John 12

ABP_GRK(i)
  1 G3588 ο G3767 ούν G* Ιησούς G4253 προ G1803 εξ G2250 ημέρων G3588 του G3957 πάσχα G2064 ήλθεν G1519 εις G* Βηθανίαν G3699 όπου G1510.7.3 ην Λάζαρος G*   G3588 ο G2348 τεθνηκώς G3739 ον G1453 ήγειρεν G1537 εκ G3498 νεκρών
  2 G4160 εποίησαν G3767 ούν G1473 αυτώ G1173 δείπνον G1563 εκεί G2532 και G3588 η G* Μάρθα G1247 διηκόνει G3588 ο G1161 δε G* Λάζαρος G1520 εις ην G1510.7.3   G3588 των G345 ανακειμένων G1473 αυτώ
  3 G3588 η G3767 ούν G* Μαρία G2983 λαβούσα G3046 λίτραν G3464 μύρου G3487 νάρδου G4101 πιστικής G4186 πολυτίμου G218 ήλειψε G3588 τους G4228 πόδας G3588 του G* Ιησού G2532 και G1591 εξέμαξε G3588 ταις G2359 θριξίν αυτής G1473   G3588 τους G4228 πόδας αυτού G1473   G3588 η δε G1161   G3614 οικία G4137 επληρώθη G1537 εκ G3588 της G3744 οσμής G3588 του G3464 μύρου
  4 G3004 λέγει G3767 ούν G1520 εις G1537 εκ G3588 των G3101 μαθητών αυτού G1473   G* Ιούδας G* Σίμωνος G* Ισκαριώτης G3588 ο G3195 μέλλων G1473 αυτόν παραδιδόναι G3860  
  5 G1302 διατί G3778 τούτο G3588 το G3464 μύρον G3756 ουκ G4097 επράθη G5145 τριακοσίων G1220 δηναρίων G2532 και G1325 εδόθη G4434 πτωχοίς
  6 G2036 είπε δε G1161   G3778 τούτο G3756 ουχ G3754 ότι G4012 περί G3588 των G4434 πτωχών G3199 έμελλεν αυτώ G1473   G235 αλλ΄ G3754 ότι G2812 κλέπτης ην G1510.7.3   G2532 και G3588 το G1101 γλωσσόκομον G2192 είχε G2532 και G3588 τα G906 βαλλόμενα G941 εβάσταζεν
  7 G2036 είπεν ουν G3767   G3588 ο G* Ιησούς G863 άφες G1473 αυτήν G1519 εις G3588 την G2250 ημέραν G3588 του G1780 ενταφιασμού μου G1473   G5083 τετήρηκεν G1473 αυτό
  8 G3588 τους G4434 πτωχούς G1063 γαρ G3842 πάντοτε G2192 έχετε G3326 μεθ΄ G1438 εαυτών G1473 εμέ δε G1161   G3756 ου G3842 πάντοτε G2192 έχετε
  9 G1097 έγνω G3767 ουν G3793 όχλος G4183 πολύς G1537 εκ G3588 των G* Ιουδαίων G3754 ότι G1563 εκεί εστι G1510.2.3   G2532 και G2064 ήλθον G3756 ου G1223 διά G3588 τον G* Ιησούν G3440 μόνον G235 αλλ΄ G2443 ίνα G2532 και G3588 τον G* Λάζαρον ίδωσιν G1492   G3739 ον G1453 ήγειρεν G1537 εκ G3498 νεκρών
  10 G1011 εβουλεύσαντο G1161 δε G3588 οι G749 αρχιερείς G2443 ίνα G2532 και G3588 τον G* Λάζαρον G615 αποκτείνωσιν
  11 G3754 ότι G4183 πολλοί G1223 δι΄ G1473 αυτόν G5217 υπήγον G3588 των G* Ιουδαίων G2532 και G4100 επίστευον G1519 εις G3588 τον G* Ιησούν
  12 G3588 τη G1887 επαύριον G3793 όχλος G4183 πολύς G3588 ο G2064 ελθών G1519 εις G3588 την G1859 εορτήν G191 ακούσαντες G3754 ότι G2064 έρχεται ο Ιησούς G3588   G*   G1519 εις G* Ιεροσόλυμα
  13 G2983 έλαβον G3588 τα G902 βαϊα G3588 των G5404 φοινίκων G2532 και G1831 εξήλθον G1519 εις G5222 υπάντησιν G1473 αυτώ G2532 και G2896 έκραζον G5614 ωσαννά G2127 ευλογημένος G3588 ο G2064 ερχόμενος G1722 εν G3686 ονόματι G2962 κυρίου G3588 ο G935 βασιλεύς G3588 του G* Ισραήλ
