John

  1:1   1722 εν In 746 αρχή the beginning 1510.7.3 ην was 3588 ο the 3056 λόγος word, 2532 και and 3588 ο the 3056 λόγος word 1510.7.3 ην was 4314 προς with 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 2316 θεός [4God 1510.7.3 ην 3was 3588 ο 1the 3056 λόγος 2word].   1:2   3778 ούτος This one 1510.7.3 ην was 1722 εν in 746 αρχή the beginning 4314 προς with 3588 τον   2316 θεόν God.   1:3   3956 πάντα All 1223 δι΄ through 1473 αυτού him 1096 εγένετο existed, 2532 και and 5565 χωρίς apart from 1473 αυτού him 1096 εγένετο existed 3761 ουδέ not even 1520 εν one thing 3739 ο which 1096 γέγονεν exists.   1:4   1722 εν In 1473 αυτώ him 2222-1510.7.3 ζωή ην was life, 2532 και and 3588 η the 2222 ζωή life 1510.7.3 ην was 3588 το the 5457 φως light 3588 των   444 ανθρώπων of men.   1:5   2532 και And 3588 το the 5457 φως light 1722 εν in 3588 τη the 4653 σκοτία darkness 5316 φαίνει appears, 2532 και and 3588 η the 4653 σκοτία darkness 1473 αυτό [2it 3756 ου 3not 2638 κατέλαβεν 1overtook].   1:6   1096 εγένετο There existed 444 άνθρωπος a man 649 απεσταλμένος being sent 3844 παρά by 2316 θεού God, 3686 όνομα the name 1473 αυτώ to him -- * Ιωάννης John.   1:7   3778 ούτος This one 2064 ήλθεν came 1519 εις for 3141 μαρτυρίαν a witness 2443 ίνα that 3140 μαρτυρήση he should witness 4012 περί concerning 3588 του the 5457 φωτός light, 2443 ίνα that 3956 πάντες all 4100 πιστεύσωσιν should believe 1223 δι΄ through 1473 αυτού him.   1:8   3756-1510.7.3 ουκ ην [2was not 1565 εκείνος 1That one] 3588 το the 5457 φως light, 235 αλλ΄ but 2443 ίνα that 3140 μαρτυρήση he should witness 4012 περί concerning 3588 του the 5457 φωτός light.   1:9   1510.7.3 ην [4was 3588 το 1The 5457 φως 3light 3588 το   228 αληθινόν 2true] 3739 ο which 5461 φωτίζει lightens 3956 πάντα every 444 άνθρωπον man 2064 ερχόμενον coming 1519 εις into 3588 τον the 2889 κόσμον world.   1:10   1722 εν [2in 3588 τω 3the 2889 κόσμω 4world 1510.7.3 ην 1He was], 2532 και and 3588 ο the 2889 κόσμος world 1223 δι΄ by 1473 αυτού him 1096 εγένετο existed, 2532 και and 3588 ο the 2889 κόσμος world 1473 αυτόν [2him 3756 ουκ 3not 1097 έγνω 1knew].   1:11   1519 εις Unto 3588-2398 τα ίδια his own 2064 ήλθεν he came, 2532 και and 3588-2398 οι ίδιοι his own 1473 αυτόν [2him 3756 ου 3not 3880 παρέλαβον 1received].   1:12   3745-1161 όσοι δε But as many as 2983 έλαβον received 1473 αυτόν him, 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτοίς to them 1849 εξουσίαν authority 5043 τέκνα [2children 2316 θεού 3of God 1096 γενέσθαι 1to become], 3588 τοις to the ones 4100 πιστεύουσιν believing 1519 εις in 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name;   1:13   3739 οι the ones who 3756 ουκ not 1537 εξ from 129 αιμάτων blood, 3761 ουδέ nor 1537 εκ from 2307 θελήματος will 4561 σαρκός of flesh, 3761 ουδέ nor 1537 εκ from 2307 θελήματος will 435 ανδρός of man, 235 αλλ΄ but 1537 εκ from 2316 θεού God 1080 εγεννήθησαν were born.   1:14   2532 και And 3588 ο the 3056 λόγος word 4561 σάρξ [2flesh 1096 εγένετο 1became], 2532 και and 4637 εσκήνωσεν tented 1722 εν among 1473 ημίν us, 2532 και and 2300 εθεασάμεθα we saw 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτού his glory, 1391 δόξαν glory 5613 ως as 3439 μονογενούς an only child 3844 παρά of 3962 πατρός the father, 4134 πλήρης full 5484 χάριτος of favor 2532 και and 225 αληθείας truth.   