Mark

  1:1   746 αρχή The beginning 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news * Ιησού of Jesus 5547 Χριστού Christ, 5207 υιού son 3588 του   2316 θεού of God.   1:2   5613 ως As 1125 γέγραπται it has been written 1722 εν in 3588 τοις the 4396 προφήταις prophets, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 649 αποστέλλω send 3588 τον   32-1473 άγγελόν μου my messenger 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face, 3739 ος who 2680 κατασκευάσει shall carefully prepare 3588 την   3598-1473 οδόν σου your way 1715 έμπροσθέν before 1473 σου you.   1:3   5456 φωνή A voice 994 βοώντος yelling 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2090 ετοιμάσατε Prepare 3588 την the 3598 οδόν way 2962 κυρίου of the Lord! 2117 ευθείας [2straight 4160 ποιείτε 1Make] 3588 τας   5147-1473 τρίβους αυτού his roads!   1:4   1096-* εγένετο Ιωάννης John came 907 βαπτίζων immersing 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2532 και and 2784 κηρύσσων proclaiming 908 βάπτισμα an immersion 3341 μετανοίας of repentance 1519 εις for 859 άφεσιν a release 266 αμαρτιών of sins.   1:5   2532 και And 1607 εξεπορεύετο went forth 4314 προς to 1473 αυτόν him 3956 πάσα all 3588 η the *-5561 Ιουδαία χώρα region of Judea, 2532 και and 3588 οι the ones * Ιεροσολυμίται of Jerusalem, 2532 και and 907-3956 εβαπτίζοντο πάντες all were immersed 1722 εν in 3588 τω the * Ιορδάνη Jordan 4215 ποταμώ river 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him, 1843 εξομολογούμενοι acknowledging 3588 τας   266-1473 αμαρτίας αυτών their sins.   1:6   1510.7.3 ην [3was 1161 δε 1And * Ιωάννης 2John] 1746 ενδεδυμένος clothed 2359 τρίχας with hair 2574 καμήλου of a camel, 2532 και and 2223 ζώνην a belt 1193 δερματίνην made of skin 4012 περί around 3588 την   3751-1473 οσφύν αυτού his loin, 2532 και and 2068 εσθίων eating 200 ακρίδας locusts 2532 και and 3192 μέλι [2honey 66 άγριον 1wild].   1:7   2532 και And 2784 εκήρυσσε he proclaimed, 3004 λέγων saying, 2064 έρχεται There comes 3588 ο one 2478 ισχυρότερός more stronger 1473 μου than me 3694 οπίσω after 1473 μου me, 3739 ου of whom 3756-1510.2.1 ουκ ειμί I am not 2425 ικανός fit 2955 κύψας having bowed down 3089 λύσαι to untie 3588 τον the 2438 ιμάντα strap 3588 των   5266-1473 υποδημάτων αυτού of his sandals.   1:8   1473-3303 εγώ μεν I indeed 907 εβάπτισα immerse 1473 υμάς you 1722 εν in 5204 ύδατι water; 1473-1161 αυτός δε but he 907 βαπτίσει shall immerse 1473 υμάς you 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy].   1:9   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 1565 εκείναις those 3588 ταις   2250 ημέραις days, 2064-* ήλθεν Ιησούς Jesus came 575 από from * Ναζαρέθ Nazareth 3588 της of the * Γαλιλαίας of Galilee, 2532 και and 907 εβαπτίσθη he was immersed 5259 υπό by * Ιωάννου John 1519 εις into 3588 τον the * Ιορδάνην Jordan.   1:10   2532 και And 2112 ευθέως immediately 305 αναβαίνων ascending 575 από from 3588 του the 5204 ύδατος water, 1492 είδε he beheld 4977 σχιζομένους the splitting 3588 τους of the 3772 ουρανούς heavens, 2532 και and 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 5616 ωσεί as 4058 περιστεράν a dove 2597 καταβαίνον coming down 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him.   1:11   2532 και And 5456 φωνή a voice 1096 εγένετο came 1537 εκ from out of 3588 των the 3772 ουρανών heavens, saying, 1473 συ You 1510.2.2 ει are 3588 ο   5207-1473 υιός μου my son 3588 ο the 27 αγαπητός beloved, 1722 εν in 3739 ω whom 2106 ευδόκησα I take pleasure.   