Acts 2

  2:1   2532 και And 1722 εν in 3588 τω the 4845 συμπληρούσθαι filling up 3588 την the 2250 ημέραν days 3588 της   4005 πεντηκοστής of Pentecost, 1510.7.6 ήσαν they were 537 άπαντες all together 3661 ομοθυμαδόν with one accord 1909-3588-1473 επί το αυτό in the same place.   2:2   2532 και And 1096 εγένετο came 869 άφνω suddenly 1537 εκ from out of 3588 του the 3772 ουρανού heaven 2279 ήχος a sound 5618 ώσπερ as if 5342 φερομένης [4being brought 4157 πνοής 1of a 3breath 972 βιαίας 2violent], 2532 και and 4137 επλήρωσεν filled 3650 όλον the whole 3588 τον   3624 οίκον house 3739 ου of which 1510.7.6 ήσαν they were 2521 καθήμενοι settled.   2:3   2532 και And 3708 ώφθησαν appeared 1473 αυτοίς to them 1266 διαμεριζόμεναι divided 1100 γλώσσαι tongues 5616 ωσεί as 4442 πυρός of fire, 2523-5037 εκάθισέ τε and it sat 1909 εφ΄ upon 1520 ένα [2one 1538 έκαστον 1each] 1473 αυτών of them.   2:4   2532 και And 4130 επλήσθησαν they were filled 537 άπαντες all together 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy], 2532 και and 756 ήρξαντο they began 2980 λαλείν to speak 2087 ετέραις with other 1100 γλώσσαις languages, 2531 καθώς as 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 1325 εδίδου gave 1473 αυτοίς to them 669 αποφθέγγεσθαι to be declared.   2:5   1510.7.6-1161 ήσαν δε And there were 1722 εν [3in * Ιερουσαλήμ 4Jerusalem 2730 κατοικούντες 2dwelling * Ιουδαίοι 1Jews], 435 άνδρες [2men 2126 ευλαβείς 1reverent] 575 από from 3956 παντός every 1484 έθνους nation 3588 των of the ones 5259 υπό under 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven.   2:6   1096 γενομένης [5having taken place 1161 δε 1And 3588 της 2the 5456 φωνής 3report 3778 ταύτης 4of this], 4905 συνήλθε [3came together 3588 το 1the 4128 πλήθος 2multitude] 2532 και and 4797 συνεχύθη were confounded, 3754 ότι for 191 ήκουον they heard 1520 εις [2one 1538 έκαστος 1each 3588 τη   2398 ιδία 4in his own 1258 διαλέκτω 5dialect 2980-1473 λαλούντων αυτών 3of them speaking].   2:7   1839-1161 εξίσταντο δε And they were amazed 2532 και and 2296 εθαύμαζον marvelled, 3004 λέγοντες saying 4314 προς to 240 αλλήλους one another, 3756 ουκ [4not 2400 ιδού 1Behold 3956 πάντες 5all 3778 ούτοί 3these 1510.2.6 εισιν 2are], 3588 οι the ones 2980 λαλούντες speaking, * Γαλιλαίοι Galileans?   2:8   2532 και And 4459 πως how 1473-191 ημείς ακούομεν hear we 1538 έκαστος each 3588 τη in 2398 ιδία [2own 1258 διαλέκτω 3dialect 1473 ημών 1our], 1722 εν in 3739 η which 1080 εγεννήθημεν we were born --   2:9   * Πάρθοι Parthians, 2532 και and * Μήδοι Medes, 2532 και and * Ελαμίται Elamites, 2532 και and 3588 οι the ones 2730 κατοικούντες inhabiting 3588 την   * Μεσοποταμίαν Mesopotamia, *-5037 Ιουδαίαν τε and Judea, 2532 και and * Καππαδοκίαν Cappadocia, * Πόντον Pontus, 2532 και and 3588 την   * Ασίαν Asia,   2:10   *-5037 Φρυγίαν τε both Phrygia 2532 και and * Παμφυλίαν Pamphylia, * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and 3588 τα the 3313 μέρη parts 3588 της   * Λιβύης of Libya 3588 της of the one 2596 κατά about * Κυρήνην Cyrene, 2532 και and 3588 οι the 1927-* επιδημούντες Ρωμαίοι Romans emigrating here, *-5037 Ιουδαίοί τε both Jews 2532 και and 4339 προσήλυτοι converts,   