Mark 1:23

  1:23   2532 και And 1510.7.3 ην there was 1722 εν in 3588 τη   4864-1473 συναγωγή αυτών their synagogue 444 άνθρωπος a man 1722 εν with 4151 πνεύματι [2spirit 169 ακαθάρτω 1an unclean]; 2532 και and 349 ανέκραξε he shouted aloud,