John 2:13

  2:13   2532 και And 1451 εγγύς near 1510.7.3 ην was 3588 το the 3957 πάσχα passover 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 305 ανέβη [2ascended 1519 εις 3unto * Ιεροσόλυμα 4Jerusalem 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus].