John 21

  21:1   3326 μετά After 3778 ταύτα these things 5319 εφανέρωσεν [2manifested 1438 εαυτόν 3himself 3825 πάλιν 4again 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 3588 τοις to the 3101 μαθηταίς disciples 1909 επί at 3588 της the 2281 θαλάσσης sea 3588 της   * Τιβεριάδος of Tiberias. 5319-1161 εφανέρωσε δε And he manifested 3779 ούτως thus --   21:2   1510.7.6 ήσαν were 3674 όμου together * Σίμων Simon * Πέτρος Peter, 2532 και and * Θωμάς Thomas, 3588 ο the one 3004 λεγόμενος being called * Δίδυμος Didymus, 2532 και and * Ναθαναήλ Nathanael, 3588 ο the one 575 από from * Κανά Cana 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee, 2532 και and 3588 οι the 3588 του sons of * Ζεβεδαίου Zebedee, 2532 και and 243 άλλοι [2others 1537 εκ 3of 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού 4his disciples 1417 δύο 1two].   21:3   3004 λέγει [3says 1473 αυτοίς 4to them * Σίμων 1Simon * Πέτρος 2Peter], 5217 υπάγω I go 232 αλιεύειν to fish. 3004 λέγουσιν They say 1473 αυτώ to him, 2064 ερχόμεθα [3go 2532 και 2also 1473 ημείς 1We] 4862 συν with 1473 σοι you. 1831-2532 εξήλθον και And they went forth, 305 ανέβησαν ascending 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat 2117.1 ευθύς straightly; 2532 και and 1722 εν in 1565 εκείνη that 3588 τη   3571 νυκτί night 4084 επίασαν they laid hold 3762 ουδέν of nothing.   21:4   4405-1161 πρωϊας δε And morning 2235 ήδη already 1096 γενομένης coming to pass, 2476-3588-* έστη ο Ιησούς Jesus stood 1519 εις on 3588 τον the 123 αιγιαλόν shore; 3756 ου not 3305 μέντοι however 1492 ήδεισαν [3know 3588 οι 1did the 3101 μαθηταί 2disciples] 3754 ότι that *-1510.2.3 Ιησούς εστι it is Jesus.   21:5   3004-3767 λέγει ουν [2then says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3813 παιδία Sons 3385 μη τι [2anything 4371 προσφάγιον 3for eating 2192 έχετε 1do you have]? 611 απεκρίθησαν They answered 1473 αυτώ to him, 3756 ου No.   21:6   3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 906 βάλετε Cast 1519 εις unto 3588 τα the 1188 δεξιά right 3313 μέρη parts 3588 του of the 4143 πλοίου boat 3588 το with the 1350 δίκτυον net 2532 και and 2147 ευρήσετε you shall find. 906 έβαλον They cast 3767 ούν then, 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1473-1670 αυτό ελκύσαι [2to draw 2480 ίσχυσαν 1were they able] 575 από because of 3588 του the 4128 πλήθους multitude 3588 των of the 2486 ιχθύων fishes.   21:7   3004 λέγει Says 3767 ούν then 3588 ο   3101-1565 μαθητής εκείνος that disciple 3739 ον whom 25-3588-* ηγάπα ο Ιησούς Jesus loved 3588 τω   * Πέτρω to Peter, 3588 ο [2the 2962 κύριός 3Lord 1510.2.3 εστι 1It is]. *-3767 Σίμων ουν Then Simon * Πέτρος Peter, 191 ακούσας having heard 3754 ότι that 3588 ο [2the 2962 κύριός 3Lord 1510.2.3 εστι 1it is], 3588 τον   1903 επενδύτην [2the outer garment 1241 διεζώσατο 1girded up], 1510.7.3-1063 ην γαρ (for he was 1131 γυμνός naked,) 2532 και and 906 έβαλεν threw 1438 εαυτόν himself 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea.   21:8   3588-1161 οι δε And the 243 άλλοι other 3101 μαθηταί disciples 3588 τω [2in the 4142 πλοιαρίω 3boat 2064 ήλθον 1came], 3756 ου ([3not 1063 γαρ 1for 1510.7.6 ήσαν 2they were] 3112 μακράν far 575 από from 3588 της the 1093 γης land, 235 αλλ΄ but 5613-575 ως από about 4083 πηχών [2cubits 1250 διακοσίων 1two hundred],) 4951 σύροντες dragging along 3588 το the 1350 δίκτυον net 3588 των of the 2486 ιχθύων fishes.   