  14 G2147 ευρών G1161 δε G3588 ο G* Ιησούς G3678 ονάριον G2523 εκάθισεν G1909 επ΄ G1473 αυτό G2531 καθώς G1510.2.3 εστι G1125 γεγραμμένον
  15 G3361 μη φοβού G5399   G2364 θύγατερ G* Σιών G2400 ιδού G3588 ο G935 βασιλεύς σου G1473   G2064 έρχεται G2521 καθήμενος G1909 επί G4454 πώλον G3688 όνου
  16 G3778 ταύτα δε G1161   G3756 ουκ G1097 έγνωσαν G3588 οι G3101 μαθηταί αυτού G1473   G3588 το G4412 πρώτον G235 αλλ΄ G3753 ότε G1392 εδοξάσθη ο Ιησούς G3588   G*   G5119 τότε G3403 εμνήσθησαν G3754 ότι G3778 ταύτα G1510.7.3 ην G1909 επ΄ G1473 αυτώ G1125 γεγραμμένα G2532 και G3778 ταύτα G4160 εποίησαν G1473 αυτώ
  17 G3140 εμαρτύρει G3767 ούν G3588 ο G3793 όχλος G3588 ο G1510.6 ων G3326 μετ΄ G1473 αυτού G3753 ότε G3588 τον G* Λάζαρον εφώνησεν G5455   G1537 εκ G3588 του G3419 μνημείου G2532 και G1453 ήγειρεν G1473 αυτόν G1537 εκ G3498 νεκρών
  18 G1223 διά G3778 τούτο G2532 και G5221 υπήντησεν G1473 αυτώ G3588 ο G3793 όχλος G3754 ότι G191 ήκουσε G3778 τούτο G1473 αυτόν πεποιηκέναι G4160   G3588 το G4592 σημείον
  19 G3588 οι ουν G3767   G* Φαρισαίοι G2036 είπον G4314 προς G1438 εαυτούς G2334 θεωρείτε G3754 ότι G3756 ουκ ωφελείτε G5623   G3762 ουδέν G2396 ίδε G3588 ο G2889 κόσμος G3694 οπίσω G1473 αυτού G565 απήλθεν
  20 G1510.7.6 ήσαν δε G1161   G5100 τινες G* Έλληνες G1537 εκ G3588 των G305 αναβαινόντων G2443 ίνα G4352 προσκυνήσωσιν G1722 εν G3588 τη G1859 εορτή
  21 G3778 ούτοι G3767 ούν G4334 προσήλθον G* Φιλίππω G3588 τω G575 από G* Βηθσαϊδά G3588 της G* Γαλιλαίας G2532 και G2065 ηρώτων G1473 αυτόν G3004 λέγοντες G2962 κύριε G2309 θέλομεν G3588 τον G* Ιησούν ιδείν G1492  
  22 G2064 έρχεται Φίλιππος G1473   G2532 και G3004 λέγει G3588 τω G* Ανδρέα G2532 και G3825 πάλιν G* Ανδρέας G2532 και G* Φίλιππος G3004 λέγουσι G3588 τω G* Ιησού
  23 G3588 ο G1161 δε G* Ιησούς G611 απεκρίνατο G1473 αυτοίς G3004 λέγων G2064 ελήλυθεν G3588 η G5610 ώρα G2443 ίνα G1392 δοξασθή G3588 ο G5207 υιός G3588 του G444 ανθρώπου
  24 G281 αμήν G281 αμήν G3004 λέγω G1473 υμίν G1437 εάν μη G3361   G3588 ο G2848 κόκκος G3588 του G4621 σίτου G4098 πεσών G1519 εις G3588 την G1093 γην G599 αποθάνη G1473 αυτός G3441 μόνος G3306 μένει G1437 εάν δε G1161   G599 αποθάνη G4183 πολύν G2590 καρπόν G5342 φέρει
  25 G3588 ο G5368 φιλών G3588 την G5590 ψυχήν αυτού G1473   G622 απολέσει G1473 αυτήν G2532 και G3588 ο G3404 μισών G3588 την G5590 ψυχήν αυτού G1473   G1722 εν G3588 τω G2889 κόσμω τούτω G3778   G1519 εις G2222 ζωήν G166 αιώνιον G5442 φυλάξει G1473 αυτήν
