John 12

DSV_Strongs(i)
  1 G2424 Jezus G3767 dan G2064 [G5627] kwam G1803 zes G2250 dagen G4253 voor G3957 het pascha G1519 te G963 Bethanie G3699 , daar G2976 Lazarus G2258 [G5713] was G3588 , die G2348 [G5761] gestorven was geweest G3739 , welken G1453 [G5656] Hij opgewekt had G1537 uit G3498 de doden.
  2 G4160 [G5656] Zij bereidden G846 Hem G3767 dan G1563 aldaar G1173 een avondmaal G2532 , en G3136 Martha G1247 [G5707] diende G1161 ; en G2976 Lazarus G2258 [G5713] was G1520 een G846 van degenen, die met Hem G4873 [G5740] aanzaten.
  3 G3137 Maria G3767 dan G2983 [G5631] , genomen hebbende G3046 een pond G3464 zalf G4101 van onvervalsten G4186 , zeer kostelijken G3487 nardus G4228 , heeft de voeten G2424 van Jezus G218 [G5656] gezalfd G2532 , en G846 met haar G2359 haren G846 Zijn G4228 voeten G1591 [G5656] afgedroogd G1161 ; en G3614 het huis G4137 [G5681] werd vervuld G1537 van G3744 den reuk G3464 der zalf.
  4 G3004 [G5719] Zo zeide G3767 dan G1520 een G1537 van G846 Zijn G3101 discipelen G2455 , [namelijk] Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot G3588 , die G846 Hem G3860 [G5721] verraden G3195 [G5723] zou:
  5 G1302 Waarom G5124 is deze G3464 zalf G3756 niet G4097 [G5681] verkocht G5145 voor driehonderd G1220 penningen G2532 , en G4434 den armen G1325 [G5681] gegeven?
  6 G1161 En G5124 dit G2036 [G5627] zeide hij G3756 , niet G3754 omdat G3199 [G5707] hij bezorgd was G4012 voor G4434 de armen G235 , maar G3754 omdat G2812 hij een dief G2258 [G5713] was G2532 , en G1101 de beurs G2192 [G5707] had G2532 , en G941 [G5707] droeg G906 [G5746] hetgeen gegeven werd.
  7 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G863 [G5628] : Laat af van G846 haar G846 ; zij heeft dit G5083 [G5758] bewaard G1519 tegen G2250 den dag G3450 Mijner G1780 begrafenis.
  8 G1063 Want G4434 de armen G2192 [G5719] hebt gijlieden G3842 altijd G3326 met G1438 u G1161 , maar G1691 Mij G2192 [G5719] hebt gij G3756 niet G3842 altijd.
  9 G4183 Een grote G3793 schare G3767 dan G1537 der G2453 Joden G1097 [G5627] verstond G3754 , dat G1563 Hij aldaar G2076 [G5748] was G2532 ; en G2064 [G5627] zij kwamen G3756 , niet G3440 alleen G1223 om G2424 Jezus' G235 wil, maar G2443 opdat G2532 zij ook G2976 Lazarus G1492 [G5632] zouden zien G3739 , dien G1537 Hij uit G3498 de doden G1453 [G5656] opgewekt had.
  10 G1161 En G749 de overpriesters G1011 [G5662] beraadslaagden G2443 , dat G2532 zij ook G2976 Lazarus G615 [G5725] doden zouden.
  11 G3754 Want G4183 velen G2453 van de Joden G5217 [G5707] gingen heen G1223 om G846 zijnentwil G2532 , en G4100 [G5707] geloofden G1519 in G2424 Jezus.
  12 G1887 Des anderen daags G4183 , een grote G3793 schare G1519 , die tot G1859 het feest G2064 [G5631] gekomen was G191 [G5660] , horende G3754 , dat G2424 Jezus G1519 naar G2414 Jeruzalem G2064 [G5736] kwam,
  13 G2983 [G5627] Namen G902 de takken G5404 van palmbomen G2532 , en G1831 [G5627] gingen uit G846 Hem G1519 G5222 tegemoet G2532 , en G2896 [G5707] riepen G5614 : Hosanna G2127 [G5772] ! Gezegend G2064 [G5740] [is] Hij, Die komt G1722 in G3686 den Naam G2962 des Heeren G935 , [Hij], [Die] [is] de Koning G2474 Israels!