21:9   5613-3767 ως ουν Then as 576 απέβησαν they disembarked 1519 εις onto 3588 την the 1093 γην land, 991 βλέπουσιν they see 439 ανθρακίαν a charcoal bed 2749 κειμένην being situated, 2532 και and 3795 οψάριον little fish 1945 επικείμενον resting upon it, 2532 και and 740 άρτον bread.   21:10   3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 5342 ενέγκατε bring 575 από of 3588 των the 3795 οψαρίων little fish 3739 ων which 4084 επιάσατε you laid hold of 3568 νυν just now.   21:11   305 ανέβη [3ascended * Σίμων 1Simon * Πέτρος 2Peter], 2532 και and 1670 είλκυσεν he drew 3588 το the 1350 δίκτυον net 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land 3324 μεστόν full 2486 ιχθύων [2fishes 3173 μεγάλων 1of great], 1540 εκατόν a hundred 4004.8 πεντηκοντατριών and fifty-three; 2532 και and 5118-1510.6 τοσούτων όντων being so great 3756 ουκ [3was not 4977 εσχίσθη 4split 3588 το 1the 1350 δίκτυον 2net].   21:12   3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1205 δεύτε Come 709 αριστήσατε dine! 3762-1161 ουδείς δε But no one 5111 ετόλμα dared 3588 των of the 3101 μαθητών disciples 1833 εξετάσαι to diligently inquire of 1473 αυτόν him, 1473 συ [3you 5100 τις 1Who 1510.2.2 ει 2are]? 1492 ειδότες knowing 3754 ότι that 3588 ο [2the 2962 κύριός 3Lord 1510.2.3 εστιν 1it is].   21:13   2064-3767 έρχεται ουν Then comes 3588 ο   * Ιησούς Jesus, 2532 και and 2983 λαμβάνει takes 3588 τον the 740 άρτον bread, 2532 και and 1325 δίδωσιν gives 1473 αυτοίς to them, 2532 και and 3588 το the 3795 οψάριον little fish 3668 ομοίως in like manner.   21:14   3778 τούτο This 2235 ήδη is already 5154 τρίτον the third time 5319-3588-* εφανερώθη ο Ιησούς Jesus was manifested 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 1453 εγερθείς having been raised 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.   21:15   3753 ότε When 3767 ούν therefore 709 ηρίστησαν they dined, 3004 λέγει [2says 3588 τω   * Σίμωνι 3to Simon * Πέτρω 4Peter 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], * Σίμων Simon, * Ιωνά son of Jonas, 25 αγαπάς do you love 1473 με me 4183 πλείον more 3778 τούτων than these? 3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him, 3483 ναι Yes, 2962 κύριε O Lord, 1473 συ you 1492 οίδας know 3754 ότι that 5368 φιλώ I am fond of 1473 σε you. 3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him, 1006 βόσκε Graze 3588 τα   721-1473 αρνία μου my little lambs!   21:16   3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him 3825 πάλιν again 1208 δεύτερον a second time, * Σίμων Simon, * Ιωνά son of Jonas, 25 αγαπάς do you love 1473 με me? 3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him, 3483 ναι Yes, 2962 κύριε O Lord, 1473 συ you 1492 οίδας know 3754 ότι that 5368 φιλώ I am fond of 1473 σε you. 3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him, 4165 ποίμαινε Tend 3588 τα   4263-1473 πρόβατά μου my sheep!   21:17   3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him 3588 το the 5154 τρίτον third time, * Σίμων Simon, * Ιωνά son of Jonas, 5368 φιλείς are you fond of 1473 με me? 3076-3588-* ελυπήθη ο Πέτρος Peter fretted 3754 ότι that 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him 3588 το the 5154 τρίτον third time, 5368 φιλείς Are you fond of 1473 με me? 2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 1473 συ you 3956-1492 πάντα οίδας know all things, 1473 συ you 1097 γινώσκεις know 3754 ότι that 5368 φιλώ I am fond of 1473 σε you. 3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1006 βόσκε Graze 3588 τα   4263-1473 πρόβατά μου my sheep!   