Acts

  1:1   3588-3303 τον μεν Indeed the 4413 πρώτον first 3056 λόγον matter 4160 εποιησάμην I made 4012 περί concerning 3956 πάντων all the things, 5599 ω O * Θεόφιλε Theophilus, 3739 ων which 756-3588-* ήρξατο ο Ιησούς Jesus began 4160-5037 ποιείν τε to both do 2532 και and 1321 διδάσκειν to teach,   1:2   891 άχρι until 3739 ης which 2250 ημέρας day 1781 εντειλάμενος giving charge 3588 τοις to the 652 αποστόλοις apostles 1223 διά through 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1holy] 3739 ους whom 1586 εξελέξατο he chose, 353 ανελήφθη he was taken up;   1:3   3739 οις to whom 2532 και also 3936 παρέστησεν he rendered 1438 εαυτόν himself 2198 ζώντα living 3326 μετά after 3588 το   3958-1473 παθείν αυτόν his suffering, 1722 εν with 4183 πολλοίς many 5039 τεκμηρίοις evidences, 1223 δι΄ during 2250 ημερών [2days 5062 τεσσαράκοντα 1forty] 3700 οπτανόμενος being seen 1473 αυτοίς by them, 2532 και and 3004 λέγων speaking 3588 τα the things 4012 περί concerning 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 του   2316 θεού of God.   1:4   2532 και And 4871 συναλιζόμενος being assembled together, 3853 παρήγγειλεν he exhorted 1473 αυτοίς them 575 από [3from * Ιεροσολύμων 4Jerusalem 3361 μη 1to not 5563 χωρίζεσθαι 2separate], 235 αλλά but 4037 περιμένειν to remain about 3588 την for the 1860 επαγγελίαν promise 3588 του of the 3962 πατρός father, 3739 ην which he says, 191 ηκούσατέ You heard 1473 μου of me.   1:5   3754 ότι For * Ιωάννης John 3303 μεν indeed 907 εβάπτισεν immersed 5204 ύδατι in water, 1473-1161 υμείς δε but you 907 βαπτισθήσεσθε shall be immersed 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy] 3756 ου not 3326 μετά after 4183-3778 πολλάς ταύτας these many 2250 ημέρας days.   1:6   3588 οι They 3303 μεν indeed 3767 ούν then 4905 συνελθόντες having come together, 1905 επηρώτων asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει is it 1722 εν in 3588 τω   5550-3778 χρόνω τούτω this time 600 αποκαθιστάνεις you restore 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 τω   * Ισραήλ to Israel?   1:7   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3756 ουχ [2not 1473 υμών 3for you 1510.2.3 εστι 1It is] 1097 γνώναι to know 5550 χρόνους times 2228 η or 2540 καιρούς seasons 3739 ους which 3588 ο the 3962 πατήρ father 5087 έθετο put 1722 εν in 3588-2398 τη ιδία his own 1849 εξουσία authority.   1:8   235 αλλά But 2983 λήψεσθε you shall receive 1411 δύναμιν power 1904 επελθόντος [4coming 3588 του 1of the 39 αγίου 2holy 4151 πνεύματος 3spirit] 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you. 2532 και And 1510.8.5 έσεσθέ you will be 1473 μοι to me 3144 μάρτυρες witnesses 1722 εν in 5037 τε both * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη   * Ιουδαία Judea 2532 και and * Σαμαρεία Samaria, 2532 και and 2193 έως unto 2078 εσχάτου the end 3588 της of the 1093 γης earth.   