  14 G1161 En G2424 Jezus G2147 [G5631] vond G3678 een jongen ezel G2523 [G5656] , en zat G1909 G846 daarop G2531 , gelijk G1125 [G5772] geschreven G2076 [G5748] is:
  15 G5399 [G5732] Vrees G3361 niet G2364 , gij dochter G4622 Sions G2400 [G5628] , zie G4675 , uw G935 Koning G2064 [G5736] komt G2521 [G5740] , zittende G1909 op G4454 het veulen G3688 ener ezelin.
  16 G1161 Doch G5023 dit G1097 [G5627] verstonden G846 Zijn G3101 discipelen G4412 in het eerst G3756 niet G235 ; maar G3753 als G2424 Jezus G1392 [G5681] verheerlijkt was G5119 , toen G3415 [G5681] werden zij indachtig G3754 , dat G5023 dit G1909 van G846 Hem G1125 [G5772] geschreven G2258 [G5713] was G2532 , en G846 [dat] zij Hem G5023 dit G4160 [G5656] gedaan hadden.
  17 G3793 De schare G3767 dan G3326 , die met G846 Hem G5607 [G5752] was G3140 [G5707] , getuigde G3753 dat G2976 Hij Lazarus G1537 uit G3419 het graf G5455 [G5656] geroepen G2532 , en G846 hem G1537 uit G3498 de doden G1453 [G5656] opgewekt had.
  18 G5124 G1223 Daarom G5221 H ging G2532 ook G3793 de schare G846 Hem G5221 [G5656] tegemoet G3754 , overmits G191 [G5656] zij gehoord had G846 , dat G5124 Hij dat G4592 teken G4160 [G5760] gedaan had.
  19 G5330 De Farizeen G3767 dan G2036 [G5627] zeiden G4314 onder G1438 elkander G2334 [G5719] : Ziet gij G3754 [wel], dat G3762 gij gans G3756 niet G5623 [G5719] vordert G2396 ? Ziet G2889 , de [gehele] wereld G565 [G5627] gaat G846 Hem G3694 na.
  20 G1161 En G2258 [G5713] er waren G5100 sommige G1672 Grieken G1537 uit G305 [G5723] degenen, die opgekomen waren G2443 , opdat G1722 zij op G1859 het feest G4352 [G5661] zouden aanbidden;
  21 G3778 Dezen G3767 dan G4334 [G5656] gingen G5376 tot Filippus G575 , die van G966 Bethsaida G1056 in Galilea G2532 was, en G2065 [G5707] baden G846 hem G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G2309 [G5719] , wij wilden G2424 Jezus G1492 [G5629] [wel] zien.
  22 G5376 Filippus G2064 [G5736] kwam G2532 en G3004 [G5719] zeide G406 het Andreas G2532 ; en G406 Andreas G2532 en G5376 Filippus G3825 wederom G3004 [G5719] zeiden G2424 het Jezus.
  23 G1161 Maar G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hun G3004 [G5723] , zeggende G5610 : De ure G2064 [G5754] is gekomen G2443 , dat G5207 de Zoon G444 des mensen G1392 [G5686] zal verheerlijkt worden.
  24 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1437 : Indien G2848 G4621 het tarwegraan G1519 in G1093 de aarde G3361 niet G4098 [G5631] valt G599 [G5632] , en sterft G3306 [G5719] , zo blijft G846 hetzelve G3441 alleen G1161 ; maar G1437 indien G599 [G5632] het sterft G5342 H , zo brengt het G4183 veel G2590 vrucht G5342 [G5719] voort.
  25 G846 Die zijn G5590 leven G5368 [G5723] liefheeft G622 H , zal G846 hetzelve G622 [G5692] verliezen G2532 ; en G846 die zijn G5590 leven G3404 [G5723] haat G1722 in G5129 deze G2889 wereld G5442 H , zal G846 hetzelve G5442 [G5692] bewaren G1519 tot G166 het eeuwige G2222 leven.
  26 G1437 Zo G5100 iemand G1698 Mij G1247 [G5725] dient G190 [G5720] , die volge G1698 Mij G2532 ; en G3699 waar G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1563 , aldaar G2532 zal ook G1699 Mijn G1249 dienaar G2071 [G5704] zijn G2532 . En G1437 zo G5100 iemand G1698 Mij G1247 [G5725] dient G3962 , de Vader G846 zal hem G5091 [G5692] eren.