1:12   2532 και And 2117.1 ευθύς straightway 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 1473-1544 αυτόν εκβάλλει cast him 1519 εις into 3588 την the 2048 έρημον wilderness.   1:13   2532 και And 1510.7.3 ην he was 1563 εκεί there 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 2250 ημέρας [2days 5062 τεσσαράκοντα 1forty] 3985 πειραζόμενος being tested 5259 υπό by 3588 του   4567 σατανά Satan, 2532 και and 1510.7.3 ην he was 3326 μετά with 3588 των the 2342 θηρίων wild beasts; 2532 και and 3588 οι the 32 άγγελοι angels 1247 διηκόνουν served 1473 αυτώ to him.   1:14   3326-1161 μετά δε And after 3588 το the 3860 παραδοθήναι delivering up 3588 τον   * Ιωάννη John, 2064-3588-* ήλθεν ο Ιησούς Jesus came 1519 εις into 3588 την the * Γαλιλαίαν Galilee, 2784 κηρύσσων proclaiming 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 της of the 932 βασιλείας kingdom 3588 του   2316 θεού of God,   1:15   2532 και and 3004 λέγων saying, 3754 ότι that, 4137 πεπλήρωται [3is fulfilled 3588 ο 1The 2540 καιρός 2time], 2532 και and 1448 ήγγικεν [4approaches 3588 η 1the 932 βασιλεία 2kingdom 3588 του   2316 θεού 3of God]; 3340 μετανοείτε repent 2532 και and 4100 πιστεύετε believe 1722 εν in 3588 τω the 2098 ευαγγελίω good news!   1:16   4043-1161 περιπατών δε And walking 3844 παρά by 3588 την the 2281 θάλασσαν sea 3588 της of the * Γαλιλαίας of Galilee, 1492 είδε he beheld * Σίμωνα Simon 2532 και and * Ανδρέαν Andrew 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother 906 βάλλοντας casting 293 αμφίβληστρον a casting-net 1722 εν in 3588 τη the 2281 θαλάσση sea; 1510.7.6-1063 ήσαν γαρ for they were 231 αλιείς fishermen.   1:17   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1205 δεύτε Come 3694 οπίσω after 1473 μου me, 2532 και and 4160 ποιήσω I will make 1473 υμάς you 1096 γενέσθαι to become 231 αλιείς fishers 444 ανθρώπων of men.   1:18   2532 και And 2112 ευθέως immediately 863 αφέντες leaving 3588 τα   1350-1473 δίκτυα αυτών their nets, 190 ηκολούθησαν they followed 1473 αυτώ him.   1:19   2532 και And 4260 προβάς having advanced 1564 εκείθεν from there 3641 ολίγον a little, 1492 είδεν he saw * Ιάκωβον James 3588 τον the 3588 του son of * Ζεβεδαίου Zebedee, 2532 και and * Ιωάννην John 3588 τον   80-1473 αδελφόν αυτού his brother, 2532 και and 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τω the 4143 πλοίω boat 2675 καταρτίζοντας readying 3588 τα the 1350 δίκτυα nets.   1:20   2532 και And 2112 ευθέως immediately 2564 εκάλεσεν he called 1473 αυτούς them. 2532 και And 863 αφέντες having left 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτών their father * Ζεβεδαίον Zebedee 1722 εν in 3588 τω the 4143 πλοίω boat 3326 μετά with 3588 των the 3411 μισθωτών hirelings, 565 απήλθον they went forth 3694 οπίσω after 1473 αυτού him.   1:21   2532 και And 1531 εισπορεύονται they entered 1519 εις into * Καπερναούμ Capernaum. 2532 και And 2112 ευθέως immediately 3588 τοις on the 4521 σάββασιν Sabbaths 1525 εισελθών having entered 1519 εις into 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue 1321 εδίδασκεν he taught.   1:22   2532 και And 1605 εξεπλήσσοντο they were overwhelmed 1909 επί by 3588 τη   1322-1473 διδαχή αυτού his teaching. 