John 17

ABP_GRK(i)
  1 G3778 ταύτα G2980 ελάλησεν ο Ιησούς G3588   G*   G2532 και G1869 επήρε G3588 τους G3788 οφθαλμούς αυτού G1473   G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G2036 είπε G3962 πάτερ G2064 ελήλυθεν G3588 η G5610 ώρα G1392 δόξασόν G1473 σου G3588 τον G5207 υιόν G2443 ίνα G2532 και G3588 ο G5207 υιός σου G1473   G1392 δοξάση G1473 σε
  2 G2531 καθώς G1325 έδωκας G1473 αυτώ G1849 εξουσίαν G3956 πάσης G4561 σαρκός G2443 ίνα G3956 παν G3739 ο G1325 δέδωκας G1473 αυτώ G1325 δώσει G1473 αυτοίς G2222 ζωήν G166 αιώνιον
  3 G3778 αύτη δε G1161   G1510.2.3 εστιν G3588 η G166 αιώνιος G2222 ζωή G2443 ίνα G1097 γινώσκωσί G1473 σε G3588 τον G3441 μόνον G228 αληθινόν G2316 θεόν G2532 και G3739 ον G649 απέστειλας G* Ιησούν G5547 Χριστόν
  4 G1473 εγώ G1473 σε εδόξασα G1392   G1909 επί G3588 της G1093 γης G3588 το G2041 έργον G5048 ετελείωσα G3739 ο G1325 δέδωκάς G1473 μοι G2443 ίνα G4160 ποιήσω
  5 G2532 και G3568 νυν G1392 δόξασόν G1473 με G1473 συ G3962 πάτερ G3844 παρά G4572 σεαυτώ G3588 τη G1391 δόξη G3739 η G2192 είχον G4253 προ G3588 του G3588 τον G2889 κόσμον G1510.1 είναι G3844 παρά G1473 σοι
  6 G5319 εφανέρωσά G1473 σου G3588 το G3686 όνομα G3588 τοις G444 ανθρώποις G3739 ους G1325 δέδωκάς G1473 μοι G1537 εκ G3588 του G2889 κόσμου G4674 σοι ήσαν G1510.7.6   G2532 και G1473 εμοί αυτούς G1473   G1325 δέδωκας G2532 και G3588 τον G3056 λόγον σου G1473   G5083 τετηρήκασι
  7 G3568 νυν G1097 έγνωκαν G3754 ότι G3956 πάντα G3745 όσα G1325 δέδωκάς G1473 μοι G3844 παρά G1473 σου G1510.2.3 εστιν
  8 G3754 ότι G3588 τα G4487 ρήματα G3739 α G1325 δέδωκάς G1473 μοι G1325 δέδωκα G1473 αυτοίς G2532 και G1473 αυτοί G2983 έλαβον G2532 και G1097 έγνωσαν G230 αληθώς G3754 ότι G3844 παρά G1473 σου G1831 εξήλθον G2532 και G4100 επίστευσαν G3754 ότι G1473 συ G1473 με απέστειλας G649  
  9 G1473 εγώ G4012 περί G1473 αυτών G2065 ερωτώ G3756 ου G4012 περί G3588 του G2889 κόσμου G2065 ερωτώ G235 αλλά G4012 περί G3739 ων G1325 δέδωκάς G1473 μοι G3754 ότι G4674 σοι εισι G1510.2.6  
  10 G2532 και G3588 τα G1699 εμά G3956 πάντα G4674 σα G1510.2.3 εστι G2532 και G3588 τα G4674 σα G1699 εμά G2532 και G1392 δεδόξασμαι G1722 εν G1473 αυτοίς
  11 G2532 και G3765 ουκέτι G1510.2.1 ειμί G1722 εν G3588 τω G2889 κόσμω G2532 και G3778 ούτοι G1722 εν G3588 τω G2889 κόσμω G1510.2.6 εισί G2532 και G1473 εγώ G4314 προς G1473 σε G2064 έρχομαι G3962 πάτερ G39 άγιε G5083 τήρησον G1473 αυτούς G1722 εν G3588 τω G3686 ονόματί σου G1473   G3739 ους G1325 δέδωκάς G1473 μοι G2443 ίνα G1510.3 ώσιν G1520 εν G2531 καθώς G1473 ημείς
  12 G3753 ότε G1510.7.1 ήμην G3326 μετ΄ G1473 αυτών G1722 εν G3588 τω G2889 κόσμω G1473 εγώ G5083 ετήρουν G1473 αυτούς G1722 εν G3588 τω G3686 ονόματί σου G1473   G3739 ους G1325 δέδωκάς G1473 μοι G5442 εφύλαξα G2532 και G3762 ουδείς G1537 εξ G1473 αυτών G622 απώλετο G1508 ει μη G3588 ο G5207 υιός G3588 της G684 απωλείας G2443 ίνα G3588 η G1124 γραφή G4137 πληρωθή