  26 G1437 εάν G1473 εμοί G1247 διακονή G5100 τις G1473 εμοί G190 ακολουθείτω G2532 και G3699 όπου G1510.2.1 ειμί εγώ G1473   G1563 εκεί G2532 και G3588 ο G1249 διάκονος G3588 ο G1699 εμός G1510.8.3 έσται G2532 και G1437 εάν G5100 τις G1473 εμοί διακονή G1247   G5091 τιμήσει G1473 αυτόν G3588 ο G3962 πατήρ
  27 G3568 νυν G3588 η G5590 ψυχή μου G1473   G5015 τετάρακται G2532 και G5100 τι G2036 είπω G3962 πάτερ G4982 σώσόν G1473 με G1537 εκ G3588 της G5610 ώρας ταύτης G3778   G235 αλλά G1223 διά G3778 τούτο G2064 ήλθον G1519 εις G3588 την G5610 ώραν ταύτην G3778  
  28 G3962 πάτερ G1392 δόξασόν G1473 σου G3588 το G3686 όνομα G2064 ήλθεν ουν G3767   G5456 φωνή G1537 εκ G3588 του G3772 ουρανού G2532 και G1392 εδόξασα G2532 και G3825 πάλιν G1392 δοξάσω
  29 G3588 ο ουν G3767   G3793 όχλος G3588 ο G2476 εστώς G2532 και G191 ακούσας G3004 έλεγεν G1027 βροντήν G1096 γεγονέναι G243 άλλοι G3004 έλεγον G32 άγγελος G1473 αυτώ λελάληκεν G2980  
  30 G611 απεκρίθη ο Ιησούς G3588   G*   G2532 και G2036 είπεν G3756 ου G1223 δι΄ G1473 εμέ G3778 αύτη G3588 η G5456 φωνή G1096 γέγονεν G235 αλλά G1223 δι΄ G1473 υμάς
  31 G3568 νυν G2920 κρίσις εστί G1510.2.3   G3588 του G2889 κόσμου τούτου G3778   G3568 νυν G3588 ο G758 άρχων G3588 του G2889 κόσμου τούτου G3778   G1544 εκβληθήσεται G1854 έξω
  32 G2504 καγώ G1437 εάν G5312 υψωθώ G1537 εκ G3588 της G1093 γης G3956 πάντας ελκύσω G1670   G4314 προς G1683 εμαυτόν
  33 G3778 τούτο δε G1161   G3004 έλεγε G4591 σημαίνων G4169 ποίω G2288 θανάτω G3195 ήμελλεν G599 αποθνήσκειν
  34 G611 απεκρίθη G1473 αυτώ G3588 ο G3793 όχλος G1473 ημείς G191 ηκούσαμεν G1537 εκ G3588 του G3551 νόμου G3754 ότι G3588 ο G5547 Χριστός G3306 μένει G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G2532 και G4459 πως G1473 συ λέγεις G3004   G3754 ότι G1163 δει G5312 υψωθήναι G3588 τον G5207 υιόν G3588 του G444 ανθρώπου G5100 τις G1510.2.3 εστιν G3778 ούτος G3588 ο G5207 υιός G3588 του G444 ανθρώπου
  35 G2036 είπεν ουν G3767   G1473 αυτοίς ο Ιησούς G3588   G*   G2089 έτι G3397 μικρόν G5550 χρόνον G3588 το G5457 φως G3326 μεθ΄ G1473 υμών G1510.2.3 εστι G4043 περιπατείτε G2193 έως G3588 το G5457 φως G2192 έχετε G2443 ίνα G3361 μη G4653 σκοτία G1473 υμάς G2638 καταλάβη G2532 και G3588 ο G4043 περιπατών G1722 εν G3588 τη G4653 σκοτία G3756 ουκ οίδε G1492   G4226 που G5217 υπάγει
  36 G2193 έως G3588 το G5457 φως G2192 έχετε G4100 πιστεύετε G1519 εις G3588 το G5457 φως G2443 ίνα G5207 υιοί G5457 φωτός G1096 γένησθε G3778 ταύτα G2980 ελάλησεν ο Ιησούς G3588   G*   G2532 και G565 απελθών G2928 εκρύβη G575 απ΄ G1473 αυτών
  37 G5118 τοσαύτα G1161 δε G1473 αυτού G4592 σημεία G4160 πεποιηκότος G1715 έμπροσθεν G1473 αυτών G3756 ουκ επίστευον G4100   G1519 εις G1473 αυτόν