1510.7.3-1063 ην γαρ For he was 1321 διδάσκων teaching 1473 αυτούς them 5613 ως as 1849 εξουσίαν [2authority 2192 έχων 1one having], 2532 και and 3756 ουχ not 5613 ως as 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes.   1:23   2532 και And 1510.7.3 ην there was 1722 εν in 3588 τη   4864-1473 συναγωγή αυτών their synagogue 444 άνθρωπος a man 1722 εν with 4151 πνεύματι [2spirit 169 ακαθάρτω 1an unclean]; 2532 και and 349 ανέκραξε he shouted aloud,   1:24   3004 λέγων saying, 1436 εα Alas, 5100 τι what 1473 ημίν is it to us 2532 και and 1473 σοι to you, * Ιησού Jesus * Ναζαρηνέ O Nazarene? 2064 ήλθες Are you come 622 απολέσαι to destroy 1473 ημάς us? 1492 οίδά I know 1473 σε you, 5100 τις who 1510.2.2 ει you are, 3588 ο the 39 άγιος holy one 3588 του   2316 θεού of God.   1:25   2532 και And 2008 επετίμησεν [2gave reproach 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3004 λέγων saying, 5392 φιμώθητι Be halted, 2532 και and 1831 έξελθε come forth 1537 εξ from out of 1473 αυτού him!   1:26   2532 και And 4682-1473 σπαράξαν αυτόν [4having thrown him into a spasm 3588 το   4151 πνεύμα 3spirit 3588 το 1the 169 ακάθαρτον 2unclean], 2532 και and 2896 κράξαν having cried out 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great], 1831 εξήλθεν came forth 1537 εξ from out of 1473 αυτού him.   1:27   2532 και And 2284-3956 εθαμβήθησαν πάντες all were distraught, 5620 ώστε so as 4802 συζητείν to debate 4314 προς among 1438 εαυτούς themselves, 3004 λέγοντας saying, 5100 τι What 1510.2.3 εστι is 3778 τούτο this? 5100 τις Whose 3588 η   1322 διδαχή [2teaching 3588 η   2537 καινή 1new] 3778 αύτη is this, 3754 ότι that 2596 κατ΄ with 1849 εξουσίαν authority 2532 και even 3588 τοις to the 4151 πνεύμασι [2spirits 3588 τοις   169 ακαθάρτοις 1unclean] 2004 επιτάσσει he gives orders, 2532 και and 5219 υπακούουσιν they obey 1473 αυτώ him?   1:28   1831-1161 εξήλθε δε And went forth 3588 η the 189 ακοή report 1473 αυτού of him 2117.1 ευθύς straightway 1519 εις into 3650 όλην all 3588 την the 4066 περίχωρον place round about 3588 της the * Γαλιλαίας Galilee.   1:29   2532 και And 2112 ευθέως immediately 1537 εκ from out of 3588 της the 4864 συναγωγής synagogue 1831 εξελθόντες having gone forth, 2064 ήλθον they came 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house * Σίμωνος of Simon 2532 και and * Ανδρέου Andrew, 3326 μετά with * Ιακώβου James 2532 και and * Ιωάννου John.   1:30   3588-1161 η δε And the 3994 πενθερά mother-in-law * Σίμωνος of Simon 2621 κατέκειτο was reclining 4445 πυρέσσουσα in a fever; 2532 και and 2112 ευθέως immediately 3004 λέγουσιν they speak 1473 αυτώ to him 4012 περί concerning 1473 αυτής her.   1:31   2532 και And 4334 προσελθών having come forward 1453 ήγειρεν he raised 1473 αυτήν her, 2902 κρατήσας holding 3588 της   5495-1473 χειρός αυτής her hand; 2532 και and 863 αφήκεν [4left 1473 αυτήν 5her 3588 ο 1the 4446 πυρετός 2fever 2112 ευθέως 3immediately], 2532 και and 1247 διηκόνει she served 1473 αυτοίς them.   1:32   3798-1161 οψίας δε And evening 1096 γενομένης having become, 3753 ότε when 1416 έδυ [3went down 3588 ο 1the 2246 ήλιος 2sun], 5342 έφερον they brought 4314 προς to 1473 αυτόν him 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2560 κακώς [2illnesses 2192 έχοντας 1having], 2532 και and 3588 τους the ones 1139 δαιμονιζομένους being demon-possessed.   