John 14

DSV_Strongs(i)
  1 G5216 Uw G2588 hart G5015 H worde G3361 niet G5015 [G5744] ontroerd G4100 [G5720] ; gijlieden gelooft G1519 in G2316 God G4100 [G5719] , gelooft G2532 ook G1519 in G1691 Mij.
  2 G1722 In G3614 het huis G3450 Mijns G3962 Vaders G1526 [G5748] zijn G4183 vele G3438 woningen G1490 ; anderszins G302 zo G5213 zou Ik het u G2036 [G5627] gezegd hebben G4198 [G5736] ; Ik ga heen G5213 om u G5117 plaats G2090 [G5658] te bereiden.
  3 G2532 En G1437 zo wanneer G4198 [G5680] Ik heen zal gegaan zijn G2532 , en G5213 u G5117 plaats G2090 [G5661] zal bereid hebben G2064 [G5736] , zo kome Ik G3825 weder G2532 en G5209 zal u G4314 tot G1683 Mij G3880 [G5695] nemen G2443 , opdat G5210 gij G2532 ook G5600 [G5753] zijn moogt G3699 , waar G1473 Ik G1510 [G5748] ben.
  4 G2532 En G3699 waar G1473 Ik G5217 [G5719] heenga G1492 [G5758] , weet gij G2532 , en G3598 den weg G1492 [G5758] weet gij.
  5 G2381 Thomas G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G1492 [G5758] , wij weten G3756 niet G4226 , waar G5217 [G5719] Gij heengaat G2532 ; en G4459 hoe G1410 [G5736] kunnen wij G3598 den weg G1492 [G5760] weten?
  6 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G3598 de Weg G2532 , en G225 de Waarheid G2532 , en G2222 het Leven G3762 . Niemand G2064 [G5736] komt G4314 tot G3962 den Vader G1508 , dan G1223 door G1700 Mij.
  7 G1487 Indien G3165 gijlieden Mij G1097 [G5715] gekend hadt G302 , zo G2532 zoudt gij ook G3450 Mijn G3962 Vader G1097 [G5715] gekend hebben G2532 ; en G575 van G737 nu G1097 [G5719] kent gij G846 Hem G2532 , en G846 hebt Hem G3708 [G5758] gezien.
  8 G5376 Filippus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G1166 [G5657] , toon G2254 ons G3962 den Vader G2532 , en G2254 het is ons G714 [G5719] genoeg.
  9 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1510 [G5748] : Ben Ik G5118 zo langen G5550 tijd G3326 met G5216 ulieden G2532 , en G3165 hebt gij Mij G3756 niet G1097 [G5758] gekend G5376 , Filippus G1691 ? Die Mij G3708 [G5761] gezien heeft G3962 , die heeft den Vader G3708 [G5758] gezien G2532 ; en G4459 hoe G3004 [G5719] zegt G4771 gij G1166 [G5657] : Toon G2254 ons G3962 den Vader?
  10 G4100 [G5719] Gelooft gij G3756 niet G3754 , dat G1473 Ik G1722 in G3962 den Vader G2532 [ben], en G3962 de Vader G1722 in G1698 Mij G2076 [G5748] is G4487 ? De woorden G3739 , die G1473 Ik G5213 tot ulieden G2980 [G5719] spreek G2980 [G5719] , spreek Ik G575 van G1683 Mijzelven G3756 niet G1161 , maar G3962 de Vader G1722 , Die in G1698 Mij G3306 [G5723] blijft G846 , Dezelve G4160 [G5719] doet G2041 de werken.
  11 G4100 [G5720] Gelooft G3427 Mij G3754 , dat G1473 Ik G1722 in G3962 den Vader G2532 [ben] en G3962 de Vader G1722 in G1698 Mij G1490 is; en indien niet G4100 [G5720] , zo gelooft G3427 Mij G1223 om G2041 de werken G846 zelve.
  12 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G1519 : Die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G2041 , de werken G1473 , die G4160 [G5719] Ik doe G2548 , zal hij ook G4160 [G5692] doen G2532 , en G3187 zal meerder G4160 [G5692] doen G5130 , dan deze G3754 ; want G1473 Ik G4198 [G5736] ga heen G4314 tot G3450 Mijn G3962 Vader.
  13 G2532 En G302 zo G3748 wat G154 [G5661] gij begeren zult G1722 in G3450 Mijn G3686 Naam G5124 , dat G4160 [G5692] zal Ik doen G2443 ; opdat G3962 de Vader G1722 in G5207 den Zoon G1392 [G5686] verheerlijkt worde.
  14 G1437 Zo G5100 gij iets G154 [G5661] begeren zult G1722 in G3450 Mijn G3686 Naam G1473 , Ik G4160 [G5692] zal het doen.
  15 G1437 Indien G3165 gij Mij G25 [G5725] liefhebt G5083 [G5657] , zo bewaart G1699 Mijn G1785 geboden.
  16 G2532 En G1473 Ik G3962 zal den Vader G2065 [G5692] bidden G2532 , en G5213 Hij zal u G243 een anderen G3875 Trooster G1325 [G5692] geven G2443 , opdat G3326 Hij bij G5216 u G3306 [G5725] blijve G1519 in G165 der eeuwigheid;
  17 G4151 [Namelijk] den Geest G225 der waarheid G3739 , Welken G2889 de wereld G3756 niet G1410 [G5736] kan G2983 [G5629] ontvangen G3754 ; want G2334 [G5719] zij ziet G846 Hem G3756 niet G3761 H , en G1097 [G5719] kent G846 Hem G3761 niet G1161 ; maar G5210 gij G1097 [G5719] kent G846 Hem G3754 ; want G3306 [G5719] Hij blijft G3844 bij G5213 ulieden G2532 , en G1722 zal in G5213 u G2071 [G5704] zijn.