  27 G3568 Nu G5015 H is G3450 Mijn G5590 ziel G5015 [G5769] ontroerd G2532 ; en G5101 wat G2036 [G5632] zal Ik zeggen G3962 ? Vader G4982 [G5657] , verlos G3165 Mij G1537 uit G5026 deze G5610 ure G235 ! Maar G5124 G1223 hierom G1519 ben Ik in G5026 deze G5610 ure G2064 [G5627] gekomen.
  28 G3962 Vader G1392 [G5657] , verheerlijk G4675 Uw G3686 Naam G2064 [G5627] . Er kwam G3767 dan G5456 een stem G1537 uit G3772 den hemel G2532 , [zeggende]: En G1392 [G5656] Ik heb [Hem] verheerlijkt G2532 , en G3825 Ik zal [Hem] wederom G1392 [G5692] verheerlijken.
  29 G3793 De schare G3767 dan G2476 [G5761] , die daar stond G2532 , en G191 [G5660] [dit] hoorde G3004 [G5707] , zeide G1027 , dat er een donderslag G1096 [G5755] geschied was G243 . Anderen G3004 [G5707] zeiden G32 : Een engel G846 heeft tot Hem G2980 [G5758] gesproken.
  30 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G3756 : Niet G1223 om G1691 Mijnentwil G3778 is deze G5456 stem G1096 [G5754] geschied G235 , maar G1223 om G5209 uwentwil.
  31 G3568 Nu G2076 [G5748] is G2920 het oordeel G5127 dezer G2889 wereld G3568 ; nu G758 zal de overste G5127 dezer G2889 wereld G1854 buiten G1544 [G5701] geworpen worden.
  32 G2504 En Ik G1437 , zo wanneer G1537 Ik van G1093 de aarde G5312 [G5686] zal verhoogd zijn G3956 , zal hen allen G4314 tot G1683 Mij G1670 [G5692] trekken.
  33 G1161 [En G5124 dit G3004 [G5707] zeide Hij G4591 [G5723] , betekenende G4169 , hoedanigen G2288 dood G599 [G5721] Hij sterven G3195 [G5707] zou.]
  34 G3793 De schare G611 [G5662] antwoordde G846 Hem G2249 : Wij G1537 hebben uit G3551 de wet G191 [G5656] gehoord G3754 , dat G5547 de Christus G3306 [G5719] blijft G1519 in G165 der eeuwigheid G2532 ; en G4459 hoe G3004 [G5719] zegt G4771 Gij G3754 , dat G5207 de Zoon G444 des mensen G1163 [G5748] moet G5312 [G5683] verhoogd worden G5101 ? Wie G2076 [G5748] is G3778 deze G5207 Zoon G444 des mensen?
  35 G2424 Jezus G3767 dan G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G2089 : Nog G3398 een kleinen G5550 tijd G2076 [G5748] is G5457 het Licht G3326 bij G5216 ulieden G4043 [G5720] ; wandelt G2193 , terwijl G5457 gij het Licht G2192 [G5719] hebt G2443 , opdat G4653 de duisternis G5209 u G3361 niet G2638 [G5632] bevange G2532 . En G1722 die in G4653 de duisternis G4043 [G5723] wandelt G1492 [G5758] , weet G3756 niet G4226 , waar G5217 [G5719] hij heengaat.
  36 G2193 Terwijl G5457 gij het Licht G2192 [G5719] hebt G4100 [G5720] , gelooft G1519 in G5457 het Licht G2443 , opdat G5207 gij kinderen G5457 des Lichts G1096 [G5638] moogt zijn G5023 . Deze dingen G2980 [G5656] sprak G2424 Jezus G2532 ; en G565 [G5631] weggaande G2928 [G5648] verborg Hij Zich G575 van G846 hen.
  37 G1161 En G846 hoewel Hij G5118 zovele G4592 tekenen G1715 voor G846 hen G4160 [G5761] gedaan had G4100 [G5707] , [nochtans] geloofden zij G1519 in G846 Hem G3756 niet;
  38 G2443 Opdat G3056 het woord G2268 van Jesaja G4396 , den profeet G4137 [G5686] , vervuld werd G3739 , dat G2036 [G5627] hij gesproken heeft G2962 : Heere G5101 , wie G2257 heeft onze G189 prediking G4100 [G5656] geloofd G2532 , en G5101 wien G1023 is de arm G2962 des Heeren G601 [G5681] geopenbaard?
