305 [G5627] op G575 van G1056 Galilea G1537 , uit G4172 de stad G3478 Nazareth G1519 , naar G2449 Judea G4172 , tot de stad G1138 Davids G3748 , die G965 Bethlehem G2564 [G5743] genaamd wordt G1223 , [omdat G1537 hij uit G3624 het huis G2532 en G3965 geslacht G1138 van David G1511 [G5750] was];
  5 G583 [G5670] Om beschreven te worden G4862 met G3137 Maria G846 , zijn G3423 [G5772] ondertrouwde G1135 vrouw G1471 , welke bevrucht G5607 [G5752] was.
  6 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 , als G846 zij G1563 daar G1511 [G5750] waren G2250 , dat de dagen G4130 [G5681] vervuld werden G846 , dat zij G5088 [G5629] baren zoude.
  7 G2532 En G5088 [G5627] zij baarde G846 haar G4416 eerstgeboren G5207 Zoon G2532 , en G4683 H wond G846 Hem G4683 [G5656] in doeken G2532 , en G347 [G5656] leide G846 Hem G1722 neder in G5336 de kribbe G1360 , omdat G846 voor henlieden G3756 geen G5117 plaats G2258 [G5713] was G1722 in G2646 de herberg.
  8 G2532 En G2258 [G5713] er waren G4166 herders G1722 in G846 diezelfde G5561 landstreek G63 [G5723] , zich houdende in het veld G2532 , en G5442 [G5723] hielden G5438 G3571 de nachtwacht G1909 over G846 hun G4167 kudde.
  9 G2532 En G2400 [G5628] ziet G32 , een engel G2962 des Heeren G2186 [G5627] stond bij G846 hen G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2962 des Heeren G4034 [G5656] omscheen G846 hen G2532 , en G5399 [G5675] zij vreesden G3173 met grote G5401 vreze.
  10 G2532 En G32 de engel G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G5399 [G5737] : Vreest G3361 niet G1063 , want G2400 [G5628] , ziet G2097 [G5731] , ik verkondig G5213 u G3173 grote G5479 blijdschap G3748 , die G3956 al G2992 den volke G2071 [G5704] wezen zal;
  11 G3754 [Namelijk] dat G5213 u G4594 heden G5088 [G5681] geboren is G4990 de Zaligmaker G3739 , welke G2076 [G5748] is G5547 Christus G2962 , de Heere G1722 , in G4172 de stad G1138 Davids.
  12 G2532 En G5124 dit G5213 zal u G4592 het teken G1025 zijn: gij zult het Kindeken G2147 [G5692] vinden G4683 [G5772] in doeken gewonden G2749 [G5740] , en liggende G1722 in G5336 de kribbe.
  13 G2532 En G1810 van stonde aan G1096 [G5633] was G4862 [er] met G32 den engel G4128 een menigte G3770 des hemelsen G4756 heirlegers G134 [G5723] , prijzende G2316 God G2532 en G3004 [G5723] zeggende:
  14 G1391 Ere G2316 [zij] God G1722 in G5310 de hoogste G2532 [hemelen], en G1515 vrede G1909 op G1093 aarde G1722 , in G444 de mensen G2107 een welbehagen.
  15 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G5613 , als G32 de engelen G575 van G846 hen G565 [G5627] weggevaren waren G1519 naar G3772 den hemel G2532 , dat G444 G4166 de herders G4314 tot G240 elkander G2036 [G5627] zeiden G1330 H : Laat ons G1211 dan G1330 [G5632] heengaan G2193 naar G965 Bethlehem G2532 , en G1492 [G5632] laat ons zien G5124 het G4487 woord G1096 [G5756] , dat er geschied is G3588 , hetwelk G2962 de Heere G2254 ons G1107 [G5656] heeft verkondigd.
  16 G2532 En G2064 [G5627] zij kwamen G4692 [G5660] met haast G2532 G5037 , en G429 [G5627] vonden G3137 Maria G2532 en G2501 Jozef G2532 , en G1025 het Kindeken G2749 [G5740] liggende G1722 in G5336 de kribbe.
  17 G1161 En G1492 [G5631] als zij Het gezien hadden G1232 [G5656] , maakten zij alom bekend G4012 G4487 het woord G3588 , dat G846 hun G4012 van G5127 dit G3813 Kindeken G2980 [G5685] gezegd was.
  18 G2532 En G3956 allen G191 [G5660] , die het hoorden G2296 [G5656] , verwonderden zich G4012 over G3588 hetgeen G4314 G846 hun G2980 [G5685] gezegd werd G5259 van G4166 de herders.
  19 G1161 Doch G3137 Maria G4933 [G5707] bewaarde G5023 deze G4487 woorden G3956 alle G4820 [G5723] te zamen, overleggende G1722 [die] in G846 haar G2588 hart.
  20 G2532 En G4166 de herders G1994 [G5656] keerden wederom G1392 [G5723] , verheerlijkende G2532 en G134 [G5723] prijzende G2316 God G1909 over G3956 alles G3739 , wat G191 [G5656] zij gehoord G2532 en G1492 [G5627] gezien hadden G2531 , gelijk G4314 tot G846 hen G2980 [G5681] gesproken was.