  13 G3568 νυν δε G1161   G4314 προς G1473 σε G2064 έρχομαι G2532 και G3778 ταύτα G2980 λαλώ G1722 εν G3588 τω G2889 κόσμω G2443 ίνα G2192 έχωσι G3588 την G5479 χαράν G3588 την G1699 εμήν G4137 πεπληρωμένην G1722 εν G1473 αυτοίς
  14 G1473 εγώ G1325 δέδωκα G1473 αυτοίς G3588 τον G3056 λόγον σου G1473   G2532 και G3588 ο G2889 κόσμος G3404 εμίσησεν G1473 αυτούς G3754 ότι G3756 ουκ εισίν G1510.2.6   G1537 εκ G3588 του G2889 κόσμου G2531 καθώς G1473 εγώ G3756 ουκ ειμί G1510.2.1   G1537 εκ G3588 του G2889 κόσμου
  15 G3756 ουκ ερωτώ G2065   G2443 ίνα G142 άρης G1473 αυτούς G1537 εκ G3588 του G2889 κόσμου G235 αλλ΄ G2443 ίνα G5083 τηρήσης G1473 αυτούς G1537 εκ G3588 του G4190 πονηρού
  16 G1537 εκ G3588 του G2889 κόσμου G3756 ουκ εισί G1510.2.6   G2531 καθώς G1473 εγώ G1537 εκ G3588 του G2889 κόσμου G3756 ουκ ειμί G1510.2.1  
  17 G37 αγίασον G1473 αυτούς G1722 εν G3588 τη G225 αληθεία σου G1473   G3588 ο G3056 λόγος G3588 ο G4674 σος G225 αλήθειά εστι G1510.2.3  
  18 G2531 καθώς G1473 εμέ απέστειλας G649   G1519 εις G3588 τον G2889 κόσμον G2504 καγώ G649 απέστειλα G1473 αυτούς G1519 εις G3588 τον G2889 κόσμον
  19 G2532 και G5228 υπέρ G1473 αυτών G1473 εγώ G37 αγιάζω G1683 εμαυτόν G2443 ίνα G2532 και G1473 αυτοί G1510.3 ώσιν G37 ηγιασμένοι G1722 εν G225 αληθεία
  20 G3756 ου G4012 περί G3778 τούτων G1161 δε G2065 ερωτώ G3440 μόνον G235 αλλά G2532 και G4012 περί G3588 των G4100 πιστευσόντων G1223 διά G3588 του G3056 λόγου αυτών G1473   G1519 εις G1473 εμέ
  21 G2443 ίνα G3956 πάντες G1520 εν ώσι G1510.3   G2531 καθώς G1473 συ G3962 πάτερ G1722 εν G1473 εμοί G2504 καγώ G1722 εν G1473 σοι G2443 ίνα G2532 και G1473 αυτοί G1520 εν G1473 ημίν G1520 εν ώσιν G1510.3   G2443 ίνα G3588 ο G2889 κόσμος G4100 πιστεύση G3754 ότι G1473 συ G1473 με απέστειλας G649  
  22 G2532 και G1473 εγώ G3588 την G1391 δόξαν G3739 ην G1325 δέδωκάς G1473 μοι G1325 δέδωκα G1473 αυτοίς G2443 ίνα G1510.3 ώσιν G1520 εν G2531 καθώς G1473 ημείς G1520 εν εσμεν G1510.2.4  
  23 G1473 εγώ G1722 εν G1473 αυτοίς G2532 και G1473 συ G1722 εν G1473 εμοί G2443 ίνα G1510.3 ώσι G5048 τετελειωμένοι G1519 εις G1520 εν G2532 και G2443 ίνα G1097 γινώσκη G3588 ο G2889 κόσμος G3754 ότι G1473 συ G1473 με απέστειλας G649   G2532 και G25 ηγάπησας G1473 αυτούς G2531 καθώς G1473 εμέ ηγάπησας G25  
  24 G3962 πάτερ G3739 ους G1325 δέδωκάς G1473 μοι G2309 θέλω G2443 ίνα G3699 όπου G1510.2.1 ειμί εγώ G1473   G2548 κακείνοι G1510.3 ώσι G3326 μετ΄ G1473 εμού G2443 ίνα G2334 θεωρώσι G3588 την G1391 δόξαν G3588 την G1699 εμήν G3739 ην G1325 έδωκάς G1473 μοι G3754 ότι G25 ηγάπησάς G1473 με G4253 προ G2602 καταβολής G2889 κόσμου
  25 G3962 πάτερ G1342 δίκαιε G2532 και G3588 ο G2889 κόσμος G1473 σε G3756 ουκ G1097 έγνω G1473 εγώ δε G1161   G1473 σε έγνων G1097   G2532 και G3778 ούτοι G1097 έγνωσαν G3754 ότι G1473 συ G1473 με απέστειλας G649  
  26 G2532 και G1107 εγνώρισα G1473 αυτοίς G3588 το G3686 όνομά σου G1473   G2532 και G1107 γνωρίσω G2443 ίνα G3588 η G26 αγάπη G3739 ην G25 ηγάπησάς G1473 με G1722 εν G1473 αυτοίς G1510.3 η G2504 καγώ G1722 εν G1473 αυτοίς