1:9   2532 και And 3778 ταύτα [2these things 2036 ειπών 1having said], 991-1473 βλεπόντων αυτών of their looking, 1869 επήρθη he was lifted up, 2532 και and 3507 νεφέλη a cloud 5274 υπέλαβεν undertook 1473 αυτόν him 575 από from 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτών their eyes.   1:10   2532 και And 5613 ως as 816-1510.7.6 ατενίζοντες ήσαν they were gazing 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven 4198-1473 πορευομένου αυτού at his going, 2532 και and 2400 ιδού behold, 435 άνδρες [2men 1417 δύο 1two] 3936 παρειστήκεισαν stood by 1473 αυτοίς them 1722 εν in 2066 εσθήτι [2attire 3022 λευκή 1white],   1:11   3739 οι ones who 2532 και also 2036 είπον said, 435 άνδρες Men, * Γαλιλαίοι Galileans, 5100 τι why 2476 εστήκατε do you stand 1689 εμβλέποντες looking 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven? 3778 ούτος This 3588 ο   * Ιησούς Jesus, 3588 ο the one 353 αναληφθείς being taken up 575 αφ΄ from 1473 υμών you 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 3779 ούτως so 2064 ελεύσεται shall come 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 2300 εθεάσασθε you saw 1473 αυτόν him 4198 πορευόμενον going 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven.   1:12   5119 τότε Then 5290 υπέστρεψαν they returned 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem 575 από from 3735 όρους the mount, 3588 του of the one 2564 καλουμένου being called 1638 ελαιώνος Olive Grove, 3739 ο which 1510.2.3 εστιν is 1451 εγγύς near * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 4521 σαββάτου [2for a Sabbath 2192 έχον 1sufficing] 3598 οδόν journey.   1:13   2532 και And 3753 ότε when 1525 εισήλθον they entered, 305 ανέβησαν they ascended 1519 εις unto 3588 το the 5253 υπερώον upper room, 3739 ου where 1510.7.6 ήσαν were 2650 καταμένοντες staying 3739-5037 ο τε both * Πέτρος Peter, 2532 και and * Ιάκωβος James, 2532 και and * Ιωάννης John, 2532 και and * Ανδρέας Andrew, * Φίλιππος Philip, 2532 και and * Θωμάς Thomas, * Βαρθολομαίος Bartholomew, 2532 και and * Ματθαίος Matthew, * Ιάκωβος James * Αλφαίου of Alphaeus, 2532 και and * Σίμων Simon 3588 ο the * Ζηλωτής Zealot, 2532 και and * Ιούδας Jude * Ιακώβου of James.   1:14   3778 ούτοι These 3956 πάντες all 1510.7.6 ήσαν were 4342 προσκαρτερούντες attending constantly 3661 ομοθυμαδόν with one accord 3588 τη   4335 προσευχή in prayer 2532 και and 3588 τη   1162 δεήσει supplication, 4862 συν with 1135 γυναιξί the women, 2532 και and * Μαρία Mary 3588 τη the 3384 μητρί mother 3588 του   * Ιησού of Jesus, 2532 και and 4862 συν with 3588 τοις   80-1473 αδελφοίς αυτού his brothers.   1:15   2532 και And 1722 εν in 3588 ταις   2250-3778 ημέραις ταύταις those days, 450-* αναστάς Πέτρος Peter having risen up 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των of the 3101 μαθητών disciples, 2036 είπεν said, 1510.7.3-5037 ην τε (and was 3793 όχλος the multitude 3686 ονομάτων of names 1909-3588-1473 επί το αυτό together 5613 ως about 1540 εκατόν a hundred 1501 είκοσιν twenty,)   1:16   435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1163 έδει it was necessary 4137 πληρωθήναι to fulfill 3588 την   1124-3778 γραφήν ταύτην this scripture, 3739 ην which 4277 προείπε [4foretold 3588 το 1the 4151 πνεύμα 3spirit 3588 το   39 άγιον 2holy] 1223 διά through 4750 στόματος the mouth * Δαβίδ of David 4012 περί concerning * Ιούδα Judas, 3588 του the one 1096 γενομένου becoming 3595 οδηγού a guide 3588 τοις to the ones 4815 συλλαβούσι seizing 3588 τον   * Ιησούν Jesus.   1:17   3754 ότι For 2674-1510.7.3 κατηριθμημένος ην he was counted 4862 συν with 1473 ημίν us, 2532 και and 2975 έλαχεν obtained 3588 τον   2819 κλήρον a lot 3588 της   1248-3778 διακονίας ταύτης of this service.   