2:11   * Κρήτες Cretans 2532 και and * Αραβες Arabians -- 191 ακούομεν we hear 2980-1473 λαλούντων αυτών them speaking 3588 ταις   2251 ημετέραις in our own 1100 γλώσσαις languages 3588 τα the 3167 μεγαλεία magnificent things 3588 του   2316 θεού of God.   2:12   1839 εξίσταντο [3were amazed 1161 δε 1And 3956 πάντες 2all] 2532 και and 1280 διηπόρουν perplexed, 243 άλλος [2the other 4314 προς 3to 243 άλλον 4another 3004 λέγοντες 1saying], 5100 τι What 302 αν ever 2309 θέλοι would 3778 τούτο this 1510.1 είναι be?   2:13   2087-1161 έτεροι δε But others 5512 χλευάζοντες taunting 3004 έλεγον said 3754 ότι that, 1098 γλεύκους [2sweet new wine 3325-1510.2.6 μεμεστωμένοι εισί 1They are stuffed with].   2:14   2476 σταθείς [3standing 1161 δε 1And * Πέτρος 2Peter] 4862 συν with 3588 τοις the 1733 ένδεκα eleven, 1869 επήρε lifted up 3588 την   5456-1473 φωνήν αυτού his voice, 2532 και and 669 απεφθέγξατο declared 1473 αυτοίς to them, 435 άνδρες Men, * Ιουδαίοι Jews, 2532 και and 3588 οι [2the ones 2730 κατοικούντες 3dwelling * Ιερουσαλήμ 4in Jerusalem 537 άπαντες 1all]; 3778 τούτο [2this 1473-1110 υμίν γνωστόν 4made known to you 1510.5 έστω 1let 3be], 2532 και and 1801 ενωτίσασθε give ear to 3588 τα   4487-1473 ρήματά μου my words!   2:15   3756 ου [3are not 1063 γαρ 1For 5613 ως 5as 1473 υμείς 6you 5274 υπολαμβάνετε 7undertake 3778 ούτοι 2these 3184 μεθύουσιν 4intoxicated], 1510.2.3-1063 έστι γαρ for it is 5610 ώρα [2hour 5154 τρίτη 1the third] 3588 της of the 2250 ημέρας day.   2:16   235 αλλά But 3778 τούτό this 1510.2.3 εστι is 3588 το the thing 2046 ειρημένον being spoken 1223 διά by 3588 του the 4396 προφήτου prophet * Ιωήλ Joel,   2:17   2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 ταις the 2078 εσχάταις last 2250 ημέραις days, 3004 λέγει says 3588 ο   2316 θεός God, 1632 εκχεώ I will pour out 575 από from 3588 του   4151-1473 πνεύματός μου my spirit 1909 επί upon 3956 πάσαν all 4561 σάρκα flesh; 2532 και and 4395 προφητεύσουσιν [4shall prophesy 3588 οι   5207-1473 υιοί υμών 1your sons 2532 και 2and 3588 αι   2364-1473 θυγατέρες υμών 3your daughters]; 2532 και and 3588 οι   3495-1473 νεανίσκοι υμών your young men 3706 οράσεις [2visions 3708 όψονται 1shall see], 2532 και and 3588 οι   4245-1473 πρεσβύτεροι υμών your old men 1798 ενύπνια [2dreams 1797 ενυπνιασθήσονται 1shall dream].   2:18   2532 και And 1065 γε indeed 1909 επί upon 3588 τους   1401-1473 δούλους μου my manservants 2532 και and 1909 επί upon 3588 τας   1399-1473 δούλας μου my maidservants 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 1632 εκχεώ I will pour out 575 από from 3588 του   4151-1473 πνεύματός μου my spirit; 2532 και and 4395 προφητεύσουσιν they shall prophesy.   2:19   2532 και And 1325 δώσω I will execute 5059 τέρατα miracles 1722 εν in 3588 τω the 3772 ούρανώ heaven 507 άνω upward, 2532 και and 4592 σημεία signs 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 2736 κάτω below; 129 αίμα blood, 2532 και and 4442 πυρ fire, 2532 και and 822 ατμίδα vapor 2586 καπνού of smoke.   2:20   3588 ο The 2246 ήλιος sun 3344 μεταστραφήσεται shall be converted 1519 εις into 4655 σκότος darkness, 2532 και and 3588 η the 4582 σελήνη moon 1519 εις into 129 αίμα blood, 4250 πριν before 2228 η the 2064 ελθείν coming -- 3588 την the 2250 ημέραν [4day 2962 κυρίου 5of the Lord 3588 την   3173 μεγάλην 1great 2532 και 2and 2016 επιφανή 3apparent].   