John 2:23

  2:23   5613-1161 ως δε And as 1510.7.3 ην he was 1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem 1722 εν at 3588 τω the 3957 πάσχα passover, 1722 εν in 3588 τη the 1859 εορτή holiday feast, 4183 πολλοί many 4100 επίστευσαν trusted 1519 εις in 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name, 2334 θεωρούντες viewing 1473 αυτού his 3588 τα   4592 σημεία signs 3739 α which 4160 εποίει he did.