  21 G2532 En G3753 als G3638 acht G2250 dagen G4130 [G5681] vervuld waren G3813 , dat men het Kindeken G4059 [G5629] besnijden zou G2532 , zo G846 werd Zijn G3686 Naam G2564 [G5681] genaamd G2424 JEZUS G3588 , welke G2564 [G5685] genaamd was G5259 van G32 den engel G4253 , eer G846 Hij G1722 in G2836 het lichaam G4815 [G5683] ontvangen was.
  22 G2532 En G3753 als G2250 de dagen G846 harer G2512 reiniging G4130 [G5681] vervuld waren G2596 , naar G3551 de wet G3475 van Mozes G321 [G5627] , brachten zij G846 Hem G1519 te G2414 Jeruzalem G2962 , opdat zij [Hem] den Heere G3936 [G5658] voorstelden;
  23 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven is G1722 in G3551 de wet G2962 des Heeren G3754 : G3956 Al wat G730 mannelijk G3388 is, dat de moeder G1272 [G5723] opent G2962 , zal den Heere G40 heilig G2564 [G5701] genaamd worden.]
  24 G2532 En G2378 opdat zij offerande G1325 [G5629] gaven G2596 , naar G1722 hetgeen in G3551 de wet G2962 des Heeren G2046 [G5772] gezegd is G2201 , een paar G5167 tortelduiven G2228 , of G1417 twee G3502 jonge G4058 duiven.
  25 G2532 En G2400 [G5628] ziet G2258 [G5713] , er was G444 een mens G1722 te G2419 Jeruzalem G3739 , wiens G3686 naam G4826 was Simeon G2532 ; en G3778 deze G444 mens G1342 was rechtvaardig G2532 en G2126 godvrezende G4327 [G5740] ; verwachtende G3874 de vertroosting G2474 Israels G2532 , en G40 de Heilige G4151 Geest G2258 [G5713] was G1909 op G846 hem.
  26 G2532 En G846 hem G2258 [G5713] was G5537 [G5772] een Goddelijke openbaring gedaan G5259 door G40 den Heiligen G4151 Geest G2288 , dat hij den dood G3361 niet G1492 [G5629] zien zoude G4250 G2228 , eer G5547 hij den Christus G2962 des Heeren G1492 [G5632] zou zien.
  27 G2532 En G2064 [G5627] hij kwam G1722 door G4151 den Geest G1519 in G2411 den tempel G2532 . En G1118 als de ouders G3813 het Kindeken G2424 Jezus G1521 G1722 [G5629] inbrachten G2596 , om naar G1480 [G5772] de gewoonte G3551 der wet G4012 met G846 Hem G4160 [G5658] te doen;
  28 G2532 Zo G1209 [G5662] nam hij G846 Hetzelve G1519 in G846 zijn G43 armen G2532 , en G2127 [G5656] loofde G2316 God G2532 , en G2036 [G5627] zeide:
  29 G3568 Nu G630 H laat Gij G1203 , Heere G4675 ! Uw G1401 dienstknecht G630 [G5719] gaan G1722 in G1515 vrede G2596 naar G4675 Uw G4487 woord;
  30 G3754 Want G3450 mijn G3788 ogen G4675 hebben Uw G4992 zaligheid G1492 [G5627] gezien,
  31 G3739 Die G2090 [G5656] Gij bereid hebt G2596 voor G4383 het aangezicht G3956 van al G2992 de volken:
  32 G5457 Een Licht G1519 tot G602 verlichting G1484 der heidenen G2532 , en G1391 tot heerlijkheid G4675 van Uw G2992 volk G2474 Israel.
  33 G2532 En G2501 Jozef G2532 en G846 Zijn G3384 moeder G2258 G2296 [G5713] verwonderden zich G1909 over G4012 hetgeen van G846 Hem G2980 [G5746] gezegd werd.
  34 G2532 En G4826 Simeon G2127 [G5656] zegende G846 henlieden G2532 , en G2036 [G5627] zeide G4314 tot G3137 Maria G846 , Zijn G3384 moeder G2400 [G5628] : Zie G3778 , Deze G2749 [G5736] wordt gezet G1519 tot G4431 een val G2532 en G386 opstanding G4183 veler G1722 in G2474 Israel G2532 , en G1519 tot G4592 een teken G483 [G5746] , dat wedersproken zal worden.
  35 G1161 [En G2532 ook G4501 een zwaard G4675 zal door uw eigen G5590 ziel G1330 [G5695] gaan G3704 G302 ] opdat G1261 de gedachten G1537 uit G4183 vele G2588 harten G601 [G5686] geopenbaard worden.
  36 G2532 En G2258 [G5713] er was G451 Anna G4398 , een profetesse G2364 , een dochter G5323 van Fanuel G1537 , uit G5443 den stam G768 van Aser G3778 ; deze G1722 was tot G4183 groten G2250 ouderdom G4260 [G5761] gekomen G3326 , welke met G435 [haar] man G2033 zeven G2094 jaren G2198 [G5660] had geleefd G575 van G846 haar G3932 maagdom af.
