John 17

DSV_Strongs(i)
  1 G5023 Dit G2424 heeft Jezus G2980 [G5656] gesproken G2532 , en G1869 [G5656] Hij hief G846 Zijn G3788 ogen G1519 op naar G3772 den hemel G2532 , en G2036 [G5627] zeide G3962 : Vader G5610 , de ure G2064 [G5754] is gekomen G1392 [G5657] , verheerlijk G4675 Uw G5207 Zoon G2443 , opdat G2532 ook G4675 Uw G5207 Zoon G4571 U G1392 [G5661] verheerlijke.
  2 G2531 Gelijkerwijs G846 Gij Hem G1849 macht G1325 [G5656] gegeven hebt G3956 over alle G4561 vlees G2443 , opdat G3956 al G3739 wat G846 Gij Hem G1325 [G5758] gegeven hebt G166 , Hij hun het eeuwige G2222 leven G1325 [G5661] geve.
  3 G1161 En G3778 dit G2076 [G5748] is G166 het eeuwige G2222 leven G2443 , dat G4571 zij U G1097 [G5725] kennen G3441 , den enigen G228 waarachtigen G2316 God G2532 , en G2424 Jezus G5547 Christus G3739 , Dien G649 [G5656] Gij gezonden hebt.
  4 G1473 Ik G4571 heb U G1392 [G5656] verheerlijkt G1909 op G1093 de aarde G5048 [G5656] ; Ik heb voleindigd G2041 het werk G3739 , dat G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G2443 om G4160 [G5661] te doen;
  5 G2532 En G3568 nu G1392 [G5657] verheerlijk G3165 Mij G4771 , Gij G3962 Vader G3844 , bij G4572 Uzelven G1391 , met de heerlijkheid G3739 , die G3844 Ik bij G4671 U G2192 [G5707] had G4253 , eer G2889 de wereld G1511 [G5750] was.
  6 G4675 Ik heb Uw G3686 Naam G5319 [G5656] geopenbaard G444 den mensen G3739 , die G3427 Gij Mij G1537 uit G2889 de wereld G1325 [G5758] gegeven hebt G2258 [G5713] . Zij waren G4674 Uw G2532 , en G1698 Gij hebt Mij G846 dezelve G1325 [G5758] gegeven G2532 ; en G4675 zij hebben Uw G3056 woord G5083 [G5758] bewaard.
  7 G3568 Nu G1097 [G5758] hebben zij bekend G3754 , dat G3956 alles G3745 , wat G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G3844 , van G4675 U G2076 [G5748] is.
  8 G3754 Want G4487 de woorden G3739 , die G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G846 , heb Ik hun G1325 [G5758] gegeven G2532 , en G2983 [G5627] zij hebben ze ontvangen G2532 , en G230 zij hebben waarlijk G1097 [G5627] bekend G3754 , dat G3844 Ik van G4675 U G1831 [G5627] uitgegaan ben G2532 , en G4100 [G5656] hebben geloofd G3754 , dat G4771 Gij G3165 Mij G649 [G5656] gezonden hebt.
  9 G1473 Ik G2065 [G5719] bid G4012 voor G846 hen G2065 [G5719] ; Ik bid G3756 niet G4012 voor G2889 de wereld G235 , maar G4012 voor G3739 degenen, die G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G3754 , want G1526 [G5748] zij zijn G4674 Uw.
  10 G2532 En G3956 al G1699 het Mijne G2076 [G5748] is G4674 Uw G2532 , en G4674 het Uwe G1699 is Mijn G2532 ; en G1722 Ik ben in G846 hen G1392 [G5769] verheerlijkt.
  11 G2532 En G1510 [G5748] Ik ben G3765 niet G2089 meer G1722 in G2889 de wereld G2532 , maar G3778 deze G1526 [G5748] zijn G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G1473 Ik G2064 [G5736] kome G4314 tot G4571 U G40 , Heilige G3962 Vader G5083 [G5657] , bewaar G846 ze G1722 in G4675 Uw G3686 Naam G3739 , die G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G2443 , opdat G1520 zij een G5600 [G5753] zijn G2531 , gelijk als G2249 Wij.
  12 G3753 Toen G3326 Ik met G846 hen G1722 in G2889 de wereld G2252 [G5713] was G5083 [G5707] , bewaarde G1473 Ik G846 ze G1722 in G4675 Uw G3686 Naam G846 . Die G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G5442 [G5656] , heb Ik bewaard G2532 , en G3762 niemand G1537 uit G846 hen G622 [G5639] is verloren gegaan G1508 , dan G5207 de zoon G684 der verderfenis G2443 , opdat G1124 de Schrift G4137 [G5686] vervuld worde.
  13 G1161 Maar G3568 nu G2064 [G5736] kom Ik G4314 tot G4571 U G2532 , en G2980 [G5719] spreek G5023 dit G1722 in G2889 de wereld G2443 , opdat G1699 zij Mijn G5479 blijdschap G4137 [G5772] vervuld G2192 [G5725] mogen hebben G1722 in G846 zichzelven.
