John

DSV_Strongs(i)
  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 [G5713] was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 [G5713] was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 [G5713] was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 [G5719] schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 [G5627] begrepen.
  6 G1096 [G5633] Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 [G5772] gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 [G5627] kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 [G5661] te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 [G5661] geloven zouden.
  8 G2258 [G5713] Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 [G5661] getuigen zou.
  9 G2258 [G5713] [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 [G5719] verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 [G5740] , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 [G5713] Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 [G5633] gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 [G5627] gekend.
  11 G2064 [G5627] Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 [G5627] aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 [G5627] aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 [G5656] gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 [G5635] te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 [G5723] geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 [G5681] geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 [G5633] geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 [G5656] gewoond G2532 [en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 [G5662] aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ], vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 [G5719] getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 [G5754] heeft geroepen G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2258 [G5713] was het G3739 , van Welken G2036 [G5627] ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 [G5627] ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 [G5681] gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 [G5633] geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 [G5758] gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 [G5752] is G1565 , Die G1834 [G5662] heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 [G5656] afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 [G5661] zouden vragen G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 [G5656] hij beleed G2532 en G720 [G5662] loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 [G5656] beleed G3754 : G1473 Ik G1510 [G5748] ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 [G5748] ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 [G5719] hij zeide G1510 [G5748] : Ik ben G3756 [die] niet G1488 [G5748] . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 [G5662] hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 [G5627] Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 [G5632] geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 [G5660] gezonden hebben G5101 ; wat G3004 [G5719] zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 [G5713] Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 [G5723] des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 H : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 [G5657] recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 [G5627] , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 [G5772] afgezondenen G2258 [G5713] waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 [G5627] spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 [G5719] doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 [G5748] zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 [G5662] antwoordde G846 hun G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G907 [G5719] doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 [G5758] Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 [G5758] kent;
  27 G846 Dezelve G2076 [G5748] is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 [G5748] ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 [G5661] zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 [G5633] zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 [G5713] was G907 [G5723] dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 [G5719] zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 [G5740] komende G2532 , en G3004 [G5719] zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 [G5723] wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 [G5748] is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 [G5627] gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 [G5736] komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 [G5686] zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 [G5627] gekomen G907 [G5723] , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 [G5656] getuigde G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 [G5766] zien G2597 [G5723] nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 [G5656] bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 [G5660] gezonden heeft G907 [G5721] , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 [G5627] gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 [G5632] zult zien G2597 [G5723] nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 [G5723] blijven G3778 , Deze G2076 [G5748] is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 [G5723] doopt.
  34 G2504 En ik G3708 [G5758] heb gezien G2532 , en G3140 [G5758] heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 [G5748] is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 [G5715] stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 [G5660] ziende op G2424 Jezus G4043 [G5723] , [daar] wandelende G3004 [G5719] , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 [G5656] hoorden G846 hem G2980 [G5723] [dat] spreken G2532 , en G190 [G5656] zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 [G5651] Zich omkerende G2532 , en G2300 [G5666] ziende G846 hen G190 [G5723] volgen G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 [G5719] zoekt gij G1161 ? En G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 [G5743] ! [hetwelk is te zeggen G2059 [G5746] , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ] waar G3306 [G5719] woont Gij?
  39 G3004 [G5719] [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 [G5737] : Komt G2532 en G1492 [G5628] ziet G2064 [G5627] ! Zij kwamen G2532 en G1492 [G5627] zagen G4226 , waar G3306 [G5719] Hij woonde G2532 , en G3306 [G5656] bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 [G5713] het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 [G5713] , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 [G5660] gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 [G5660] gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 [G5719] vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 [G5748] is G3177 [G5746] , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 [G5627] hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 [G5660] aanziende G2036 [G5627] , zeide G4771 : Gij G1488 [G5748] zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 [G5701] zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 [G5743] overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 [G5656] wilde G2424 Jezus G1831 [G5629] heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 [G5719] vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G190 [G5720] : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 [G5713] was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 [G5719] vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 [G5656] geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1410 [G5736] : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 [G5750] zijn G5376 ? Filippus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2064 [G5736] : Kom G2532 en G1492 [G5657] zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 [G5627] zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 [G5740] komen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 [G5748] is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 [G5719] kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 [G5658] riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 [G5752] waart G1492 [G5627] , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 [G5662] antwoordde G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 [G5748] zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 [G5748] zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb G1492 [G5627] : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 [G5719] , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 [G5695] zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 [G5695] zien G455 [G5757] geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 [G5723] opklimmende G2532 en G2597 [G5723] nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.