Luke

  1:1   1895 επειδήπερ Seeing that 4183 πολλοί many 2021 επεχείρησαν attempted 392 ανατάξασθαι to arrange 1335 διήγησιν a narrative 4012 περί concerning 3588 των the 4135 πεπληροφορημένων [2having a full assurance 1722 εν 3among 1473 ημίν 4us 4229 πραγμάτων 1things],   1:2   2531 καθώς as 3860 παρέδοσαν was delivered up 1473 ημίν to us 3588 οι by the ones 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning 845 αυτόπται [2eyewitnesses 2532 και 3and 5257 υπηρέται 4assistants 1096 γενόμενοι 1having been] 3588 του of the 3056 λόγου word,   1:3   1380 έδοξε it seemed good 2504 κάμοι that I also, 3877 παρηκολουθηκότι having followed closely 509 άνωθεν from the beginning 3956 πάσιν in all things 199 ακριβώς exactly, 2517 καθεξής [2in order 1473-1125 σοι γράψαι 1write to you], 2903 κράτιστε most excellent * Θεόφιλε Theophilus,   1:4   2443 ίνα that 1921 επιγνώς you should realize 4012 περί concerning 3739 ων [3of which 2727 κατηχήθης 5you were instructed 3056 λόγων 4matters 3588 την 1the 803 ασφάλειαν 2certainty].   1:5   1096 εγένετο It came to pass 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days * Ηρώδου of Herod 3588 του the 935 βασιλέως king 3588 της   * Ιουδαίας of Judea, 2409-5100 ιερεύς τις with a certain priest, 3686 ονόματι by name * Ζαχαρίας Zacharias, 1537 εξ of 2183 εφημερίας the daily rotations * Αβιά of Abia; 2532 και and 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού his wife 1537 εκ of 3588 των the 2364 θυγατέρων daughters * Ααρών of Aaron, 2532 και and 3588 το   3686-1473 όνομα αυτής her name * Ελισάβετ was Elizabeth.   1:6   1510.7.6-1161 ήσαν δε And they were 1342 δίκαιοι [2righteous 297 αμφότεροι 1both] 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God, 4198 πορευόμενοι going 1722 εν in 3956 πάσαις all 3588 ταις the 1785 εντολαίς commandments 2532 και and 1345 δικαιώμασι ordinances 3588 του of the 2962 κυρίου Lord 273 άμεμπτοι blameless.   1:7   2532 και And 3756-1510.7.3 ουκ ην there was no 1473-5043 αυτοίς τέκνον child to them, 2530 καθότι in so far as 3588 η   * Ελισάβετ Elizabeth 1510.7.3 ην was 4723 στείρα sterile, 2532 και and 297 αμφότεροι both 4260 προβεβηκότες [2advancing 1722 εν 3in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις αυτών 4their days 1510.7.6 ήσαν 1were].   1:8   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 τω   2407-1473 ιερατεύειν αυτόν his officiating as priest 1722 εν in 3588 τη the 5010 τάξει order 3588 της   2183-1473 εφημερίας αυτού of his daily rotations 1725 έναντι before 3588 του   2316 θεού God,   1:9   2596 κατά according to 3588 το the 1485 έθος custom 3588 της of the 2405 ιερατείας priesthood, 2975 έλαχε he obtained by lot 3588 του   2370 θυμιάσαι to burn incense 1525 εισελθών when entering 1519 εις into 3588 τον the 3485 ναόν temple 3588 του of the 2962 κυρίου Lord.   1:10   2532 και And 3956 παν all 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 του of the 2992 λαού people 1510.7.3 ην were 4336 προσευχόμενον praying 1854 έξω outside 3588 τη at the 5610 ώρα hour 3588 του   2368 θυμιάματος of incense.   1:11   3708-1161 ώφθη δε And there appeared 1473 αυτώ to him 32 άγγελος an angel 2962 κυρίου of the Lord 2476 εστώς standing 1537 εκ at 1188 δεξιών the right 3588 του of the 2379 θυσιαστηρίου altar 3588 του   2368 θυμιάματος of incense.   