Acts 2:34

  2:34   3756 ου [3did not 1063 γαρ 1For * Δαβίδ 2David] 305 ανέβη ascend 1519 εις into 3588 τους the 3772 ουρανούς heavens. 3004-1161 λέγει δε For he says 1473 αυτός himself, 2036-3588-2962 είπεν ο κύριος The Lord said 3588 τω to 2962-1473 κυρίω μου my Lord, 2521 κάθου Sit down 1537 εκ at 1188-1473 δεξιών μου my right,