John 1:27

  1:27   1473 αυτός He 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3694 οπίσω [2after 1473 μου 3me 2064 ερχόμενος 1coming], 3739 ος who 1715 έμπροσθέν [2before 1473 μου 3me 1096 γέγονεν 1exists], 3739 ου of whom 1473 εγώ I 3756-1510.2.1 ουκ ειμί am not 514 άξιος worthy 2443 ίνα that 3089 λύσω I should untie 1473 αυτού his 3588 το   2438 ιμάντα strap 3588 του of the 5266 υποδήματος sandal.