John 2

  2:1   2532 και And 3588 τη the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   5154 τρίτη 1third] 1062 γάμος a wedding 1096 εγένετο took place 1722 εν in * Κανά Cana 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee. 2532 και And 1510.7.3 ην [4was 3588 η 1the 3384 μήτηρ 2mother 3588 του   * Ιησού 3of Jesus] 1563 εκεί there.   2:2   2564-1161 εκλήθη δε And were invited 2532 και also 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2532 και and 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples 1519 εις unto 3588 τον the 1062 γάμον wedding.   2:3   2532 και And 5302 υστερήσαντος lacking 3631 οίνου wine, 3004 λέγει [4says 3588 η 1the 3384 μήτηρ 2mother 3588 του   * Ιησού 3of Jesus] 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3631 οίνον [3wine 3756 ουκ 1They do not 2192 έχουσι 2have].   2:4   3004 λέγει [2says 1473 αυτή 3to her 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 5100 τι What 1473 εμοί is it to me 2532 και and 1473 σοι to you, 1135 γύναι O woman? 3768 ούπω [4not yet 2240 ήκει 3is 5come 3588 η   5610 ώρα 2hour 1473 μου 1my].   2:5   3004 λέγει Says 3588 η   3384-1473 μήτηρ αυτού his mother 3588 τοις to the 1249 διακόνοις servants, 3748 ο τι What 302 αν ever 3004 λέγη he should say 1473 υμίν to you, 4160 ποιήσατε you do it!   2:6   1510.7.6-1161 ήσαν δε And there were 1563 εκεί there 5201 υδρίαι [3water-pitchers 3035 λίθιναι 2stone 1803 εξ 1six] 2749 κείμεναι being situated 2596 κατά for 3588 τον the 2512 καθαρισμόν cleansing 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 5562 χωρούσαι having capacity 303 ανά of up to 3355 μετρητάς [4measures 1417 δύο 1two 2228 η 2or 5140 τρείς 3three].   2:7   3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1072 γεμίσατε Fill 3588 τας the 5201 υδρίας water-pitchers 5204 ύδατος with water! 2532 και And 1072 εγέμισαν they filled 1473 αυτάς them 2193 έως unto 507 άνω upward.   2:8   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 501 αντλήσατε Draw out 3568 νυν now, 2532 και and 5342 φέρετε bring it 3588 τω to the 755 αρχιτρικλίνω chief attendant! 2532 και And 5342 ήνεγκαν they brought.   2:9   5613-1161 ως δε And as 1089 εγεύσατο [3tasted 3588 ο 1the 755 αρχιτρίκλινος 2chief attendant] 3588 το the 5204 ύδωρ water 3631 οίνον [2wine 1096 γεγενημένον 1becoming], 2532 και and 3756-1492 ουκ ήδει knew not 4159 πόθεν from where 1510.2.3 εστίν it is, 3588-1161 οι δε (but the 1249 διάκονοι servants 1492 ήδεισαν knew, 3588 οι the ones 501 ηντληκότες drawing 3588 το the 5204 ύδωρ water), 5455 φωνεί [3calls 3588 τον 4the 3566 νυμφίον 5groom 3588 ο 1the 755 αρχιτρίκλινος 2chief attendant],   2:10   2532 και and 3004 λέγει he says 1473 αυτώ to him, 3956 πας Every 444 άνθρωπος man 4412 πρώτον first 3588 τον [2the 2570 καλόν 3good 3631 οίνον 4wine 5087 τίθησι 1places], 2532 και and 3752 όταν whenever 3184 μεθυσθώσι they should be intoxicated, 5119 τότε then 3588 τον the 1640 ελάσσω lesser; 1473 συ you 5083 τετήρηκας have kept 3588 τον the 2570 καλόν good 3631 οίνον wine 2193 έως until 737 άρτι just now.   2:11   3778 ταύτην This 4160 εποίησεν [6did 3588 την 1the 746 αρχήν 2beginning 3588 των 3of the 4592 σημείων 4signs 3588 ο   * Ιησούς 5Jesus] 1722 εν in * Κανά Cana 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee, 2532 και and 5319 εφανέρωσε manifested 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτού his glory; 2532 και and 4100 επίστευσαν [2trusted 1519 εις 3in 1473 αυτόν 4him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples].   2:12   3326 μετά After 3778 τούτο this 2597 κατέβη he went down 1519 εις into * Καπερναούμ Capernaum, 1473 αυτός he 2532 και and 3588 η   3384-1473 μήτηρ αυτού his mother, 2532 και and 3588 οι   80-1473 αδελφοί αυτού his brothers, 2532 και and 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples; 2532 και and 1563 εκεί there 3306 έμειναν they stayed 3756 ου not 4183 πολλάς many 2250 ημέρας days.   2:13   2532 και And 1451 εγγύς near 1510.7.3 ην was 3588 το the 3957 πάσχα passover 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 305 ανέβη [2ascended 1519 εις 3unto * Ιεροσόλυμα 4Jerusalem 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus].   2:14   2532 και And 2147 εύρεν he found 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 3588 τους the ones 4453 πωλούντας selling 1016 βόας oxen 2532 και and 4263 πρόβατα sheep 2532 και and 4058 περιστεράς doves, 2532 και and 3588 τους the 2773 κερματιστάς money-changers 2521 καθημένους sitting down.   2:15   2532 και And 4160 ποιήσας having made 5416 φραγέλλιον a scourge 1537 εκ out of 4979 σχοινίων rough cords, 3956-1544 πάντας εξέβαλεν he cast out all 1537 εκ from 3588 του the 2413 ιερού temple -- 3588-5037 τα τε both the 4263 πρόβατα sheep 2532 και and 3588 τους the 1016 βόας oxen. 2532 και And 3588 των of the 2855 κολλυβιστών money-changers, 1632 εξέχεε he poured out 3588 το the 2772 κέρμα brass coins, 2532 και and 3588 τας the 5132 τραπέζας tables 390 ανέστρεψε he overturned.   2:16   2532 και And 3588 τοις to the ones 3588 τας [2the 4058 περιστεράς 3doves 4453 πωλούσιν 1selling] 2036 είπεν he said, 142 άρατε Take 3778 ταύτα these 1782 εντεύθεν from here! 3361 μη Do not 4160 ποιείτε make 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father 3624 οίκον a house 1712 εμπορίου of a market-place!   2:17   3403 εμνήσθησαν [3remembered 1161 δε 1And 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 2his disciples] 3754 ότι that 1125 γεγραμμένον [2being written 1510.2.3 εστίν 1it is], 3588 ο The 2205 ζήλος zeal 3588 του   3624-1473 οίκου σου of your house 2719 κατέφαγε devoured 1473 με me.   2:18   611 απεκρίθησαν [3responded 3767 ούν 4then 3588 οι 1The * Ιουδαίοι 2Jews], 2532 και and 2036 είπον said 1473 αυτώ to him, 5100 τι What 4592 σημείον sign 1166 δεικνύεις do you show 1473 ημίν to us 3754 ότι that 3778 ταύτα these things 4160 ποιείς you do?   2:19   611-3588-* απεκρίθη ο Ιησούς Jesus answered 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3089 λύσατε Loosen 3588 τον   3485-3778 ναόν τούτον this temple! 2532 και and 1722 εν in 5140 τρισίν three 2250 ημέραις days 1453 εγερώ I will raise 1473 αυτόν it.   2:20   2036-3767 είπον ουν [3then said 3588 οι 1The * Ιουδαίοι 2Jews], 5062 τεσσαράκοντα Forty 2532 και and 1803 εξ six 2094 έτεσιν years 3618 ωκοδομήθη it took to build 3588 ο   3485-3778 ναός ούτος this temple, 2532 και and 1473 συ you 1722 εν in 5140 τρισίν three 2250 ημέραις days 1453 εγερείς will raise 1473 αυτόν it?   2:21   1565-1161 εκείνος δε But that one 3004 έλεγε spoke 4012 περί concerning 3588 του the 3485 ναού temple 3588 του   4983-1473 σώματος αυτού of his body.   2:22   3753 ότε When 3767 ούν then 1453 ηγέρθη he was raised 1537 εκ from 3588 των the 3498 νεκρών dead, 3403 εμνήσθησαν [2remembered 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples] 3754 ότι that 3778 τούτο this 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them; 2532 και and 4100 επίστευσαν they believed 3588 τη in the 1124 γραφή scripture, 2532 και and 3588 τω in the 3056 λόγω word 3739 ω which 2036-3588-* είπεν ο Ιησούς Jesus spoke.   2:23   5613-1161 ως δε And as 1510.7.3 ην he was 1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem 1722 εν at 3588 τω the 3957 πάσχα passover, 1722 εν in 3588 τη the 1859 εορτή holiday feast, 4183 πολλοί many 4100 επίστευσαν trusted 1519 εις in 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name, 2334 θεωρούντες viewing 1473 αυτού his 3588 τα   4592 σημεία signs 3739 α which 4160 εποίει he did.   2:24   1473 αυτός [3himself 1161 δε 1But 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 3756 ουκ did not 4100 επίστευεν trust 1438 εαυτόν himself 1473 αυτοίς to them, 1223 διά on account of 3588 το   1473 αυτόν his 1097 γινώσκειν knowing 3956 πάντας all;   2:25   2532 και and 3754 ότι that 3756 ου [2no 5532 χρείαν 3need 2192 είχεν 1he had] 2443 ίνα that 5100 τις any 3140 μαρτυρήση should witness 4012 περί concerning 3588 του   444 ανθρώπου man; 1473-1063 αυτός γαρ for he 1097 εγίνωσκε knew 5100 τι what 1510.7.3 ην was 1722 εν in 3588 τω   444 ανθρώπω man.
Reformed Dating