2:21   2532 και And 1510.8.3 έσται it shall be 3956 πας all 3739 ος who 302 αν ever 1941 επικαλέσηται should call upon 3588 το the 3686 όνομα name 2962 κυρίου of the Lord 4982 σωθήσεται shall be delivered.   2:22   435 άνδρες Men, * Ισραηλίται Israelites, 191 ακούσατε hear 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words! * Ιησούν Jesus 3588 τον the * Ναζωραίον Nazarene, 435 άνδρα a man 575 από from 3588 του   2316 θεού God 584 αποδεδειγμένον exhibited 1519 εις unto 1473 υμάς you 1411 δυνάμεσι powers 2532 και and 5059 τέρασι miracles 2532 και and 4592 σημείοις signs, 3739 οις which 4160 εποίησε [2did 1223 δι΄ 3through 1473 αυτού 4him 3588 ο   2316 θεός 1God] 1722 εν in 3319-1473 μέσω υμών your midst, 2531 καθώς as 2532 και even 1473 αυτοί you yourselves 1492 οίδατε know.   2:23   3778 τούτον This one 3588 τη [2by the 3724 ωρισμένη 3confirmed 1012 βουλή 4counsel 2532 και 5and 4268 προγνώσει 6foreknowledge 3588 του   2316 θεού 7of God 1560 έκδοτον 1delivered up]; 2983 λαβόντες having taken, 1223 διά [2by 5495 χειρών 4hands 459 ανόμων 3lawless 4362 προσπήξαντες 5staking him up 337 ανείλετε 1you did away with].   2:24   3739 ον Whom 3588 ο   2316 θεός God 450 ανέστησε raised up, 3089 λύσας having loosed 3588 τας the 5604 ωδίνας pangs 3588 του   2288 θανάτου of death; 2530 καθότι in so far as 3756-1510.7.3 ουκ ην it was not 1415 δυνατόν possible 2902-1473 κρατείσθαι αυτόν for him to be held 5259 υπ΄ by 1473 αυτού it.   2:25   *-1063 Δαβίδ γαρ For David 3004 λέγει says 1519 εις concerning 1473 αυτόν him, 4308 προωρώμην I foresaw 3588 τον the 2962 κύριον Lord 1799-1473 ενώπιόν μου before me 1275 διά παντός continually; 3754 ότι for 1537 εκ [2at 1188-1473 δεξιών μου 3my right hand 1510.2.3 εστίν 1he is] 2443 ίνα that 3361-4531 μη σαλευθώ I shall not be shaken.   2:26   1223 διά On account of 3778 τούτο this 2165 ευφράνθη [2was made merry 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart], 2532 και and 21 ηγαλλιάσατο [2exulted 3588 η   1100-1473 γλώσσά μου 1my tongue]; 2089-1161 έτι δε but still 2532 και also 3588 η   4561-1473 σαρξ μου my flesh 2681 κατασκηνώσει shall encamp 1909 επ΄ in 1680 ελπίδι hope.   2:27   3754 ότι For 3756-1459 ουκ εγκαταλείψεις you shall not abandon 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul 1519 εις into 86 Άδου Hades, 3761 ουδέ nor 1325 δώσεις shall you give 3588 τον   3741-1473 όσιόν σου your sacred one 1492 ιδείν to see 1312 διαφθοράν corruption.   2:28   1107 εγνώρισάς You made known 1473 μοι to me 3598 οδούς the ways 2222 ζωής of life; 4137 πληρώσεις you shall fill 1473 με me 2167 ευφροσύνης with gladness 3326 μετά with 3588 του   4383-1473 προσώπου σου your countenance.   