John 13

Bulgarian(i) 1 А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби. 2 И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде, 3 Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива, 4 стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса. 5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан. 6 И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката? 7 Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това. 8 Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен. 9 Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата! 10 Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички. 11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти. 12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих? 13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. 14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката. 15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас. 16 Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. 17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. 18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието: ?Който ядеше хляба Ми, вдигна своята пета против Мен.“ 19 Отсега ви го казвам, преди да е станало, че когато стане, да повярвате, че съм Аз. 20 Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; а който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил. 21 Като каза това, Иисус се смути в духа Си и свидетелства, и каза: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде. 22 Тогава учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори. 23 А на трапезата един от учениците, когото Иисус любеше, се беше облегнал на гърдите на Иисус. 24 Симон Петър му кимна да попита кой е този, за когото Иисус говори. 25 А той, като се беше облегнал назад на гърдите на Иисус, Му каза: Господи, кой е? 26 Иисус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залък и ще му го дам. И като натопи залъка, Той го подаде на Юда Симонов Искариотски. 27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Иисус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро. 28 Но никой от седящите не разбра защо му каза това. 29 Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Иисус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или че трябва да даде нещо на бедните. 30 И така, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ. 31 А когато излезе, Иисус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него. 32 Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави. 33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както казах на юдеите, така казвам и на вас, че там, където отивам Аз, вие не можете да дойдете. 34 Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. 35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. 36 Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Иисус отговори: Където отивам Аз, ти не можеш сега да Ме последваш, но ще Ме последваш после. 37 Петър Му каза: Господи, защо не мога да Те последвам сега? Живота си ще дам за Теб. 38 Иисус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: петелът няма да пропее, преди ти три пъти да се отречеш от Мен.