1:33   2532 και And 3588 η the 4172 πόλις [2city 3650 όλη 1entire] 1996 επισυνηγμένη being assembled 1510.7.3 ην was 4314 προς at 3588 την the 2374 θύραν door.   1:34   2532 και And 2323 εθεράπευσε he cured 4183 πολλούς many 2560 κακώς [2illnesses 2192 έχοντας 1having] 4164 ποικίλαις of various 3554 νόσοις diseases, 2532 και and 1140 δαιμόνια [2demons 4183 πολλά 1many] 1544 εξέβαλε he cast out; 2532 και and 3756 ουκ he did not 863 ήφιε allow 2980 λαλείν [3to speak 3588 τα 1the 1140 δαιμόνια 2demons], 3754 ότι for 1492 ήδεισαν they knew 1473 αυτόν him.   1:35   2532 και And 4404 πρωϊ [3in the morning 1773 έννυχον 4by night 3029 λίαν 2exceedingly 450 αναστάς 1having risen up] 1831 εξήλθε he departed, 2532 και and 565 απήλθεν he went forth 1519 εις unto 2048 έρημον a desolate 5117 τόπον place, 2546 κακεί and there 4336 προσηύχετο prayed.   1:36   2532 και And 2614 κατεδίωξαν [6pursued 1473 αυτόν 7him 3588 ο   * Σίμων 1Simon 2532 και 2and 3588 οι 3the ones 3326 μετ΄ 4with 1473 αυτού 5him].   1:37   2532 και And 2147 ευρόντες having found 1473 αυτόν him, 3004 λέγουσιν they say 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 3956 πάντες All 2212 ζητούσί seek 1473 σε you.   1:38   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 71 άγωμεν We should lead on 1519 εις unto 3588 τας the places 2192 εχομένας having 2969 κωμοπόλεις small cities, 2443 ίνα that 2532 και even 1563 εκεί there 2784 κηρύξω I should proclaim; 1519 εις [3for 3778 τούτο 4this 1063 γαρ 1for 1831 εξελήλυθα 2I have come forth].   1:39   2532 και And 1510.7.3 ην he was 2784 κηρύσσων proclaiming 1722 εν among 3588 ταις   4864-1473 συναγωγαίς αυτών their synagogues 1519 εις in 3650 όλην all 3588 την the * Γαλιλαίαν Galilee, 2532 και and 3588 τα [2the 1140 δαιμόνια 3demons 1544 εκβάλλων 1casting out].   1:40   2532 και And 2064 έρχεται comes 4314 προς to 1473 αυτόν him 3015 λεπρός a leper 3870 παρακαλών enjoining 1473 αυτόν him, 2532 και and 1120-1473 γονυπετών αυτόν kneeling down to him, 2532 και and 3004 λέγων saying 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 1437 εάν If 2309 θέλης you should want, 1410 δύνασαί you are able 1473-2511 με καθαρίσαι to cleanse me.   1:41   3588-1161 ο δε And * Ιησούς Jesus, 4697 σπλαγχνισθείς being moved with compassion, 1614 εκτείνας stretched out 3588 την his 5495 χείρα hand 680 ήψατο and touched 1473 αυτού him, 2532 και and 3004 λέγει says 1473 αυτώ to him, 2309 θέλω I want, 2511 καθαρίσθητι be cleansed!   1:42   2532 και And 2036-1473 ειπόντος αυτού having spoken, 2112 ευθέως immediately 565 απήλθεν [3went forth 575 απ΄ 4from 1473 αυτού 5him 3588 η 1the 3014 λέπρα 2leprosy], 2532 και and 2511 εκαθαρίσθη he was cleansed.   1:43   2532 και And 1690 εμβριμησάμενος having given strict charge 1473 αυτώ to him, 2112 ευθέως immediately 1544-1473 εξέβαλεν αυτόν he cast him away.   1:44   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 αυτώ to him, 3708 όρα See that 3367 μηδενί [3to anyone 3367 μηδέν 2nothing 2036 είπης 1you should say], 235 αλλ΄ but 5217 ύπαγε go 4572 σεαυτόν [2yourself 1166 δείξον 1show] 3588 τω to the 2409 ιερεί priest, 2532 και and 4374 προσένεγκε offer 4012 περί for 3588 του   2512-1473 καθαρισμού σου your cleansing 3739 α what 4367-* προσέταξε Μωσής Moses assigned 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony 1473 αυτοίς to them!   1:45   3588-1161 ο δε But 1831 εξελθών having gone forth, 756 ήρξατο he began 2784 κηρύσσειν to proclaim 4183 πολλά many things, 2532 και and 1310 διαφημίζειν to spread abroad 3588 τον the 3056 λόγον matter, 5620 ώστε so that 3371 μηκέτι no longer 1473-1410 αυτόν δύνασθαι was he able 5320 φανερώς [2openly 1519 εις 3into 4172 πόλιν 4a city 1525 εισελθείν 1to enter]; 235 αλλ΄ but 1854 έξω [2outside 1722 εν 3in 2048 ερήμοις 4deserted 5117 τόποις 5places 1510.7.3 ην 1he was]. 2532 και And 2064 ήρχοντο they came 4314 προς to 1473 αυτόν him 3836 πανταχόθεν from every place.