1:15   * Ιωάννης John 3140 μαρτυρεί witnessed 4012 περί concerning 1473 αυτού him, 2532 και and 2896 κέκραγε cried out, 3004 λέγων saying, 3778 ούτος This 1510.7.3 ην was 3739 ον whom 2036 είπον I said, 3588 ο The one 3694 οπίσω [2after 1473 μου 3me 2064 ερχόμενος 1coming] 1715 έμπροσθέν [2before 1473 μου 3me 1096 γέγονεν 1was], 3754 ότι for 4413 πρώτός [2foremost over 1473 μου 3me 1510.7.3 ην 1he was].   1:16   2532 και And 1537 εκ from out of 3588 του   4138-1473 πληρώματος αυτού his fullness 1473 ημείς we 3956 πάντες all 2983 ελάβομεν received, 2532 και even 5484 χάριν favor 473 αντί upon 5484 χάριτος favor.   1:17   3754 ότι For 3588 ο the 3551 νόμος law 1223 διά [2through * Μωσέως 3Moses 1325 εδόθη 1was given]; 3588 η the 5484 χάρις favor 2532 και and 3588 η the 225 αλήθεια truth 1223 διά [2through * Ιησού 3Jesus 5547 Χριστού 4Christ 1096 εγένετο 1came].   1:18   2316 θεόν [3God 3762 ουδείς 1No one 3708 εώρακε 2has seen] 4455 πώποτε at any time; 3588 ο the 3439 μονογενής only born 5207 υιός son, 3588 ο the one 1510.6 ων being 1519 εις in 3588 τον the 2859 κόλπον bosom 3588 του of the 3962 πατρός father, 1565 εκείνος that one 1834 εξηγήσατο described him.   1:19   2532 και And 3778 αύτη this 1510.2.3 εστίν is 3588 η the 3141 μαρτυρία witness 3588 του   * Ιωάννου of John, 3753 ότε when 649 απέστειλαν [3sent 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews] 1537 εξ from * Ιεροσολύμων Jerusalem 2409 ιερείς priests 2532 και and * Λευϊτας Levites, 2443 ίνα that 2065 ερωτήσωσιν they should ask 1473 αυτόν him, 1473 συ [3you 5100 τις 1Who 1510.2.2 ει 2are]?   1:20   2532 και And 3670 ωμολόγησε he acknowledged, 2532 και and 3756 ουκ did not 720 ηρνήσατο deny; 2532 και and 3670 ωμολόγησεν acknowledged 3754 ότι that, 3756 ουκ [2not 1510.2.1-1473 ειμί εγώ 1I am] 3588 ο the 5547 Χριστός Christ.   1:21   2532 και And 2065 ηρώτησαν they asked 1473 αυτόν him, 5100 τι What 3767 ούν then? * Ηλίας [3Elijah 1510.2.2 ει 1Are 1473 συ 2you]? 2532 και And 3004 λέγει he says, 3756-1510.2.1 ουκ ειμί I am not. 3588 ο [3the 4396 προφήτης 4prophet 1510.2.2 ει 1Are 1473 συ 2you]? 2532 και And 611 απεκρίθη he answered, 3756 ου No.   1:22   2036 είπον They said 3767 ούν then 1473 αυτώ to him, 5100 τις Who 1510.2.2 ει are you? 2443 ίνα that 612 απόκρισιν an answer 1325 δώμεν we should give 3588 τοις to the ones 3992 πέμψασιν having sent 1473 ημάς us; 5100 τι what 3004 λέγεις say you 4012 περί concerning 4572 σεαυτού yourself?   1:23   5346 έφη He said, 1473 εγώ I am 5456 φωνή a voice 994 βοώντος yelling 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2116 ευθύνατε Straighten 3588 την the 3598 οδόν way 2962 κυρίου of the lord! 2531 καθώς as 2036 είπεν said * Ησαϊας Isaiah 3588 ο the 4396 προφήτης prophet.   1:24   2532 και And 3588 οι the ones 649 απεσταλμένοι being sent 1510.7.6 ήσαν were 1537 εκ of 3588 των the * Φαρισαίων Pharisees.   