John 13

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G4253 voor G1859 het feest G3957 van het pascha G2424 , Jezus G1492 [G5761] wetende G3754 , dat G846 Zijn G5610 ure G2064 [G5754] gekomen was G2443 , dat G1537 Hij uit G5127 deze G2889 wereld G3327 [G5632] zou overgaan G4314 tot G3962 den Vader G2398 , alzo Hij de Zijnen G3588 , die G1722 in G2889 de wereld G25 [G5660] waren, liefgehad had G846 , zo heeft Hij hen G25 [G5656] liefgehad G1519 tot G5056 het einde.
  2 G2532 En G1173 als het avondmaal G1096 [G5637] gedaan was G2235 , toen nu G1228 de duivel G1519 in G2588 het hart G2455 van Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot G906 [G5761] , gegeven had G2443 , dat G846 hij Hem G3860 [G5632] verraden zou],
  3 G2424 Jezus G1492 [G5761] , wetende G3754 , dat G3962 de Vader G846 Hem G3956 alle dingen G1519 in G5495 de handen G1325 [G5758] gegeven had G2532 , en G3754 dat G575 Hij van G2316 God G1831 [G5627] uitgegaan was G2532 , en G4314 tot G2316 God G5217 [G5719] heenging,
  4 G1453 [G5743] Stond op G1537 van G1173 het avondmaal G2532 , en G5087 H legde G846 [Zijn G2440 ] klederen G5087 [G5719] af G2532 , en G2983 [G5631] nemende G3012 een linnen doek G1241 [G5656] , omgordde G1438 Zichzelven.
  5 G1534 Daarna G906 [G5719] goot Hij G5204 water G1519 in G3537 het bekken G2532 , en G756 [G5662] begon G4228 de voeten G3101 der discipelen G3538 [G5721] te wassen G2532 , en G1591 [G5721] af te drogen G3012 met den linnen doek G3739 , waarmede G1241 G2258 Hij omgord G2258 [G5713] was.
  6 G3767 Hij dan G2064 [G5736] kwam G4314 tot G4613 Simon G4074 Petrus G2532 ; en G1565 die G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G4771 , zult Gij G3450 mij G4228 de voeten G3538 [G5719] wassen?
  7 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3739 : Wat G1473 Ik G4160 [G5719] doe G1492 [G5758] , weet G4771 gij G737 nu G3756 niet G1161 , maar G3326 gij zult het na G5023 dezen G1097 [G5695] verstaan.
  8 G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G3538 H : Gij zult G3450 mijn G4228 voeten G3364 niet G3538 [G5661] wassen G1519 in G165 der eeuwigheid G2424 ! Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G1437 : Indien G4571 Ik u G3361 niet G3538 [G5661] wasse G2192 [G5719] , gij hebt G3756 geen G3313 deel G3326 met G1700 Mij.
  9 G4613 Simon G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G3361 , niet G3440 alleen G3450 mijn G4228 voeten G235 , maar G2532 ook G5495 de handen G2532 en G2776 het hoofd.
  10 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3068 [G5772] : Die gewassen is G2192 [G5719] , heeft G3756 niet G5532 van node G2228 , dan G4228 de voeten G3538 [G5670] te wassen G235 , maar G2076 [G5748] is G3650 geheel G2513 rein G2532 . En G5210 gijlieden G2075 [G5748] zijt G2513 rein G235 , doch G3780 niet G3956 allen.
  11 G1063 Want G1492 [G5715] Hij wist G3588 , wie G846 Hem G3860 [G5723] verraden zou G5124 G1223 ; daarom G2036 [G5627] zeide Hij G2075 [G5748] : Gij zijt G3780 niet G3956 allen G2513 rein.
  12 G3753 Als G3767 Hij dan G846 hun G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen G2532 , en G846 Zijn G2440 klederen G2983 [G5627] genomen had G377 H , zat Hij G3825 wederom G377 [G5631] aan G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G1097 [G5719] : Verstaat gij G5101 , wat G5213 Ik ulieden G4160 [G5758] gedaan heb?