1:12   2532 και And 5015-* εταράχθη Ζαχαρίας Zacharias was disturbed 1492 ιδών seeing him, 2532 και and 5401 φόβος fear 1968 επέπεσεν fell 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him.   1:13   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 4314 προς 5to 1473 αυτόν 6him 3588 ο 2the 32 άγγελος 3angel], 3361-5399 μη φοβού Fear not, * Ζαχαρία Zacharias! 1360 διότι because 1522 εισηκούσθη [2was heard 3588 η   1162-1473 δέησίς σου 1your supplication], 2532 και and 3588 η   1135-1473 γυνή σου your wife * Ελισάβετ Elizabeth 1080 γεννήσει shall bear 5207 υιόν a son 1473 σοι to you, 2532 και and 2564 καλέσεις you shall call 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Ιωάννην John.   1:14   2532 και And 1510.8.3 έσται he will be 5479 χαρά a joy 1473 σοι to you 2532 και and 20 αγαλλίασις exultation; 2532 και and 4183 πολλοί many 1909 επί [2at 3588 τη   1083-1473 γεννήσει αυτού 3his nativity 5463 χαρήσονται 1shall rejoice].   1:15   1510.8.3-1063 έσται γαρ For he will be 3173 μέγας great 1799 ενώπιον before 3588 του the 2962 κυρίου Lord, 2532 και and 3631 οίνον wine 2532 και and 4608 σίκερα liquor 3766.2 ου μη in no way 4095 πίη shall he drink; 2532 και and 4151 πνεύματος [3spirit 39 αγίου 2of holy 4130 πλησθήσεται 1he shall be filled] 2089 έτι still 1537 εκ from 2836 κοιλίας [2belly 3384-1473 μητρός αυτού 1his mother's].   1:16   2532 και And 4183 πολλούς [2many 3588 των 3of the 5207 υιών 4sons * Ισραήλ 5of Israel 1994 επιστρέψει 1he will turn] 2089 επί to 2962 κύριον the Lord 3588 τον   2316-1473 θεόν αυτών their God.   1:17   2532 και And 1473 αυτός he 4281 προελεύσεται shall go forth 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him 1722 εν in 4151 πνεύματι spirit 2532 και and 1411 δυνάμει power * Ηλίου of Elijah, 1994 επιστρέψαι to turn 2588 καρδίας hearts 3962 πατέρων of fathers 1909 επί unto 5043 τέκνα children, 2532 και and 545 απειθείς ones resisting persuasion 1722 εν to 5428 φρονήσει the intelligence 1342 δικαίων of the righteous; 2090 ετοιμάσαι to prepare 2962 κυρίω for the Lord 2992 λαόν a people 2680 κατεσκευασμένον being carefully prepared.   1:18   2532 και And 2036-* είπε Ζαχαρίας Zacharias said 4314 προς to 3588 τον the 32 άγγελον angel, 2596 κατά By 5100 τι what thing 1097 γνώσομαι shall I know 3778 τούτο this, 1473-1063 εγώ γαρ for I 1510.2.1 ειμι am 4246 πρεσβύτης an old man, 2532 και and 3588 η   1135-1473 γυνή μου my wife 4260 προβεβηκυία is advanced 1722 εν in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις αυτής her days?   1:19   2532 και And 611 αποκριθείς answering 3588 ο the 32 άγγελος angel 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am * Γαβριήλ Gabriel, 3588 ο the one 3936 παρεστηκώς standing 1799 ενώπιον in the presence 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 649 απεστάλην I was sent 2980 λαλήσαι to speak 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 2097 ευαγγελίσασθαί to announce good news 1473 σοι to you 3778 ταύτα of these things.   