  37 G2532 En G3778 zij G5503 was een weduwe G5613 van omtrent G5064 vier G3589 en tachtig G2094 jaren G3739 , dewelke G3756 niet G868 [G5711] week G575 uit G2411 den tempel G3521 , met vasten G2532 en G1162 bidden G3000 [G5723] , [God] dienende G3571 nacht G2532 en G2250 dag.
  38 G2532 En G3778 deze G846 , te dierzelfder G5610 ure G2186 [G5631] daarbij komende G2962 , heeft insgelijks den Heere G437 [G5711] beleden G2532 , en G2980 [G5707] sprak G4012 van G846 Hem G3956 tot allen G3085 , die de verlossing G1722 in G2419 Jeruzalem G4327 [G5740] verwachtten.
  39 G2532 En G5613 als G537 zij alles G5055 [G5656] voleindigd hadden G2596 , wat naar G3551 de wet G2962 des Heeren G5290 [G5656] [te] [doen] was, keerden zij weder G1519 naar G1056 Galilea G1519 , tot G846 hun G4172 stad G3478 Nazareth.
  40 G1161 En G3813 het Kindeken G837 [G5707] wies op G2532 , en G2901 [G5712] werd gesterkt G4151 in den geest G4137 [G5746] , en vervuld G4678 met wijsheid G2532 ; en G5485 de genade G2316 Gods G2258 [G5713] was G1909 over G846 Hem.
  41 G2532 En G1118 Zijn ouders G4198 [G5711] reisden G2596 alle G2094 jaar G1519 naar G2419 Jeruzalem G1859 , op het feest G3957 van pascha.
  42 G2532 En G3753 toen G1427 Hij twaalf G2094 jaren G1096 [G5633] [oud] geworden was G846 , en zij G1519 naar G2414 Jeruzalem G305 [G5631] opgegaan waren G2596 , naar G1485 de gewoonte G1859 van den feestdag;
  43 G2532 En G2250 de dagen G5048 [G5660] [aldaar] voleindigd hadden G1722 , toen G846 zij G5290 [G5721] wederkeerden G5278 [G5656] , bleef G3816 het Kind G2424 Jezus G1722 te G2419 Jeruzalem G2532 , en G2501 Jozef G2532 en G846 Zijn G3384 moeder G1097 [G5627] wisten G3756 het niet.
  44 G1161 Maar G3543 [G5660] menende G846 , dat Hij G1722 in G4923 het gezelschap op den weg G1511 [G5750] was G2064 [G5627] , gingen zij G2250 G3598 een dagreize G2532 , en G327 [G5707] zochten G846 Hem G1722 onder G4773 de magen G2532 , en G1722 onder G1110 de bekenden.
  45 G2532 En G846 als zij Hem G3361 niet G2147 [G5631] vonden G5290 [G5656] , keerden zij wederom G1519 naar G2419 Jeruzalem G846 , Hem G2212 [G5723] zoekende.
  46 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G3326 , na G5140 drie G2250 dagen G846 , dat zij Hem G2147 [G5627] vonden G1722 in G2411 den tempel G2516 [G5740] , zittende G1722 in G3319 het midden G1320 der leraren G2532 , G846 hen G191 [G5723] horende G2532 , en G846 hen G1905 [G5723] ondervragende.
  47 G1161 En G3956 allen G846 , die Hem G191 [G5723] hoorden G1839 [G5710] , ontzetten zich G1909 over G846 Zijn G4907 verstand G2532 en G612 antwoorden.
  48 G2532 En G846 zij, Hem G1492 [G5631] ziende G1605 [G5648] , werden verslagen G2532 ; en G846 Zijn G3384 moeder G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 Hem G5043 : Kind G5101 ! waarom G2254 hebt Gij ons G3779 zo G4160 [G5656] gedaan G2400 [G5628] ? Zie G4675 , Uw G3962 vader G2504 en ik G4571 hebben U G3600 [G5746] met angst G2212 [G5707] gezocht.
  49 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G846 hen G5101 : Wat G3754 [is] [het], dat G3165 gij Mij G2212 [G5707] gezocht hebt G1492 [G5715] ? Wist gij G3756 niet G3754 , dat G3165 Ik G1163 [G5748] moet G1511 [G5750] zijn G1722 in G3450 de dingen Mijns G3962 Vaders?
  50 G2532 En G4920 [G5656] zij verstonden G4487 het woord G3756 niet G3739 , dat G846 Hij tot hen G2980 [G5656] sprak.
  51 G2532 En G2597 [G5627] Hij ging G3326 met G846 hen G2532 af, en G2064 [G5627] kwam G1519 te G3478 Nazareth G2532 , en G2258 [G5713] was G846 hun G5293 [G5746] onderdanig G2532 . En G846 Zijn G3384 moeder G1301 [G5707] bewaarde G3956 al G5023 deze G4487 dingen G1722 in G846 haar G2588 hart.
  52 G2532 En G2424 Jezus G4298 [G5707] nam toe G4678 in wijsheid G2532 , en G2244 in grootte G2532 , en G5485 in genade G3844 bij G2316 God G2532 en G444 de mensen.