John 2:14

  2:14   2532 και And 2147 εύρεν he found 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 3588 τους the ones 4453 πωλούντας selling 1016 βόας oxen 2532 και and 4263 πρόβατα sheep 2532 και and 4058 περιστεράς doves, 2532 και and 3588 τους the 2773 κερματιστάς money-changers 2521 καθημένους sitting down.