1:20   2532 και And 2400 ιδού behold, 1510.8.2 έση you will be 4623 σιωπών kept silent, 2532 και and 3361 μη not 1410 δυνάμενος being able 2980 λαλήσαι to speak 891 άχρι till 3739 ης of which 2250 ημέρας day 1096-3778 γένηται ταύτα these things take place, 446.2 ανθ ων because 3756-4100 ουκ επίστευσας you believed not 3588 τοις   3056-1473 λόγοις μου my words, 3748 οίτινες the ones which 4137 πληρωθήσονται shall be fulfilled 1519 εις in 3588 τον   2540-1473 καιρόν αυτών their time.   1:21   2532 και And 1510.7.3 ην [3were 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 4328 προσδοκών expecting 3588 τον   * Ζαχαρίαν Zacharias, 2532 και and 2296 εθαύμαζον they wondered 1722 εν at 3588 τω   5549-1473 χρονίζειν αυτόν his passing time 1722 εν in 3588 τω the 3485 ναώ temple.   1:22   1831-1161 εξελθών δε And having come forth, 3756-1410 ουκ ηδύνατο he was not able 2980 λαλήσαι to speak 1473 αυτοίς to them. 2532 και And 1921 επέγνωσαν they realized 3754 ότι that 3701 οπτασίαν [2an apparition 3708 εώρακεν 1he has seen] 1722 εν in 3588 τω the 3485 ναώ temple. 2532 και And 1473 αυτός he 1510.7.3 ην was 1269 διανεύων signifying with his head 1473 αυτοίς to them, 2532 και and 1265 διέμενε he remained 2974 κωφός mute.   1:23   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 5613 ως as 4130 επλήσθησαν [3were filled 3588 αι 1the 2250 ημέραι 2days] 3588 της   3009-1473 λειτουργίας αυτού of his ministration, 565 απήλθεν he went forth 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house.   1:24   3326-1161 μετά δε And after 3778 ταύτας these 3588 τας   2250 ημέρας days 4815 συνέλαβεν [3conceived * Ελισάβετ 1Elizabeth 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού 2his wife], 2532 και and 4032 περιέκρυβεν she covered round about and concealed 1438 εαυτήν herself 3376 μήνας [2months 4002 πέντε 1five], 3004 λέγουσα saying 3754 ότι that,   1:25   3779 ούτω Thus 1473-4160 μοι πεποίηκεν [3has done to me 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 1722 εν in 2250 ημέραις the days 3739 αις in which 1896 επείδεν he looked upon 851 αφελείν to remove 3588 το   3681-1473 όνειδός μου my scorn 1722 εν among 444 ανθρώποις men.   1:26   1722-1161 εν δε And in 3588 τω the 3376 μηνί [2month 3588 τω   1622 έκτω 1sixth 649 απεστάλη 6was sent 3588 ο 3the 32 άγγελος 4angel * Γαβριήλ 5Gabriel] 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God 1519 εις unto 4172 πόλιν a city 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee, 3588 η with the 3686 όνομα name * Ναζαρέθ Nazareth,   1:27   4314 προς to 3933 παρθένον a virgin 3423 μεμνηστευμένην being espoused 435 ανδρί to a man 3739 ω whose 3686 όνομα name * Ιωσήφ was Joseph, 1537 εξ from 3624 οίκου the house * Δαβίδ of David; 2532 και and 3588 το the 3686 όνομα name 3588 της of the 3933 παρθένου virgin * Μαριάμ was Mary.   1:28   2532 και And 1525 εισελθών [3entering 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel] 4314 προς to 1473 αυτήν her, 2036 είπε said, 5463 χαίρε Hail! 5487 κεχαριτωμένη one being shown favor. 3588 ο The 2962 κύριος Lord 3326 μετά is with 1473 σου you, 2127-1473 ευλογημένη συ O you being blessed 1722 εν among 1135 γυναιξίν women.   1:29   3588 η   1161 δε And she, 1492 ιδούσα seeing, 1298 διεταράχθη was disturbed 1909 επί over 3588 τω   3056-1473 λόγω αυτού his word, 2532 και and 1260 διελογίζετο reasoned 4217 ποταπός what 1510.4 είη [2may be 3588 ο   783-3778 ασπασμός ούτος 1this greeting].   