1:25   2532 και And 2065 ηρώτησαν they asked 1473 αυτόν him, 2532 και and 2036 είπον said 1473 αυτώ to him, 5100 τι Why 3767 ούν then 907 βαπτίζεις do you immerse, 1487 ει if 1473 συ you 3756-1510.2.2 ουκ ει are not 3588 ο the 5547 Χριστός Christ, 3777 ούτε nor * Ηλίας Elijah, 3777 ούτε nor 3588 ο the 4396 προφήτης prophet?   1:26   611 απεκρίθη [2answered 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιωάννης 1John], 3004 λέγων saying, 1473 εγώ I 907 βαπτίζω immerse 1722 εν in 5204 ύδατι water; 3319-1161 μέσος δε but in the midst 1473 υμών of you 2476 έστηκεν stands 3739 ον whom 1473 υμείς you 3756-1492 ουκ οίδατε know not.   1:27   1473 αυτός He 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3694 οπίσω [2after 1473 μου 3me 2064 ερχόμενος 1coming], 3739 ος who 1715 έμπροσθέν [2before 1473 μου 3me 1096 γέγονεν 1exists], 3739 ου of whom 1473 εγώ I 3756-1510.2.1 ουκ ειμί am not 514 άξιος worthy 2443 ίνα that 3089 λύσω I should untie 1473 αυτού his 3588 το   2438 ιμάντα strap 3588 του of the 5266 υποδήματος sandal.   1:28   3778 ταύτα These things 1722 εν in * Βηθανία Bethany 1096 εγένετο took place 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, 3699 όπου where 1510.7.3-* ην Ιωάννης John was 907 βαπτίζων immersing.   1:29   3588 τη The 1887 επαύριον next day 991-3588-* βλέπει ο Ιωάννης John sees 3588 τον   * Ιησούν Jesus 2064 ερχόμενον coming 4314 προς to 1473 αυτόν him, 2532 και and 3004 λέγει he says, 2396 ίδε See 3588 ο the 286 αμνός lamb 3588 του   2316 θεού of God! 3588 ο the one 142 αίρων carrying 3588 την the 266 αμαρτίαν sin 3588 του of the 2889 κόσμου world.   1:30   3778 ούτός This 1510.2.3 εστι is 4012 περί concerning 3739 ου of whom 1473 εγώ I 2036 είπον said, 3694 οπίσω After 1473 μου me 2064 έρχεται comes 435 ανήρ a man, 3739 ος who 1715 έμπροσθέν [2before 1473 μου 3me 1096 γέγονεν 1was], 3754 ότι for 4413 πρώτός [2foremost over 1473 μου 3me 1510.7.3 ην 1he was].   1:31   2504 καγώ And I 3756 ουκ did not 1492 ήδειν know 1473 αυτόν him; 235 αλλ΄ but 2443 ίνα that 5319 φανερωθή he should be made manifest 3588 τω to * Ισραήλ Israel -- 1223 διά on account of 3778 τούτο this 2064-1473 ήλθον εγώ I came 1722 εν in 3588 τω the 5204 ύδατι water 907 βαπτίζων immersing.   1:32   2532 και And 3140-* εμαρτύρησεν Ιωάννης John witnessed, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 2300 τεθέαμαι I saw 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 2597 καταβαίνον descending 5616 ωσεί as 4058 περιστεράν a dove 1537 εξ from out of 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 3306 έμεινεν it remained 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him.   1:33   2504 καγώ And I 3756 ουκ did not 1492 ήδειν know 1473 αυτόν him; 235 αλλ΄ but 3588 ο the one 3992-1473 πέμψας με having sent me forth 907 βαπτίζειν to immerse 1722 εν in 5204 ύδατι water, 1565 εκείνός that one 1473-2036 μοι είπεν said to me, 1909 εφ΄ Upon 3739 ον whom 302 αν ever 1492 ίδης you should behold 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 2597 καταβαίνον descending 2532 και and 3306 μένον remaining 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him, 3778 ούτός he 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 907 βαπτίζων immersing 1722 εν by 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy].   1:34   2504 καγώ And I 3708 εώρακα have seen, 2532 και and 3140 μεμαρτύρηκα I have witnessed 3754 ότι that 3778 ούτός this 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God.   1:35   3588 τη The 1887 επαύριον next day 3825 πάλιν again 2476-3588-* ειστήκει ο Ιωάννης John stood, 2532 και and 1537 εξ [2of 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού 3his disciples 1417 δύο 1two].   1:36   2532 και And 1689 εμβλέψας looking at 3588 τω   * Ιησού Jesus 4043 περιπατούντι walking, 3004 λέγει he says, 2396 ίδε Behold 3588 ο the 286 αμνός lamb 3588 του   2316 θεού of God!   1:37   2532 και And 191 ήκουσαν [4heard 1473 αυτού 5him 3588 οι 1the 1417 δύο 2two 3101 μαθηταί 3disciples] 2980 λαλούντος speaking, 2532 και and 190 ηκολούθησαν they followed 3588 τω   * Ιησού Jesus.   1:38   4762 στραφείς [3having turned 1161 δε 1And 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus], 2532 και and 2300 θεασάμενος seeing 1473 αυτούς them 190 ακολουθούντας following, 3004 λέγει says 1473 αυτοίς to them 5100 τι What 2212 ζητείτε do you seek? 3588-1161 οι δε And they 2036 είπον said 1473 αυτώ to him, 4461 ραββί Rabbi, 3739 ο which 3004 λέγεται is to say, 2059 ερμηνευόμενον being translated, 1320 διδάσκαλε Teacher, 4226 που where 3306 μένεις do you stay?   1:39   3004 λέγει He says 1473 αυτοίς to them, 2064 έρχεσθε Come 2532 και and 1492 ίδετε see! 2064 ήλθον They came 2532 και and 1492 είδον saw 4226 που where 3306 μένει he stayed, 2532 και and 3844 παρ΄ [2with 1473 αυτώ 3him 3306 έμειναν 1they stayed] 3588 την   2250-1565 ημέραν εκείνην that day. 5610-1161 ώρα δε And the hour 1510.7.3 ην was 5613 ως about 1181 δεκάτη the tenth.   1:40   1510.7.3 ην [6was * Ανδρέας 1Andrew 3588 ο 2the 80 αδελφός 3brother * Σίμωνος 4of Simon * Πέτρου 5Peter] 1520 εις one 1537 εκ of 3588 των the 1417 δύο two 3588 των of the ones 191 ακουσάντων having heard 3844 παρά from * Ιωάννου John, 2532 και and 190 ακολουθησάντων having followed 1473 αυτώ him.   1:41   2147 ευρίσκει [3finds 3778 ούτος 1He 4413 πρώτος 2first] 3588 τον   80 αδελφόν [2brother 3588-2398 τον ίδιον 1his own] * Σίμωνα Simon, 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 2147 ευρήκαμεν We have found 3588 τον the 3323 μεσίαν Messiah, 3739 ο which 1510.2.3 εστι is 3177 μεθερμηνευόμενον being translated, 5547 Χριστός Christ.   1:42   2532 και And 71 ήγαγεν he led 1473 αυτόν him 4314 προς to 3588 τον   * Ισηούν Jesus. 1689-1161 εμβλέψας δε And looking at 1473 αυτώ him, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπε said, 1473 συ You 1510.2.2 ει are * Σίμων Simon 3588 ο the 5207 υιός son * Ιωνά of Jonah, 1473 συ you 2564 κληθήση shall be called * Κηφάς Cephas; 3739 ο which 2059 ερμηνεύεται is translated, 4074 πέτρος A piece of rock.   1:43   3588 τη The 1887 επαύριον next day 2309 ηθέλησεν he wanted 1831 εξελθείν to go forth 1519 εις into 3588 την   * Γαλιλαίαν Galilee, 2532 και and 2147 ευρίσκει he finds * Φίλιππον Philip, 2532 και and 3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 190 ακολούθει Follow 1473 μοι me!   1:44   1510.7.3 ην [3was 1161 δε 1And 3588 ο   * Φίλιππος 2Philip] 575 από from * Βηθσαϊδά Bethsaida, 1537 εκ from out of 3588 της the 4172 πόλεως city * Ανδρέου of Andrew 2532 και and * Πέτρου Peter.   