  18 G5209 Ik zal u G3756 geen G3737 wezen G863 [G5692] laten G2064 [G5736] ; Ik kom G4314 [weder] tot G5209 u.
  19 G2089 Nog G3397 een kleinen G2532 [tijd], en G2889 de wereld G3165 zal Mij G3765 niet G2089 meer G2334 [G5719] zien G1161 ; maar G5210 gij G3165 zult Mij G2334 [G5719] zien G3754 ; want G1473 Ik G2198 [G5719] leef G2532 , en G5210 gij G2198 [G5695] zult leven.
  20 G1722 In G1565 dien G2250 dag G5210 zult gij G1097 [G5695] bekennen G3754 , dat G1473 Ik G1722 in G3450 Mijn G3962 Vader G2532 [ben], en G5210 gij G1722 in G1698 Mij G2504 , en Ik G1722 in G5213 u.
  21 G3450 Die Mijn G1785 geboden G2192 [G5723] heeft G2532 , en G846 dezelve G5083 [G5723] bewaart G1565 , die G2076 [G5748] is het G3165 , die Mij G25 [G5723] liefheeft G1161 ; en G3165 die Mij G25 [G5723] liefheeft G5259 , zal van G3450 Mijn G3962 Vader G25 [G5701] geliefd worden G2532 ; en G1473 Ik G846 zal hem G25 [G5692] liefhebben G2532 , en G1683 Ik zal Mijzelven G846 aan hem G1718 [G5692] openbaren.
  22 G2455 Judas G3756 , niet G2469 de Iskariot G3004 [G5719] , zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G5101 , wat G1096 [G5754] is het G3754 , dat G4572 Gij Uzelven G2254 aan ons G3195 [G5719] zult G1718 [G5721] openbaren G2532 , en G3780 niet G2889 aan de wereld?
  23 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1437 : Zo G5100 iemand G3165 Mij G25 [G5725] liefheeft G3450 , die zal Mijn G3056 woord G5083 [G5692] bewaren G2532 ; en G3450 Mijn G3962 Vader G846 zal hem G25 [G5692] liefhebben G2532 , en G4314 Wij zullen tot G846 hem G2064 [G5695] komen G2532 , en G3438 zullen woning G3844 bij G846 hem G4160 [G5692] maken.
  24 G3165 Die Mij G3361 niet G25 [G5723] liefheeft G5083 [G5719] , die bewaart G3450 Mijn G3056 woorden G3756 niet G2532 ; en G3056 het woord G3739 dat G191 [G5719] gijlieden hoort G2076 [G5748] , is G1699 het Mijne G3756 niet G235 , maar G3962 des Vaders G3588 , Die G3165 Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  25 G5023 Deze dingen G5213 heb Ik tot u G2980 [G5758] gesproken G3844 , bij G5213 u G3306 [G5723] blijvende.
  26 G1161 Maar G3875 de Trooster G40 , de Heilige G4151 Geest G3739 , Welken G3962 de Vader G3992 [G5692] zenden zal G1722 in G3450 Mijn G3686 Naam G1565 , Die G5209 zal u G3956 alles G1321 [G5692] leren G2532 , en G5209 zal u G5279 [G5692] indachtig maken G3956 alles G3739 , wat G5213 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb.
  27 G1515 Vrede G863 [G5719] laat Ik G5213 u G1699 , Mijn G1515 vrede G1325 [G5719] geef Ik G5213 u G3756 ; niet G2531 gelijkerwijs G2889 de wereld G1325 [G5719] [hem] geeft G1325 [G5719] , geef G1473 Ik G5213 [hem] u G5216 . Uw G2588 hart G5015 H worde G3361 niet G5015 [G5744] ontroerd G3366 H en G1168 H zij G3366 niet G1168 [G5720] versaagd.
  28 G191 [G5656] Gij hebt gehoord G3754 , dat G1473 Ik G5213 tot u G2036 [G5627] gezegd heb G5217 [G5719] : Ik ga heen G2532 , en G2064 [G5736] kom G4314 [weder] tot G5209 u G1487 . Indien G3165 gij Mij G25 [G5707] liefhadt G302 , zo G5463 [G5644] zoudt gij u verblijden G3754 , omdat G2036 [G5627] Ik gezegd heb G4198 [G5736] : Ik ga heen G4314 tot G3962 den Vader G3754 ; want G3450 Mijn G3962 Vader G2076 [G5748] is G3187 meerder dan G3450 Ik.
  29 G2532 En G3568 nu G5213 heb Ik het u G2046 [G5758] gezegd G4250 , eer G1096 [G5635] het geschied is G2443 ; opdat G3752 , wanneer G1096 [G5638] het geschied zal zijn G4100 [G5661] , gij geloven moogt.
  30 G3765 Ik zal niet G2089 meer G4183 veel G3326 met G5216 u G2980 [G5692] spreken G1063 ; want G758 de overste G5127 dezer G2889 wereld G2064 [G5736] komt G2532 , en G2192 [G5719] heeft G1722 aan G1698 Mij G3756 G3762 niets.
  31 G235 Maar G2443 opdat G2889 de wereld G1097 [G5632] wete G3754 , dat G3962 Ik den Vader G25 [G5719] liefheb G2532 , en G3779 alzo G4160 [G5719] doe G2531 , gelijkerwijs G3427 Mij G3962 de Vader G1781 [G5662] geboden heeft G1453 [G5728] . Staat op G1782 , laat ons van hier G71 [G5725] gaan.