1:30   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel] 1473 αυτή to her, 3361-5399 μη φοβού Fear not * Μαριάμ Mary! 2147-1063 εύρες γαρ for you found 5484 χάριν favor 3844 παρά with 3588 τω   2316 θεώ God.   1:31   2532 και And 2400 ιδού behold, 4815 συλλήψη you shall conceive 1722 εν in 1064 γαστρί the womb, 2532 και and 5088 τέξη you shall give birth to 5207 υιόν a son, 2532 και and 2564 καλέσεις you shall call 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Ιησούν Jesus.   1:32   3778 ούτος This one 1510.8.3 έσται will be 3173 μέγας great, 2532 και and 5207 υιός [2son 5310 υψίστου 3of highest 2564 κληθήσεται 1he will be called]; 2532 και and 1325 δώσει [3shall give 1473 αυτώ 4to him 2962 κύριος 1the Lord 3588 ο   2316 θεός 2God] 3588 τον the 2362 θρόνον throne * Δαβίδ of David 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού his father.   1:33   2532 και And 936 βασιλεύσει he shall reign 1909 επί over 3588 τον the 3624 οίκον house * Ιακώβ of Jacob 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons, 2532 και and 3588 της   932-1473 βασιλείας αυτού of his kingdom 3756-1510.8.3 ουκ έσται there shall not be 5056 τέλος an end.   1:34   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Μαριάμ 2Mary] 4314 προς to 3588 τον the 32 άγγελον angel, 4459 πως How 1510.8.3-3778 έσται τούτο will this be, 1893 επεί since 435 άνδρα [2a husband 3756-1097 ου γινώσκω 1I know not]?   1:35   2532 και And 611 αποκριθείς answering 3588 ο the 32 άγγελος angel 2036 είπεν said 1473 αυτή to her, 4151 πνεύμα [2spirit 39 άγιον 1Holy] 1904 επελεύσεται shall come 1909 επί upon 1473 σε you, 2532 και and 1411 δύναμις power 5310 υψίστου of the highest 1982 επισκιάσει shall overshadow 1473 σοι you; 1352 διό therefore 2532 και also 3588 το the one 1080 γεννώμενον being born 1537 εκ of 1473 σου you 39 άγιον holy, 2564 κληθήσεται shall be called 5207 υιός Son 2316 θεού of God.   1:36   2532 και And 2400 ιδού behold, * Ελισάβετ Elizabeth 3588 η   4773-1473 συγγενής σου your relative, 2532 και even 1473 αυτή she 4815 συνειληφυία is having conceived 5207 υιόν a son 1722 εν in 1094-1473 γήρει αυτής her old age, 2532 και and 3778 ούτος this one 3376 μην [6month 1622 έκτος 5sixth 1510.2.3 εστίν 3is 1473 αυτή 4in her 3588 τη   2564 καλουμένη 1being called 4723 στείρα 2sterile].   1:37   3754 ότι For 3756 ουκ not 101 αδυνατήσει shall [3be impossible 3844 παρά 4with 3588 τω   2316 θεώ 5God 3956 παν 1any 4487 ρήμα 2thing].   1:38   2036 είπεν [3said 1161 δε 1And * Μαριάμ 2Mary], 2400 ιδού Behold, 3588 η the 1399 δούλη maidservant 2962 κυρίου of the Lord; 1096 γένοιτό may it be 1473 μοι to me 2596 κατά according to 3588 το   4487-1473 ρήμά σου your word. 2532 και And 565 απήλθεν [3went forth 575 απ΄ 4from 1473 αυτής 5her 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel].   1:39   450 αναστάσα [3rising up 1161 δε 1And * Μαριάμ 2Mary] 1722 εν in 3588 ταις   2250-3778 ημέραις ταύταις these days, 4198 επορεύθη went 1519 εις into 3588 την the 3714 ορεινήν mountainous area 3326 μετά with 4710 σπουδής haste, 1519 εις unto 4172 πόλιν a city * Ιούδα of Judah.   1:40   2532 και And 1525 εισήλθεν she entered 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house * Ζαχαρίου of Zacharias, 2532 και and 782 ησπάσατο she greeted 3588 την   * Ελισάβετ Elizabeth.   1:41   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 5613 ως as 191-3588-* ήκουσεν η Ελισάβετ Elizabeth heard 3588 τον the 783 ασπασμόν greeting 3588 της   * Μαρίας of Mary, 4640 εσκίρτησε [3leaped 3588 το 1the 1025 βρέφος 2babe] 1722 εν in 3588 τη   2836-1473 κοιλία αυτής her belly. 