  39 G5124 G1223 Daarom G1410 [G5711] konden zij G3756 niet G4100 [G5721] geloven G3754 , dewijl G2268 Jesaja G3825 wederom G2036 [G5627] gezegd heeft:
  40 G846 Hij heeft hun G3788 ogen G5186 [G5758] verblind G2532 , en G846 hun G2588 hart G4456 [G5758] verhard G2443 ; opdat G3788 zij met de ogen G3361 niet G1492 [G5632] zien G2532 , en G2588 met het hart G3539 [G5661] [niet] verstaan G2532 , en G1994 [G5652] zij bekeerd worden G2532 , en G846 Ik hen G2390 [G5667] geneze.
  41 G5023 Dit G2036 [G5627] zeide G2268 Jesaja G3753 , toen G846 hij Zijn G1391 heerlijkheid G1492 [G5627] zag G2532 , en G4012 van G846 Hem G2980 [G5656] sprak.
  42 G3676 G3305 Nochtans G4100 [G5656] geloofden G2532 ook G4183 zelfs velen G1537 uit G758 de oversten G1519 in G846 Hem G235 ; maar G1223 om G5330 der Farizeen G3670 [G5707] wil beleden zij G3756 het niet G2443 ; opdat G656 zij uit de synagoge G3361 niet G1096 [G5638] zouden geworpen worden.
  43 G1063 Want G1391 zij hadden de eer G444 der mensen G25 [G5656] lief G3123 , meer G2260 dan G1391 de eer G2316 van God.
  44 G1161 En G2424 Jezus G2896 [G5656] riep G2532 , en G2036 [G5627] zeide G1519 : Die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G4100 [G5719] , gelooft G1519 in G1691 Mij G3756 niet G235 , maar G1519 in G3165 Dengene, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  45 G2532 En G1691 die Mij G2334 [G5723] ziet G2334 [G5719] , die ziet G3165 Dengene, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  46 G1473 Ik G5457 ben een Licht G1519 , in G2889 de wereld G2064 [G5754] gekomen G2443 , opdat G3956 een iegelijk G1519 , die in G1691 Mij G4100 [G5723] gelooft G1722 , in G4653 de duisternis G3361 niet G3306 [G5661] blijve.
  47 G2532 En G3362 indien G5100 iemand G3450 Mijn G4487 woorden G191 [G5661] gehoord G2532 , en G3361 niet G4100 [G5661] geloofd zal hebben G1473 , Ik G2919 [G5692] oordeel G846 hem G3756 niet G1063 ; want G3756 Ik ben niet G2064 [G5627] gekomen G2443 , opdat G2889 Ik de wereld G2919 [G5725] oordele G235 , maar G2443 opdat G2889 Ik de wereld G4982 [G5661] zalig make.
  48 G1691 Die Mij G114 [G5723] verwerpt G2532 , en G3450 Mijn G4487 woorden G3361 niet G2983 [G5723] ontvangt G2192 [G5719] , heeft G846 , die hem G2919 [G5723] oordeelt G3056 ; het woord G3739 , dat G2980 [G5656] Ik gesproken heb G1565 , dat G846 zal hem G2919 [G5692] oordelen G1722 ten G2078 laatsten G2250 dage.
  49 G3754 Want G1473 Ik G1537 heb uit G1683 Mijzelven G3756 niet G2980 [G5656] gesproken G235 ; maar G3962 de Vader G3165 , Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft G3427 , Die heeft Mij G1785 een gebod G1325 [G5656] gegeven G5101 , wat G2036 [G5632] Ik zeggen zal G2532 , en G5101 wat G2980 [G5661] Ik spreken zal.
  50 G2532 En G1492 [G5758] Ik weet G3754 , dat G846 Zijn G1785 gebod G166 het eeuwige G2222 leven G2076 [G5748] is G3739 . Hetgeen G1473 Ik G3767 dan G2980 [G5719] spreek G2980 [G5719] , dat spreek Ik G3779 alzo G2531 , gelijk G3427 Mij G3962 de Vader G2046 [G5758] gezegd heeft.