1:18   3778 ούτος This one 3303 μεν indeed 3767 ούν then 2932 εκτήσατο acquired 5564 χωρίον a place 1537 εκ from 3588 του the 3408 μισθού wage 3588 της   93 αδικίας of iniquity; 2532 και and 4248 πρηνής [2fallen headlong 1096 γενόμενος 1being], 2997 ελάκησε he split open 3319 μέσος in the middle, 2532 και and 1632 εξεχύθη [3poured out 3956 πάντα 1all 3588 τα   4698-1473 σπλάγχνα αυτού 2his intestines].   1:19   2532 και And 1110 γνωστόν [2known 1096 εγένετο 1it became] 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 2730 κατοικούσιν dwelling * Ιερουσαλήμ in Jerusalem, 5620 ώστε so as 2564 κληθήναι to call 3588 το   5564-1565 χωρίον εκείνο that place, 3588 τη in 2398 ιδία [2own 1258 διαλέκτω 3dialect 1473 αυτών 1their], * Ακελδαμά Akeldama; 5123 τουτ΄ έστιν that is, 5564 χωρίον Place 129 αίματος of Blood.   1:20   1125-1063 γέγραπται γαρ For it has been written 1722 εν in 976 βίβλω the book 5568 ψαλμών of Psalms, 1096 γενηθήτω Let [3become 3588 η   1886 έπαυλις 2property 1473 αυτού 1his] 2048 έρημος desolate, 2532 και and 3361 μη let there not 1510.5 έστω be 3588 ο   2730 κατοικών one dwelling 1722 εν in 1473 αυτή it! 2532 και and, 3588 την   1984-1473 επισκοπήν αυτού [4his overseeing 2983 λάβοι 1May 3receive 2087 έτερος 2another].   1:21   1163 δει It is necessary 3767 ούν then 3588 των of the 4905 συνελθόντων [2coming together 1473 ημίν 3with us 435 ανδρών 1men] 1722 εν during 3956 παντί all 5550 χρόνω the time 1722 εν in 3739 ω which 1525 εισήλθε [4entered 2532 και 5and 1831 εξήλθεν 6went forth 1909 εφ΄ 7among 1473 ημάς 8us 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord * Ιησούς 3Jesus],   1:22   756 αρξάμενος beginning 575 από from 3588 του the 908 βαπτίσματος immersion * Ιωάννου of John 2193 έως until 3588 της the 2250 ημέρας day 3739 ης of which 353 ανελήφθη he was taken up 575 αφ΄ from 1473 ημών us, 3144 μάρτυρα [4a witness 3588 της   386-1473 αναστάσεως αυτού 7of his resurrection 1096 γενέσθαι 3to become 4862 συν 5with 1473 ημίν 6us 1520 ένα 1for one 3778 τούτων 2of these].   1:23   2532 και And 2476 έστησαν they established 1417 δύο two, * Ιωσήφ Joseph 3588 τον the one 2564 καλούμενον being called * Βαρσαβάν Barsabas, 3739 ος who 1941 επεκλήθη was called * Ιούστος Justus, 2532 και and * Ματθίαν Matthias.   1:24   2532 και And 4336 προσευξάμενοι praying, 2036 είπον they said, 1473 συ You, 2962 κύριε O Lord, 2589 καρδιογνώστα are a knower of hearts 3956 πάντων of all, 322 ανάδειξον make manifest! 3739 ον whom 1586 εξελέξω you chose 1537 εκ of 3778 τούτων these -- 3588 των [2of the 1417 δυό 3two 1520 ένα 1the one],   1:25   2983 λαβείν to receive 3588 τον the 2819 κλήρον lot 3588 της   1248-3778 διακονίας ταύτης of this service 2532 και and 651 αποστολής commission, 1537 εξ from 3739 ης of which 3845-* παρέβη Ιούδας Judas violated 4198 πορευθήναι to go 1519 εις unto 3588 τον   5117 τόπον [2place 3588 τον   2398 ίδιον 1his own].   1:26   2532 και And 1325 έδωκαν they gave 2819-1473 κλήρους αυτών their lots, 2532 και and 4098 έπεσεν [3fell 3588 ο 1the 2819 κλήρος 2lot] 1909 επί upon * Ματθίαν Matthias, 2532 και and 4785 συγκατεψηφίσθη he was alloted 3326 μετά with 3588 των the 1733 ένδεκα eleven 652 αποστόλων apostles.