1:45   2147-* ευρίσκει Φίλιππος Philip finds 3588 τον   * Ναθανήλ Nathanael, 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 3739 ον The one whom 1125-* έγραψε Μωσής Moses wrote 1722 εν in 3588 τω the 3551 νόμω law, 2532 και and 3588 οι the 4396 προφήται prophets, 2147 ευρήκαμεν we have found -- * Ιησούν Jesus 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   * Ιωσήφ of Joseph, 3588 τον the one 575 από from * Ναζαρέτ Nazareth.   1:46   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him * Ναθανήλ 1Nathanael], 1537 εκ [5from out of * Ναζαρέτ 6Nazareth 1410 δύναταί 3able 5100 τι 1Is anything 18 αγαθόν 2good 1510.1 είναι 4to be]? 3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him * Φίλιππος 1Philip], 2064 έρχου Come 2532 και and 1492 ίδε see!   1:47   1492-3588-* είδεν ο Ιησούς Jesus beheld 3588 τον   * Ναθαναήλ Nathanael 2064 ερχόμενον coming 4314 προς to 1473 αυτόν him, 2532 και and 3004 λέγει says 4012 περί concerning 1473 αυτού him, 2396 ίδε See! 230 αληθώς truly * Ισραηλίτης an Israelite 1722 εν in 3739 ω whom 1388 δόλος [2deceit 3756-1510.2.3 ουκ έστι 1there is no].   1:48   3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him * Ναθαναήλ 1Nathanael], 4159 πόθεν From what place 1473-1097 με γινώσκεις do you know me? 611-3588-* απεκρίθη ο Ιησούς Jesus answered 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 4253 προ Before 3588 του   1473 σε [3you * Φίλιππον 1Philip 5455 φωνήσαι 2calling], 1510.6 όντα being 5259 υπό under 3588 την the 4808 συκήν fig-tree, 1492 είδόν I beheld 1473 σε you.   1:49   611-* απεκρίθη Ναθαναήλ Nathanael responded 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 4461 ραββί Rabbi, 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God, 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 935 βασιλεύς king 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   1:50   611-* απεκρίθη Ιησούς Jesus responded 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 3754 ότι Because 2036 είπόν I said 1473 σοι to you, 1492 είδόν I beheld 1473 σε you 5270 υποκάτω underneath 3588 της the 4808 συκής fig-tree, 4100 πιστεύεις you believe? 3173 μείζων Greater things 3778 τούτων than these 3708 όψει you shall see.   1:51   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτώ to him, 281 αμήν Amen, 281 αμήν amen, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 575 απ΄ From 737 άρτι now on 3708 όψεσθε you shall see 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven 455 ανεωγότα opening, 2532 και and 3588 τους the 32 αγγέλους angels 3588 του   2316 θεού of God 305 αναβαίνοντας ascending 2532 και and 2597 καταβαίνοντας descending 1909 επί upon 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man.