2532 και And 4130 επλήσθη [2was filled 4151 πνεύματος 4spirit 39 αγίου 3of holy 3588 η   * Ελισάβετ 1Elizabeth].   1:42   2532 και And 400 ανεφώνησε she sounded out loud 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great] 2532 και and 2036 είπεν said, 2127-1473 ευλογημένη συ O you being blessed 1722 εν among 1135 γυναιξί women, 2532 και and 2127 ευλογημένος being blessed 3588 ο is the 2590 καρπός fruit 3588 της   2836-1473 κοιλίας σου of your belly.   1:43   2532 και And 4159 πόθεν from where 1473-3778 μοι τούτο is this to me, 2443 ίνα that 2064 έλθη [4should come 3588 η 1the 3384 μήτηρ 2mother 3588 του   2962 κυρίου μου 3of my Lord] 4314 προς to 1473 με me?   1:44   2400-1063 ιδου γαρ For behold, 5613 ως as 1096 εγένετο [4took place 3588 η 1the 5456 φωνή 2sound 3588 του   783-1473 ασπασμού σου 3of your greeting] 1519 εις in 3588 τα   3775-1473 ώτά μου my ears, 4640 εσκίρτησε [3leaped 1722 εν 4in 20 αγαλλιάσει 5exultation 3588 το 1the 1025 βρέφος 2babe] 1722 εν in 3588 τη   2836-1473 κοιλία μου my belly.   1:45   2532 και And 3107 μακαρία blessed is 3588 η the one 4100 πιστεύσασα believing, 3754 ότι for 1510.8.3 έσται there will be 5050 τελείωσις a perfection 3588 τοις to the things 2980 λελαλημένοις spoken 1473 αυτή to her 3844 παρά by 2962 κυρίου the Lord.   1:46   2532 και And 2036-* είπε Μαριάμ Mary said, 3170 μεγαλύνει [3magnifies 3588 η   5590 ψυχή 2soul 1473 μου 1My] 3588 τον the 2962 κύριον Lord,   1:47   2532 και and 21 ηγαλλίασε [2exults 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου 1my spirit] 1909 επί over 3588 τω   2316 θεώ God 3588 τω   4990-1473 σωτήρί μου my deliverer.   1:48   3754 ότι For 1914 επέβλεψεν he looked 1909 επί upon 3588 την the 5014 ταπείνωσιν low estate 3588 της   1399-1473 δούλης αυτού of his maidservant. 2400 ιδού γαρ For behold, 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 3106-1473 μακαριούσί με [3shall declare me blessed 3956 πάσαι 1all 3588 αι   1074 γενεαί 2generations].   1:49   3754 ότι For 4160 εποίησέ [3did 1473-3167 μοι μεγαλεία 4a magnificent thing to me 3588 ο 1the 1415 δυνατός 2mighty one], 2532 και and 39 άγιον holy 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού is his name.   1:50   2532 και And 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού his mercy 1519 εις is for 1074 γενεάς generations 1074 γενεών of generations 3588 τοις to the ones 5399 φοβουμένοις fearing 1473 αυτόν him.   1:51   4160 εποίησε He executed 2904 κράτος might 1722 εν with 1023-1473 βραχίονι αυτού his arm; 1287 διεσκόρπισεν he dispersed 5244 υπερηφάνους proud ones -- 1271 διανοία the thought 2588-1473 καρδίας αυτών of their hearts.   1:52   2507 καθείλε He demolished 1413 δυνάστας mighty ones 575 από from 2362 θρόνων thrones, 2532 και and 5312 ύψωσε raised up high 5011 ταπεινούς humble ones.   1:53   3983 πεινώντας [2ones being hungry 1705 ενέπλησεν 1He filled up] 18 αγαθών of good things, 2532 και and 4147 πλουτούντας ones being rich 1821 εξαπέστειλεν he sent out 2756 κενούς empty.   