  13 G5210 Gij G5455 [G5719] heet G3165 Mij G1320 Meester G2532 en G2962 Heere G2532 ; en G3004 [G5719] gij zegt G2573 wel G1063 , want G1510 [G5748] Ik ben het.
  14 G1487 Indien G3767 dan G1473 Ik G2962 , de Heere G2532 en G1320 de Meester G5216 , uw G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen heb G3784 H , zo zijt G5210 gij G2532 ook G3784 [G5719] schuldig G240 , elkanders G4228 voeten G3538 [G5721] te wassen.
  15 G1063 Want G5213 Ik heb u G5262 een voorbeeld G1325 [G5656] gegeven G2443 , opdat G2531 , gelijkerwijs G1473 Ik G5213 u G4160 [G5656] gedaan heb G5210 , gijlieden G2532 ook G4160 [G5725] doet.
  16 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1401 : Een dienstknecht G2076 [G5748] is G3756 niet G3187 meerder dan G846 zijn G2962 heer G3761 , noch G652 een gezant G3187 meerder, dan G846 die hem G3992 [G5660] gezonden heeft.
  17 G1487 Indien G5023 gij deze dingen G1492 [G5758] weet G3107 , zalig G2075 [G5748] zijt gij G1437 , zo G846 gij dezelve G4160 [G5725] doet.
  18 G3004 [G5719] Ik zeg G3756 niet G4012 van G5216 u G3956 allen G1473 : Ik G1492 [G5758] weet G3739 , welke G1586 [G5668] Ik uitverkoren heb G235 ; maar G2443 [dit] [geschiedt], opdat G1124 de Schrift G4137 [G5686] vervuld worde G3326 : Die met G1700 Mij G740 het brood G5176 [G5723] eet G1909 , heeft tegen G1691 Mij G846 zijn G4418 verzenen G1869 [G5656] opgeheven.
  19 G575 Van G737 nu G3004 [G5719] zeg Ik G5213 het ulieden G4253 , eer G1096 [G5635] het geschied is G2443 , opdat G3752 , wanneer G1096 [G5638] het geschied zal zijn G4100 [G5661] , gij geloven moogt G3754 , dat G1473 Ik G1510 [G5748] het ben.
  20 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1437 : Zo G5100 Ik iemand G3992 [G5661] zende G2983 [G5723] , wie [dien] ontvangt G2983 [G5719] , die ontvangt G1691 Mij G1161 , en G1691 wie Mij G2983 [G5723] ontvangt G2983 [G5719] , die ontvangt G3165 Hem, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  21 G2424 Jezus G5023 , deze dingen G2036 [G5631] gezegd hebbende G5015 [G5681] , werd ontroerd G4151 in den geest G2532 , en G3140 [G5656] betuigde G2532 , en G2036 [G5627] zeide G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1520 een G1537 van G5216 ulieden G3165 Mij G3860 [G5692] zal verraden.
  22 G3101 De discipelen G3767 dan G991 [G5707] zagen G1519 op G240 elkander G639 [G5734] , twijfelende G4012 , van G5101 wien G3004 [G5719] Hij [dat] zeide.
  23 G1161 En G1520 een G846 van Zijn G3101 discipelen G2258 [G5713] was G345 [G5740] aanzittende G1722 in G2859 den schoot G2424 van Jezus G3739 , welken G2424 Jezus G25 [G5707] liefhad.
  24 G4613 Simon G4074 Petrus G3767 dan G3506 [G5719] wenkte G5129 dezen G4441 [G5635] , dat hij vragen zou G5101 , wie G302 hij toch G1498 [G5751] ware G4012 , van G3739 welken G3004 [G5719] Hij [dit] zeide.
  25 G1161 En G1565 deze G1968 [G5631] , vallende G1909 op G4738 de borst G2424 van Jezus G3004 [G5719] , zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G5101 , wie G2076 [G5748] is het?
  26 G2424 Jezus G611 [G5736] antwoordde G1565 : Deze G2076 [G5748] is het G3739 , dien G5596 Ik de bete G1473 , als G911 [G5660] Ik ze ingedoopt heb G1929 [G5692] , geven zal G2532 . En G5596 als Hij de bete G1686 [G5660] ingedoopt had G1325 [G5719] , gaf Hij G2455 ze Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot.