  14 G1473 Ik G846 heb hun G4675 Uw G3056 woord G1325 [G5758] gegeven G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft ze G3404 [G5656] gehaat G3754 , omdat G1537 zij van G2889 de wereld G3756 niet G1526 [G5748] zijn G2531 , gelijk als G1473 Ik G1537 van G2889 de wereld G3756 niet G1510 [G5748] ben.
  15 G2065 [G5719] Ik bid G3756 niet G2443 , dat G846 Gij hen G1537 uit G2889 de wereld G142 [G5661] wegneemt G235 , maar G2443 dat G846 Gij hen G5083 [G5661] bewaart G1537 van G4190 den boze.
  16 G1526 [G5748] Zij zijn G3756 niet G1537 van G2889 de wereld G2531 , gelijkerwijs G1473 Ik G1537 van G2889 de wereld G3756 niet G1510 [G5748] ben.
  17 G37 [G5657] Heilig G846 ze G1722 in G4675 Uw G225 waarheid G4674 ; Uw G3056 woord G2076 [G5748] is G225 de waarheid.
  18 G2531 Gelijkerwijs G1691 Gij Mij G649 [G5656] gezonden hebt G1519 in G2889 de wereld G2504 H , [alzo] heb Ik G846 hen G2504 ook G1519 in G2889 de wereld G649 [G5656] gezonden.
  19 G2532 En G1473 Ik G37 [G5719] heilige G1683 Mijzelven G5228 voor G846 hen G2443 , opdat G2532 ook G846 zij G37 H geheiligd G5600 [G5753] mogen G37 [G5772] zijn G1722 in G225 waarheid.
  20 G1161 En G2065 [G5719] Ik bid G3756 niet G3440 alleen G4012 voor G5130 dezen G235 , maar G2532 ook G4012 voor G4100 H degenen, die G1223 door G846 hun G3056 woord G1519 in G1691 Mij G4100 [G5694] geloven zullen.
  21 G2443 Opdat G3956 zij allen G1520 een G5600 [G5753] zijn G2531 , gelijkerwijs G4771 Gij G3962 , Vader G1722 , in G1698 Mij G2504 , en Ik G1722 in G4671 U G2443 , dat G2532 ook G846 zij G1722 in G2254 Ons G1520 een G5600 [G5753] zijn G2443 ; opdat G2889 de wereld G4100 [G5661] gelove G3754 , dat G4771 Gij G3165 Mij G649 [G5656] gezonden hebt.
  22 G2532 En G1473 Ik G846 heb hun G1391 de heerlijkheid G1325 [G5758] gegeven G3739 , die G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G2443 ; opdat G1520 zij een G5600 [G5753] zijn G2531 , gelijk als G2249 Wij G1520 Een G2070 [G5748] zijn;
  23 G1473 Ik G1722 in G846 hen G2532 , en G4771 Gij G1722 in G1698 Mij G2443 ; opdat G5048 [G5772] zij volmaakt G5600 [G5753] zijn G1519 in G1520 een G2532 , en G2443 opdat G2889 de wereld G1097 [G5725] bekenne G3754 , dat G4771 Gij G3165 Mij G649 [G5656] gezonden hebt G2532 , en G846 hen G25 [G5656] liefgehad hebt G2531 , gelijk G1691 Gij Mij G25 [G5656] liefgehad hebt.
  24 G3962 Vader G2309 [G5719] , Ik wil G2443 , dat G3699 waar G1473 Ik G1510 [G5748] ben G2548 , ook die G3326 bij G1700 Mij G5600 [G5753] zijn G3739 , die G3427 Gij Mij G1325 [G5758] gegeven hebt G2443 ; opdat G1699 zij Mijn G1391 heerlijkheid G2334 [G5725] mogen aanschouwen G3739 , die G3427 Gij Mij G1325 [G5656] gegeven hebt G3754 ; want G3165 Gij hebt Mij G25 [G5656] liefgehad G4253 , voor G2602 de grondlegging G2889 der wereld.
  25 G2532   G1342 Rechtvaardige G3962 Vader G2889 , de wereld G4571 heeft U G3756 niet G1097 [G5627] gekend G1161 ; maar G1473 Ik G4571 heb U G1097 [G5627] gekend G2532 , en G3778 dezen G1097 [G5627] hebben bekend G3754 , dat G4771 Gij G3165 Mij G649 [G5656] gezonden hebt.
  26 G2532 En G846 Ik heb hun G4675 Uw G3686 Naam G1107 [G5656] bekend gemaakt G2532 , en G1107 [G5692] zal [Hem] bekend maken G2443 ; opdat G26 de liefde G3739 , waarmede G3165 Gij Mij G25 [G5656] liefgehad hebt G1722 , in G846 hen G5600 [G5753] zij G2504 , en Ik G1722 in G846 hen.