  38 G2443 ίνα G3588 ο G3056 λόγος G* Ησαϊου G3588 του G4396 προφήτου G4137 πληρωθή G3739 ον G2036 είπεν G2962 κύριε G5100 τις G4100 επίστευσε G3588 τη G189 ακοή ημών G1473   G2532 και G3588 ο G1023 βραχίων G2962 κυρίου G5100 τίνι G601 απεκαλύφθη
  39 G1223 διά G3778 τούτο G3756 ουκ ηδύναντο G1410   G4100 πιστεύειν G3754 ότι G3825 πάλιν G2036 είπεν Ησαϊας G*  
  40 G5186 τετύφλωκεν G1473 αυτών G3588 τους G3788 οφθαλμούς G2532 και G4456 πεπώρωκεν G1473 αυτών G3588 την G2588 καρδίαν G2443 ίνα G3361 μη G1492 ίδωσι G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς G2532 και G3539 νοήσωσι G3588 τη G2588 καρδία G2532 και G1994 επιστραφώσι G2532 και G2390 ιάσωμαι G1473 αυτούς
  41 G3778 ταύτα G2036 είπεν Ησαϊας G*   G3753 ότε G1492 είδε G3588 την G1391 δόξαν αυτού G1473   G2532 και G2980 ελάλησε G4012 περί G1473 αυτού
  42 G3676 όμως G3305 μέντοι G2532 και G1537 εκ G3588 των G758 αρχόντων G4183 πολλοί G4100 επίστευσαν G1519 εις G1473 αυτόν G235 αλλά G1223 διά G3588 τους G* Φαρισαίους G3756 ουχ G3670 ωμολόγουν G2443 ίνα G3361 μη G656 αποσυνάγωγοι G1096 γένωνται
  43 G25 ηγάπησαν γαρ G1063   G3588 την G1391 δόξαν G3588 των G444 ανθρώπων G3123 μάλλον G2260 ήπερ G3588 την G1391 δόξαν G3588 του G2316 θεού
  44 G* Ιησούς δε G1161   G2896 έκραξε G2532 και G2036 είπεν G3588 ο G4100 πιστεύων G1519 εις G1473 εμέ G3756 ου πιστεύει G4100   G1519 εις G1473 εμέ G235 αλλ΄ G1519 εις G3588 τον G3992 πέμψαντά G1473 με
  45 G2532 και G3588 ο G2334 θεωρών G1473 εμέ G2334 θεωρεί G3588 τον G3992 πέμψαντά G1473 με
  46 G1473 εγώ G5457 φως G1519 εις G3588 τον G2889 κόσμον G2064 ελήλυθα G2443 ίνα G3956 πας G3588 ο G4100 πιστεύων G1519 εις G1473 εμέ G1722 εν G3588 τη G4653 σκοτία G3361 μη μείνη G3306  
  47 G2532 και G1437 εάν G5100 τις G1473 μου ακούση G191   G3588 των G4487 ρημάτων G2532 και G3361 μη G4100 πιστεύση G1473 εγώ G3756 ου G2919 κρίνω G1473 αυτόν G3756 ου γαρ G1063   G2064 ήλθον G2443 ίνα G2919 κρίνω G3588 τον G2889 κόσμον G235 αλλ΄ G2443 ίνα G4982 σώσω G3588 τον G2889 κόσμον
  48 G3588 ο G114 άθετων G1473 εμέ G2532 και G3361 μη λαμβάνων G2983   G3588 τα G4487 ρήματά μου G1473   G2192 έχει G3588 τον G2919 κρίνοντα G1473 αυτόν G3588 ο G3056 λόγος G3739 ον G2980 ελάλησα G1565 εκείνος G2919 κρινεί G1473 αυτόν G1722 εν G3588 τη G2078 εσχάτη G2250 ημέρα
  49 G3754 ότι G1473 εγώ G1537 εξ G1683 εμαυτού G3756 ουκ G2980 ελάλησα G235 αλλ΄ G3588 ο G3992 πέμψας G1473 με G3962 πατήρ G1473 αυτός G1473 μοι G1785 εντολήν G1325 έδωκε G5100 τι G2036 είπω G2532 και G5100 τι G2980 λαλήσω
  50 G2532 και G1492 οίδα G3754 ότι G3588 η G1785 εντολή αυτού G1473   G2222 ζωή G166 αιώνιός G1510.2.3 εστιν G3739 α G3767 ούν G2980 λαλώ εγώ G1473   G2531 καθώς G2046 είρηκέ G1473 μοι G3588 ο G3962 πατήρ G3779 ούτως G2980 λαλώ