  27 G2532 En G3326 na G5596 de bete G5119 , toen G1525 [G5627] voer G4567 de satan G1519 in G1565 hem G2424 . Jezus G3767 dan G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G4160 [G5719] : Wat gij doet G4160 [G5657] , doe G5032 het haastelijk.
  28 G1161 En G5124 dit G1097 [G5627] verstond G3762 niemand G345 [G5740] dergenen, die aanzaten G4314 G5101 , waartoe G846 Hij hem G2036 [G5627] [dat] zeide.
  29 G1063 Want G5100 sommigen G1380 [G5707] meenden G1893 , dewijl G2455 Judas G1101 de beurs G2192 [G5707] had G3754 , dat G846 hem G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G59 [G5657] : Koop G3739 , hetgeen G5532 wij van node G2192 [G5719] hebben G1519 tot G1859 het feest G2228 , of G2443 , dat G4434 hij den armen G5100 wat G1325 [G5632] geven zou.
  30 G1565 Hij G3767 dan G5596 , de bete G2983 [G5631] genomen hebbende G1831 H , ging G2112 terstond G1831 [G5627] uit G1161 . En G2258 [G5713] het was G3571 nacht.
  31 G3753 Als G3767 hij dan G1831 [G5627] uitgegaan was G3004 [G5719] , zeide G2424 Jezus G3568 : Nu G5207 is de Zoon G444 des mensen G1392 [G5681] verheerlijkt G2532 , en G2316 God G1722 is in G846 Hem G1392 [G5681] verheerlijkt.
  32 G1487 Indien G2316 God G1722 in G846 Hem G1392 [G5681] verheerlijkt is G2532 , zo zal ook G2316 God G846 Hem G1392 [G5692] verheerlijken G1722 in G1438 Zichzelven G2532 , en G846 Hij zal Hem G2117 terstond G1392 [G5692] verheerlijken.
  33 G5040 Kinderkens G2089 , nog G3397 een kleinen G1510 [G5748] [tijd] ben Ik G3326 bij G5216 u G3165 . Gij zult Mij G2212 [G5692] zoeken G2532 , en G2531 gelijk G2453 Ik den Joden G2036 [G5627] gezegd heb G3754 : G3699 Waar G1473 Ik G5217 [G5719] heenga G1410 [G5736] , kunt G5210 gij G3756 niet G2064 [G5629] komen G3004 [G5719] ; [alzo] zeg Ik G5213 ulieden G737 nu G2532 ook.
  34 G2537 Een nieuw G1785 gebod G1325 [G5719] geef Ik G5213 u G2443 , dat G240 gij elkander G25 [G5725] liefhebt G2531 ; gelijk G5209 Ik u G25 [G5656] liefgehad heb G2443 , dat G2532 ook G5210 gij G240 elkander G25 [G5725] liefhebt.
  35 G1722 G5129 Hieraan G3956 zullen zij allen G1097 [G5695] bekennen G3754 , dat G1699 gij Mijn G3101 discipelen G2075 [G5748] zijt G1437 , zo G26 gij liefde G2192 [G5725] hebt G1722 onder G240 elkander.
  36 G4613 Simon G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G4226 H , waar G5217 G4226 [G5719] gaat Gij heen G2424 ? Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G3699 : Waar G5217 [G5719] Ik heenga G1410 [G5736] , kunt gij G3427 Mij G3568 nu G3756 niet G190 [G5658] volgen G1161 ; maar G3427 gij zult Mij G5305 namaals G190 [G5692] volgen.
  37 G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G1302 , waarom G1410 [G5736] kan ik G4671 U G737 nu G3756 niet G190 [G5658] volgen G3450 ? Ik zal mijn G5590 leven G5228 voor G4675 U G5087 [G5692] zetten.
  38 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G4675 : Zult gij uw G5590 leven G5228 voor G1700 Mij G5087 [G5692] zetten G281 ? Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G4671 u G220 : De haan G3364 zal niet G5455 [G5692] kraaien G2193 G3739 , totdat G3165 gij Mij G5151 driemaal G533 [G5695] verloochend zult hebben.