Acts 2:18

  2:18   2532 και And 1065 γε indeed 1909 επί upon 3588 τους   1401-1473 δούλους μου my manservants 2532 και and 1909 επί upon 3588 τας   1399-1473 δούλας μου my maidservants 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days 1632 εκχεώ I will pour out 575 από from 3588 του   4151-1473 πνεύματός μου my spirit; 2532 και and 4395 προφητεύσουσιν they shall prophesy.