Acts 2:41

  2:41   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ούν then 780 ασμένως gladly 588 αποδεξάμενοι receiving 3588 τον   3056-1473 λόγον αυτού his word 907 εβαπτίσθησαν were immersed; 2532 και and 4369 προσετέθησαν were added 3588 τη   2250 ημέρα [2day 1565 εκείνη 1in that 5590 ψυχαί 5souls 5616 ωσεί 3about 5153 τρισχίλιαι 4three thousand].