21:18   281 αμήν Amen, 281 αμήν amen, 3004 λέγω I say 1473 σοι to you, 3753 ότε When 1510.7.2 ης you were 3501 νεώτερος younger 2224 εζώννυες you tied up 4572 σεαυτόν yourself, 2532 και and 4043 περιεπάτεις you walked 3699 όπου where 2309 ήθελες you wanted; 3752-1161 όταν δε but whenever 1095 γηράσης you shall grow old, 1614 εκτενείς you shall stretch out 3588 τας   5495-1473 χείράς σου your hands, 2532 και and 243 άλλος another 1473-2224 σε ζώσει will tie you up, 2532 και and 5342 οίσει shall bring you 3699 όπου where 3756 ου you do not 2309 θέλεις want.   21:19   3778-1161 τούτο δε And this 2036 είπεν he said, 4591 σημαίνων signifying 4169 ποίω by what 2288 θανάτω death 1392 δοξάσει he shall glorify 3588 τον   2316 θεόν God. 2532 και And 3778 τούτο this 2036 ειπών having said, 3004 λέγει he says 1473 αυτώ to him, 190 ακολούθει You follow 1473 μοι me!   21:20   1994 επιστραφείς [3turning 1161 δε 1And 3588 ο   * Πέτρος 2Peter], 991 βλέπει sees 3588 τον the 3101 μαθητήν disciple 3739 ον whom 25-3588-* ηγάπα ο Ιησούς Jesus loved 190 ακολουθούντα following; 3739 ος the one who 2532 και also 377 ανέπεσεν reclined 1722 εν at 3588 τω the 1173 δείπνω supper 1909 επί upon 3588 το   4738-1473 στήθος αυτού his breast 2532 και and 2036 είπε said, 2962 κύριε O Lord, 5100 τις who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3860-1473 παραδιδούς σε delivering you up?   21:21   3778-1492 τούτον ιδών Seeing this one, 3588 ο   * Πέτρος Peter 3004 λέγει says 3588 τω   * Ιησού to Jesus, 2962 κύριε O Lord, 3778 ούτος [3about this one 1161 δε 1but 5100 τι 2what]?   21:22   3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1437 εάν If 1473-2309 αυτόν θέλω I want him 3306 μένειν to remain 2193 έως until 2064 έρχομαι I come, 5100 τι what is it 4314 προς to 1473 σε you? 1473 συ You 190 ακολούθει follow 1473 μοι me!   21:23   1831 εξήλθεν [3went forth 3767 ούν 1Then 3588 ο   3056-3778 λόγος ούτος 2this word] 1519 εις unto 3588 τους the 80 αδελφούς brethren, 3754 ότι that 3588 ο   3101-1565 μαθητής εκείνος that disciple 3756-599 ουκ αποθνήσκει does not die. 2532 και But 3756-2036 ουκ είπεν [2said not 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 3754 ότι that 3756 ουκ he does not 599 αποθνήσκει die; 235 αλλ΄ but, 1437 εάν If 1473-2309 αυτόν θέλω I want him 3306 μένειν to remain 2193 έως until 2064 έρχομαι I come, 5100 τι what is it 4314 προς to 1473 σε you?   21:24   3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 3101 μαθητής disciple, 3588 ο the one 3140 μαρτυρών witnessing 4012 περί concerning 3778 τούτων these things, 2532 και and 1125 γράψας writing 3778 ταύτα these things; 2532 και and 1492 οίδαμεν we know 3754 ότι that 227-1510.2.3 αληθής εστιν [2is true 3588 η   3141-1473 μαρτυρία αυτου 1his witness].   21:25   1510.2.3-1161 έστι δε And there are 2532 και also 243 άλλα [2other things 4183 πολλά 1many], 3745 όσα as much as 4160-3588-* εποίησεν ο Ιησούς Jesus did, 3748 άτινα which 1437 εάν if 1125 γράφηται they should be written 1520-1722 καθ΄ εν one by one, 3761 ουδέ [2not even 1473 αυτόν 5itself 3633 οίμαι 1I imagine 3588 τον 3the 2889 κόσμον 4world] 5562 χωρήσαι to have space 3588 τα for the 1125 γραφόμενα [2being written 975 βιβλία 1scrolls]. 281 αμην Amen.
Reformed Dating