1:54   482 αντελάβετο He took hold of * Ισραήλ Israel 3816-1473 παιδός αυτού his servant, 3403 μνησθήναι [2to be remembered 1656 ελέους 1for mercy],   1:55   2531 καθώς (as 2980 ελάλησε he said 4314 προς to 3588 τους   3962-1473 πατέρας ημών our fathers, 3588 τω to * Αβραάμ Abraham 2532 και and 3588 τω to 4690-1473 σπέρματι αυτού his seed), 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   1:56   3306 έμεινε [3abided 1161 δε 1And * Μαριάμ 2Mary] 4862 συν with 1473 αυτή her 5616 ωσεί about 3376 μήνας [2months 5140 τρείς 1three]; 2532 και and 5290 υπέστρεψεν she returned 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτής her house.   1:57   3588 τη   1161 δε And * Ελισάβετ Elizabeth 4130 επλήσθη fulfilled 3588 ο the 5550 χρόνος time 3588 του of 5088-1473 τεκείν αυτήν her giving birth; 2532 και and 1080 εγέννησεν she bore 5207 υιόν a son.   1:58   2532 και And 191 ήκουσαν [3heard 3588 οι 1the ones 4040 περίοικοι 2adjacent], 2532 και and 3588 οι   4773-1473 συγγενείς αυτής her relatives, 3754 ότι that 3170-2962 εμεγάλυνε κύριος the Lord magnified 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού his mercy 3326 μετ΄ with 1473 αυτής her; 2532 και and 4796 συνέχαιρον they rejoiced along with 1473 αυτή her.   1:59   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τη the 3590 ογδόη eighth 2250 ημέρα day, 2064 ήλθον they came 4059 περιτεμείν to circumcise 3588 το the 3813 παιδίον child; 2532 και and 2564 εκάλουν they called 1473 αυτό it 1909 επί after 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού of his father * Ζαχαρίαν Zacharias.   1:60   2532 και And 611 αποκριθείσα answering 3588 η   3384-1473 μήτηρ αυτού his mother 2036 είπεν said, 3780 ουχί No, 235 αλλά but 2564 κληθήσεται he shall be called * Ιωάννης John.   1:61   2532 και And 2036 είπον they said 4314 προς to 1473 αυτήν her 3754 ότι that, 3762 ουδείς No one 1510.2.3 εστιν is 1722 εν among 3588 τη   4772-1473 συγγενεία σου your kin 3739 ος who 2564 καλείται is called 3588 τω by 3686-3778 ονόματι τούτω this name.   1:62   1770-1161 ενένευον δε And they beckoned 3588 τω to 3962-1473 πατρί αυτού his father, 3588 το for the name 5100 τι that 302 αν he might 2309 θέλοι want 2564 καλείσθαι to call 1473 αυτόν him.   1:63   2532 και And 154 αιτήσας asking 4093 πινακίδιον for a writing tablet, 1125 έγραψε he wrote, 3004 λέγων saying, * Ιωάννης John 1510.2.3 εστί is 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name. 2532 και And 2296-3956 εθαύμασαν πάντες they all marveled.   1:64   455 ανεώχθη [3was opened 1161 δε 1And 3588 το   4750 στόμα αυτού 2his mouth] 3916 παραχρήμα immediately, 2532 και and 3588 η   1100-1473 γλώσσα αυτού his tongue, 2532 και and 2980 ελάλει he spoke 2127 ευλογών blessing 3588 τον   2316 θεόν God.   1:65   2532 και And 1096 εγένετο [2came 1909 επί 3upon 3956 πάντας 4all 5401 φόβος 1fear] 3588 τους the ones 4039 περιοκούντας living about 1473 αυτούς them. 2532 και And 1722 εν in 3650 όλη the entire 3588 τη   3714 ορεινή mountainous area 3588 της   * Ιουδαίας of Judea 1255 διελαλείτο [3were discussed 3956 πάντα 1all 3588 τα   4487-3778 ρήματα ταύτα 2these matters].   