Luke 1:26

  1:26   1722-1161 εν δε And in 3588 τω the 3376 μηνί [2month 3588 τω   1622 έκτω 1sixth 649 απεστάλη 6was sent 3588 ο 3the 32 άγγελος 4angel * Γαβριήλ 5Gabriel] 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God 1519 εις unto 4172 πόλιν a city 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee, 3588 η with the 3686 όνομα name * Ναζαρέθ Nazareth,