2:29   435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1832 εξόν it is allowed 2036 ειπείν to speak 3326 μετά with 3954 παρρησίας an open manner 4314 προς to 1473 υμάς you 4012 περί concerning 3588 του the 3966 πατριάρχου patriarch * Δαβίδ David, 3754 ότι that 2532 και both 5053 ετελεύτησε he came to an end 2532 και and 2290 ετάφη was entombed, 2532 και and 3588 το   3418-1473 μνήμα αυτού his tomb 1510.2.3 εστιν is 1722 εν among 1473 ημίν us 891 άχρι as far as 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day.   2:30   4396 προφήτης A prophet 3767 ούν then 5224 υπάρχων being, 2532 και and 1492 ειδώς knowing 3754 ότι that 3727 όρκω [4an oath 3660 ώμοσεν 2swore 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   2316 θεός 1God], 1537 εκ (of 2590 καρπού the fruit 3588 της   3751-1473 οσφύος αυτού of his loin, 3588 το the one 2596 κατά according to 4561 σάρκα the flesh,) 450 αναστήσειν to raise up 3588 τον the 5547 χριστόν Christ, 2523 καθίσαι to sit 1909 επί upon 3588 του   2362-1473 θρόνου αυτού his throne,   2:31   4275 προϊδών looking out ahead 2980 ελάλησε he spoke 4012 περί concerning 3588 της the 386 αναστάσεως resurrection 3588 του of the 5547 χριστού Christ, 3754 ότι that 3756-2641 ου κατελείφθη [2was not left 3588 η   5590-1473 ψυχή αυτού 1his soul] 1519 εις in 86 Άδου Hades, 3761 ουδέ nor 3588 η   4561-1473 σάρξ αυτού his flesh 1492 είδε saw 1312 διαφθοράν corruption.   2:32   3778 τούτον This 3588 τον   * Ιησούν Jesus 450-3588-2316 ανέστησεν ο θεός God raised up, 3739 ου of which 3956 πάντες all 1473 ημείς we 1510.2.4 εσμεν are 3144 μάρτυρες witnesses.   2:33   3588 τη By the 1188 δεξιά right hand 3767 ούν then 3588 του   2316 θεού of God 5312 υψωθείς having been raised up high, 3588-5037 την τε and the 1860 επαγγελίαν promise 3588 του of the 39 αγίου holy 4151 πνεύματος spirit 2983 λαβών having received 3844 παρά by 3588 του the 3962 πατρός father, 1632 εξέχεε he poured out 3778 τούτο this 3739 ο which 3568-1473 νυν υμείς you now 991 βλέπετε see 2532 και and 191 ακούετε hear.   2:34   3756 ου [3did not 1063 γαρ 1For * Δαβίδ 2David] 305 ανέβη ascend 1519 εις into 3588 τους the 3772 ουρανούς heavens. 3004-1161 λέγει δε For he says 1473 αυτός himself, 2036-3588-2962 είπεν ο κύριος The Lord said 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my Lord, 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right,   2:35   2193 έως until 302 αν whenever 5087 θω I should establish 3588 τους   2190-1473 εχθρούς σου your enemies 5286 υποπόδιον as a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών σου of your feet.   2:36   806 ασφαλώς With certainty 3767 ούν then 1097 γινωσκέτω let [4know 3956 πας 1all 3624 οίκος 2the house * Ισραήλ 3of Israel]! 3754 ότι that 2532 και [4both 2962 κύριον 5Lord 2532 και 6and 5547 χριστόν 7Christ 1473 αυτόν 3him 3588 ο   2316 θεός 1God 4160 εποίησε 2made] -- 3778 τούτον this 3588 τον   * Ιησούν Jesus 3739 ον whom 1473 υμείς you 4717 εσταυρώσατε crucified.   2:37   191-1161 ακούσαντες δε And having heard, 2660 κατενύγησαν they were vexed 3588 τη in the 2588 καρδία heart, 2036-5037 είπόν τε and they said 4314 προς to 3588 τον   * Πέτρον Peter 2532 και and 3588 τους the 3062 λοιπούς rest 652 αποστόλους of the apostles, 5100 τι What 4160 ποιήσομεν shall we do 435 άνδρες men, 80 αδελφοί brethren?   2:38   *-1161 Πέτρος δε And Peter 5346 έφη said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3340 μετανοήσατε Repent, 2532 και and 907 βαπτισθήτω be immersed 1538 έκαστος each 1473 υμών of you 1909 επί in 3588 τω the 3686 ονόματι name * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ 1519 εις for 859 άφεσιν a release 266 αμαρτιών of sins! 2532 και and 2983 λήψεσθε you shall receive 3588 την the 1431 δωρεάν present 3588 του of the 39 αγίου holy 4151 πνεύματος spirit.   