1:66   2532 και And 5087 έθεντο [4placed them 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 191 ακούσαντες 3having heard] 1722 εν in 3588 τη   2588-1473 καρδία αυτών their heart, 3004 λέγοντες saying, 5100 τι What 686 άρα then 3588 το   3813-3778 παιδίον τούτο [2this child 1510.8.3 έσται 1will] be? 2532 και And 5495 χείρ the hand 2962 κυρίου of the Lord 1510.7.3 ην was 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   1:67   2532 και And * Ζαχαρίας Zacharias 3588 ο   3962-1473 πατήρ αυτού his father 4130 επλήσθη was filled 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy], 2532 και and 4395 προεφήτευσεν prophesied, 3004 λέγων saying,   1:68   2128 ευλογητός Blessed is 2962 κύριος the Lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 3754 ότι for 1980 επεσκέψατο he visited 2532 και and 4160 εποίησε made 3085 λύτρωσιν a ransoming 3588 τω to 2992-1473 λαώ αυτού his people;   1:69   2532 και and 1453 ήγειρε he raised 2768 κέρας a horn 4991 σωτηρίας of deliverance 1473 ημίν to us 1722 εν by 3588 τω the 3624 οίκω house * Δαβίδ of David 3588 του   3816-1473 παιδός αυτού his servant;   1:70   2531 καθώς as 2980 ελάλησε he spoke 1223 διά by 4750 στόματος the mouth 3588 των of the 39 αγίων holy ones, 3588 των of the ones 575 απ΄ from 165 αιώνος the eon, 4396-1473 προφητών αυτού his prophets --   1:71   4991 σωτηρίαν deliverance 1537 εξ from 2190-1473 εχθρών ημών our enemies, 2532 και and 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3956 πάντων of all 3588 των of the ones 3404 μισούντων detesting 1473 ημάς us;   1:72   4160 ποιήσαι to do 1656 έλεος mercy 3326 μετά with 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών our fathers, 2532 και and 3403 μνησθήναι to remember 1242 διαθήκης [3covenant 39 αγίας 2holy 1473 αυτού 1his];   1:73   3727 όρκον the oath 3739 ον which 3660 ώμοσε he swore 4314 προς to * Αβραάμ Abraham 3588 τον   3962-1473 πατέρα ημών our father 3588 του   1325 δούναι to grant 1473 ημίν to us;   1:74   870 αφόβως [7fearlessly 1537 εκ 2from out of 5495 χειρός 3the hand 3588 των   2190-1473 εχθρών ημών 4of our enemies 4506 ρυσθέντας 1being rescued 3000 λατρεύειν 5to serve 1473 αυτώ 6him];   1:75   1722 εν in 3742 οσιότητι sacredness 2532 και and 1343 δικαιοσύνη righteousness 1799 ενώπιον before 1473 αυτού him 3956 πάσας all 3588 τας the 2250 ημέρας days 3588 της   2222-1473 ζωής ημών of our life.   1:76   2532 και And 1473 συ you, 3813 παιδίον child, 4396 προφήτης [2prophet 5310 υψίστου 3of highest 2564 κληθήση 1shall be called]; 4313-1063 προπορεύση γαρ for you shall go forth 4253 προ before 4383 προσώπου the face 2962 κυρίου of the Lord 2090 ετοιμάσαι to prepare 3598-1473 οδούς αυτού his ways;   1:77   3588 του   1325 δούναι to give 1108 γνώσιν knowledge 4991 σωτηρίας of deliverance 3588 τω to 2992-1473 λαώ αυτού his people 1722 εν in 859 αφέσει a release 266-1473 αμαρτιών αυτών of their sins;   1:78   1223 διά through 4698 σπλάγχνα feelings of compassion 1656 ελέους of mercy 2316-1473 θεού ημών of our God, 1722 εν in 3739 οις which 1980 επεσκέψατο [4visited 1473 ημάς 5us 395 ανατολή 1the rising 1537 εξ 2of 5311 ύψους 3the height];   1:79   2014 επιφάναι to shine unto 3588 τοις the ones 1722 εν in 4655 σκότει darkness 2532 και and 4639 σκιά [2in the shadow 2288 θανάτου 3of death 2521 καθημένοις 1sitting]; 3588 του   2720 κατευθύναι to straighten out 3588 τους   4228-1473 πόδας ημών our feet 1519 εις unto 3598 οδόν the way 1515 ειρήνης of peace.   1:80   3588-1161 το δε And the 3813 παιδίον child 837 ηύξανε grew, 2532 και and 2901 εκραταιούτο was fortified 4151 πνεύματι in spirit, 2532 και and 1510.7.3 ην was 1722 εν in 3588 ταις the 2048 ερήμοις wildernesses 2193 έως until 2250 ημέρας the day 323-1473 αναδείξεως αυτού of his appointment 4314 προς with 3588 τον   * Ισραήλ Israel.