Acts 2:46

  2:46   2596 καθ΄ [2by 2250 ημέραν 3day 5037 τε 1And] 4342 προσκαρτερούντες attending constantly 3661 ομοθυμαδόν with one accord 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 2806-5037 κλώντές τε and breaking 2596-3624 κατ΄ οίκον [2in their houses 740 άρτον 1bread], 3335 μετελάμβανον they shared 5160 τροφής provision 1722 εν with 20 αγαλλιάσει exultation 2532 και and 858 αφελότητι simplicity 2588 καρδίας of heart,