2:39   1473-1063 υμίν γαρ For to you 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 1860 επαγγελία promise, 2532 και and 3588 τοις to 5043-1473 τέκνοις υμών your children, 2532 και and 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 1519 εις   3112 μακράν far away, 3745 όσους as many as 302-4341 αν προσκαλέσηται should call on 2962 κύριος the Lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God.   2:40   2087 ετέροις [3other 5037 τε 1And with 3056 λόγοις 4words 4183 πλείοσιν 2many more] 1263 διεμαρτύρετο he testified 2532 και and 3870 παρεκάλει appealed, 3004 λέγων saying, 4982 σώθητε Be delivered 575 από from 3588 της   1074 γενεάς [2generation 3588 της   4646-3778 σκολιάς ταύτης 1this crooked].   2:41   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ούν then 780 ασμένως gladly 588 αποδεξάμενοι receiving 3588 τον   3056-1473 λόγον αυτού his word 907 εβαπτίσθησαν were immersed; 2532 και and 4369 προσετέθησαν were added 3588 τη   2250 ημέρα [2day 1565 εκείνη 1in that 5590 ψυχαί 5souls 5616 ωσεί 3about 5153 τρισχίλιαι 4three thousand].   2:42   1510.7.6-1161 ήσαν δε And they were 4342 προσκαρτερούντες attending constantly 3588 τη in the 1322 διδαχή teaching 3588 των of the 652 αποστόλων apostles, 2532 και and 3588 τη in the 2842 κοινωνία fellowship, 2532 και and 3588 τη in the 2800 κλάσει breaking 3588 του   740 άρτου of bread, 2532 και and 3588 ταις in the 4335 προσευχαίς prayers.   2:43   1096 εγένετο [3came 1161 δε 1And 3956 πάση 4to every 5590 ψυχή 5soul 5401 φόβος 2fear]; 4183-5037 πολλά τε and many 5059 τέρατα miracles 2532 και and 4592 σημεία signs 1223 διά [2through 3588 των 3the 652 αποστόλων 4apostles 1096 εγίνετο 1took place].   2:44   3956-1161 πάντες δε But all 3588 οι the ones 4100 πιστεύοντες believing 1510.7.6 ήσαν were 1909-3588-1473 επί το αυτό together, 2532 και and 2192 είχον had 537 άπαντα all 2839 κοινά in common.   2:45   2532 και And 3588 τα the 2933 κτήματα possessions 2532 και and 3588 τας the things 5223 υπάρξεις of substance 4097 επίπρασκον they sold, 2532 και and 1266 διεμέριζον they divided 1473 αυτά them 3956 πάσι to all 2530 καθότι in so far as 302-5100 αν τις anyone 5532 χρείαν [2need 2192 είχε 1had].   2:46   2596 καθ΄ [2by 2250 ημέραν 3day 5037 τε 1And] 4342 προσκαρτερούντες attending constantly 3661 ομοθυμαδόν with one accord 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 2806-5037 κλώντές τε and breaking 2596-3624 κατ΄ οίκον [2in their houses 740 άρτον 1bread], 3335 μετελάμβανον they shared 5160 τροφής provision 1722 εν with 20 αγαλλιάσει exultation 2532 και and 858 αφελότητι simplicity 2588 καρδίας of heart,   2:47   134 αινούντες praising 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 2192 έχοντες having 5484 χάριν favor 4314 προς with 3650 όλον all 3588 τον the 2992 λαόν people. 3588-1161 ο δε And the 2962 κύριος Lord 4369 προσετίθει added 3588 τους the ones 4982 σωζομένους being delivered 2596-2250 καθ΄ ημέραν daily 3588 τη to the 1577 εκκλησία assembly.